สรุปมติที่ประชุม กทช. 58/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 58/2548
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2548
     เวลา  09.30 น. 
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1       :       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน      ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 1 เรื่อง ดังนี้
1. เนื่องจากการจัดทำเงื่อนไขใบอนุญาตของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม มีความล่าช้า จึงขอให้ สกทช. เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม                       ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช.รับไปพิจารณาเร่งดำเนินการเรื่องการจัดทำเงื่อนไขใบอนุญาตของ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 
ระเบียบวาระที่    2      :      รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่    2.1   :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 52/2548 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548

มติที่ประชุม                     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 52/2548 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ตามที่ กทช. ได้พิจารณาตรวจแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่    2.2    :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 53/2548 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548
มติที่ประชุม                     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 53/2548 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ตามที่ กทช. ได้พิจารณาตรวจแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่    3      :     เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่    3.1   :     โครงการนำร่องรถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉิน

 
มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบโครงการนำร่องรถบริการเครือข่ายสื่อสารฉุกเฉิน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สกทช. และ สวทช. ตามที่ สกทช.เสนอ ทั้งนี้ โดยให้มีคณะเจ้าหน้าที่จาก สกทช. ไปร่วมดำเนินการกับ สวทช. อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสานประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งในภาควิชาการทางเทคนิคและภาคสนาม 
2. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดด้านต่างๆ เพิ่มเติมให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสามารถเกิดผลในปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริงที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาความเหมาะสมของราคาและคุณสมบัติของรถที่จะใช้ซึ่งมีผลกับความคล่องตัวในการเดินทางเข้าพื้นที่กรณีฉุกเฉิน การพิจารณาจัดทำรายละเอียดในการวางแผนระบบโครงข่ายและวิธีการติดต่อสื่อสารกรณีฉุกเฉินขณะเกิดเหตุที่สามารถใช้งานได้จริงให้ชัดเจน รวมทั้งการพิจารณาแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบที่เหมาะสมสำหรับการใช้จ่ายเงินกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่    3.2    :      ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2548 ให้มีความครบถ้วน และสมบูรณ์ โดยเฉพาะในเรื่องของการประมวลรวบรวมระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากำหนดไว้ให้ชัดเจนภายใต้ระเบียบนี้ รวมทั้งการเพิ่มเติมสาระสำคัญให้ครอบคลุมการใช้ความถี่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ความถี่วิทยุย่าน HF การใช้ความถี่ดาวเทียม และการใช้ Echo- link ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและสนับสนุนให้เยาวชนสนใจกิจการวิทยุสมัครเล่นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สมควรจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น โดยการพิจารณาโครงสร้างทั้งระบบ มีการวิเคราะห์ภาพรวมและทิศทางการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยขอให้ปรึกษาหารือร่วมกับ กทช.แต่ละท่านเป็นระยะๆ ด้วยก่อนนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.3    :       ขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่าย ซิมการ์ด (SIM CARD) และบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม      
1. เห็นชอบในหลักการให้กรณีการดำเนินการซื้อหรือรับซิมการ์ด (SIM Card) บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จากผู้ให้บริการการ์ดโทรศัพท์ระหว่างประเทศหรือผู้ผลิตซิมการ์ดหรือบัตรโทรศัพท์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ร้านค้า หรือลูกค้าทั่วไปเท่านั้น โดยผู้ซื้อหรือรับบัตรไม่ได้มีส่วนในการเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หรือมีและใช้เลขหมายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านซิมการ์ดหรือบัตรโทรศัพท์ดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคม จึงไม่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่ สกทช. เสนอ 
2. มอบหมายให้ สกทช. ไปศึกษาพิจารณาเตรีมการให้มีมาตรการการจดทะเบียนผู้ดำเนินธุรกิจการค้าซิมการ์ดและบัตรโทรศัพท์ เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์กำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลบริการด้านนี้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    3.4     :       การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม                        มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองฯ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ เพิ่มเติมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นของหลักการทางเทคนิคสำหรับการทดลองหรือทดสอบที่จะต้องให้มีลักษณะเป็น Technology Neutral รวมทั้งการระบุเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งที่สำคัญ อาทิ 1) การทดลองไม่เป็นการผูกพันการพิจารณาอนุญาตการให้บริการ 3G 2) เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะต้องนำอุปกรณ์ออกนอกราชอาณาจักรเท่านั้น และ 3) ผู้รับอนุญาตจะไม่เก็บค่าบริการในระหว่างการทดลอง รวมทั้งการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการโดยต้องคำนึงถึงให้ครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอุปกรณ์เพื่อการทดลองให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ด้วย ทั้งนี้ ขอให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบและครบถ้วนใน ทุกด้าน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเที่ยงธรรมเป็นสำคัญ

