สรุปมติที่ประชุม กทช. 61/2548

สรุปมติที่ประชุม
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  ครั้งที่ 61/2548
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2548
     เวลา  09.30 น. 
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่    1    :      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน       ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม 2 เรื่อง ดังนี้
1. ขอบคุณที่ปรึกษาประธาน กทช. ที่ได้ติดตามการนำประกาศ กทช. 2 เรื่อง ได้แก่ ประกาศ กทช. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโทษพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่กระทำความผิด และประกาศ กทช. เรื่อง วิธีการเพิกถอนและพักใช้ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนดเวลา 
2. ได้กล่าวอวยพรแก่พนักงาน สกทช. เนื่องในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ รวมทั้งได้แจ้ง กทช. ให้ทราบว่า จะเชิญ กทช. ที่จะต้องหมดวาระในรอบแรก 3 ปีตามกฎหมายเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ กทช. ต่อไปจนครบวาระพร้อมกัน
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 
ระเบียบวาระที่    2    :       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 56/2548 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2548
มติที่ประชุม                    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 56/2548 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2548 ซึ่ง สกทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข
 
ระเบียบวาระที่   3     :      เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่   3.1  :      งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ของสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้ สกทช. นำเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ของ สกทช. เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 1/2549 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2549 
 
ระเบียบวาระที่   3.2   :       การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มติที่ประชุม      
1. อนุมัติในหลักการให้ สกทช. กันเงินงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2548 เป็นจำนวนร้อยละแปดของยอดค่าใช้จ่ายรวมเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
2. รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2548 ของ สกทช.
3. มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็น การจัดทำหลักการเบื้องต้นในการประเมินให้เป็นธรรม การจัดกลุ่มเพื่อแบ่งสัดส่วนการเลื่อนเงินเดือนให้เสมอภาคกัน เนื่องจาก 1 ปี ที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติงานแบบร่วมแรงร่วมใจกัน การพิจารณาปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดทำบัญชีเงินเดือนเป็น Soft file ส่งให้ กทช. ได้รับทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องนี้
หมายเหตุ                              กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่    3.3       :         การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแก่สำนักนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 1153 ให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับใช้โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพ และ ปริมณฑล เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนเรียกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ตามที่ สกทช. เสนอ
2. มอบหมายให้ สกทช. จัดทำแผนการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 3 หลัก และ 4 หลัก รวมทั้งแผนการกำหนดอัตราค่าบริการ เสนอที่ประชุมด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่     3.4     :       การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
มติที่ประชุม                          เห็นชอบการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ หมายเลข 1856 ให้แก่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำหรับใช้ประโยชน์ในการติดต่อราชการของเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ และยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ตามที่ สกทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     3.5      :       ข้อหารือบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม                           มอบหมายให้ สกทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง ร่างหนังสือตอบ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และดำเนินการต่อไป โดยเน้นเนื้อหาการตอบเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กทช. กำหนดเท่านั้น เพื่อมิให้เกิดความเกี่ยวพันไปยังเรื่องอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลของ กทช.

ระเบียบวาระที่     3.6      :        การทำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน
มติที่ประชุม                           อนุญาตให้ สกทช. ถอนเรื่องการทำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเพื่อรองรับการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ออกจากระเบียบวาระการประชุม
หมายเหตุ                             กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่      3.7     :       ประเด็นการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด
มติที่ประชุม                         เนื่องจากเรื่องนี้เป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างขององค์กร กลไก ตลอดจนกระบวนการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องแตกต่างไปจากเดิม ประกอบกับมีประเด็นด้านกฎหมายที่ซับซ้อน กทช.สุธรรมฯ จึงขอรับไปพิจารณาตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้ชัดเจน โดยเฉพาะการตรวจสอบในประเด็นสิทธิผู้ขอในประเด็นของรายใหม่หรือรายเก่า เพื่อให้การพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช. มีหนังสือแจ้งตอบผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต เพื่อทราบอย่างเป็นทางการถึงความคืบหน้าของการดำเนินการกรณีการยื่นขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ สกทช.

ระเบียบวาระที่     3.8    :        การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด
มติที่ประชุม    
1.   รับทราบผลการวิเคราะห์เบื้องต้นในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ตามที่ สกทช. เสนอ และเนื่องจากขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้ สกทช.ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว จึงขอให้ สกทช.มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงบริษัทฯ เพื่อรับทราบว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าว ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ สกทช.โดยสมบูรณ์ ภายหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
2.   มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไปด้วย โดยเฉพาะในประเด็นของขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเมื่อรับเรื่องแล้ว ให้รายงาน กทช. ทราบเรื่องในชั้นต้นก่อน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารข้อมูล โดยหากประสงค์จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ให้จัดทำ Check List เพื่อแจ้งขอไปให้เบ็ดเสร็จในคราวเดียว และเมื่อเอกสารข้อมูลครบถ้วน ให้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงาน กทช. ด้วย

