สรุปมติที่ประชุม กทช. 7/2548

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 7/2548
วันพุธที่ 19 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
   
1.1 เมื่อ กทช. ปฏิบัติหน้าที่แล้ว การมีงานค้างเป็นเรื่องไม่สมควรงานที่เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องขอความถี่ ใหม่ ไม่ควรค้างไว้จะกลายเป็นว่าเมื่อมี กทช. แล้วทำให้งานของผู้อื่นชะงัก ขอให้ ลทช. เร่งรัดเจ้าหน้าที่ด้วย
1.2 ขอบคุณ กทช.เศรษฐพรฯ ที่ช่วยดำเนินการเร่งรัดระเบียบเกี่ยวกับบุคลากร ทั้งนี้ ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งน่าจะเชิญคุณศุภรัตน โชติกญาณ รองเลขาธิการ ก.พ. และพลโทบัณฑูร เมฆวิชัย มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำระเบียบด้วย
มติที่ประชุม  รับทราบ
วาระที่ 2 :   เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 2.1 : การประชุมหารือการประสานงานและร่วมดำเนินการระหว่างกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในส่วน กิจกรรมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
มติที่ประชุม
  รับทราบที่ ลทช. และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมหารือ และ  กร. ได้จัดทำหนังสือแจ้งชื่อคณะผู้แทนจากสำนักงาน กทช. พร้อมแนบข้อพิจารณาของ กทช. และสำนักงาน กทช. ตามมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 5/2548  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 แล้ว
วาระที่ 2.2 :  หน่วยงานทางทหารขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารเพื่อยุทธวิธีในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มติที่ประชุม
  ให้สำนักงาน กทช. ตอบหนังสือไปว่า
1. กทช. และสำนักงาน กทช. มีภารกิจตามกฎหมายอย่างไร
2. แต่ละหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้กฎหมายของตนเอง
3. ถ้าหน่วยงานทหารจะมีรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุที่มีอุปกรณ์วิทยุคมนาคมรวมอยู่ ด้วย จะต้องขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์วิทยุคมนาคมจากสำนักงาน กทช.
4. ให้ กทช.สุธรรมฯ ช่วยดูข้อความในหนังสือดังกล่าวด้วย
วาระที่ 2.3 : การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านพิธีการเพื่อเตรียมการจัดประชุมสหประชาชาติว่า ด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 11
มติที่ประชุม
  รับทราบและให้แจ้งสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านพิธีการ เปลี่ยนชื่อกรรมการจากอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นเลขาธิการ กทช.
วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 3.1 : วาระจร เรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิญพนักงาน กทช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาระบบเตรียมภัยล่วงหน้า โดยมีหนังสือเชิญ ร/ก ผบถ. (นายมนัส ทรงแสง) โดยตรง
มติที่ประชุม
   
1. อนุญาตให้นายมนัส ทรงแสง ไปประชุมได้ แต่ขอให้ระมัดระวังเนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไม่มีชื่อผู้แทนสำนัก งาน กทช. หรือนายมนัสฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมทราบว่าจะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเพิ่ม ซึ่งจะมีผู้แทนจากสำนักงาน กทช. ด้วย
2. ขอให้พนักงานทุกคนตระหนักว่า พนักงานของสำนักงาน กทช. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตลอด 24 ชั่วโมง แม้ไม่อยู่ในขณะปฏิบัติงาน การจะดำเนิน การใด ๆ ให้ระมัดระวังถึงข้อผูกพันที่จะตามมา และการขอความช่วยเหลือผู้อื่น อาจเข้าข่ายประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สำนักงาน กทช. เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดังนั้น สำนักงาน กทช. จึงยังไม่มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
3. ถ้าการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้รับมาเพื่อให้ กทช. พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 3.2 : ข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
มติที่ประชุม
   
1. ที่ประชุมชื่นชมผลงานข้อเสนอโครงการ ซึ่ง ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม  เป็นผู้จัดทำ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาถึงงบประมาณ และระเบียบพัสดุ (การจ้าง) ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างที่อาจเป็นระบบเปิดได้ ซึ่ง กทช. มีมติว่า การจัดซื้อจัดจ้างอาจทำได้โดยไม่ยืดเยื้อ แต่ต้องรอบคอบ โปร่งใส เช่นถ้าเป็นกิจการที่มีคนทำได้หลายคน ก็ควรเปิดโอกาสโดยเท่าเทียมกัน
2. การดำเนินการจ้างทำโครงการต้องเป็นไปเช่นเดียวกับการจ้างบริษัทที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เคยอนุมัติไปก่อนแล้ว
3. ท่านประธานมอบหมายให้ กทช. ประสิทธิ์ฯ รับไว้พิจารณาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อไป 
วาระที่ 4 :   เรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 4.1 :   ตารางกำหนดเวลาการจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม ซึ่งส่วนทรัพย์สินและการพัสดุ บป. เป็นผู้จัดทำ
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดเวลาตามที่เสนอ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:27:38 PM)