สรุปมติที่ประชุม กทช. 8/2548

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 8/2548
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2548
เวลา  9.30 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  ให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเรื่องในความรับผิดชอบให้เร็วขึ้นมีหลายเรื่องที่กรรมการหลายท่านลงไปช่วย เรื่องใดที่มีมติไปแล้วไม่ควรช้า
กทช.สุชาติฯ จากโครงสร้างที่ประกาศใช้ การจัดกลุ่มงานยังไม่สมบูรณ์การทำงานจึงเป็นแบบเดิมไม่ทันต่อเหตุการณ์
กทช.สุธรรมฯ ที่ผ่านมา Idea ของ กทช.มีมากมาย การปฏิบัติตามมติไม่ทันตามที่ กทช. สุชาติฯ ให้ข้อสังเกต ในวาระนอกจากมติว่าอย่างไรต้องมีผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา ขอให้ตั้งกรรมการ ติดตามมติ โดยใส่ในมติว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาเมื่อใด
กทช.สุชาติฯ ในการประชุม กทช., ลทช. มีฐานะเป็นเลขานุการ กทช. และในขณะเดียวกันเป็น ผู้บริหารสำนักงานด้วย ทำให้งานไม่คล่องตัว ในการประชุมเรื่องที่เข้าวาระให้นำรองเลขาธิการและผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบมารับมติ ลทช. มีหน้าที่ติดตามงานขอให้เป็นหลักการ การกำหนดระยะเวลาถ้าไม่เสร็จให้ลง Record ในประวัติผู้รับผิดชอบ
ประธาน ขอให้ยึดระเบียบประชุมเป็นหลัก
\ร/ก ลทช. การแบ่งส่วนงานภายในตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณา ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักทั้งหมด ส่วนแบบฟอร์มเฉพาะมติที่ประชุม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการประชุมฯ ทำเป็น 3 ช่องแล้ว สำหรับสั่งการภายในสำนักงาน ส่วนเรื่องที่เข้าวาระได้เชิญรองเลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบมาคุยกัน ก่อนนำเข้าวาระแล้ว จึงไม่เชิญมา
มติที่ประชุม          
1. ท่านประธานฯ ขอให้ทุกสำนักฯ เร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องใดที่มีมติไปแล้ว ไม่ควรช้า
2. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ชี้แจงจากสำนักที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการประชุม
3. ท่านประธานมีมติให้สำนักงานจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับกรรมการทุกท่าน รวมที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์ที่เสนอ
4. ให้สำนักงานจัดผู้แทนเข้าชี้แจงเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนฯ  กับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2548 เวลา 14.00 น
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่  2.1  :  การอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (กรณีพิเศษ) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก) และ ทก. สั่งเป็นการภายในมายังเลขาธิการ กทช.
มติที่ประชุม
   
1. ขอให้ทำหนังสือตอบรัฐมนตรีโภคิน พลกุลว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน กทช. โดยให้ กทช. สุธรรมฯ ช่วยประสานงาน
2. อนุมัติให้จัดอบรมนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (กรณีพิเศษ) ที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับประชาชนในเขต 6 จังหวัดที่ประสบภัยจากสึนามิ และให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการ
3. ให้เสนอโครงการจัดอบรมนักวิทยุสมัครเล่นสำหรับเยาวชน
ระเบียบวาระที่  2.2  :  รายงานความคืบหน้าคณะทำงาน Task Force on Internet Policy
มติที่ประชุม
  ที่ประชุมชมเชยคณะทำงาน ที่มีความตั้งใจ และเต็มใจในการทำงานครั้งนี้
ระเบียบวาระที่  2.3  :  แผนงานร่างเงื่อนไขชั่วคราวว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศ
มติที่ประชุม
   ที่ประชุมชมเชยเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย ซึ่งจัดทำเอกสารแผนระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ดีมาก
ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่  3.1  :  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการวางระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม
   
1. ขอบคุณ รศ.ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ที่กรุณามาช่วยแนะนำ โดยจะเริ่มที่ระบบสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กทช.
2. Webpage ต้องพัฒนาให้ทันสมัย และทำเป็นภาษาอังกฤษด้วย
3. ขอให้แบ่งการดำเนินงานเป็นระยะ โดยเริ่มจากที่มีความจำเป็นและสำคัญก่อน และให้ คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
4. อนุมัติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการวางระบบงานคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน กทช. โดยมี รศ.ดร.ไกรศร จิตธรธรรม เป็นประธานตามเสนอ
ระเบียบวาระที่  3.2  : บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงสำนักงาน กทช. ขอใช้เลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม จำนวน 2.5 ล้านเลขหมาย
มติที่ประชุม
     
1. ให้ชี้แจงเป็นหนังสือว่า บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด (มหาชน) ยังมิใช่ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ต้องใช้เลขหมายตามมาตรา 11 12 และ 13 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ดังนั้น จึงไม่อยู่ในหน้าที่ของ กทช. ที่จะต้องพิจารณาในขณะนี้ และให้ กทช.สุธรรมฯ ดูแลเรื่องข้อความในหนังสือ
2. ให้ กทช.สุชาติฯ รับผิดชอบการหารือเรื่องข้อมูลกับผู้ประกอบการ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่  4.1  : การเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์
มติที่ประชุม
  ให้สำนักประชาสัมพันธ์ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ และรวบรวมจาก Website ใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กทช. เสนอ กทช. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ระเบียบวาระที่ 4.2 :  ข้อมูลด้านโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
 
1. ให้สำนักงานสอบถามความต้องการของทุกสำนักฯ ว่า ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง
2. ให้ตั้งคณะทำงานด้านข้อมูล เช่น หลักเกณฑ์การขอข้อมูล และข้อมูลด้านใดที่สำนักงานควรจะทราบ โดยอยู่ในความดูแลของ กทช. สุชาติฯ เพื่อประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา 76 ของพระราชบัญญัติประกอบกิจการ  โทรคมนาคม พ.ศ. 2544
ระเบียบวาระที่  4.3 : งบประมาณและการเงิน
มติที่ประชุม
   ขอให้จัดทำแผนการจัดการด้านการเงินและสรุปสถานะทางการเงิน เสนอ กทช. พิจารณาในวันพุธที่ 26 มกราคม 2548
ระเบียบวาระที่ 4.4  : คณะทำงานแผนเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม
   ให้ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมและค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่  4.5  : ค่าตอบแทนความถี่วิทยุ
มติที่ประชุม
  ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเป็นการชั่วคราวให้พิจารณาค่าตอบแทนความถี่วิทยุด้วย

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:58:48 AM)