สรุปมติที่ประชุม กทช. 16/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 16/2549
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่    1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้สำนักงาน กทช. เร่งรัดการดำเนินการด้านใบอนุญาตตามที่มีผู้ยื่นขอให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. เรื่องการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวกำลังเป็นที่สนใจของต่างประเทศ ซึ่งทำหนังสือสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้มาหลายราย และได้ส่งให้สำนักงาน กทช. ดำเนิน การขอให้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอให้ กทช.สุธรรมฯ ช่วยพิจารณาด้วย
3. กรณีการจัดงานโครงการฉลองในหลวงทรงครองราชย์ครบ 60 พรรษา มีคณะ กรรมการที่ดำเนินการเรื่องนี้ โดยเฉพาะโครงการฯ ของ กทช. ก็ควรจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการดังกล่าวด้วย หากดำเนินการไม่ทันก็ควรพิจารณางดการร่วมเฉลิมฉลอง ขอให้ใช้ความระมัดระวังด้วย
มติที่ประชุม                       ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และสำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2     :    รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1  :    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม
               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่    3    :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 15/2549 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 15/2549 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการเรื่องแผนเลขหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดสรรเลขหมายพิเศษ 3 หลัก – 4 หลักได้ โดยประกาศแผนเลขหมายในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อน สำหรับหลักเกณฑ์การจัดสรรให้ดำเนินการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กทช. ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าจะต้องให้ความสำคัญต่อมติที่ประชุมโดยการรายงานจะต้องระบุมติที่ประชุม กทช. ที่เกี่ยวข้องตามลำดับทุกครั้งพร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติให้ชัดเจน
 
ระเบียบวาระที่   4    :   เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1 :   ร่างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)

มติที่ประชุม               ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม และมอบหมายให้ กทช. สุธรรมฯ ปรับปรุงคำจำกัดความซึ่งเป็นสาระสำคัญให้ชัดเจน โดยเฉพาะผู้รับสัมปทานควรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมผู้รับสัมปทานรายอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐให้ครบถ้วน รวมทั้งคำจำกัดความของ Billing ต้องให้ครอบคลุมถึง Consumer Protection หาก กทช. ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอให้ส่งให้ กทช. สุธรรมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วรวบรวมเผยแพร่ ใน Website เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็นก่อนดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.2  :     ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                   เห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อ คิดเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ โดยประสานงานร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ ในการปรับปรุงถ้อยคำให้เหมาะสมและเกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น อาทิ ในข้อ 2 กรณีให้ถือว่าอัตราค่าบริการ ณ วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เป็นอัตราขั้นสูงนั้น หากอยู่ในช่วงส่งเสริมการขายจะพิจารณาได้อย่างไร รวมทั้งในข้อ 4 วรรค 2 ให้แก้ไขข้อความเป็น “การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการอย่างมีนัยสำคัญ” เป็นต้น ทั้งนี้ โดยหาก กทช. ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อ 2 ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันขอให้ส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ กทช.สุธรรมฯ นำเสนอใน Website เพื่อขอรับความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.3   :    การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                  เห็นชอบแนวการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนอันจะนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดี ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปพิจารณาดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยออกเป็นระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของสำนักงานฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.4    :     การปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงานและรายงานผลการ รับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน และรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับคำแนะนำและข้อคิดเห็นของที่ประชุม ไปดำเนินการปรับกระบวน การทำงานเพื่อรองรับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังกล่าว อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่   4.5   :     การพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ กทช. (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบการแต่งตั้ง รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ กทช. ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมีค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท

ระเบียบวาระที่   4.6   :     การจัดจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักงาน กทช. เพื่อการวางแผนการ กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการ การจ้างบริษัท INTERCAI MONDIALE ให้ดำเนินการฝึกฝนทักษะและเพิ่มศักยภาพการทำงานของสำนักงาน กทช. ในกรอบวงเงินค่าจ้าง 15,000,000.- บาท พร้อมค่าใช้จ่ายสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน และจัดตั้งหน่วยงานบริหารโครงการพัฒนากลยุทธ์และระบบงาน เพื่อเป็นหน่วยงานทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญบริษัท INTERCAI MONDIALE รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กทช. ตามที่สำนักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อองค์กร โดยให้ระบุขอบเขตการศึกษา (TOR) ภารกิจและจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอยู่ประจำ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยหารือ กทช.สุธรรมฯ ในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องมี Involvement ของ กทช.อย่างชัดเจน โดยในระหว่างดำเนินการของที่ปรึกษาขอให้หารือกับ กทช.แต่ละท่านตลอดจนสำนักงาน กทช. จะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการดำเนินการให้พร้อมด้วย

