สรุปมติที่ประชุม กทช. 56/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 56/2548
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2548
     เวลา  09.30 น. 
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1      :         เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน    ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขอให้ สกทช. เร่งรัดปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการไหลเวียนเอกสาร ไม่ให้เกิดความล่าช้า เพื่อผลิตผลงานของ สกทช. ที่มีประสิทธิภาพ ต่อสังคม และสาธารณชน
2. กรณีศาลปกครองมีคำตัดสินว่ากระบวนการสรรหา กสช. ไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องดำเนินการสรรหา กสช. ใหม่อีกครั้ง ขอให้ สกทช. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามกระบวนการสรรหา กรรมการ กสช. โดยจัดเตรียมบุคลากร และทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แทน กสช. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมหากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน กสช. เป็นการชั่วคราวในระหว่างการสรรหากรรมการ กสช. ชุดใหม่ 
3. เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียน Internet Gateway ขอให้ สกทช. ติดตามและตรวจสอบวิเคราะห์การทำงานและประเด็นปัญหาจากการใช้ Internet Gateway รวมทั้งผลกระทบต่อกิจการโทรคมนาคมด้วย
มติที่ประชุม                       ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ สกทช. รับไปพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่     2    :        รับรองรายงานการประชุม                             
                                                    (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่      3   :         เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่      3.1 :        บริษัท เทคโนเวต โซลูชั่น จำกัด สอบถามการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ แบบ VoIP

มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้ สกทช. ไปดำเนินการปรับปรุงร่างหนังสือตอบ บริษัท เทคโนเวตโซลูชั่น จำกัด ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้แจ้งถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการพิจารณาเรื่อง VoIP นี้เพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตของ กทช. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548 นี้ และจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป รวมทั้งการแจ้งให้บริษัทฯ ยุติการให้บริการดังกล่าวหากมิใช่เป็นการดำเนินการก่อนวันที่ พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544 ทั้งนี้ โดยให้หารือ กทช.เศรษฐพรฯ ด้วย แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. มอบหมายให้ สกทช. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาได้อย่างละเอียดและชัดเจน และเนื่องจากยังมีความล่าช้าในการดำเนินการอยู่มาก จึงขอให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตามงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่    3.2    :      บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ขอให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายบริการ MMS กับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                       เนื่องจากหนังสือบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด มีลักษณะเป็นการขอความอนุเคราะห์จาก กทช. พิจารณาให้มีการเชื่อมต่อโครงข่ายบริการ MMS ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ มิใช่เป็นการขอหารือแต่อย่างใด อีกทั้งหนังสือดังกล่าวได้มีมาถึง กทช. เป็นระยะเวลานานมากพอควรแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือตอบไป ทั้งนี้ ขอให้ สกทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเน้นถึงความละเอียดรอบคอบกรณีการรับเอกสารต่างๆ จะต้องพิจารณาประเด็นให้ชัดเจน และมีหน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย

ระเบียบวาระที่    3.3    :        หนังสือพิมพ์ THAI DAY ขอสัมภาษณ์
มติที่ประชุม                        มอบหมายให้ กทช.เศรษฐพรฯ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ THAIDAY โดยให้สำนักประชาสัมพันธ์ประสานกับ กทช.เศรษฐพรฯ ในรายละเอียดโดยตรงต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการของ   สกทช.หากมีกรณีการเสนอข่าวทางลบที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ กทช. โดยสื่อต่างๆ เกิดขึ้นนั้น ขอให้ สกทช. ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติว่า ให้สำนักประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานกับสำนักที่เกี่ยวข้องโดยทันที เพื่อจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Facts) โดยมีการตรวจสอบและรับรองจากสำนักที่เกี่ยวข้องก่อน และเสนอต่อ ลทช. พิจารณาเพื่อนำเสนอให้ประธาน กทช. ได้รับทราบต่อไปโดยเร็วที่สุดอย่างช้าควรเป็นวันรุ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชนของประธาน กทช.

