สรุปมติที่ประชุม กทช. 54/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 54/2548
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.30 น.
และวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.30 น.    
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                                    
 ไม่มี
ระเบียบวาระที่   2    :      รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่   2.1  :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2548 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2548 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   2.2  :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2548 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2548
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2548 วันจันทร์ที่ 17  ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   2.3   :    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 51/2548 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2548 (พิจารณารับรองวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548)
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 51/2548 วันพฤหัสบดีที่ 27  ตุลาคม 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่    3     :    เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่    3.1  :    การอุทธรณ์คำสั่งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมของ บมจ.ทีโอที

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้ สกทช. ตอบยืนยันหนังสือถึง บมจ. ทีโอที ตามหลักการที่ สกทช.เสนอ และรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการร่างหนังสือตอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายของเดือนพฤศจิกายน 2548 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2548 โดยเน้นย้ำในเรื่องค่าปรับหากชำระเกินเวลาไปด้วย รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้ของ สกทช. ที่ได้ดำเนินการมาอย่างรอบคอบ และการวิเคราะห์รายละเอียดของการคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

ระเบียบวาระที่    3.2   :     ขอนำประเด็นข้อหารือของ บมจ.ทีโอที เข้าวาระการประชุม
มติที่ประชุม                     มอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือตอบ บมจ.ทีโอที ไปก่อนในเบื้องต้น ว่าการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2544 และประกาศ กทช.ว่าด้วยเรื่อง USO โดยมีนัยสำคัญตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่ง กทช.จะต้องประกาศพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน และผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดทำแผนการดำเนินการให้บริการ USO ส่งให้ กทช.พิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้ สกทช.ขอข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บมจ.ทีโอที เกี่ยวกับสถานภาพการดำเนินงานและข้อเท็จจริงของต้นทุนค่าใช้จ่าย และการคิดค่าบริการในแต่ละประเภทของการให้บริการที่ขอหารือมา เพื่อประกอบการพิจารณา และการวินิจฉัยให้เป็นไปโดยถูกต้อง ชัดเจนและรอบคอบยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่     3.3    :     แผนกลยุทธ์และงบประมาณของสำนักงาน กทช. ปี 2549
มติที่ประชุม    
1.   เห็นชอบในหลักการกรอบแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน กทช. พ.ศ.2548-2550ตามที่ สกทช.เสนอ โดยมอบหมายให้ สกทช.ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสาระสำคัญของแผนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนยิ่งขึ้น เพื่อจัดทำแผนฯ ในขั้นรายละเอียดให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับงบประมาณแล้วเวียนให้ กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในประเด็นที่สำคัญๆ อาทิ การเพิ่มเป้าหมาย (Output) ในเรื่องของ Tele-Density การประมาณการการเติบโตของจำนวน Operator รวมทั้งการปรับเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดบรรจุไว้ให้ครบถ้วนในภาพรวม แล้วจึงแยกให้เห็นถึงแผนงานโครงการในวงเงิน 1,200 ล้านบาท ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อน (First Priority) เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ สกทช. ประสานงาน กทช.ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อประมวลความต้องการที่อาจมีเพิ่มเติมหรือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ประสงค์จะให้ สกทช.ดำเนินการเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำรายละเอียดแผนฯให้สมบูรณ์ด้วยต่อไป
2. เห็นชอบงบประมาณปี 2548 ตามที่ สกทช.เสนอ สำหรับงบประมาณปี 2549 มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดังนี้
2.1 จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนระหว่างรายจ่ายของ กทช.และรายจ่ายของ สกทช. พร้อมทั้งเวียนแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับงบประมาณแล้วให้ กทช.แต่ละท่านพิจารณา เพื่อที่จะได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของ กทช. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.2 ในการจัดทำงบประมาณปี 2549 ขอให้เสนองบประมาณที่ กทช.จะใช้ให้เต็มจำนวน สอดคล้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศ กทช.เมื่อเดือนสิงหาคมด้วย เพื่อให้สามารถประกาศต่อสาธารณชนได้ และขอให้ สกทช. จัดทำงบประมาณอีก 1 ฉบับที่มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะทำก่อนหลังในช่วงต้นปี และปลายปีให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถพิจารณาทบทวนปรับลดโครงการที่มีความสำคัญระดับรองออกไปก่อนหาก สกทช. มิได้รับเงินค่าธรรมเนียมจาก บมจ.ทศท. และ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ตามเป้าหมาย รวมทั้งขอให้ สกทช.จัดเตรียมงบประมาณในการฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีที่ บมจ.ทศท. และ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ไม่ชำระค่าธรรมเนียม
2.3 มอบหมายให้ สกทช. เร่งรัดดำเนินการจัดทำโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ แก่ สกทช. อาทิ การออกใบอนุญาต 3G การออกใบอนุญาตดาวเทียม เป็นต้น ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2549 รวมทั้งขอให้ สกทช.เตรียมจัดทำแผนขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในกรณีที่ กทช.ไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจาก บมจ.ทศท. และ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ควบคู่กันไป

