สรุปมติที่ประชุม กทช. 57/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 57/2548
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2548
     เวลา  09.30 น. 
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่    1     :       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน   ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม  3  เรื่อง  ดังนี้
1.  ระเบียบ กทช. ว่าด้วยเครื่องแบบ กทช. และ สกทช. ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว  ขอบคุณที่ปรึกษา กำธร จันทรแสง  ที่ได้ประสานการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
2.  ขอให้เจ้าหน้าที่ สกทช. ทุกฝ่าย ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจในการกำกับดูแล เทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต  อาทิ  3G  Gateway  Satellite  และ VoIP 
3.  วิปรัฐบาลได้มีประกาศเรื่องวิทยุชุมชน  โดยให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด  สำหรับในส่วนของ สกทช.  ขอให้เจ้าหน้าที่ สกทช. ปฏิบัติภารกิจในขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
ลทช.    ได้ขออนุญาตที่ประชุมแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมเพิ่มเติม  รวม 3 เรื่อง  ได้แก่  1) เรื่องการประชุมคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งที่ประชุมแจ้งว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเรื่องวิทยุชุมชนให้นายกรัฐมนตรีทราบ โดย ลทช. ได้ชี้แจงว่าไม่อยู่ในสถานะจะชี้แจงได้ 2) คณะกรรมาธิการฯ ขอให้ กทช. ไปบรรยายทางวิชาการในเรื่อง 3G FTA ฯลฯ ให้คณะกรรมาธิการฯ ฟัง  และ 3) กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop  จะขออนุญาตเลื่อนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 20-21 ธันวาคม 2548  เปลี่ยนเป็นวันที่ 21-22 ธันวาคม 2548  ที่บางแสน  เนื่องจากโรงแรมที่พักไม่ว่างในช่วงดังกล่าว 
        กทช.สุชาติ    หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่า  เลขานุการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ) ให้สัมภาษณ์เรื่องวิทยุชุมชน โดยกล่าวถึง กทช. จะต้องดูแลด้านเทคนิค  จึงขอให้ สกทช. จัดทำเอกสารเพื่อเป็นจุดยืนด้านเทคนิคไว้ให้พร้อมสำหรับการชี้แจง
มติที่ประชุม                           ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และมอบหมายให้  สกทช.  รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่     2       :         รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม                           เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ กทช. ครั้งที่   52/2548 - ครั้งที่ 55/2548  ให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     3       :          เรื่องเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระที่     3.1    :          ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารพลเรือน

มติที่ประชุม                           มอบหมายให้ สกทช. เชิญผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจของคณะกรรมการศึกษาระบบเตือนภัยล่วงหน้ามาประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการเรื่องนี้ให้ได้ข้อยุติซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อประกอบการหารือดังกล่าว  โดยเฉพาะข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาขอใช้สถานที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจจะเหมาะสมกว่า  เนื่องจากในบริเวณเดียวกันนั้นมีศูนย์ดาวเทียมสำรวจธรรมชาติตั้งอยู่ จึงเหมาะแก่การประสานการใช้ประโยชน์ในเรื่องการเตือนภัยได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่     3.2     :         โครงการนำร่องรถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉิน
มติที่ประชุม                            มอบหมายให้ สกทช. นำเรื่อง โครงการนำร่องรถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉินเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     3.3     :          รายงานแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้ RFID  ในประเทศไทย : กรณีการจัดสรรย่าน UHF (พิจารณาร่วมกับวาระที่ 3.4)
มติที่ประชุม                            รับทราบรายงานแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้  RFID  ในประเทศไทย กรณีการจัดสรรย่าน UHF โดยเป็นการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ความร่วมมือระหว่าง สกทช. และ  สวทช. (NECTEC)  ตามที่ สกทช. เสนอ 

ระเบียบวาระที่      3.4     :        การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน  UHF  สำหรับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ RFID
มติที่ประชุม    
1.  ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงต่อกิจการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วจึงมีมติอนุมัติในหลักการเพื่อนำไปกำหนดมาตรฐานช่วงคลื่นในย่าน  UHF ที่ความถี่ 920–925  เมกกะเฮิตซ์  สำหรับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ RFID ของประเทศไทย  ทั้งนี้ หากเป็นการใช้อุปกรณ์ RFID ที่มีกำลังส่งต่ำให้กำหนดเป็นการใช้งานแบบ  Unlicense  แต่ยังไม่มีผลผูกพันบุคคล ภายนอก เนื่องจากต้องรอการกำหนดเพื่อแก้ไขในตารางกำหนดความถี่แห่งชาติและแผนแม่บทว่าด้วยความถี่แห่งชาติ ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการร่วม   
2.  มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะการดำเนินการทดลองเพิ่มเติมในด้านกำลังส่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนสำหรับการป้องกันการรบกวนกัน โดยให้เป็นการทดลองที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในแบบ  Multi-User มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง การศึกษาเตรียมการสำหรับขั้นตอนการพิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน UHF สำหรับอุปกรณ์ RFID  เพื่อใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่     3.5       :        การจัดสรรคลื่นความถี่ UHF  สำหรับอุปกรณ์  RFID  ให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ 
มติที่ประชุม                            เนื่องจากเรื่องนี้มีประเด็นด้านกฎหมายที่ยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกรณีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ กทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ และตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ซึ่งขณะนี้  สกทช. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อหารือกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้เกิดความชัดเจน  ที่ประชุมจึงยังไม่สามารถพิจารณาเพื่อหาข้อยุติได้ในชั้นนี้  โดยขอให้ สกทช. ไปพิจารณาศึกษาในประเด็นด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยอีกทางหนึ่งเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่     3.6       :         การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแก่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มติที่ประชุม                              เห็นชอบให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข 1855  ให้แก่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับการจัดสรรและค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่จัดสรรให้ดังกล่าว ตามที่ สกทช.เสนอ  เนื่องจากเป็นการนำหมายเลขโทรคมนาคมไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวตามที่ กทช. ประกาศกำหนดไว้

