สรุปมติที่ประชุม กทช. 59/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 59/2548
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548 เวลา 09.30 น.
และวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548 เวลา 1000 น.
       ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่   1      :       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน     ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ กทช. ขอให้เป็นไปในลักษณะการนำเสนอผลงาน โดยไม่ตอบโต้ประเด็นที่สื่อมวลชนนำเสนอ รวมทั้งให้ สกทช. พิจารณากำหนดระยะ เวลาการออกรายการประชาสัมพันธ์ของ กทช. ในเรื่องสำคัญๆ และจัดหาผู้ให้สัมภาษณ์ข่าวแทน กทช.
2. ขอให้ สกทช. กำหนดวันประชุม กทช. เพิ่มเติมจากเดิมเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันพุธและวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้การพิจารณาเรื่องสำคัญในวาระต่างๆ ต้องล่าช้าออกไป
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สกทช.  รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    2    :      รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่    2.1 :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 54/2548 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 54/2548 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2548 และวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่    2.2  :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 55/2548 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2548
มติที่ประชุม                    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 55/2548 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   3     :     เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่   3.1  :     ความคืบหน้าและประเด็นขอนโยบายเพื่อประกอบการพิจารณา วิเคราะห์ คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กรณี บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)

เรื่องที่ 1 : นโยบายการออกใบอนุญาต (Licensing Regime)
เรื่องที่ 2 : การกำหนดลักษณะประเภทของกิจการโทรคมนาคม
เรื่องที่ 3 : ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ
เรื่องที่ 4 : เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
มติที่ประชุม                  ประเด็นที่ 1 : นโยบายการออกใบอนุญาต
1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกรณี บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ถือเป็นการออกใบอนุญาตเฉพาะราย (Specific License) ไม่สามารถ generalize ได้ เนื่องจาก ถูกบังคับโดยโครงสร้างของการแข่งขันที่เป็นเจ้าของโครงข่ายหลักทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นการออกใบอนุญาตแบบที่ 3 ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการแข่งขัน จึงทำให้ต้องพิจารณากำหนดรายละเอียดของเงื่อนไขใบอนุญาต กรณี บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นการเฉพาะ 
2. เห็นด้วยในหลักการตามที่ สกทช.เสนอ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ที่ครอบคลุมลักษณะและประเภทบริการซึ่งอาจจัดอยู่ในใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่ 2 หรือ 1 ได้ อันจะนำไปสู่การออกใบอนุญาตที่เป็น All Services License ต่อไปในอนาคต โดยเป็นการออกใบอนุญาตแบบที่ 3 อย่างเดียวหรือแบบที่ 2 และแบบที่ 1 แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาดำเนินการด้วยความรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นระบบ (Systematic Transition Period) โดยในกรณีของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ให้คงแบบ จำนวนใบอนุญาตและรายชื่อบริการที่ได้รับอนุญาตไว้ตามเดิมจนกว่าใบอนุญาตประกอบกิจการฯแบบที่ 1 และใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1ของทั้งสองบริษัทหมดอายุลง (วันที่ 3 สิงหาคม 2549) โดยให้ระบุเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าสามารถมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่ กทช.จะประกาศกำหนดต่อไป 
3. ให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นของการออกเป็นใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคมรวม ไม่แบ่งตามบริการหรือระบุเฉพาะบริการ เช่นกรณีการออกใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการไปแล้ว นั้น ให้รวมเป็นการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งการพิจารณาแบ่งลักษณะบริการเป็น Facility/ Network Base และ Service Base เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการวิเคราะห์การออกใบอนุญาต เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 : การกำหนดลักษณะประเภทของกิจการโทรคมนาคม
1. เห็นด้วยในหลักการตามที่ สกทช. เสนอในการจำแนกลักษณะของกิจการโทรคมนาคม โดยยึดหลักโครงข่ายโทรคมนาคม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคมและบริการโทรคมนาคม และการกำหนดประเภทกิจการโทรคมนาคม โดยยึดหลักตามกลุ่มบริการโทรคมนาคมที่ต้องกำกับดูแล ประกอบด้วย ประเภทของบริการโทรคมนาคม 5 แบบ (Fixed Line, Mobile, Satellite, Internet, และ Other Services) และประเภทของบริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Networks or Facilities) 3 แบบ (Access Network, Core Network และ Telecommunications Facility Service)
