สรุปมติที่ประชุม กทช. 21/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 21/2549
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 เวลา 09.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 เวลา 09.30 น.
และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
 ระเบียบวาระที่    1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้สำนักงาน กทช. ทบทวนกรณีที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ได้ทักท้วง เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการสรรหากรรมการกองทุนฯ
2. ขณะนี้เนื่องจากเกิดภัยพิบัติทางภาคเหนือ ขอให้สำนักงาน กทช. พิจารณาเรื่องความเหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. กรณีศาลปกครองสูงสุดไม่รับอุทธรณ์คดีของ กสช. 7 ท่าน ขอให้สำนักงานฯ ติดตามกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอุทธรณ์ ซึ่งยังไม่ยุติ หากยังไม่มี กสช. จะทำให้การทำงานมีความยากลำบาก อาจจะต้องมีหนังสือไปยังรัฐบาล

มติที่ประชุม                   รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไป ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2    :     รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1 :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2549 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549


มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 ซึ่งได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่   2.2  :     รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2549 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2549

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2549 ซึ่งได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
 
ระเบียบวาระที่    3    :      รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 20/2549 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 20/2549 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่    4     :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    4.1  :     ภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549 (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)


มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. เพื่อรองรับประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูและอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม และค่าตอบแทนการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ และแผนการดำเนินงานการนำผลการศึกษาของที่ปรึกษามาดำเนินการตามประกาศต่อไป โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้องต่อไป รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นรายละเอียดที่สำคัญ อาทิ
1. การพิจารณาคุณสมบัติและข้อจำกัดของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทที่จะจัดตั้งอย่างรอบคอบ
2. การยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ของผู้ให้บริการภายใต้สัญญาร่วมการงาน มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อเสนอดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. การผ่อนผันยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ อัตราค่าตอบแทนพร้อมเอกสารและหลักฐานนั้น ในชั้นต้นอนุญาตให้ผ่อนผันได้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เชิญผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการมาหารือถึงเหตุผลข้อจำกัด และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ กทช. ได้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย หากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไม่สามารถดำเนินการตามประกาศได้ในเวลาที่กำหนด ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าตอบแทนฯ หรือค่าเชื่อมต่อฯ จากผู้ประกอบการรายอื่น จนกว่าจะได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้ กทช. เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่    4.2    :    แนวทางการอนุมัติการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการทดลอง /ทดสอบ เป็นการชั่วคราว สำหรับเทคโนโลยีใหม่ Broadband Wireless Access  (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม            
1. เนื่องจาก ความถี่ย่าน 2.4 GHz 2.5 GHz และ 3.5 GHz. เป็นความถี่ที่ได้จัดสรรแล้วโดยมติ กบถ. และปรากฏในแผนความถี่เดิม ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ผู้ได้รับการจัดสรรความถี่ในย่านดังกล่าวสามารถดำเนินการทดลองทดสอบที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้โดยการแจ้งให้ กทช. ทราบ สำหรับความถี่ย่าน 5.7 GHz และ 5.8 GHz. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ส่งเรื่องให้ที่ปรึกษากฎหมาย กทช. ทั้งสองท่านให้ความเห็นในประเด็นทางกฎหมายในกรณีการจัดสรรเพื่อการทดลอง รวมทั้งสิทธิในการขออนุญาตทดลองสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรความถี่ดังกล่าว เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วนำเสนอ ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานจากการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่างสำนักงาน กทช. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ครั้งที่ 1/2549 ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน กทช. และ NECTEC ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ เสนอเป็นเอกสารข้อมูลประกอบวาระ และให้ดำเนินการตามรายงานดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.3    :    ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 60 ล้านบาท (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ การทูลเกล้าฯ ถวายเงิน 60 ล้านบาท โดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดย กทช. อาทรฯ ขอสงวนสิทธิไม่เห็นด้วยที่จะถวายเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรจัดกิจกรรมด้านโทรคมนาคมเป็นการเทิดพระเกียรติอีกทางหนึ่งด้วย โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งระมัดระวังให้อยู่ภายในขอบเขตภารกิจของ กทช. และมิให้เดือดร้อนหรือเป็นภาระกับองค์กรอื่นๆ ที่มาร่วมดำเนินการ

ระเบียบวาระที่    4.4    :    แผนกลยุทธ์สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2549 - 2550 และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2549 (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนกลยุทธ์ สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2549 – 2550 และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมไปดำเนินการเพิ่มเติม รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้มีความถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์สามารถส่งเสริมและรองรับนโยบายและภารกิจต่าง ๆ ของ กทช. ได้ดียิ่งขึ้น ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
1. การพิจารณาเพิ่มสถาบันอิสระเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
2. การพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตด้านโทรคมนาคม รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนา
3. เน้น Output และการปรับองค์กรให้ทันสมัย รวมทั้งการสังคายนาระเบียบต่างๆ ให้คล่องตัว
4. การเพิ่มรายละเอียดสาขาวิชาและจำนวนทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งทุนส่งเสริมการวิจัยของพนักงาน กทช.
5. ให้เสนอรายละเอียดของของโครงการในภาพรวมที่มีงบประมาณสูง เช่น โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กทช. ก่อนดำเนินการ

