สรุปมติที่ประชุม กทช. 17/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 17/2549
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
 ร/ก ลทช. เนื่องจากประธาน กทช. เดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การ ประชุม กทช. ครั้งที่ 17/2549 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม กทช. พ.ศ. 2548 โดยขณะนี้มี กทช. มาแสดงตนในที่ประชุมจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 หมวด 3 วิธีการประชุม ข้อ 21 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาเลือก กทช. ในจำนวน 4 ท่าน เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้ตามระเบียบดังกล่าว ในข้อ 22 ด้วย
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กทช.เศรษฐพรฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ในการประชุม กทช. ครั้งที่ 17/2549 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549
 
ระเบียบวาระที่   1     :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สมาคมโทรคมนาคมฯ ได้เชิญผมไปบรรยายเรื่อง กทช. กับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ผมได้ตอบข้อซักถามในเรื่องความล่าช้าในการอนุญาตเรื่อง WiMAX และ 3G ว่ายังมีประเด็นการใช้คลื่นความถี่ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกี่ยวข้องกับ Broadcasting ซึ่งจะต้องรอให้มีการพิจารณาร่วมกับ กสช. เนื่องจากเคยมีกรณีของ กรมประชาสัมพันธ์ได้หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าขัดต่อมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ แต่หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นได้ลงข่าวคลาดเคลื่อนว่า กทช.ได้ส่งเรื่องการพิจารณา WiMAX และ 3G ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้ตอบข้อซักถาม
2. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผมไปร่วมอภิปรายในการจัดสัมมนา เรื่อง “กิจการโทรคมนาคมภายใต้ทุนนิยมต่างชาติ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างไร” เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ซึ่งผู้จัดได้ตั้งคำถามในเรื่องดาวเทียมกับความมั่นคงของชาติ และผมได้แจ้งยืนยันว่าตำแหน่งวงโคจรยังคงเป็นของประเทศไทยอยู่ และการดำเนินการดาวเทียมจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งขึ้นเพื่อดูแลเรื่องสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ การใช้ Transponder ซึ่งมีหลักการว่าต้องใช้ในประเทศไทยก่อน ส่วนที่เหลือจึงจะนำไปให้ต่างประเทศใช้ได้ และราคาค่าเช่า Transponder ซึ่งในทางปฏิบัติคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นผู้กำกับดูแลเรื่อง ค่าเช่า การปรับราคาจะต้องขออนุมัติคณะกรรมการก่อน      
มติที่ประชุม                    รับทราบเรื่องตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายสำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาเตรียมการเสนอประเด็นแผนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอที่ประชุมภายใน กทช. 7 ท่าน ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2549
 
ระเบียบวาระที่    2     :     รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่    2.1  :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2549 วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                    รับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2549 ซึ่งได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่    3     :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 16/2549 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549
มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 16/2549 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549
 
ระเบียบวาระที่    4    :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    4.1 :     แนวทางการอนุมัติการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบ เป็นการชั่วคราว สำหรับเทคโนโลยีใหม่ Wireless Broadband Access

มติที่ประชุม                   ให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปก่อน โดยให้นำเสนอที่ประชุมเมื่อ กทช.ประสิทธิ์ฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย และให้สำนักงาน กทช. รับข้อสังเกตของที่ประชุมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เช่น WiMax และ 3G เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ให้เหมาะสม และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.2  :     ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวกับการประกอบกิจการ โทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. ....
มติที่ประชุม                   อนุมัติในหลักการ ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ พ.ศ. .... และปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม ก่อนไปดำเนินการลง Website และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.3  :     ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....
มติที่ประชุม                    รับทราบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และอนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาการรับฟังความเห็นทาง Website เพิ่มเติม และนำเข้าหารือในที่ประชุม กทช. ภายใน 7 คน อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ขอให้ประมวลความเห็นจากหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น EU และสถานทูตต่าง ๆ ที่จะมาพบหารือในเรื่องดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 28 นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่     4.4  :     ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำ อันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

มติที่ประชุม                     อนุมัติในหลักการให้นำร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม ไปลงใน Website เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งดำเนินการจัดทำแนวทางมาตรการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตลอดจนเรื่อง Resale ทั้งนี้ เพื่อนำไปจัดทำการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปพร้อมกันด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่     4.5  :      การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของ บริษัท ออลเทเลคอม จำกัด

มติที่ประชุม                      อนุมัติการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ออลเทเลคอม จำกัด ตามที่สำนักงานฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานไปดำเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปได้

