สรุปมติที่ประชุม กทช. 20/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 20/2549
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 

ระเบียบวาระที่   1    :      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้ประชาสัมพันธ์ติดตามรวบรวมข่าวที่เกี่ยวข้องจากทุกสื่อเสนอ กทช. ทราบ โดยเร็วและทันต่อเหตุการณ์
2. จากการประชุม AIC ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีข้อสังเกตว่าการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. ในเรื่องทำนองเดียวกันนี้และเรื่องอื่นๆ นั้น ขอให้เน้นในลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นงานของสำนักงาน กทช.
3. ขอให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ โดยเร็ว รวมทั้งเรื่องที่ประธานได้รับและส่งให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการด้วย

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และให้สำนักงาน กทช. รับ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2    :      รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2549 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 และครั้งที่ 14/2549 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549

มติที่ประชุม        
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงาน กทช.นำรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 13/2549 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 ไปรับรองในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากเอกสารยังไม่เรียบร้อย
2. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2549 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   3    :     รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 19/2549 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 19/2549 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4     :    เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1  :    แนวทางการอนุมัติการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง/ทดสอบ เป็นการชั่วคราว สำหรับเทคโนโลยีใหม่ Broadband Wireless Access


มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้เลื่อนวาระนี้ออกไปพิจารณาเมื่อ กทช.ประสิทธิ์ฯ ผู้นำเสนอวาระนี้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่   4.2  :    บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบบที่สาม

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมเห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท มิลคอม ซิสเต็มซ์ จำกัด ให้บริการ อินเทอร์เน็ตแบบที่สาม โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. กำหนดเงื่อนไขการ อนุญาตโดยให้ดำเนินการเฉพาะให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ระเบียบวาระที่   4.3  :    การบริหารจัดการหนี้ของสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนวาระนี้ออกไปพิจารณา เมื่อ กทช. เข้าประชุมครบ 7 ท่าน

ระเบียบวาระที่   4.4  :     การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมเห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท สวัสดีช้อป จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ตรวจสอบแล้วมี คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กทช. กำหนด

ระเบียบวาระที่   4.5  :    2nd Annual Telecommunications Forum *Discovering the Latest Technology Telecommunication

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ส่งพนักงานระดับบริหาร (รทช., ผอ.สำนัก) เข้าร่วมการประชุม 2nd Annual Telecommunications Forum Discovering the Latest Technology Telecommunication ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22–23 พฤษภาคม 2549

ระเบียบวาระที่   4.6   :    แผนกลยุทธ์สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2549-2550 และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนวาระนี้ออกไปพิจารณา เมื่อ กทช. เข้าประชุมครบ 7 ท่าน

ระเบียบวาระที่   4.7   :    ข้อร้องเรียนของ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งเตือน บมจ.ทีโอที ให้แจ้งอัตราค่า เช่าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายเพื่อให้บริการ ADSL ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ ซึ่ง เป็นการปฏิบัติตามขั้นตอน
 
ระเบียบวาระที่   5     :    เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1  :   การตรวจสอบงบการเงินของกรมไปรษณีย์โทรเลข


มติที่ประชุม                ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ดำเนินการตรวจสอบลูกหนี้สัญญาเช่าฯ และค่าตอบแทน ในการใช้ความถี่วิทยุ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.2   :   แจ้งความประสงค์ในการให้บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต (VoIP)

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบการแจ้งความประสงค์ให้บริการเสียงผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ต ของ บริษัท แมนดาลา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท มิลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.3   :   การทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครองระหว่าง นายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี และ กทช. ผู้ถูกฟ้องคดี

มติที่ประชุม               ที่ประชุมรับทราบการทำคำให้การแก้คำฟ้องคดีปกครองระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี และ กทช. ผู้ถูกฟ้องคดี ตามที่ กทช.สุธรรมฯ และนายสมบัติฯ รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   6     :       เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1  :      ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 60 ล้านบาท


มติที่ประชุม                      ที่ประชุมรับทราบการทูลเกล้าถวายเงิน 60 ล้านบาท แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และเพื่อให้การทูลเกล้าถวายเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องในวิธีดำเนินการ ที่ประชุมจึงให้มีการพิจารณาวาระนี้อีกครั้งเมื่อ กทช. เข้าประชุมครบทั้ง 7 ท่าน

ระเบียบวาระที่   6.2    :     ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปเตรียมการเพื่อดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป โดยรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อประกอบการดำเนินการด้วย เช่น การนำผลการศึกษาที่มีอยู่เดิมมาใช้ และการจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสม

ระเบียบวาระที่   6.3   :     การตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมรับทราบการตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการในรายละเอียดโดยหารือกับ กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.สุธรรมฯ ในการดำเนินการต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   6.4   :    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากที่ประชุมไปดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ อาทิ การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองจาก กทช. ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลก่อน และควรจะมีการลำดับความเป็นมาที่ชัดเจน รวมทั้งอ้างถึงมติที่ประชุม กทช. ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งเมื่อ กทช. เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน

ระเบียบวาระที่   6.5   :    ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... (ฉบับที่สาม)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... (ฉบับที่สาม) และให้เผยแพร่ใน Web site เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยหาก กทช. ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถส่งให้ กทช.สุธรรมฯ เพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งก่อนดำเนินการให้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

ระเบียบวาระที่  6.6   :     ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยโครงการนำร่องการออกใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง พ.ศ. 2549

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงาน กทช. นำร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยโครงการนำร่องการออกใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง พ.ศ. 2549 ไปทดลองใช้เป็นเวลา 1 ปี ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ ยกเว้นการปรับลดค่าธรรมเนียมรายปีของใบอนุญาตแบบที่หนึ่ง ลงกึ่งหนึ่ง ให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาเมื่อ กทช. เข้าร่วมประชุมครบ 7 ท่าน ต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กทช. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนกลไกจาก Authorization เป็น Notification และใช้ระบบ Post-Audit ตามประกาศดังกล่าวด้วย
 
ระเบียบวาระที่   6.7    :     การเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานสำนักงาน กทช.


มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานสำนักงาน กทช. ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่    6.8   :     บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบบที่สอง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต

มติที่ประชุม                     ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ การอนุญาตให้บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง แบบมีโครงข่าย เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการก่อนออกใบอนุญาตตามขั้นตอนต่อไป ในประเด็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการอนุญาตว่า หากตรวจสอบพบว่าการดำเนินการมีผลกระทบต่อการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง และในประเด็นการตรวจสอบเพิ่มเติมสถานะความเป็นไทยของบริษัทดังกล่าวให้ชัดเจน และมีหลักฐานรองรับอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวให้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับเรื่องในทำนองเดียวกันนี้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตแบบที่สองและแบบที่สาม ด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.9   :      รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมนิทรรศการ ICT EXPO

มติที่ประชุม                     ที่ประชุมมีมติให้งดเข้าร่วมนิทรรศการ ICT EXPO โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 2:48:25 PM)