สรุปมติที่ประชุม กทช. 55/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 55/2548
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2548
     เวลา  09.30 น. 
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน    ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขอให้ สกทช. เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน ในเรื่องการให้สัมภาษณ์ควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง โดยการชี้แจงให้ยึดหลักข้อเท็จจริง สำหรับประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้ สกทช. เพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อ กทช. ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งหากมีประเด็นปัญหา ที่ไม่ชัดเจนให้นำหารือ กทช.
2. ขอให้ สกทช. เร่งจัดทำประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เพื่อจะได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว 
3. ขอให้ สกทช. เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ได้เคยหารือกันไว้ เพื่อให้การจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสัญญามาตรฐานแล้วเสร็จโดยเร็ว
มติที่ประชุม                        ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ สกทช. รับไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    2     :       เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่    2.1  :       ขอเปลี่ยนแปลงความถี่วิทยุย่าน Ka-band ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มติที่ประชุม                      อนุญาตให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้ความถี่วิทยุส่ง 29.22GHz และความถี่วิทยุรับ 18.72 GHz ความกว้างแถบความถี่ 6 MHz เพื่อใช้ในโครงการศึกษา วิจัย ออกแบบ สร้างและบริหารอุปกรณ์สื่อสารระบบ Ka-band ของการร่วมสร้างดาวเทียมอเนกประสงค์ (SMMS) โดยมีลักษณะทางเทคนิคของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน และมีเงื่อนไขตามที่ สกทช.เสนอ ทั้งนี้ ให้ สกทช. ประสานงานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อแจ้งกรณีความถูกต้องของหนังสือราชการในการเสนอเรื่องนั้น จะต้องมีการลงนามอย่างสมบูรณ์ด้วยตามข้อสังเกตของที่ประชุม
ระเบียบวาระที่    2.2    :      การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  จำนวน 3 บริษัท
  • บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท สยามเทเลคอมแอคเซส จำกัด
  • บริษัท เอส ที ซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ในการประกอบธุรกิจระหว่างบริษัททั้ง 3 ตลอดจนรายละเอียดของการให้บริการ รวมทั้งในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญๆ อาทิ 
1.1 การวิเคราะห์เพิ่มเติมในเรื่องการถือหุ้นไขว้ของ 3 บริษัท และการตรวจสอบข้อมูลกรณีคณะกรรมการบริหารของบริษัททั้ง 3 เป็นชุดเดียวกันหรือไม่ อย่างไร 
1.2 การให้บริการของทั้ง 3 บริษัทมีรายละเอียดที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร และบริการดังกล่าวสัมพันธ์กับการให้บริการ Internet ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วอย่างไร
1.3 การพิจารณาศึกษาเพื่อกำหนดขอบเขตและความหมายที่ชัดเจนของการให้บริการแบบการขายต่อบริการ (Resale) รวมถึงการพิจารณาจัดทำ Check Lists แสดงถึงความแตกต่างกันของลักษณะการให้บริการว่าจะจัดอยู่ในประเภทของใบอนุญาตแบบใดระหว่างแบบที่หนึ่ง กับแบบที่สอง ให้ชัดเจน เนื่องจากอาจเป็นการให้บริการที่เน้นหรือจำกัดเฉพาะกลุ่มได้ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีบริษัท 16 รายได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งไปแล้ว เป็นต้น
2. มอบหมายให้ สกทช.ไปพิจารณาปรับปรุงเอกสารภาพรวมแสดงสถานภาพการดำเนินงานในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง สอง และสาม รวมทั้งการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในช่องหมายเหตุ นั้น ให้ระบุวันที่ที่ได้รับใบอนุญาตให้ชัดเจน รวมทั้งในกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าดำเนินการอะไรให้ชัดเจนด้วย
3. มอบหมายให้ สกทช. รับเป็นหลักการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดทำเอกสารการวิเคราะห์การขอรับใบอนุญาตในกรณีต่างๆที่จะเสนอ กทช.พิจารณาต่อจากนี้ไป โดยให้ดำเนินการจัดทำ Check Lists ของเอกสารหลักฐานประกอบการวิเคราะห์การขอรับใบอนุญาตทั้งหมดในแต่ละกรณีที่เสนอให้ชัดเจน เพื่อแสดงถึงความพร้อมและความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการวิเคราะห์ให้ กทช.ทราบ โดยแนบเฉพาะรายละเอียดของเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการวิเคราะห์เท่าที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาของ กทช.เท่านั้น สำหรับเอกสารรายละเอียดทั้งหมดตาม Check Lists ดังกล่าว ให้นำมาจัดเตรียมไว้ด้วยกรณีหาก กทช.ประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลใดๆเพิ่มเติมในระหว่างการพิจารณา