ระเบียบวาระที่   4.5   :   การบริหารจัดการหนี้ของสำนักงาน กทช. (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                 อนุญาตให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของสำนักงาน กทช. ไปก่อน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อรายละเอียดมีความสมบูรณ์และพร้อมเสนอ

ระเบียบวาระที่   4.6   :    การจัดทำแผนอำนวยการด้านโทรคมนาคมในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือ เหตุฉุกเฉิน (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   อนุญาตให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่องการจัดทำแผนอำนวยการด้านโทรคมนาคมใน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินไปก่อน ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเมื่อ รายละเอียดมีความสมบูรณ์และพร้อมเสนอ

ระเบียบวาระที่   4.7   :    ปัญหาและแนวทางแก้ไขการให้บริการอินเทอร์เน็ต (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการพิจารณาปรับปรุงกฎเกณฑ์การออกใบอนุญาตแต่ละประเภท ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมการประกอบกิจการทุกประเภทมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่    4.8   :     การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     สำนักงาน กทช. ขอถอนเรื่องการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เพื่อเสนอผ่านการ กลั่นกรองจาก กทช. ที่รับผิดชอบก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.9    :     การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแนวทาง ในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมรับทราบการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นและการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ไปดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น และการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่น ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยุสมัครเล่น รวมทั้งการส่งเสริมให้องค์กรด้านวิทยุสมัครเล่นมีความเข้มแข็ง เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.10   :   การจัดทำความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยการจัดตั้งสถานีวิทยุ สมัครเล่น ไทย – เบลเยี่ยม (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องการจัดทำความตกลงต่างตอบแทน ว่าด้วย การจัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ไทย – เบลเยี่ยม เสนอ กทช. ที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอน ก่อนเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.11   :    การจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     อนุญาตให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่อง การจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไปก่อน เพื่อนำเสนอ กทช. ที่รับผิดชอบกลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5    :   เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :   บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด ขอสอบถามรายละเอียดการขอศึกษา และทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีโดยใช้ความถี่เดิม (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)


มติที่ประชุม        
1. ที่ประชุมรับทราบ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ขอสอบถามรายละเอียดการขอ ศึกษาและทดสอบระบบเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีโดยใช้ความถี่เดิมตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
2. เห็นชอบเป็นหลักการเพื่อให้ สำนักงาน กทช. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการเสนอระเบียบวาระเพื่อทราบ โดยหากที่ประชุม กทช. ไม่มีประเด็นใดเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือขอให้สำนักงานชี้แจงในรายละเอียดของเรื่องที่เสนอแล้ว ให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบตามเอกสารที่สำนักงานเสนอเพื่อเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.2   :   การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ร่างมาตรฐานทางเทคนิคด้านโทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางเทคนิคด้านโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.3   :   เอกสาร Roadmap for Telecommunication Standard and Technology (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบเอกสาร Roadmap for Telecommunication Standard and Technology ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.4   :   ข้อร้องเรียนของ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมรับทราบข้อร้องเรียนของ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ กรณีต้องการให้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กำหนดอัตราค่าเช่าหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ต ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.5    :    การรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนพฤศจิกายน 2548 - มีนาคม 2549 (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ เดือนพฤศจิกายน 2548 – มีนาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมี กทช. สุธรรมฯ ให้ความเห็นแย้งว่า สำนักงาน กทช. จะต้องรายงานให้ กทช. ทราบตามประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทราบการรายงานผลดังกล่าวตามวาระที่เสนอมานี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งรัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งหมดให้ กทช. สุธรรมฯ ทราบด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่    5.6   :    การทดลองใช้เลขหมายพิเศษ 1200 เพื่อแก้ไขปัญหาระบบ โทรคมนาคม ในกรณีเกิดภัยพิบัติ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    อนุญาตให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่องการทดลองใช้เลขหมายพิเศษ 1200 เพื่อแก้ไขปัญหาระบบโทรคมนาคมกรณีเกิดภัยพิบัติไปก่อน โดยจะนำเสนอ กทช. อีกครั้งหนึ่งพร้อมแผนอำนวยการด้านโทรคมนาคมในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    5.7   :    หมายกำหนดการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีพุทธศักราช 2549 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานกับ กทช. แต่ละท่าน โดยตรงในการเข้าร่วมพิธีและการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.8   :   สรุปผลการประชุม/สัมมนาด้านกิจการโทรคมนาคม ณ ประเทศเบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุม/สัมมนาด้านกิจการโทรคมนาคม ณ ประเทศ เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.9  :    การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่าง มาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้เครื่อง วิทยุคมนาคมต่อสุขภาพของมนุษย์ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมรับทราบเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องกับร่างมาตรฐานและแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.10   :   บทสรุปรายงานประจำปีเกี่ยวกับอุปสรรคการค้าและการลงทุนของประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2006  (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบบทสรุปรายงานประจำปีเกี่ยวกับอุปสรรคการค้าและการลงทุนของ ประเทศคู่ค้าสำคัญๆ ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.2006 ตามเอกสารที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.11   :    หารือการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบผลการหารือการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.12   :   รายงานการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    อนุญาตให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่องรายงานการเตรียมพร้อมด้านโทรคมนาคมกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติไปก่อน เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ก่อนเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมแผนอำนวยการด้านโทรคมนาคมในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินและการใช้เลขหมายพิเศษ 1200