ระเบียบวาระที่   4.7    :      ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 61 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นการเพิ่มเติมสาระเกี่ยวการระบุสภาวการณ์ที่จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในอาคารหรือสถานที่นั้นๆ ให้ชัดเจน การจัดทำ Public Consultation การพิจารณาเพิ่มเติมขอบเขตและเจ้าหน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ให้ครอบคลุมถึงกรณีการตรวจสอบด้านเทคนิคทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคมและการรบกวนด้วย เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ 4.8   :      การขอปรับลดค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการเพิ่มเติมในการตรวจสอบการใช้งานความถี่ดังกล่าวว่าบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำไปใช้งานหรือไม่เพียงใดเพื่อเป็นข้อมูลหลักให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ บริษัทฯ ยืนยันการใช้งานเป็นลายลักษณ์อักษร

ระเบียบวาระที่   4.9   :      แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณางดหรือลดค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ คมนาคม พ.ศ. 2498 (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณางดหรือลดค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุที่ยังค้างอยู่ โดยจ้างนิติกรมาช่วยดำเนินงานเป็นการเฉพาะเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม แล้วเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10   :     การกำหนดให้มีสิทธิการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม (Number Portability) (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการกำหนดสิทธิการใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม(Number Portability) โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อจัดทำ Proposal ในการศึกษาเรื่องนี้ให้เป็น Full Scale เสนอ โดยเพิ่มเติมการกำหนดกรอบเวลา ขอบเขตการทำงาน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ และงบประมาณที่ชัดเจน รวมทั้งเสนอผลกระทบด้านต่าง ๆ แล้วประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการดำเนินการให้สาธารณะทราบ

ระเบียบวาระที่    4.11   :    ขอยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM 1800 ของ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                เห็นชอบการอนุญาตให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม ยกเลิกการใช้เลขหมายโทรคมนาคม สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ GSM 1800 ของ บริษัทดิจิตอลโฟน จำกัด จำนวน 200,000 เลขหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    4.12   :   ขอต่อใบอนุญาตใช้ความถี่โทรคมนาคม (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการการต่อใบอนุญาตใช้ความถี่กรมการทหารสื่อสารใช้ความถี่วิทยุขาขึ้น (UPL1) 4430 MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 36.36 MHz ความถี่วิทยุขาขึ้น (UPL2) 476.250 MHz ความกว้างแถบคลื่นไม่เกิน 25 KHz และความถี่วิทยุขาลง (DNL) 4730 MHz ความกว้างแถบความถี่ไม่เกิน 20 MHz เพื่อใช้สำหรับการควบคุมและบังคับเครื่องบินตรวจการณ์ขนาดเล็กระยะไกลโดยไม่ใช้นักบิน (UAV) ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ เนื่องจาก เป็นความถี่เพื่อความมั่นคง โดยให้มีอายุการใช้งานครอบคลุมถึงช่วงเวลาการขาดอายุ ทั้งนี้ ให้ประสานกรมการทหารสื่อสารชี้แจงเหตุผลของการขาดต่ออายุดังกล่าว และเชิญเจ้าหน้าที่กรมการทหารสื่อสารมาหารือเพื่อตรวจสอบความถี่อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุด้วย