2. มอบหมายให้ สกทช.จัดทำเป็นแถลงการณ์ เพื่ออธิบายให้สาธารณะได้รับทราบและมีความเข้าใจการจัดกลุ่มลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมใหม่ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ทั้งนี้ โดยให้หารือกับ กทช. สุธรรมฯ ในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วย
ประเด็นที่ 3 : ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
1. ในหลักการให้คิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม จากรายได้จริงที่ได้รับจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นรายได้จริงหรือไม่ (Gray Areas) ขอให้ List รายการดังกล่าวไว้เพื่อรวบรวมเสนอ กทช.พิจารณาให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนโดยเร็วต่อไป
2. ให้ใช้ฐานรายได้รวมทั้งหมดหักค่าลดหย่อน แล้วจึงนำมาเป็นฐานรายได้เพื่อคิดค่าธรรมเนียม โดยมีรายการหักลดหย่อนก่อนคิดค่าธรรมเนียมทั้งในส่วนที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายสรุปได้ดังนี้
2.1 รายได้ที่นำมาหักลดหย่อน ได้แก่ รายได้จากบริการที่มิใช่บริการโทรคมนาคม รายได้รอตัดบัญชี (เช่น รายได้จากการบันทึกบัญชีในรายการทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากบริษัทร่วมการงาน เป็นต้น) และรายได้เงินผ่านมือ (กรณีที่เป็นตัวแทนในการรับเงินให้หน่วยงานอื่น เพื่อมิให้เกิดการนับซ้ำ)
2.2 ค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคมที่จ่ายให้ผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกนำไปคิดค่าธรรมเนียมแล้ว เพื่อมิให้มีการคิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน และส่วนแบ่งจ่ายให้เอกชนตามสัญญาร่วมการงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายลงทุนขยายโครงข่ายโทรคมนาคม (ยกเว้นในเขตนครหลวง) กทช.จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขการหักลดหย่อนเฉพาะในกรณีที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้เพื่อกิจการโทรคมนาคม โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป
3 ในหลักการให้นำรายได้จากค่าเชื่อมต่อโครงข่ายมาคิดรวมในฐานรายได้ และนำรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายมาหักลดหย่อนได้ ทั้งนี้ ให้นำไปพิจารณารายละเอียดใน Forum ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยอีกครั้งหนึ่ง
4 สำหรับบริการ USO ตามประกาศ กทช. บริการเพื่อสังคมที่ไม่มุ่งหวังกำไร และบริการต่างๆ ที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้รวมคิดค่าธรรมเนียมฯ ไปก่อน โดยให้แยกรายได้/รายจ่ายออกเป็นบัญชีต่างหาก หากผลการดำเนินงานในส่วนนี้ขาดทุนให้เสนอ กทช. พิจารณา ทั้งนี้ ให้นำเรื่องนี้ไปรวมในการพิจารณาเรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
5 มอบหมายให้ สกทช.ประเมินจำนวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ในรายละเอียด ที่ทีโอที และ กสท ต้องชำระ เสนอให้ กทช พิจารณาให้ความเห็นชอบ อีกครั้งหนึ่ง
6 โดยที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นหน่วยงานรัฐที่ให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะบริการสาธารณูปโภคมาเป็นเวลานาน มีภาระเดิมที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ดังนั้น การลดหย่อนและหักลดค่าใช้จ่ายข้างต้น ให้ใช้เฉพาะกรณีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม เท่านั้น
ประเด็นที่ 4 : เงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
1. เห็นชอบในหลักการของการกำหนดโครงสร้างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกรณี บมจ. ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ตามที่ สกทช.เสนอซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ เงื่อนไขทั่วไป เงื่อนไขสำหรับกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่าย และเงื่อนไขเฉพาะ สำหรับเนื้อหาในรายละเอียดของเงื่อนไขฯ ขอให้ กทช.ได้มีเวลาศึกษาพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยมอบหมายให้ สกทช.รับไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหาก กทช.มีข้อคิดเห็นและ/หรือข้อแก้ไขใดๆ เพิ่มเติม 
2. มอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะ การเร่งพิจารณาจัดทำรายละเอียดของเงื่อนไขหลักที่สำคัญ(Critical Points) ในประเด็นต่างๆ ตามที่เสนอให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2548 นี้ และดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดในส่วนของเงื่อนไขเฉพาะอื่นๆ (Non- Critical Points) ต่อไปได้ให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา 180 วัน (วันที่ 30 มกราคม 2549) รวมทั้งการปรับแก้ข้อความให้เหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้นตามนัยของกฎหมายในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยใช้คำว่า “สละสิทธิ์” แทน ตลอดจนการระบุในเงื่อนไขให้ชัดเจนกรณีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ที่จะมีเพิ่มเติมตามที่ กทช.จะประกาศกำหนดต่อไปด้วย อาทิ มาตรการการแข่งขัน การเชื่อมต่อโครงข่าย เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   3.2   :      พิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Voice Over Internet Protocol (VoIP) (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                    รับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแล Voice over Internet Protocol (VoIP) ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ และให้นำไปเสนอ กทช. พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่โรงแรม The Tide Resort ถนนหาดบางแสน 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2548