ระเบียบวาระที่    3.5     :       ความคืบหน้าและประเด็นขอนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม                        มอบหมายให้ สกทช. นำเรื่องความคืบหน้าและประเด็นขอนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     3.6    :      โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่าย
มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้ สกทช. ดำเนินโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเชื่อมต่อโครงข่ายได้ตามที่เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปด้วย โดยเฉพาะการกำหนดขั้นตอน Pre-Training เพิ่มเติมเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมและ ดูงานตามโครงการนี้ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่ดี สมควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดย สกทช. สามารถยืดหยุ่นงบประมาณได้ตามความเหมาะสมและจำเป็นสำหรับการเดินทางไปฝึกอบรมดูงาน ณ ประเทศเยอรมันนี หากมีจำนวนพนักงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับคัดเลือกเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่    3.7    :       แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม
มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้ สกทช. เสนอ เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยใช้วิธีการเวียนให้ กทช. แต่ละท่านพิจารณา โดยหาก กทช.ทุกท่านไม่มีข้อแก้ไข สกทช.จะขอถือว่าที่ประชุม กทช.มีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาโดยการจัดทำ Short List ต่อไป แต่หาก กทช.พิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข สกทช.จะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่    3.8    :      การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและ จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดน ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 12

มติที่ประชุม                      อนุมัติในหลักการให้ สกทช. (รศ.) ดำเนินการจัดการประชุม JTC ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2549 ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวตามที่ สกทช. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นการใช้ SIM Card ในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย และในเรื่องการแบ่ง Channel กับมาเลเซียในการใช้ความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมหารือดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่    4       :       เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่    4.1    :       การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ้ำเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (มติคณะรัฐมนตรี 29 พฤศจิกายน 2548)

มติที่ประชุม                      รับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 อนุมัติในหลักการ ให้ประเทศไทยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งซ้ำเป็นสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศอีกวาระหนึ่ง ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    4.2    :        การยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการ ชั่วคราว ของ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด
มติที่ประชุม        
1. รับทราบการยื่นคำขอและข้อเสนอการขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือ ทดสอบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ของบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อ 5 ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
2. มอบหมายให้ สกทช. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นรายละเอียด ลักษณะเดียวกับกรณีของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสฯ เพื่อวิเคราะห์จัดทำผลการประเมินโครงการเบื้องต้นเสนอที่ประชุม กทช.ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.3    :        รายงานการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มติที่ประชุม                         รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5       :        เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่   5.1    :        พิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Voice Over Internet Protocol (VoIP)

มติที่ประชุม         เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Voice Over Internet Protocol (VoIP) ไปในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.2    :       พิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรศัพท์ 3G
มติที่ประชุม                      รับทราบประเด็นการพิจารณาเพื่อกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต 3G ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ และมอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการศึกษาจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในประเด็นเงื่อนไข วิธีการจัดสรร จำนวนผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคตลอดจนสถานะปัจจุบันและแนวโน้ม เพื่อนำไปหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการ 3G ในวันที่ 8 ธันวาคม 2548 และในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคมนี้ ที่บางแสน

ระเบียบวาระที่   5.3    :      การขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์ ความถี่วิทยุ 470 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                     อนุญาตให้ บริษัท Consortium Starcom นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าร์ มาตรฐาน CDMA 2000-1X ตราอักษร HUAWEI รุ่น CBT3606 จำนวน 150 ชุด พร้อมอุปกรณ์เพื่อเก็บรักษาไว้ ณ คลังพัสดุสินค้า โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สกทช.กำหนดไว้ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ สกทช.ต้องมีการระบุรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย โดยเฉพาะหาก กทช.มีมติไม่อนุญาตให้ บริษัท  ทีโอที จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากมาตรฐาน CDMA 2000-1X และไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม   ดังกล่าว บริษัท Consortium Starcom จะต้องนำเครื่องวิทยุคมนาคม  ทั้งหมดดังกล่าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สร้างโดย  - 2fellows  admin (24/3/2559 15:02:35)