สรุปมติที่ประชุม กทช. 18/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 18/2549
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
 ระเบียบวาระที่   1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้สำนักประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมภายในของสำนักงาน กทช. อาทิ การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่างๆ และรายงานให้ กทช. ทราบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกที่สอบถาม
2. ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนว่าการติดต่อกันทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำได้ไม่สะดวก ขอให้ สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการแก้ไข แล้วรายงานให้ กทช. ทราบด้วย
มติที่ประชุม                    รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2    :     รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1 :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 และวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   3    :     รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 17/2549 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 17/2549 และ มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมในเรื่อง แผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณประจำปี 2549 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการ ประชุมครั้งต่อไปด้วย
 
ระเบียบวาระที่   4    :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1 :     แนวทางการอนุมัติการให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบเป็นการชั่วคราวสำหรับเทคโนโลยีใหม่ Broadband Wireless Access

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบเป็นการ ชั่วคราวสำหรับเทคโนโลยีใหม่ Broadband Wireless Access ดังนี้
1. ในกรณี WiMAX ให้รอพิจารณาผลการศึกษาร่วมระหว่าง กทช. และ NECTEC ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
2. ในกรณี 3G ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรความถี่อยู่ก่อนแล้วสามารถทำการทดลอง/ทดสอบได้ โดยยื่นขออนุญาตต่อ กทช. ก่อน สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรความถี่สำหรับการทดลอง/ทดสอบดังกล่าว จะต้องยื่นขออนุญาตต่อ กทช. และปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการทดลอง/ทดสอบ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์จะใช้ความถี่อื่นเพื่อการดังกล่าวจะต้องรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่ สำนักงาน กทช. ได้มีหนังสือหารือไปแล้วอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ              :         กทช.สุธรรม อยู่ในธรรม สงวนสิทธิในการคัดค้านการจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ เนื่องจากเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ระเบียบวาระที่ 4.2  :       บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ขอเปิดให้บริการโทรคมนาคมสำหรับสื่อมวลชนงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมเห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท ทริปเปิลที บอรดแบนด์ จำกัด เปิดให้บริการ โทรคมนาคมสำหรับศูนย์สื่อมวลชนฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยใช้เลขหมาย โทรคมนาคม 02 100 0099 เป็นกรณีเร่งด่วนตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.3   :      การเตรียมงานเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
มติที่ประชุม                   ที่ประชุมเห็นชอบการให้ สำนักงาน กทช. เตรียมการร่วมถวายพระพรเนื่องใน พระราชวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยหารือและดำเนินการร่วมกับ โครงการที่ กทช.อาทรฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4.4   :      การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
มติที่ประชุม                   ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องนี้ไปปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย และ ทีมกฎหมายของ กทช.สุธรรมฯ ในประเด็นเกี่ยวกับกรณีของคดีที่ยังไม่สิ้นสุด สถานะของผู้ร้องเรียน ความถูกต้องของหนังสือร้องเรียน และให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติในการพิจารณาเรื่องทำนองเดียวกันต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการทุกรายว่า หนังสือร้องเรียนต่อ กทช. จะต้องลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ หรือประธานกรรมการของบริษัท หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น

ระเบียบวาระที่   4.5  :      บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ขอสอบถามรายละเอียดการขอศึกษาและ ทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีโดยใช้ความถี่เดิม
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไป เนื่องจากขณะนี้สำนักงาน กทช. อยู่ใน ระหว่างการดำเนินการในรายละเอียด

ระเบียบวาระที่  4.6   :      โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตและใช้คลื่นความถี่
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.7   :      บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการขอ เช่าใช้บริการวงจร Trunking Access ของ บมจ. ทีโอที
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8   :     โครงการทดลองขยายโทรคมนาคมสู่ถิ่นทุรกันดารด้านสาธารณสุข

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการของวัตถุประสงค์โครงการขยายโทรคมนาคมสู่ถิ่นทุรกันดารด้านสาธารณสุข และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ ตามที่ กทช. อาทรฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานงานกับ กทช. อาทรฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้รูปแบบการดำเนินงานมีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรกำกับดูแลของ กทช. ยิ่งขึ้น รวมทั้งความชัดเจนของการดำเนินการด้านงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น นั้น ให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งตั้งคณะกรรมการที่กำหนดไว้

ระเบียบวาระที่   4.9   :       คณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าขอขยายระยะเวลาการใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมฯ และขออนุญาตปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเตือนภัยของประเทศ

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10  :       การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท เอเน็ต จำกัด
มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.11  :       บริษัท มิวคอม ซิสเต็ม จำกัด ยื่นขอรับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม
มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5      :      เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1   :      บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต จำกัด ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการขอ เช่าใช้บริการวงจร Trunking Access ของ บมจ. ทีโอที

มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการของ สำนักงาน กทช. เรื่อง ข้อร้องเรียนของ บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ในการขอเช่าใช้บริการวงจร Trunking Access จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.2    :      การขอรับการจัดสรรความถี่วิทยุ ย่าน 2.4 GHz ของ บมจ. ทีโอที
มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของสำนักงาน กทช. เรื่อง การขอรับการจัดสรรความถี่วิทยุ ย่าน 2.4 GHz ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.3    :       การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของ บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มติที่ประชุม                       ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ของ บริษัท สมุทรปราการ มีเดียคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.4    :      รายงานความคืบหน้าการจัดทำเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตของ บมจ. กสท โทรคมนาคม
มติที่ประชุม                      ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดทำเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่     5.5    :      การดำเนินการเกี่ยวกับกรณีการให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรม
มติที่ประชุม                        ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ กับสำนักงาน กทช. เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่     6       :      เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่     6.1    :       ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                         เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.2     :      รายงานการประชุมและร่วมหารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติอินโดนีเซีย และกระทรวงคมนาคมและ โทรคมนาคมอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2549
มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.3     :      EURO-Southeast Asia 2006 Co-operation Forum or the Information Society (EUSEA 2006)
มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.4     :      การจัดทำหนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่งานวันสื่อสาร แห่งชาติ ปี 2549
มติที่ประชุม                          ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการจัดทำหนังสือรวมบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่งานวันสื่อสารแห่งชาติ ปี 2549 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 5:27:26 PM)