ระเบียบวาระที่   5.13   :   รายงานความคืบหน้าการชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต  (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำแนะนำว่าในขณะที่ศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น ให้ กทช. ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลปกครองไปก่อน อันถือเป็นการใช้อำนาจทางปกครองอย่างระมัดระวังแล้ว ตามที่ กทช.สุธรรมฯ รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.14   :   เรื่องเพื่อทราบอื่นๆ (เพิ่มเติม) (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบตามที่ กทช.สุธรรมฯ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ ได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
 
ระเบียบวาระที่   6    :   เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1 :   ข้อเสนอโครงการ “แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดประกวด รางวัล กทช. (NTC Prize Award) (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)


มติที่ประชุม                เห็นชอบในหลักการโครงการ “แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดประกวดรางวัล กทช. (NTC Prize Award)” โดยมีกรอบวงเงินรางวัล 2 ล้านบาท ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการโดยหารือร่วมกับ กทช.ประสิทธิ์ เพื่อปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ ประธานคณะกรรมการควรจะเป็นผู้มีอาวุโสเหมาะสม กทช. ไม่ควรจะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และควรเพิ่มผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมที่ไม่ใช่ Operator เข้าร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   6.2   :   VoIP Asia Congress 2006 (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการเข้าร่วมประชุม VoIP Asia Congress 2006 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2549 ณ ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง สำนักงาน กทช.จึงควรจะพิจารณาความเหมาะสมทั้งในส่วนค่าใช้จ่ายและเนื้อหาของการประชุม ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสำนักงาน กทช.

ระเบียบวาระที่   6.3    :    การเสนอรายชื่อกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยมีกระบวนการ ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ ทั้งนี้ หาก กทช. ท่านใดประสงค์จะเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวสามารถเสนอ กทช.สุธรรมฯ ได้โดยตรง

ระเบียบวาระที่    6.4    :   การจัดโปรแกรมฝึกอบรมเกี่ยวกับ RIO (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการจัดทำโปรแกรมฝึกอบรม เกี่ยวกับ RIO ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่    6.5   :    รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม        
1. ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตามที่คณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมรายงาน และเห็นชอบการตั้งคณะอนุกรรมการ 5 คนตามที่เสนอ โดยให้ สำนักงาน กทช. เตรียมการจัดตั้งกลุ่มภารกิจเป็นการเฉพาะในเรื่องนี้เพื่อรองรับต่อไป
2. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ประสานกับคณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการและงบประมาณดำเนินการต่างๆ ที่แสดงถึงผลผลิต (Output Base) และตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมทั้งในเรื่องข้อเสนอด้านการจัดตั้งหน่วยงานการวิจัย แล้วเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมี กทช.ประสิทธิ์ฯ เป็นผู้ประสาน

ระเบียบวาระที่    6.6    :     บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     เห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองโดยมีเงื่อนไขที่สามารถป้องกันมิให้บริษัทมีการดำเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนนัยของมาตรา 21 พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2544 และทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า บริษัทฯไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวที่กำหนด จะต้องถูกพิจารณาให้ดำเนินการตามประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    6.7    :     ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ขอใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมในประเทศ (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อหารือกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ถึงแนวทางความตกลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน โดยการจัดผังที่ดินใหม่ให้เหมาะสมทั้งสองฝ่าย แล้วเสนอผลการหารือให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.8    :     ข้อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกากรณีมาตรา 80 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2544 (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมมอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ เป็นผู้แทน กทช. โดยมี นายพิทยาพล จันทนะสาโร (ผชช.) และนายดำรง วัสโสทก (อฉก.) เข้าร่วมเพื่อสนับสนุน รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการชี้แจงดังกล่าวด้วย