ระเบียบวาระที่   3.3   :    การขอหารือเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้ สกทช. หนังสือแจ้งยืนยันให้ บมจ. กสท.โทรคมนาคม ดำเนินการรวม 2 ประเด็น ได้แก่
1. ให้ บมจ. กสท.โทรคมนาคม เร่งชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปในส่วนที่ค้างชำระสำหรับเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2548 จำนวนเงิน 86,720,000 บาท โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว ซึ่งหาก บมจ.กสท.โทรคมนาคม ไม่ชำระค่าธรรมเนียมที่เหลือให้ครบภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับหนังสือแจ้ง จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามข้อ 11.2 ของประกาศ กทช.ดังกล่าว
2. ให้ บมจ. กสท.โทรคมนาคม ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับในเดือนถัดๆไปให้เป็นไปตามประกาศ กทช.ดังกล่าวข้างต้นด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่   3.4   :     ร่างแนวทางการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการ การจัดทำแนวทางการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ตามขอบเขต กระบวนการและกรอบงบประมาณที่ สกทช. เสนอเพื่อนำไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะอย่างได้ผลต่อไป โดยมอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมสาระของแนวทางดังกล่าว รวมทั้งรูปแบบและการจัดลำดับของเนื้อหาให้มีความเหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการจัดเรียงลำดับเนื้อหาสาระของการนำเสนอ การจัดกลุ่มของมาตรการใหม่โดยแยกเป็นมาตรการด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการด้านการกลั่นกรองการตรวจสอบ การกำหนดให้มีการนำหลักการของ บรรษัทภิบาลหรือGood Corporate Governance มาใช้ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยให้หารือกับ กทช. แต่ละท่านในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอคำแนะนำทั้งจาก กทช.เศรษฐพรฯ กทช.สุธรรมฯ กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ เป็นต้น โดยเฉพาะในประเด็นของ Interconnection ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับร่างประกาศ กทช.ในเรื่องดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่   3.5   :     การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งของ บริษัท ไวซ คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                   อนุมัติให้ออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง แก่บริษัท ไวซ คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้ตามที่บริษัทฯยื่นขอ เพื่อเป็นการกระจายการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนอย่างเสรีได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจำกัด ให้สามารถรองรับการให้บริการของ ISP ที่มีอยู่ ได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz เพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้

ระเบียบวาระที่   3.6   :     การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งของ บริษัท ทีโอแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                   อนุมัติให้ออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง แก่บริษัท ทีโอแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตามที่บริษัทฯยื่นขอ ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจำกัด ให้สามารถรองรับการให้บริการของ ISP ที่มีอยู่ ได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับกรณีของ บริษัท ไวซ คอมมูนิเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระเบียบวาระที่   3.7   :      การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งของ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                   อนุมัติให้ออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งแก่ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ตามความเห็นและเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   3.8   :     การกำหนดนิยามบริการขายต่อบริการ (Resale of Public Switched Telecommunication Service) (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                   มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในเรื่อง Resale ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะ การพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการแบบ Simple Resale มาใช้เป็นลำดับแรก การพิจารณากำหนดขอบเขตและคำนิยามของ Resale ซึ่งเน้นเฉพาะบริการขั้นสุดท้ายที่ถึงมือผู้ใช้บริการโดยตรง (offer service to public) การพิจารณาให้ครอบคลุมในประเด็นการ Resale Network รวมถึงการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมถึงความเกี่ยวพันกับ BTO หรือสัญญาสัมปทานกรณีบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้รับใบอนุญาตจาก กทช.ขอประกอบธุรกิจบริการ Resale เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการวิเคราะห์กรณีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีลักษณะเข้าข่ายดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป โดยให้บรรจุประเด็น เรื่อง Resale นี้เป็นหัวข้อหนึ่งภายใต้แนวทางการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปได้ด้วยกัน