ระเบียบวาระที่    3.9     :        การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง ของบริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด
มติที่ประชุม                          ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม จึงเห็นชอบในหลักการ การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง ของบริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ตามที่ สกทช. เสนอ โดยมีอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 15 ปี แต่โดยที่เป็นการให้บริการโครงข่ายอย่างเดียวเท่านั้น จึงแตกต่างจากกรณีของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. โทรคมนาคม จำเป็นต้องจัดทำเงื่อนไขใบอนุญาตเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของเงื่อนไขให้เหมาะสมในประเด็นต่าง ๆ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยเฉพาะในประเด็นของการให้บริการอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ โดยราคาต้องอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน รวมทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเงื่อนไขของการให้บริการอย่างทั่วถึง ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตในกรณีนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการให้บริการเฉพาะภายในพื้นที่สัมปทานเท่านั้น
หมายเหตุ                            กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่    3.10    :        การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด
มติที่ประชุม                          อนุญาตให้ สกทช. ถอนเรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่งของ บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด จากระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากเอกสารไม่พร้อมเสนอ

ระเบียบวาระที่     3.11    :        การใช้ความถี่วิทยุ WiMAX และ WiBro เพื่อการทดลองหรือทดสอบ เป็นการชั่วคราว
มติที่ประชุม                          รับทราบการยื่นคำขอใช้ความถี่วิทยุ WiMAX และ WiBro เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของบริษัทต่างๆ และประเด็นทางเทคนิคในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นที่จะจัดสรรหรืออนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ WiMAX และ WiBro เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวซึ่งบริษัทดังกล่าวยื่นคำขอมาตามที่ สกทช.เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆของที่ประชุม โดยเฉพาะในประเด็นแนวทางการบริหารจัดการสำหรับการนำความถี่มาใช้เพื่อการทดลองหรือทดสอบในกรณีต่างๆทั้งความถี่ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ความถี่ที่เป็น Grey Area ตลอดจนกรณีที่เป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ และการซ้อนทับกิจการประจำที่ (Fixed Services) ซึ่งต้องแยกให้ชัดเจนระหว่าง Fixed กับ Mobile เป็นต้น เพื่อประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการของผู้ยื่นคำขออนุญาตในแต่ละกรณีเพิ่มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
หมายเหตุ                             กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่    4     :         เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่    4.1   :        ผลกระทบที่เกิดจากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ระเบียบวาระที่    4.2   :        การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)
ระเบียบวาระที่   4.3    :        การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบ เป็นการชั่วคราว ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม                       ให้ สกทช. นำวาระที่ 4.1 เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ไม่ปฏิบัติตามสัญญา วาระที่ 4.2 เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) และวาระที่ 4.3 เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5      :      เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่   5.1   :      การขอนำเข้าอุปกรณ์ RFID ของบริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL

มติที่ประชุม  
1. อนุญาตให้ บริษัท Cal–Comp Electronics (Thailand) PCL นำเข้าอุปกรณ์ RFID มาใช้ในสายการผลิตสินค้าได้ตามที่เสนอขอ และอนุญาตการใช้ระบบ RFID ของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นไปตามมติ กทช. ที่ได้พิจารณากำหนดมาตรฐานความถี่ RFID ของประเทศในย่าน 92o – 925 MHz และให้เป็นการอนุญาตแบบ Unlicensed สำหรับอุปกรณ์ RFID ที่มีกำลังส่งต่ำ ประกอบกับคำขอการใช้ระบบ RFID ของสนามบินสุวรรณภูมิ และคำขอการนำเข้าอุปกรณ์ RFID ของบริษัท Cal – Comp Electronics (Thailand) PCL เพื่อนำมาใช้ในสายการผลิต และจำกัดอยู่ในโรงงานผู้ผลิตหรือสนามบินเท่านั้น  ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ สกทช. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. มอบหมายให้ สกทช. เร่งดำเนินการพิจารณารายละเอียดคำขออนุญาตการใช้ RFID กรณีของผู้ยื่นคำขออื่นๆภายใต้หลักการข้างต้น (มาตรฐานความถี่ การใช้อุปกรณ์กำลังส่งต่ำ และการจำกัดเฉพาะพื้นที่) เพื่อเสนอ กทช.พิจารณาอนุญาตต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกที่จำเป็นต้องใช้ TAG RFID อันมีผลให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกที่ดีขึ้น และสามารถตอบสนองต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล
หมายเหตุ                             กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่    5.2    :       ร่างประกาศ กทช. เรื่อง IIG Internet Exchange และ VoIP
มติที่ประชุม      
1.   เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (International Internet Gateway) และบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต (Internet Exchange) และร่างประกาศ กทช. เรื่อง การให้บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (VoIP) ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยกรุณารับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำบางประการให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตัดคำว่า “เห็นสมควร” ในหน้า 2 บรรทัดที่ 5 (จากบน) ของร่างประกาศฯ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ฯ และในหน้าแรก บรรทัดที่ 4 (จากล่าง) ของร่างประกาศ การให้บริการเสียงฯ (VoIP) รวมทั้งเติมคำว่า ”จะได้” ประกาศกำหนดต่อไป ในหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 6 (จากบน) ของร่างประกาศ การให้บริการเสียงฯ (VoIP) ด้วย ก่อนเสนอประธาน กทช. ลงนาม เพื่อดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนโดยเร็วต่อไป
2.   มอบหมายให้ สกทช. ปรับปรุงแก้ไขคำแถลงการณ์ กทช. เรื่อง นโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม ซึ่ง กทช.สุธรรมฯ ได้กรุณา ยกร่างมาให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารแถลงการณ์ของ กทช. ในเรื่องดังกล่าวได้ทันการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ด้วย โดยเฉพาะในประเด็นความชัดเจนและความเหมาะสมของถ้อยคำที่ใช้ การปรับปรุงเนื้อหาและลำดับของเรื่องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เรื่องคลื่นความถี่ และเรื่องการประกอบกิจการ รวมทั้งการกล่าวถึงความรับผิดชอบของ กทช. และสิ่งที่จะต้องดำเนินการ เช่น วิธีการคัดเลือก วิธีการจัดสรรความถี่ การดูแลผลกระทบทางสังคม เป็นต้นหรือทิศทางต่อไปในอนาคต เช่น แนวนโยบายของ กทช. ในการกำกับดูแล การกำหนดจำนวนผู้ให้บริการและการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เป็นต้น ตลอดจนการเพิ่มเติมในภาพรวมของนโยบายมหภาคทางเศรษฐกิจและสังคม (Macro Economic and Social Policy) ให้ครบถ้วน และการพิจารณาความเหมาะสมในการระบุกรอบระยะเวลาการดำเนินงานอย่างกว้างๆ ไว้เพื่อให้เห็นความชัดเจนได้ในระดับหนึ่ง และควรระบุเหตุผลด้วยว่า กทช. จำเป็นต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ

ระเบียบวาระที่   5.3    :        รายงานสถานะและปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารสาธารณะจากการเกิดอุทกภัยทางภาคใต้
มติที่ประชุม                        รับทราบรายงานสถานะและปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารสาธารณะจากการเกิดอุทกภัยทางภาคใต้ตามที่ สกทช. เสนอ และมอบหมายให้ สกทช. พิจารณาจัดหาเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมสำหรับสถานีตรวจสอบที่ยังขาดแคลนระบบสื่อสารที่จำเป็นโดยเร็ว
หมายเหตุ                           กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่    5.4     :       ข้อบังคับสำนักงาน กทช. ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. 2548
มติที่ประชุม    
1.   เห็นชอบกรอบข้อบังคับสำนักงาน สกทช. ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานตามที่ สกทช. เสนอ
2.   มอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นของจรรยาบรรณการให้บริการ และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในเรื่องของจรรยาบรรณต่อตนเอง และจรรยาบรรณต่อสังคมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบในเรื่องนี้ของ ปปช. โดยเฉพาะการพิจารณากำหนดวงเงินมูลค่าของทรัพย์สินที่รับโดยเสน่หา
หมายเหตุ                           กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่    5.5    :       การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และการสัมมนาของ กทช.
มติที่ประชุม                       อนุมัติในหลักการให้ สกทช. จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการสัมมนาโต๊ะกลม ด้วยวิธีจัดจ้างบริษัทจัดการบริหารงานการประชุมมาดำเนินการ ในช่วงระยะเวลาไตรมาสแรกของปี 2549 โดยใช้ระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 ตามที่ สกทช. เสนอ
หมายเหตุ                          กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

ระเบียบวาระที่   5.6   :        ขออนุมัติการเดินทางไปเข้าร่วมการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ รอบที่ 6
มติที่ประชุม                       อนุมัติการเดินทางไปเข้าร่วมการเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีไทย – สหรัฐฯ รอบที่ 6 ในกลุ่มโทรคมนาคม ในวันที่ 13 มกราคม 2548 ของคณะผู้แทน สกทช. และ กทช.สุธรรมฯ ตามรายละเอียดที่ สกทช. เสนอ และมอบหมายให้ สกทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการโดยการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้มีเจ้าหน้าที่ สกทช. เข้าร่วมฟังการประชุมเจรจาในฐานะผู้สังเกตการณ์เพิ่มเติมได้อีกหากเป็นไปได้อันถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ                         กทช.สุธรรมฯ ไม่อยู่ร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจการเตรียมการแถลงนโยบายของ กทช. ต่อสื่อมวลชน ในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการให้บริการ Internet Gateway ระหว่างประเทศ และบริการชุมสาย Internet และการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการ Internet และนโยบายการอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม เวลาประมาณ 15.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

สร้างโดย   - admin NBTC