ระเบียบวาระที่    2.3    :       โครงการนำร่องรถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉิน
มติที่ประชุม    
1. อนุมัติโครงการจัดหารถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉิน (Mobile Recovery Network) ภายในวงเงินงบประมาณจำนวน 10.404 ล้านบาท รวมทั้งวิธีการให้เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการแก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติตามที่ สกทช. เสนอ ทั้งนี้ โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ อาทิ แนวทางการบริหารจัดการทั้งในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และงบประมาณเพื่อรับผิดชอบดูแลให้ชัดเจน การพิจารณาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของทางเลือกในการจัดซื้อจัดหารถที่ราคาไม่สูงนัก และบำรุงรักษาง่ายมาใช้งาน รวมทั้งการพิจารณาจัดหาเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองไว้ด้วย เป็นต้น 
2. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ไปพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปด้วย อาทิ การจัดทำข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ของ สกทช. ให้ กทช.ทราบ การจัดทำสรุปเรื่องต่างๆที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ สกทช. ได้มีการดำเนินการไว้ให้ กทช.ทราบ และเพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ของ สกทช. เองต่อไป เป็นต้น รวมทั้งการดำเนินการตามมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่    2.4    :      การขออนุมัติเงื่อนไขพิเศษในการกำหนดราคาค่าบริการวงจร ดาวเทียมไทยคม-4 (iPSTAR) สำหรับลูกค้าในประเทศไทย
มติที่ประชุม                      เห็นชอบแนวทางการตอบหนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ดำเนินการตามสัญญาต่อไป โดยให้เพิ่มข้อความเป็นเงื่อนไขด้วยว่า เมื่อ กทช. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการสื่อสารดาวเทียมแล้ว จะต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กทช. จะประกาศกำหนดต่อไป

ระเบียบวาระที่    2.5    :      การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภท
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับ การกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้ การเพิ่มเติมข้อมูลประวัติอนุกรรมการให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้ง การระบุถึงประโยชน์ที่จะได้รับหรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้ สกทช.รับข้อสังเกตในเรื่องเกี่ยวเนื่อง อาทิ การจัดทำประมวลสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่    3      :     เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่    3.1   :     รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน ตุลาคม 2548

มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2548 ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามที่ สกทช. เสนอ และมอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละสำนักใหม่ให้เหมาะสม และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปรียบเทียบสถิติการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน การแสดงผลสรุปการปฏิบัติงานในภาพรวม และมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแนบท้ายด้วย เป็นต้น
 
ระเบียบวาระที่     4      :    เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่     4.1   :    การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


มติที่ประชุม                     มอบหมายให้ สกทช. จัดทำร่างหนังสือตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะในเรื่องที่ระบุไว้ตามที่ได้มีหนังสือถึงประธาน กทช. อย่างเป็นทางการลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 โดยให้หารือกับเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเพื่อความรอบคอบด้วย แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเอกสารข้อมูลที่ สกทช.ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมชี้แจงต่อวุฒิสภาตามที่เสนอมาด้วย นั้น ขอให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความกระชับ ครบถ้วน และถูกต้องตรงประเด็น โดยระบุรายละเอียดที่อ้างอิงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และตอบตามข้อเท็จจริง (Facts) เท่านั้น ไม่ใช่ความเห็น

ระเบียบวาระที่    4.2    :     ขอหารือเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคม 
มติที่ประชุม                     มอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือแจ้งตอบยืนยัน บมจ.กสท.โทรคมนาคม ไปก่อน ในเบื้องต้นให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปในแต่ละเดือนที่ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ต้องชำระสำหรับเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2548 ในอัตราและเงื่อนไขตามที่กทช.ได้มีประกาศกำหนดไว้ เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว สำหรับการพิจารณาในประเด็นอื่นๆตามที่เสนอมา ได้แก่ ภาระหน้าที่ของบริษัทร่วมการงานกับ กสท.ในการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย การขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายของบริษัทร่วมการงาน และการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มกรณีไม่ชำระตามเวลาที่กำหนด นั้น ขอให้ สกทช. ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของประเด็นดังกล่าวในรายละเอียด แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ กทช. เข้าประชุมครบ 7 ท่าน

ระเบียบวาระที่    4.3    :      รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี พ.ศ. 2548 
มติที่ประชุม                      รับทราบรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี 2548 ตามที่ สกทช. เสนอไว้ชั้นหนึ่งก่อน โดยที่ประชุมขอรับไปศึกษา ในรายละเอียด แล้วขอให้ สกทช. นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ กทช. เข้าประชุมครบ 7 ท่านต่อไป

ระเบียบวาระที่     5      :      กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช
มติที่ประชุม                       รับทราบการเตรียมการจัดทำกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช ตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้นำแนวทางการดำเนินกิจกรรม ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลข ถือปฏิบัติมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด

สร้างโดย   - admin NBTC