ระเบียบวาระที่   3.9    :       การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้ สกทช. รับไปดำเนินการยกร่างหนังสือเพื่อขอคำปรึกษาในเชิงนโยบายถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการในขณะที่ยังไม่มีการตั้ง กสช. ในประเด็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กทช.ในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วม ว่า กทช.สามารถดำเนินการได้เพียงใด เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับ กทช. ต่อไปในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้นกรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ โดยเสนอร่างหนังสือดังกล่าวให้ กทช. แต่ละท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ระเบียบวาระที่   4      :    เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่   4.1   :    รายงานฉบับสุดท้ายของโครงการ MRA Capacity Building and Implementation Project (วันพฤหัสบดีที่  15 ธันวาคม 2548)

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ของโครงการ MRA Capacity Building and Implementation Project ตามที่ที่ปรึกษาโครงการโดย Mr.Leo Van Neuren ได้นำเสนอทั้งในประเด็นของผลสำเร็จที่ได้รับและข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยควรจะต้องดำเนินการต่อไป โดยมอบหมายให้ สกทช. รับข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานดังกล่าว รวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพห้อง Lab ทดสอบเครื่องวิทยุคมนาคมของ สกทช.เอง รวมทั้งการดำเนินการในเรื่องมาตรฐานและกฎระเบียบในการตรวจสอบและรับรอง เป็นต้น

ระเบียบวาระที่    4.2   :     การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น  (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                     รับทราบผลการประชุมเพื่อเตรียมท่าทีฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ณ กระทรวงการต่างประเทศ สำหรับการประชุมพิจารณายกร่างตัวบทของร่างความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2548 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.3    :     รายงานสถานะการยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือ ทดสอบ เป็นการชั่วคราว จำนวน 6 บริษัท (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม
                    รับทราบรายงานสถานการณ์ยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว จำนวน 6 บริษัท ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.4    :     รายงานผลการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี ไทย-สหรัฐ รอบ Intersession  (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                    รับทราบการรายงานผลการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบ Intersession ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในข้อบทด้านโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2548 ตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5      :     เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่   5.1   :     รายงานการเข้าร่วมประชุมสมัชชา APT สมัยที่ 10  (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)

มติที่ประชุม                   รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชา APT ครั้งที่ 10 ตามที่ สกทช. เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ สกทช. เร่งพิจารณาให้ได้ข้อสรุปถึงบทบาทหน้าที่ระหว่าง กระทรวง ICT และ สกทช. ในเวทีระหว่างประเทศที่ชัดเจน แล้วเสนอ กทช.พิจารณาต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่   5.2   :      ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ... (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                   เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ... ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และให้ดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบ กทช.ด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ.2548 กำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.3   :      รายงานผลการประชุมการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น JTEPA  (วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                    
รับทราบรายงานผลการประชุมการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น JTEPA ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.4   :       การขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐาน WiMAX  ของบริษัท อัลคาเทล (ประเทศไทย) จำกัด (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)

มติที่ประชุม                     อนุญาตให้บริษัท อัลคาเทล (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐาน WiMAX เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีเงื่อนไขตามที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.5   :      บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบให้ บริษัทไทยเทรดเน็ท จำกัด ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ตามความเห็นที่ สกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.6    :      การขอความเห็นชอบในหนังสือถึง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม 
(วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)

มติที่ประชุม                     มอบหมายให้ สกทช. ร่างหนังสือตอบ บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท.โทรคมนาคม โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินการโดยเฉพาะการพิจารณาตอบหนังสือด้วยความระมัดระวังแบบกว้างๆ ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมทั้งจัดส่งแผนการจัดพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้ทางบริษัทฯทั้งสองได้พิจารณาเพื่อขอทราบความคิดเห็นควบคู่ไปด้วยรวมทั้งให้นำแผนการจัดพื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่   5.7   :     การยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบ เป็นการชั่วคราวของ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                    มอบหมายให้ สกทช. รับไปดำเนินการยกร่างหนังสือเพื่อขอคำปรึกษาในเชิงนโยบายถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการในขณะที่ยังไม่มีการตั้ง กสช. ในประเด็นขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ กทช.ในการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วม ว่า กทช.สามารถดำเนินการได้เพียงใด เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับ กทช. ต่อไปในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้นกรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ โดยเสนอร่างหนังสือดังกล่าวให้ กทช. แต่ละท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ระเบียบวาระที่   5.8   :     การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยในภาคใต้  (วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2548)
มติที่ประชุม                   มอบหมายให้ สกทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือกรณีอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป

สร้างโดย   - admin NBTC