ระเบียบวาระที่     3.7        :         ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม                               เห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมที่ 3.7  เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2548  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  ตามที่ สกทช. เสนอ 

ระเบียบวาระที่     3.8        :         การขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายซิมการ์ด (SIM CARD)  และบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม                              เห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมที่ 3.8  เรื่อง การขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายซิมการ์ด (SIM CARD) และบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  ตามที่ สกทช. เสนอ 

ระเบียบวาระที่      3.9        :        (ร่าง)  เอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงการดำเนินงานของ กทช.  ประจำปี  พ.ศ. 2547   ต่อข้อซักถามของสภาผู้แทนราษฎร
มติที่ประชุม                               มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปเป็นแนวทางในการตอบข้อเท็จจริงฯ ว่าจะตอบตามข้อเท็จจริงเท่านั้น  โดยอ้างถึงระเบียบ ข้อบังคับ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบ เพื่อให้มีน้ำหนักและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ ให้ สกทช. นำไปหารือและประสานขอคำแนะนำจาก กทช. สุธรรมฯ ก่อนดำเนินการด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่      3.10       :       ขอหารือแนวทางว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวของ กทช. และ ลทช.
มติที่ประชุม                              สำนักงานขอรับเรื่องแนวทางว่าด้วยการออกบัตรประจำตัวของ กทช. และ ลทช. ไปปรึกษาและขอรับแนวทางการปฏิบัติจาก กทช.สุธรรมฯ ก่อนนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่       4          :        เรื่องเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระที่       4.1       :        Mr. Mac Pherson รายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ PPIAF

มติที่ประชุม                              รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ  PPIAF  ตามที่  Mr. Mac Pherson  รายงาน  และมอบหมายให้ สกทช. รับข้อเสนอแนะจากรายงานไปพิจารณาดำเนินการด้วย ต่อไป

ระเบียบวาระที่       4.2        :        กำหนดการ พิธีการและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มติที่ประชุม                                รับทราบกำหนดการ  พิธีการและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2548  ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่        5          :        เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่        5.1       :        การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ้ำเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (มติคณะรัฐมนตรี 29 พ.ย. 48)

มติที่ประชุม                                เห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมที่ 5.1  เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ้ำเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU)  (ตามมติคณะ รัฐมนตรี  29 พฤศจิกายน 2548)   เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่         5.2       :        การยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
มติที่ประชุม                                เห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมที่ 5.2  เรื่อง การยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด  เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่          5.3       :       การร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดทำหนังสือที่ระลึก เรื่อง DIGITAL REACH
มติที่ประชุม                                รับทราบการร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดทำหนังสือที่ระลึก เรื่อง DIGITAL REACH ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่      5.4         :         ขอนำประเด็นเกี่ยวกับโฆษณารายการส่งเสริมการขายของ DTAC  เข้าวาระการประชุม กทช. 
มติที่ประชุม                                 มอบหมายให้ สกทช. รับไปพิจารณาดำเนินการร่างหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค โดยประสานหารือเพื่อขอรับคำแนะนำจาก กทช. สุธรรมฯ ด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่      5.5         :          หารือการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคม  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม   พ.ศ. 2543
มติที่ประชุม                                  มอบหมายให้ กทช. เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ รับไปพิจารณาความเหมาะสมของร่างหนังสือหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนที่ สกทช. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่       5.6       :           บมจ. ทีโอที  ขอเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติมประกอบการอุทธรณ์คำสั่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม    
1.  ให้ สกทช. รับชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการใช้เลขหมายในงวดเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2548  จำนวน 89,095,912 บาท (แปดสิบเก้าล้านเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)
2. มอบหมายให้ สกทช. แจ้งให้ บมจ.ทีโอที มีหนังสือยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม  เลขหมายที่ไม่ได้ใช้ ถ้าไม่ส่งคืน กทช. บมจ.ทีโอที จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ กทช. กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่        5.7       :          การแข่งขันกีฬาสี
มติที่ประชุม                                 มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการในการจัดสรร  เงินเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย  จำนวน 20,000 บาท  ในการแข่งขันกีฬาสีสำหรับแต่ละ กลุ่มสี

ระเบียบวาระที่        5.8       :          ค่าตอบแทนผู้ทำหน้าที่วิทยากร
มติที่ประชุม                                 มอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาดำเนินการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทำหน้าที่วิทยากรในโอกาสต่างๆ ให้แก่บุคคลภายนอก  และพนักงานของ สกทช. ที่ทำหน้าที่ดังกล่าว  โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยเฉพาะในประเด็นการกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่วิทยากร  ครั้งละ 3,000 บาท เพื่อประกอบการพิจารณาให้เหมาะสมต่อไปด้วย
 

สร้างโดย   - admin NBTC