ระเบียบวาระที่    4.6  :         การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม                       อนุมัติในหลักการให้นำร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้างสาธารณะ พ.ศ. 2549 ซึ่งสำนักงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ที่ประชุมมีมติไว้แล้ว ลงใน Website เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และนำมาปรับปรุงแก้ไขเสนอ กทช.พิจารณา อีกครั้งหนึ่งก่อนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามกระบวนการและขั้นตอน ที่ระเบียบกำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ ในการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Website ในทุก ๆ เรื่องนั้นให้ระบุระยะเวลาตามระเบียบไว้ให้ชัดเจนด้วย รวมทั้งให้พิจารณาจัดส่งร่างระเบียบดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์สำหรับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ที่อาจยังประสบปัญหาการรับรู้ข่าวสารผ่านทาง Internet อีกทางหนึ่งด้วย

ระเบียบวาระที่     4.7  :        ร่างแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการ ที่เกี่ยวเนื่องให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม
มติที่ประชุม                       มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงร่างแนวทางการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้มีการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยให้มีความชัดเจนในรูปแบบและกระบวนการ (End Result) ที่สามารถมีผลบังคับใช้ในทางกฎหมายได้โดยตรง มากกว่าการเสนอในลักษณะที่เป็นบทความทางวิชาการเท่านั้น แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่    4.8  :        แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทาง อินเทอร์เน็ต
มติที่ประชุม                       อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต และมอบหมายสำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมในเรื่องความมั่นคง การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจตามกฎหมายไปดำเนินการให้ครอบคลุมด้วยต่อไป รวมทั้งไปพิจารณาในเรื่องกลไกเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง จริงจังและเป็นระบบ ทั้งนี้ ให้รายงานที่ประชุมเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่    4.9  :       การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
มติที่ประชุม                     ให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ไปก่อน โดยให้นำเสนอที่ประชุมเมื่อครบ 7 คน

ระเบียบวาระที่    4.10 :      บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ขอสอบถามรายละเอียดการขอศึกษาและ ทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีโดยใช้ความถี่เดิม
มติที่ประชุม                     ให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ขอสอบถามรายละเอียดการขอศึกษาและทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีโดยใช้ความถี่เดิม เสนอที่ประชุมเมื่อ กทช.เข้าประชุมครบทั้ง 7 คน ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ของตลาด รวมทั้งผลกระทบต่อการแข่งขันไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจน เพื่อประกอบการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปด้วย
 
ระเบียบวาระที่    5      :     เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่    5.1   :     อนุญาตให้ บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด ตัดสัญญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีพบวัตถุระเบิด หรือเข้าข่ายว่าเป็นวัตถุ ระเบิดภายในบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร

มติที่ประชุม                    รับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. กรณีการอนุญาตให้บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด ตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีพบวัตถุระเบิด หรือเข้าข่ายว่าเป็นวัตถุระเบิดภายในหรือบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ตามที่ระบุไว้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาต พร้อมทั้งการมีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีดังกล่าวแล้วตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.2    :     การรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัดแบบ Focus Group เรื่อง การให้อนุญาต ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศไทย
มติที่ประชุม                     รับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัดแบบ Focus Group เรื่อง การให้อนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศไทย ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยให้สำนักงานฯ ปรึกษา กทช.เศรษฐพรฯ กำหนดวัน เวลา ต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.3    :     สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็น สาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำ ที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ....
มติที่ประชุม                    รับทราบสรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. ว่าด้วย การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคน ต่างด้าว พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.4   :     รายงานผลการใช้จ่าย
มติที่ประชุม                     รับทราบการรายงานสถานะทางการเงินปีงบประมาณ 2549 ของสำนักงาน กทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค. 2549) และงบดุลประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้ สตง. เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่สำนักงานฯ เสนอ
 
ระเบียบวาระที่    6      :     เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่    6.1   :     การขอรับใบอนุญาต ของบริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

มติที่ประชุม                     อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตตามความเห็นที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่     6.2   :     บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ขอเปิดให้บริการโทรคมนาคม สำหรับสื่อมวลชนงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
มติที่ประชุม                      ให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง บริษัท ทริปเปิลที บอรดแบนด์ จำกัด ขอเปิดให้บริการโทรคมนาคมสำหรับสื่อมวลชนงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสนอที่ประชุม กทช. ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.3    :     การเตรียมงานเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
มติที่ประชุม                      ให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง การเตรียมงานเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสนอที่ประชุม กทช. ในการประชุมครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 5:45:21 PM)