สรุปมติที่ประชุม กทช. 15/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 15/2549
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


 
ระเบียบวาระที่   1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. กรณี กทช. สุธรรมฯ ไปให้ถ้อยคำกับศาลปกครอง เรื่อง บมจ.ทีโอที คิดค่าบริการ 1133 ซึ่ง กทช. ได้แจ้งให้ บมจ.ทีโอที หยุดดำเนินการดังกล่าวแล้ว ขอให้สำนักงาน กทช. และทีมกฎหมายเตรียมดำเนินการเพื่อรองรับเรื่องทำนองนี้ต่อไป
2. ขอให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการสำรวจเรื่องค้างดำเนินการเป็นเวลานานโดยรวบรวมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ เพื่อเสนอ กทช. พิจารณาโดยเร็ว สำหรับการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ควรให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์หรือขอบเขตที่ระเบียบกำหนดเป็นหลัก เช่น ไม่ควรต้องวิเคราะห์งบการเงินในเชิงลึกกรณี บมจ. ทีโอที เป็นต้น
                กทช.สุชาติ  เมื่อสำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการ ขอให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการให้เป็นระบบแล้วรายงานให้ กทช. ทราบ
มติที่ประชุม                      รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2      :      รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1   :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2549 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข
 
ระเบียบวาระที่   3      :     รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 14/2549  วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549
มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตาม มติ กทช. ครั้งที่ 14/ 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่   4      :      เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1   :      การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Utility Regulator and Strategy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม                    เห็นชอบการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Utility Regulation and Strategy ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ของ กทช.สุธรรมฯ และทีมงาน จำนวน 2 คน โดยให้สำนักงาน กทช. ส่งพนักงานระดับ Senior Manager ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจำนวน 3 คนต่อไปด้วย ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมควรจะต้องผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการที่เหมาะสมและมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงาน กทช. ต่อไป รวมทั้งรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการด้วย ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานอื่นๆ จากผู้เข้ารับการอบรมเมื่อสำเร็จการอบรมนั้นๆ แล้ว

ระเบียบวาระที่   4.2    :     ระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวโดยให้ยึดหลักการของกระบวนการที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยจัดทำเป็นโครงการเสนอ ลทช. พิจารณาอนุมัติและมีระบบการตรวจสอบในลักษณะของ Post Audit ที่ชัดเจน รวมทั้งมีความยืดหยุ่นของอัตราค่าใช้จ่ายโดยให้เป็นไปตามประกาศกำหนดแนบท้ายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปี ทั้งนี้ ในภาพรวมจะต้องอยู่ในกรอบใหญ่ ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินด้วย

ระเบียบวาระที่    4.3   :      การดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบเลขหมายโทรคมนาคม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                     มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำแผนเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว โดยในส่วนของเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษให้สำนักงานหารือเพื่อขอรับคำแนะนำจาก กทช.ประสิทธิ์ฯ ด้วย ก่อนนำเสนอประธาน กทช. ลงนาม และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางหลักในการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบเลขหมายโทรคมนาคมของประเทศให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงพิจารณาในกรณีการปรับเปลี่ยนระบบเลขหมายโทรคมนาคมของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.4    :        (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ...
มติที่ประชุม            
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอประธาน กทช. ลงนามก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นการเร่งด่วนต่อไปในประเด็นต่างๆ อาทิ
1.1 จัดทำตารางแสดงการ respond ต่อความเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความ คิดเห็นสาธารณะที่ดำเนินตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเหตุผลของการแก้ไขหรือไม่แก้ไขตามความเห็นที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตาม International Practice แล้วเผยแพร่ใน Web Site เพื่อเป็นการตอบ Public รวมทั้งให้ระบุว่า “ อยู่ระหว่างพิจารณา” ในกรณีที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วด้วย
1.2 จัดลำดับคำจำกัดความให้เหมาะสม เช่น คำจำกัดความของการเชื่อมต่อ (Interconnect) จะอยู่ในลำดับก่อนการใช้โครงข่าย (Access) และแก้ไขถ้อยคำและความหมายให้ถูกต้องเหมาะสมในทางเทคนิค เพี่อความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นสากล เช่น ในข้อ 6.1 คำว่า “Originate” และคำว่า “ Terminate” รวมทั้ง ควรระบุประเด็นทางเทคนิคในเรื่อง Digital Network Synchronization ไว้ด้วย
1.3 ข้อ 4.1 และ 4.3 ควรเพิ่ม “โดยไม่เลือกปฏิบัติ...” และเพิ่มเติมการ บำรุงรักษาที่จะต้องกระทำได้ตลอดเวลา รวมทั้งการรายงาน Billing ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ Interconnection ซึ่งจะมีผลต่อการคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายในอนาคต
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาเตรียมการด้านงบประมาณและบุคลากรเพื่อรองรับกระบวนการทำงานและภารกิจตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไป โดยเฉพาะการอบรมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน

ระเบียบวาระที่    4.5   :      (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาณให้บริการโทรคมนาคม
                  เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่าย กทช.ติดภารกิจการประชุมเรื่อง 3G ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมเสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6    :       การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                  เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่าย กทช.ติดภารกิจการประชุมเรื่อง 3G ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่องการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7    :      การพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ กทช.
                 เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่าย กทช.ติดภารกิจการประชุมเรื่อง 3G ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ กทช.เสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8    :     การจัดจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักงาน กทช. เพื่อการวางแผนการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
                 เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่าย กทช.ติดภารกิจการประชุมเรื่อง 3G ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่อง การจัดจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักงาน กทช. เพื่อการวางแผนการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม เสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    5      :      เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่    5.1   :      สรุปประเด็นความเห็นของผู้ประกอบการต่อร่างประกาศว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ...

มติที่ประชุม                     รับทราบสรุปประเด็นความเห็นของผู้ประกอบการต่อร่างประกาศว่าด้วยการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.2    :       รายงานการศึกษาดูงานการจัดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ณ ประเทศเปรูและชิลี
มติที่ประชุม                      รับทราบรายงานศึกษาดูงานการจัดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ณ ประเทศเปรูและชิลี ระหว่างวันที่ 18 – 30 ตุลาคม 2548 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.3    :       สรุปสาระการสัมมนา 3 GSM World Congress
มติที่ประชุม                       รับทราบรายงานสรุปสาระการสัมมนา 3 GSM World Congress ระหว่างวันที่ 13–16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ตามเอกสารรายงาน ที่คณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้จัดทำขึ้น
 
ระเบียบวาระที่    6     :       เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่    6.1   :      การปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผล การรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

               เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่าย กทช.ติดภารกิจการประชุมเรื่อง 3G ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผลการรับข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการเสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.2    :     เรื่องที่ต้องดำเนินการตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 – 2550 และสถานะของการดำเนินการ
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม   พ.ศ. 2548 – 2550 แล้วประมวลเสนอ กทช. ในการประชุมครั้งต่อไปโดยด่วน ซึ่งหากการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนแม่บทดังกล่าวล่าช้ากว่าเป้าหมายที่แผนกำหนดไว้ อาจส่งผลกระทบต่อ กทช.เมื่อมีการฟ้องร้องคดีทางปกครองได้ในอนาคต

ระเบียบวาระที่   6.3   :      (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม
                 เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ประกอบกับในช่วงบ่าย กทช.ติดภารกิจการประชุมเรื่อง 3G ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมเสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/24/2016 11:04:10 AM)