ระเบียบวาระที่   6.9   :    บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ขอต่ออายุใบอนุญาต การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    6.10    :   ขอยืมตัวพนักงานจากสำนักกฎหมาย เพื่อทำงานและศึกษา RIO (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   มอบหมายสำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการในเรื่องการขอยืมตัวพนักงานจากสำนักกฎหมาย เพื่อทำงานและศึกษา RIO (Reference Interconnection Office) ตามที่ กทช. สุธรรมฯ เสนอ รวมทั้ง ในเรื่องของการจัดหาสถานที่ทำงานเพื่อรองรับให้เหมาะสม และเรียบร้อยต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่    6.11   :    บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอจัดสรรเลขหมาย โทรคมนาคม เพิ่มเติม (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมเห็นชอบการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม จำนวน 500,000 เลขหมาย ให้แก่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ กทช. ประกาศเพิ่มเติมภายหลัง
2. ห้ามนำไปใช้เพื่อนำเสนอขายต่ำกว่าราคาทุนและกีดกันทางการค้า
3. คุณภาพทางด้านเทคนิคจะไม่ด้อยกว่าเดิม และต้องเป็นการ offer in the normal course of business

ระเบียบวาระที่   6.12   :    การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ทรู แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     ที่ประชุมเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท ทรู แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่    6.13   :     การชำระค่าธรรมเนียมและคืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม          
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ บมจ.ทีโอที ส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป ซึ่ง บมจ. ทีโอที เป็นผู้ใช้เลขหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,040,000 เลขหมาย โดย บมจ.ทีโอทีจะต้องมีภาระหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายที่ส่งคืนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 เป็นต้นไป บมจ.ทีโอที จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่อนุญาตให้ บมจ. ทีโอที คืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้งานของบริษัทกิจการร่วมค้าไทย – โมบาย จำนวน 90,000 เลขหมาย โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. แจ้งให้ บมจ.ทีโอที ประสานกับผู้ใช้งานในการคืนเลขหมายดังกล่าวให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานตามข้อเท็จจริงก่อน

หมายเหตุ                     กทช.สุธรรมฯ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากมีการประชุมร่วมกับ EU Commission และกระทรวงพาณิชย์

ระเบียบวาระที่   6.14   :    บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้ บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่าง ประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการเพิ่มเติมในการตรวจสอบสถานภาพของ บริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ว่าเป็นบริษัทต่างชาติหรือบริษัทคนไทยให้ชัดเจน โดยมีเอกสารเป็นหลักฐานรับรองถูกต้องก่อน รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบข้อมูลแผนการติดตั้ง Network หรือ Roll out Plan ให้ชัดเจนเพิ่มเติมด้วย แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   6.15   :   บริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมเห็นชอบการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง แก่ บริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   6.16   :    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอทักท้วงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง สำหรับ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. หารือกับผู้เชี่ยวชาญดิเรก เจริญผล และ ผู้เชี่ยวชาญพิทยาพล จันทนะสาโร ในประเด็นทางเทคนิคว่าจะจำกัดเฉพาะการ์ดโฟนได้หรือไม่เพียงใด แล้วนำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อการอนุญาตเป็นไปโดยมาตรฐานเดียวกัน

หมายเหตุ                      กทช.สุธรรมฯ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากมีการประชุมร่วมกับ EU Commission และกระทรวงพาณิชย์

ระเบียบวาระที่   6.17   :   การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากที่ประชุมเคยมีนโยบายว่าการอบรมและสอบควรเป็นเรื่องของสมาคม ชมรมฯ ที่จะบริหารจัดการกันเอง สำนักงาน กทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ควรจะให้การสนับสนุนและกำกับดูแลให้กิจการวิทยุสมัครมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกิจการจะเหมาะสมกว่า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรวิทยุสมัครเล่นให้ได้ผลอย่างเร่งรัดด้วย

หมายเหตุ                      กทช.สุธรรมฯ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากมีการประชุมร่วมกับ EU Commission และกระทรวงพาณิชย์

ระเบียบวาระที่    6.18  :   การเข้าร่วมงานนิทรรศการ Bangkok International ICT EXPO 2006  (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   เนื่องจากมีเวลาจำกัดและกระชั้นชิดเกินกว่าที่จะเตรียมการเพื่อเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ Bangkok International ICT EXPO 2006 ให้สมฐานะขององค์กรกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมได้อย่างเหมาะสม จึงมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เตรียมการเพื่อเข้าร่วมงานในปีต่อไปจะเหมาะสมกว่า
หมายเหตุ กทช.สุธรรมฯ ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เนื่องจากมีการประชุมร่วมกับ EU Commission และกระทรวงพาณิชย์

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 11:26:00 AM)