 ระเบียบวาระที่    4     :      เรื่องเพื่อทราบ 
                                            (ไม่มี)
 
ระเบียบวาระที่     5     :      เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่     5.1  :       การขอแก้ไขระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบ กทช.ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 แล้วนำเสนอประธาน กทช.ลงนามระเบียบ กทช.ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ที่แก้ไขแล้วเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ดังนี้
1. ให้แก้ไขในข้อ 13 ได้ตามที่ สกทช.เสนอ
2. ให้แก้ไข ข้อ 22 โดยให้คงข้อความในวรรคแรกของระเบียบเดิมไว้ แล้วนำข้อความใหม่ที่ขอแก้ไข เพิ่มเติมไว้เป็นวรรคสอง
3. ให้แก้ไขในข้อ 31 ได้ตามที่ สกทช.เสนอ โดยตัดข้อความ “ไม่ต้องนำส่งคลัง” ออก

ระเบียบวาระที่    5.2     :      โครงการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสัญญามาตรฐาน 
มติที่ประชุม                        เห็นชอบโครงการจัดทำหลักเกณฑ์สัญญามาตรฐาน เพื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานของสัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กทช. สุธรรมฯ เสนอ โดยแต่งตั้งให้ กทช.ประสิทธิ์ฯ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และมอบหมายให้ สกทช. พิจารณา ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ซึ่งเมื่อรวมแล้วให้มีจำนวนไม่เกิน 10 คน เพื่อให้การสนับสนุนและประสานการทำงานระหว่าง สกทช. และคณะกรรมการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานตามความเหมาะสมต่อไปด้วย อาทิ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม กรณีผู้รับใบอนุญาตทำกับต่างประเทศตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้น

ระเบียบวาระที่    5.3     :       การปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 470 MHz ของ บมจ.ทีโอที
มติที่ประชุม                         มอบหมายให้ สกทช.เร่งดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์ การขอปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 470 MHz ของ บมจ. ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยเร่งประสานงานในการขอข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ โดยให้ยึดหลักการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบตามเงื่อนไขและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงเป็นการปรับเปลี่ยน Application ใหม่อย่างมีนัยเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องเสนอขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพิ่มเติมด้วย

ระเบียบวาระที่    5.4    :        ขอความกรุณาเร่งรัดออกหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการ ทดลอง หรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุม                        มอบหมายให้ สกทช. หารือร่วมกับ กทช.เศรษฐพรฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ให้เหมาะสม ชัดเจน และถูกต้องก่อนเสนอประธาน กทช.ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การจำแนกลักษณะ/ประเภทการทดลองหรือทดสอบเป็น 3 แบบให้ชัดเจน ได้แก่ การทดลองหรือทดสอบในห้องทดลอง การทดลองหรือทดสอบเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยตรง และการทดลองหรือทดสอบเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ การปรับข้อความในส่วนที่เสนอเพิ่มเติมมาในวรรคท้ายของข้อ 5 ให้เป็นภาษาทางกฎหมายที่เหมาะสมและยกเป็นหัวข้อใหม่ให้ชัดเจน รวมทั้ง การพิจารณาปรับข้อความเพื่อเป็นเงื่อนไขป้องกัน มิให้มีการนำเครื่อง/อุปกรณ์ไปใช้ต่อเนื่อง เป็นต้น สำหรับร่างหนังสือเพื่อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นั้น เพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น ขอให้ สกทช. หารือร่วมกับ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ เพื่อแก้ไขปรับปรุงก่อนดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานฯ กฤษฎีกาต่อไปตามที่ได้เคยมีมติไว้แล้ว

ระเบียบวาระที่    5.5     :       บมจ. กสท โทรคมนาคม หารือชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย
มติที่ประชุม                        รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายเฉพาะในส่วนที่ได้รับจัดสรรและนำไปใช้ในการบริการของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,560,000 บาท โดยจะขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายในส่วนของผู้ร่วมการงาน บมจ.กสท โทรคมนาคมไปก่อนจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่    5.6     :       คำสั่ง กทช. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติภัย
มติที่ประชุม                        มอบหมายให้ สกทช. โดย รทช.มนัสฯ เร่งรัดดำเนินการจัดทำคำสั่งหรือประกาศ กทช.เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการด้านโทรคมนาคมในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ เสนอ กทช.พิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ การจัดประชุมหารือผู้ประกอบการให้บริการทั้งระบบโทรศัพท์ประจำที่และระบบเคลื่อนที่เพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งการพิจารณาศึกษาแนวทางปฏิบัติของ บริษัท รถไฟฟ้ามหานคร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการนี้ด้วย เป็นต้น

 

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 4:01:04 PM)