สรุปมติที่ประชุม กทช. 9/2548

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 9/2548
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2548 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
  กล่าวถึงเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน กทช. โดยขอให้จัดทำให้เป็นรูปเล่มเอกสาร
มติที่ประชุม    มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 3/2548  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่  3.1 :  นโยบายการประกอบการในด้านกิจการควบคุมจราจรทางการบิน
มติที่ประชุม 
      
1. รับทราบและขอให้จัดทำแผนข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุจำแนกตามการใช้งานของแต่ละ ท่าอากาศยาน เช่น ท่าอากาศยานพาณิชย์ และกองทัพต่าง ๆ เป็นต้น
2. ขอให้ บวท. และ ขอ. มารายงานรายละเอียดความรับผิดชอบและการให้บริการให้ กทช. ทราบ และให้ผู้อำนวยการบริหาร (ด้านทรัพยากรโทรคมนาคม) – ผบท. และสำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ – ฉก. ร่วมฟังด้วย
ระเบียบวาระที่  3.2  : สรุปข่าวเศรษฐกิจโทรคมนาคมที่สำคัญประจำสัปดาห์ (14–20 มกราคม 2548)
มติที่ประชุม
    
1. รับทราบและขอให้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และมีการพิสูจน์ความถูกต้องของข่าว ข้อมูลความเสียหาย พร้อมทั้งรายงานให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำเผยแพร่ลงใน Telecom Journal
2. ขอให้สรุปรายงานการประชุมหารือเรื่องกระบวนการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2548
3. สำนักงาน กทช. ควรจัดพนักงานจาก วท. ศฐ. ปก.นส. ฯลฯ ศึกษาเรื่องบรอดแบนด์
4. ในอนาคตหากการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจโทรคมนาคมได้มาตรฐานจะสนับสนุนให้ทำรายการเผยแพร่ทางวิทยุ
ระเบียบวาระที่  3.3  :  การออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวกับเครื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
มติที่ประชุม
  รับทราบคำสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้ส่งเรื่อง  ดังกล่าวให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 :   เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่  4.1   : นำส่งรายงานความคืบหน้าของโครงการ MRA Capacity Building  and Implementation
มติที่ประชุม
    
(1) ขอให้ศึกษาหมวด 3 ของ พรบ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ให้ชัดเจน และจัดทำรายงาน ภาพรวม แสดงกระบวนการ ซึ่ง กทช. ต้องดำเนินการด้านใดบ้างเกี่ยวกับ MRA
(2) เตรียมการด้านต่าง ๆ ดังนี้
  • ให้สำนักงาน กทช. ในฐานะที่เป็น DA ตรวจสอบว่า TLAS สามารถทำหน้าที่รับรองระบบงานได้
  • การมอบหมายผู้ทำหน้าที่ Point of Contact จะหารือภายหลัง
  • หากห้อง Lab ภายในประเทศไม่ผ่าน ISO จะต้องวางกลยุทธ์ในการทดสอบที่ต่างประเทศ
ระเบียบวาระที่ 5 :   เรื่องอื่น ๆ
5.1  เปิดเพลงขวัฐใจ กทช. จังหวะแทงโก และรำวง กทช. สามัคคี แต่งโดยคุณประสิทธิ์ (อโศก) สุขศิริพรฤทธิ์
มติที่ประชุม  รับทราบ

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 12:16:22 PM)