สรุปมติที่ประชุม กทช. 19/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 19/2549
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้สำนักงาน กทช. เร่งรัดเรื่องต่างๆที่ยังดำเนินการไม่เสร็จให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้ กทช. ทราบ
2. กรณีการให้ข่าวเรื่องการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย นั้น ทางประธานมิได้เป็นผู้ให้ข่าว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ

มติที่ประชุม                    รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2    :    รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1 :    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2549 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2549

มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2549 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2549 ที่ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   2.2  :    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2549 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2549
มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2549 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2549 ที่ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข
 
ระเบียบวาระที่   3     :     รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 18/2549 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549
มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 18/2549 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4     :   เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1  :   แนวทางการอนุมัติการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบ เป็นการชั่วคราว สำหรับเทคโนโลยีใหม่ Broadband Wireless Access

มติที่ประชุม                 เนื่องจากเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้เกี่ยวกับข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กทช. และศูนย์เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ยังไม่สามารถนำเสนอที่ประชุมได้ทัน ที่ประชุมจึงยังมิได้มีการพิจารณาเรื่องนี้ โดยให้มีการนำมาพิจารณาในโอกาสต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.2    :    โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตและใช้คลื่นความถี่
มติที่ประชุม                   เห็นชอบในหลักการโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตและใช้คลื่นความถี่ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ ที่เสนอเพื่อความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ ขอความร่วมมือจาก กทช. ทุกท่านในการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อรวบรวมและนำเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.3    :     บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการขอ เช่าใช้บริการวงจร Trunking Access ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                     รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการในกรณี บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการขอเช่าใช้บริการวงจร Trunking Access ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ทำหนังสือขอบคุณ บมจ.ทีโอที จำกัด ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นด้วยดี

ระเบียบวาระที่   4.4   :      รายงานการประชุมและร่วมหารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติอินโดนีเซีย และกระทรวงคมนาคมและ โทรคมนาคมอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2549
มติที่ประชุม                     รับทราบรายงานการประชุมและร่วมหารือกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอินโดนีเซีย และกระทรวงคมนาคมและโทรคมนาคมอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 17 – 19 เมษายน 2549 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.5   :      EURO-Southeast Asia 2006 Co-operation Forum or the Information Society (EUSEA 2006)
มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กทช. เสนอรายชื่อผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักและพนักงาน เพื่อเข้าร่วมการประชุม Euro-Southeast Asia 2006 Co-operation Forum on the Information Society (EUSEA 2006) ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม โดยขอให้พิจารณาเสนอรายชื่อพร้อมงบประมาณให้ประธาน กทช. อนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6   :     คณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าขอขยายระยะเวลาการใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมฯ และขออนุญาตปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการปฏิบัติงานเตือนภัยของประเทศ
มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในประเด็นการเสนอให้ใช้อาคาร Postel ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นการชั่วคราว 1 ปี เนื่องจากสำนักงาน กทช. มีความจำเป็นต้องใช้อาคารที่ ศตฝ. 1 ในภารกิจของสำนักงาน กทช. ไปหารือกับคณะกรรมการศึกษาระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสมแล้วนำเสนอ กทช. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ให้ สำนักงาน กทช. จัดทำแผนการใช้ที่ดินล่วงหน้าไว้ด้วย

ระเบียบวาระที่  4.7   :    การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท เอเน็ต จำกัด
มติที่ประชุม                 เห็นชอบการอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของ บริษัท เอเน็ต จำกัด ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบที่ กทช. กำหนดแล้วตามที่เสนอ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8   :   ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลสารสนเทศ อาทิ เพิ่มวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แยกประเภทแหล่งของข้อมูลให้ชัดเจนระหว่างเอกชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ในประเด็นต่าง ๆ อีกเล็กน้อย เพื่อให้ร่างระเบียบดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วนำลง Web Site ก่อนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9  :    แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อกำหนดสำหรับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม                  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อกำหนดสำหรับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการในส่วนผู้แทนผู้บริโภค / กลุ่ม NGOs ด้านสังคมจากเดิมได้แก่ นางสาวรสนา โตสิตระกูล เป็นนายไพโรจน์ พลเพ็ชร ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