ระเบียบวาระที่    3.4     :       ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ
มติที่ประชุม                       เห็นชอบร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน กทช. ตามที่ สกทช.เสนอ โดยให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวให้มีความเหมาะสม และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงภาพตัวอย่างแสดงการแต่งเครื่องแบบหญิง-ชายให้ดูสวยงาม มีรายละเอียดที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดลักษณะส่วนประกอบของเครื่องแบบ เช่น หมวก กระดุม รองเท้า ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับระเบียบของส่วนราชการและองค์กรอิสระอื่น ๆ อนึ่ง เห็นควรตัดข้อ 9 ในเรื่องเครื่องแบบสโมสรออก แล้วนำเสนอประธาน กทช. ลงนาม เพื่อนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่     4    :       เรื่องเพื่อทราบ 
                                            (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่    5     :      เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่    5.1  :      รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วม เพื่อกำกับดูแลการ ดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มติที่ประชุม                     รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกรณีโครงการนำร่องรถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉิน และการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน UHF สำหรับการประยุกต์ใช้ RFID ในประเทศไทย ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ เสนอ ทั้งนี้ โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม กทช. ครบ 7 ท่าน เพื่อพิจารณารายละเอียดของการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    5.2   :      รายงานสรุปรายชื่อและผู้ประกอบการ
มติที่ประชุม                     รับทราบรายงานสรุปรายชื่อและผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ ตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อไปศึกษาเตรียมการให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาทบทวนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดแบ่งประเภทบริการต่างๆให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อให้การพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการทุกราย

ระเบียบวาระที่    5.3     :       การยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการ ชั่วคราว ของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
มติที่ประชุม                         รับทราบสถานภาพการดำเนินงานของ สกทช. กรณีการยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำผลการประเมินโครงการในเบื้องต้น ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมและรอบคอบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองเทคโนโลยี 3G และ WiMAX เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

ระเบียบวาระที่    5.4    :      บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ขอให้มีคำสั่งตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามมาตรา 20 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544

มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การวิเคราะห์และพิจารณาในเรื่องนี้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องของจำนวนผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและตลอดแนวอุโมงค์ รวมทั้งการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงกรณีการ Block สัญญาณความถี่ของข่ายสื่อสารประเภทอื่นๆ ที่มีการให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวด้วย แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
2. มอบหมายให้ สกทช. พิจารณาดำเนินการยกร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยแผนดำเนินการ หรือแนวทางปฏิบัติการที่ชัดเจนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมคู่มือเพี่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ตามมาตรา 63 และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการจัด Focus Group สำหรับเรื่องนี้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 ขอให้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมหารือและให้ข้อคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่    5.5     :       ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน
มติที่ประชุม                         มอบหมายให้ สกทช. นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาเมื่อองค์ประชุมมาครบทั้ง 7 ท่านแล้วในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    5.6     :        บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เชิญเข้าร่วม Mobile Broadband Business Workshop และชมการสาธิตการทำงานของ HSDPA ที่ประเทศมาเลเซีย
มติที่ประชุม                         มอบหมายให้ สกทช. ประสานงานกับ กทช. แต่ละท่านโดยตรงอีกครั้งเพื่อพิจารณาหากสนใจเข้าร่วมงาน สำหรับในส่วนของพนักงานให้ รทช.มนัสฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยสมควรเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยตรง อาทิ จากสำนักใบอนุญาตประกอบกิจการ และสำนักเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นต้น

ระเบียบวาระที่     5.7      :      เรื่องอื่นๆ
มติที่ประชุม                          รับทราบและมอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งในเรื่องการงดให้ข่าวในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กสช. การศึกษาเตรียมการหากต้องปฏิบัติงานแทน กสช. รวมทั้งในเรื่องของการกำหนด มาตรการการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนให้ชัดเจน เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC