สรุปมติที่ประชุม กทช. 53/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 53/2548
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548
     เวลา  09.30 น. 
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1      :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. จากกรณีที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซื้อกิจการ บ.ยูบีซี ขอให้ สกทช. จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย 
2. ขอให้ สกทช. เร่งรัดออกประกาศ กำหนดอักษรย่อ ของ สกทช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อจะได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ สกทช. รับไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    2.1    :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2548 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548
ลทช.     เนื่องจาก กทช. หลายท่านเพิ่งจะเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 48/2548 สกทช. จึงขออนุญาตเลื่อนวาระ 2.1 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2548 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    2.2    :       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2548 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548
ลทช.    เนื่องจาก กทช. หลายท่านเพิ่งจะเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 49/2548 สกทช. จึงขออนุญาตเลื่อนวาระ 2.2 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2548 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     2.3    :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 51/2548 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548
ลทช.   เนื่องจาก กทช. หลายท่านเพิ่งจะเดินทางกลับจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 51/2548 สกทช. จึงขออนุญาตเลื่อนวาระ 2.3 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้เลื่อนระเบียบวาระที่ 2.3 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 51/2548 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 ไปพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     3       :     เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่     3.1    :      ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่วิทยุ   พ.ศ. 2549-2551

มติที่ประชุม                        มอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ. 2549-2551 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการนำเสนอและการกำหนดหัวข้อของร่างแผนฯให้มีความเชื่อมโยง ไม่ซ้ำซ้อน และเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันการอ้างอิงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดถ้อยคำของเนื้อหาให้ถูกต้อง เหมาะสม การจัดกลุ่มและลำดับเรื่อง อาทิ สถานะปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ และประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกิจการที่ใช้ความถี่ร่วมกัน ให้ชัดเจน และสะดวกต่อการทำความเข้าใจและใช้อ้างอิงประกอบการทำงานได้ เป็นต้น โดยหารือร่วมกับ กทช.เศรษฐพรฯ ในการจัดทำ Outline และสาระของร่างแผนฯ รวมทั้งขอคำแนะนำจาก กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และแล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่    3.2     :      ร่างแผนความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม                       มอบหมายให้ สกทช.นำเรื่องร่างแผนความถี่วิทยุ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่วิทยุฯ ตามที่ที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขในวาระที่ 3.1 ก่อน แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่    3.3     :      แผนกลยุทธ์และงบประมาณของสำนักงาน กทช. ปี 2549
ลทช.     เนื่องจากวาระที่ 3.3 เรื่อง แผนกลยุทธ์และงบประมาณของสำนักงาน กทช. ปี 2549 ยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระและข้อมูลตัวเลขงบประมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และถูกต้องสอดคล้องกัน ในการนี้ สกทช. จึงขออนุญาตนำเรื่อง แผนกลยุทธ์และงบประมาณของสำนักงาน กทช. ปี 2549 เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้ สกทช. นำเรื่อง แผนกลยุทธ์และงบประมาณของสำนักงาน กทช. ปี 2549 เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากยังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระและข้อมูลตัวเลขงบประมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และถูกต้องสอดคล้องกัน

ระเบียบวาระที่    3.4     :       ประเด็นขอนโยบายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ลทช.    เนื่องจากวาระที่ 3.4 เรื่อง ประเด็นขอนโยบายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาประมวลสรุปรายละเอียดของประเด็นที่จะนำเสนอให้ชัดเจนก่อน ในชั้นนี้เอกสารที่จะนำเสนอจึงยังไม่พร้อม สกทช. จึงขออนุญาตถอนเรื่อง ประเด็นขอนโยบายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ออกไปก่อนโดยให้เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาเมื่อมีความพร้อมและชัดเจนในรายละเอียดของเอกสารแล้วต่อไป
มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้ สกทช. ถอนเรื่อง ประเด็นขอนโยบายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต โดยให้พิจารณาเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาเมื่อมีความพร้อมและชัดเจนในรายละเอียดของเอกสารแล้วต่อไป

ระเบียบวาระที่    3.5     :      การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ กทช. ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal
มติที่ประชุม                       เห็นชอบในหลักการการประชาสัมพันธ์ผลงานของ กทช.ให้สาธารณชนได้รับรู้ อันถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยในการประชาสัมพันธ์ผลงานของ กทช. ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal รายสัปดาห์ และสื่ออื่นๆ และมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนทั้งในเรื่องการกำหนดประเภทของคอลัมน์ หัวข้อของบทความ ประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ รวมถึงความเหมาะสมของระยะเวลาหรือความถี่ในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินการให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาวางแผนประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ และเหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาและเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ การพิจารณาสรรหานักประชาสัมพันธ์มืออาชีพที่มีประสบการณ์และสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์ โดยหากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ขอให้มาหารือกับ กทช.ก่อน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่    4       :     เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่    4.1    :     รายงานการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม

มติที่ประชุม                     รับทราบสรุปผลรายงานการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม และการดำเนินงานของ สกทช. ตามเอกสารที่ สกทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     4.2    :      กรณีศึกษาบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม                       รับทราบหนังสือของ กทช.สุธรรมฯ ที่ตอบไปยังบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่      5     :       เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่      5.1   :       พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2548

มติที่ประชุม                       อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2548 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารภายในวงเงินตามที่ สกทช.เสนอ รวมทั้งรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่     5.2     :      การขอปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่วิทยุ 470 MHz ด้วยมาตรฐาน CDMA ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                       รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาดำเนินการของ สกทช.กรณีการขอปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่วิทยุ 470 MHz ด้วยมาตรฐาน CDMA ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามที่ สกทช.เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรอบคอบยิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีว่าเป็นอย่างไร โครงการได้รับอนุมัติความถี่ตามมติ กบถ.หรือมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับหรือไม่ ตลอดจนการขอปรับปรุงดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นระบบ 3G ต่อไปในอนาคตหรือไม่ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กทช.จะประกาศกำหนดต่อไป เป็นต้น

ระเบียบวาระที่     5.3     :      บมจ.ทีโอที ขออุทธรณ์คำสั่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้นำเรื่อง บมจ. ทีโอที ขออุทธรณ์คำสั่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     5.4    :       การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มติที่ประชุม      
1. อนุมัติให้ สกทช. จัดจ้าง พลเอกชูชาติ   สุขสงวน และ พลตำรวจตรีวิบูลย์ศักดิ์ สิทธิเดชะ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยกำหนดอัตราเงินเดือนจำนวน 50,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ กทช. อนุมัติ ตามที่ สกทช. เสนอ 
2. มอบหมายให้ สกทช. พิจารณากำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งพันธะกรณีและภารผูกพันต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาให้มีความชัดเจน เพื่อจัดส่งและประสานงานกับผู้แสดงความจำนงทั้งสองท่านได้รับทราบเป็นที่เข้าใจตรงกันและยอมรับร่วมกันอย่างชัดเจนด้วย โดยเฉพาะกรณีความรับผิดชอบแทน กทช. ในฐานะเจ้าพนักงาน 
3. การเสนอผู้เชี่ยวชาญในวาระนี้ ให้ กทช. เสนอได้ท่านละ 1 คน เท่านั้น 

ระเบียบวาระที่    5.5     :       การเข้าร่วมเป็น Speaker ในงาน Amazing Thailand : Funding the future & Accessing opportunities
มติที่ประชุม                       เห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมเป็น Speaker ในงาน Amazing Thailand : Funding the future & Accessing Opportunities ในหัวข้อ The Telecommunications Renovation : Moving Towards Liberalization วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ตามที่ สกทช. เสนอ โดยมอบหมายให้ กทช.เศรษฐพรฯ เป็นตัวแทนของประธาน กทช. เข้าร่วม เป็น Speaker ในการอภิปรายครั้งนี้ และให้ สกทช. ประสานงานโดยตรงด้วย ต่อไป

ระเบียบวาระที่     5.6     :        ท่าทีในการเจรจาการค้า FTA ไทย-สหรัฐ ครั้งที่ 6
มติที่ประชุม                          เห็นชอบแนวทางการเจรจากับฝ่ายสหรัฐอเมริกาในการเจรจาการค้า FTA ไทย-สหรัฐ ด้านกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6 ตามที่ สกทช.เสนอ โดยมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการเรื่องนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นความต่อเนื่องและความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักประจำเรื่องนี้ รวมทั้งการแจ้งเวียนเอกสารรายละเอียดของข้อบทการเจรจาให้ กทช.ได้ทราบ เพื่อช่วยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้  เป็นต้น

สร้างโดย   - admin NBTC