ระเบียบวาระที่  4.10  :    การบริหารจัดการหนี้ของสำนักงาน กทช.
มติที่ประชุม                  ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงาน กทช. เลื่อนการเสนอที่ประชุมไปก่อน เนื่องจาก รทช.กุลิศฯ ซึ่งรับผิดชอบในรายละเอียดของเรื่องนี้มิได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ระเบียบวาระที่   4.11 :    โครงการสาธารณสุขโทรคมสู่ถิ่นทุรกันดาร
มติที่ประชุม                   เห็นชอบในหลักการโครงการสาธารณสุขโทรคมนาคมสู่ถิ่นทุรกันดาร โดยในระยะแรกให้ดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) ในพื้นที่จำนวน 9 แห่งก่อน เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการโดยการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายในวงเงินงบประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้จัดทำรายละเอียดของโครงการเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   5    :     เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2549

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.2 :      ความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพยุโรปด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม
มติที่ประชุม                   รับทราบความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพยุโรปด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ตามที่ กทช. สุธรรมฯ เสนอดังนี้
1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในเรื่องการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสรรคลื่นความถี่
2. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล (Regulatory Impact Assessment)
3. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรกำกับดูแล (Regulator – Regulator Forum)
4. โครงการ Industry – Regulator Forum ทั้งนี้ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความร่วมมือดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ เนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างยิ่ง

ระเบียบวาระที่   5.3   :    การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรติดยาก
มติที่ประชุม                  รับทราบการดำเนินการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรติดยากที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยในระยะสั้น ให้จัดตั้งกลไกชั่วคราวในรูปของคณะกรรมการที่มีคนกลางเข้าร่วม โดยเฉพาะตัวแทนผู้บริโภคเพื่อช่วยติดตามตรวจสอบร่วมกับสำนักงานโดยการใช้อุปกรณ์ Drive Test แล้วรายงานผลให้ กทช. ทราบทุกระยะ สำหรับในระยะยาวให้พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบแบบ Network Monitoring เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและถูกต้องชัดเจนประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างได้ผลจริงจังยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่    5.4   :    รายงานความคืบหน้าเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตของ บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที
มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานความคืบหน้า และเห็นชอบการจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้แก่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่   6     :    เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1  :    การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

มติที่ประชุม                 รับทราบการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการ และกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ และเนื่องจาก ระยะเวลาเตรียมการสำหรับการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ มีระยะเวลาสั้น ๆ สำนักงานไม่อาจเตรียมการได้ทันเวลา จึงขอให้เป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯครบ 60 ปี โดยสมาคม และ/หรือชมรมวิทยุสมัครเล่นเป็นหลักเช่นที่เคยร่วมกันปฏิบัติมาไปก่อน ทั้งนี้ หากสำนักงาน กทช. ประสงค์จะดำเนินการจัดทำโครงการ และ/หรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ในโครงการฉลองพระชนมายุ 80 พรรษาในปีหน้าก็น่าจะเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

ระเบียบวาระที่   6.2   :      การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
มติที่ประชุม                     เห็นชอบการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

ระเบียบวาระที่   6.3   :      ข้อเสนอโครงการ “แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดประกวด รางวัล กทช. (NTC Prize Award)
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้ กทช. แต่ละท่านพิจารณาเสนอรายชื่อ (Nominee) ผู้สมควรเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการจัดประกวดรางวัล กทช. (NTC Prize Award) ให้ กทช.ประสิทธิ์ฯ เพื่อรวบรวมภายใน 2 สัปดาห์ และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.4   :        การขายหุ้นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มติที่ประชุม                       มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในประเด็นความถูกต้องของขั้นตอนการส่งหนังสือจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ถึง กทช. ได้โดยตรงหรือไม่ พร้อมทั้งหารือ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ ถึงความเหมาะสมในรายละเอียดของร่างหนังสือแจ้งตอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   6.5     :        การกำหนดนิยามบริการขายต่อบริการของใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง (Resale of Public Switched Telecommunication Service)

มติที่ประชุม                         เห็นชอบในหลักการร่าง ประกาศ กทช. เรื่อง การกำหนดนิยามบริการขายต่อบริการของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 (Resale of Public Switched Telecommunication Services) โดยให้เผยแพร่ใน Web Site เพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ โดยหาก กทช. ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอให้ส่งให้ กทช.สุธรรมฯ ได้โดยตรงต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.6    :       การขยายเวลาดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยฯ

มติที่ประชุม                     เห็นชอบการขยายเวลาดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยฯ ออกไปอีกเป็นเวลา 45 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม โดยให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ระเบียบวาระที่   6.7    :      บริษัท มิลคอมซิสเต็มส์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบบที่สาม
มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 3:54:42 PM)