สรุปมติที่ประชุม กทช. 6/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 6/2548
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
   
1.1   กทช. อาทรฯ ขอลาตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มกราคม 2548 
1.2  เรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอให้สำนักงานรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม   รับทราบ
วาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 : คำสั่งสำนักงาน กทช. ที่ 04/2548 เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือ
มติที่ประชุม
   รับทราบ ลทช. รับไปพิจารณาออกระเบียบ คำสั่ง โดยมี กทช. สุธรรมฯ เป็นผู้ดูแล 
วาระที่ 2.2 :   สรุปข่าวเศรษฐกิจโทรคมนาคมที่สำคัญประจำรอบสัปดาห์ (10 - 13 มกราคม 2548)
มติที่ประชุม
 
1. ที่ประชุมชมเชยการรายงานสรุปของพนักงานจากสำนักเศรษฐกิจโทรคมนาคม
2. ให้เสนอข่าวที่เกี่ยวข้องและเป็นอำนาจหน้าที่ของ กทช. โดยสรุป ผลกระทบที่มีต่อการลงทุนให้ชัดเจน ขอให้ติดตามข่าวต่างประเทศด้วย สำหรับข่าวความคืบหน้าทางด้านเทคนิคโทรคมนาคมจะเป็นหน้าที่ของสำนักที่ เกี่ยวข้อง 
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
มติที่ประชุม
   
1. ที่ประชุมชมเชยผู้รายงานจากสำนักกฎหมาย และขอให้ศึกษาจาก พรบ. ของ กทช. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เห็นชอบในหลักการให้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามที่เสนอ คือ มาตรการระยะสั้น ดำเนินการยกร่างเงื่อนไขชั่วคราวด้านมาตรฐานข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ โดยสำนักงาน กทช. ระยะเวลา 30 วัน
  • มาตรการระยะยาว จัดทำร่างมาตรฐานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นดำเนินการเวลา 90 วัน
  • จัดทำวิธีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งกระบวนการและมาตรฐาน
  • จัดทำมาตรฐานของข้อมูลสารสนเทศ สำหรับงานแต่ละประเภทของสำนักงาน กทช.
วาระที่ 3.2  :  (วาระจร) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเชิญ ลทช. ให้ความเห็นข้อกฎหมายในกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. กสท โทรคมนาคม กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณากรณีที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดนโยบายให้ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น ดำเนินธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศด้วย เทคโนโลยี IP (VoIP) เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มติที่ประชุม
  ให้ ลทช. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสำนักงาน กทช. ทั้งนี้ เพราะอำนาจตามมาตรา 79 วรรค 3 และวรรค 4 ของ พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ เป็นอำนาจของ กทช. โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วขอให้ กทช.สุธรรมฯ โทรศัพท์ประสานงานให้อีกทางหนึ่งด้วย
วาระที่ 3.3 : (วาระจร) การตั้งที่ปรึกษาศึกษาหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
     
1. มอบหมายให้ กทช.ประสิทธิ์ฯ ทบทวน และขอให้จัดทำตารางกำหนดเวลาการจ้างที่ปรึกษาให้เหมาะสม
2. มอบหมายให้ ลทช. จัดเตรียมร่างรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาพร้อมทั้งเลือกรายนามที่ปรึกษา ซึ่งจดทะเบียนกับ Worldbank ADB และกระทรวงการคลัง จำนวน 5 - 8 ราย 
วาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 4.1 : ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
มติที่ประชุม
   ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะสรรหาเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ. หรือบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มอีกประมาณ 2 คน
วาระที่ 4.2 : การรวบรวมมติที่ประชุม
มติที่ประชุม
  ขอให้ดำเนินการรวมเล่มมติการประชุม กทช. ประจำเดือนธันวาคม 2547 และพฤศจิกายน 2547

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:18:44 PM)