ระเบียบวาระที่   4.13    :       การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งของบริษัท สาไท อินเตอร์เน็ต จำกัด (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                       เห็นชอบการอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท สาไท อินเตอร์เน็ต จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และขอให้สำนักงานฯ รายงานสรุปผลการดำเนินงานในการพิจารณาคำขอใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแต่ละแบบ ให้ที่ประชุมทราบต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่    4.14   :      การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการ โทรคมนาคม ของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด  (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                       เห็นชอบการจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยปรับถ้อยคำทางเทคนิคให้เหมาะสมและเข้าใจได้ชัดเจนแล้วเสนอ กทช. สุธรรมฯ เพื่อตรวจดูถ้อยคำทางกฎหมายให้เหมาะสมและถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง ก่อนดำเนินการต่อไปได้  ทั้งนี้ให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้นด้วยต่อไป อาทิ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่     4.15    :     ข้อเสนอโครงการเรื่อง “การแสดงนิทรรศการ Booth กทช. ในงาน ICT EXPO ณ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์” (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม          
1. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน ICT EXPO ณ อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดตั้งคณะกรรมการ โดยมี กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.สุชาติฯ เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโดยให้คำนึงถึง พื้นที่ที่สามารถเข้าชมได้ง่ายมีจุดสังเกตเด่นชัด ในขณะเดียวกันการแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานต้องเป็นที่สนใจและดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่างดี โดยเน้นบทบาท หน้าที่ และศักยภาพของ กทช. ที่สะท้อนถึงภารกิจในการกำกับดูแล อาทิ การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานของ กทช. การแจกเอกสารเผยแพร่ ระเบียบ ข้อบังคับที่ กทช. ประกาศใช้ ทั้งนี้ ให้ควบคุมงบประมาณให้เหมาะสมและเป็นไปโดยประหยัด และพิจารณาจัดหา Professional Conference Organizer (PCO) มืออาชีพมาเป็นผู้ดำเนินงาน
2. มอบหมายให้ กทช. สุธรรมฯ รับผิดชอบการจัดทำหนังสือวันสื่อสารแห่งชาติ เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวันสื่อสารแห่งชาติ และแจกจ่ายในงานดังกล่าวด้วย โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. สนับสนุนการดำเนินการในเรื่องนี้ร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ พร้อมทั้งประสานงานแจ้งให้ กระทรวง ICT ทราบต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่   4.16    :     แนวทางการอนุมัติการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบ เป็นการชั่วคราว สำหรับเทคโนโลยีใหม่ Wireless Broadband Access
                    เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช. จะได้นำเรื่อง แนวทางการอนุมัติ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบเป็นการชั่วคราว สำหรับเทคโนโลยีใหม่ Wireless Broadband Access เสนอ กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.17   :     (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วย สัญญาอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการ โทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. ….
                    เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. .... เสนอ กทช.เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.18    :     (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ...
                   เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช.จะได้นำเรื่อง (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ... เสนอ กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่    4.19    :      การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของ บริษัท ออลเทเลคอม จำกัด
                    เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช. จะได้นำเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ออลเทเลคอม จำกัด เสนอ กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.20     :     การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ พ.ศ. 2549
            เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาจำนวนมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ โดยสำนักงาน กทช. จะได้นำเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทำร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ พ.ศ. 2549 เสนอ กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5    :     เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :     รายงานการอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุ คมนาคม (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบผลการอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ประจำเดือน สิงหาคม 2548 ถึงเดือนมกราคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.2  :    หน้าที่ทางภาษีของสำนักงาน กทช. ตามประมวลรัษฎากร  (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                   รับทราบความเห็นของกรมสรรพากร กรณีหน้าที่ทางภาษีของสำนักงาน กทช. ตามประมวลรัษฎากร ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของกรมสรรพากรอย่างเหมาะสม อันถือเป็นหน้าที่ทางภาษีของสำนักงานในฐานะหน่วยงานที่มีรายได้ต้องเสียภาษีตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากรต่อไป

ระเบียบวาระที่    5.3   :    รายงานการให้ถ้อยคำต่อศาลปกครอง กรณี นายประมุท สูตะบุตร ฟ้องคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานการให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองในคดีที่ นายประมุท สูตะบุตร ฟ้อง กทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 และการดำเนินการที่สืบเนื่องจากการให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.4   :    รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2548 - 2550 เรื่อง แนวทางการแข่งขันการประกอบกิจการ โทรคมนาคมเสรีอย่างเป็นธรรม (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                   รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 – 2550 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.5   :     คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร  (วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                    รับทราบคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณี นายประมุท สูตะบุตรฟ้อง กทช. ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.6   :    การตรวจสอบกรณีการระงับการเรียกเก็บค่าบริการ  (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                   รับทราบผลการตรวจสอบกรณีการระงับการเรียกเก็บค่าบริการ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.7   :    การยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการ ชั่วคราว ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                   รับทราบการยื่นคำขอและข้อเสนอโครงการทดลองหรือทดสอบเทคโนโลยี Wireless Broadband โดยใช้ความถี่ 2300–2390 MHz 2500–2690 MHz และ 3400–3700 MHz ของ บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.8    :     บริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                     รับทราบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการเสริม ของ บริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.9    :      การร้องเรียนของบริษัท โอทาโร จำกัด กรณี บมจ.กสท โทรคมนาคม บังคับขายควบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยราคาที่ไม่เป็นธรรม (วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549)
มติที่ประชุม                      รับทราบผลการหารือระหว่าง สำนักงาน กทช. กับ บริษัท โอทาโร จำกัด และ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

 

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 6:17:10 PM)