สรุปมติที่ประชุม กทช. 22/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 22/2549
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 09.30 น.
และวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
ระเบียบวาระที่   1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้สำนักงาน กทช. ประสานงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการจดทะเบียนซิมการ์ด
2. การส่งข้อมูลลงใน web site ขอให้มีการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอเนื่องจาก ถือว่าเป็นข้อมูลเผยแพร่โดย กทช. และสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม                   รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2    :      รับรองรายงานการประชุม
                                               (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่   3    :      รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 21/2549 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2549 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 และวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2549

มติที่ประชุม                   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 21/2549 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4    :      เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1 :      การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริฯ ในการใช้วิทยุสื่อสารในถิ่นทุรกันดาร (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)


มติที่ประชุม                   เห็นชอบการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริฯ ในการใช้วิทยุสื่อสารในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเตรียมความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติต่อไป ตามที่ กทช.อาทรฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่การกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถูกต้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.2   :    แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     รับทราบการแต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดด้วยความรอบคอบและอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา อันถือเป็นภาระหน้าที่ของสำนักงาน กทช. ในการดำเนินการเรื่องนี้

ระเบียบวาระที่    4.3   :     การทบทวนประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    เห็นชอบการทบทวนประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ ให้มีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วนำเสนอประธาน กทช. ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมในเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดตั้งสถานี Mobile ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่   4.4   :    การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด  (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                  อนุมัติให้ บริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้รับใบอนุญาตการให้ บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยให้รับประเด็นข้อสังเกตของที่ประชุมในเรื่องสถานะทางกฎหมายและผลที่ตามมาของบริษัทฯ ต่อพันธะผูกพันกับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ไปพิจารณาตรวจสอบข้อมูลประกอบให้ชัดเจนไว้ด้วย

ระเบียบวาระที่   4.5    :     การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    อนุมัติให้ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัดได้รับใบอนุญาตการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.6   :    การจัดตั้งศูนย์ประสานงานโทรคมนาคม ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม      
1. รับทราบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโทรคมนาคมในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินโดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับ ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนถึงหลักการและแนวทางการจัดตั้งให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะเป็นการประสานงานเฉพาะกิจตามอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล โดยให้มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรพิจารณาและวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมในภาพรวมของภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงความคล่องตัวในการปฏิบัติ ต้นทุนการดำเนินงาน วิธีบริหารจัดการ และความพร้อมด้านบุคลากรรองรับประกอบด้วย
2. สำหรับเลขหมาย 1200 ให้ใช้เป็น Call Center ของสำนักงาน กทช. โดยให้มีพนักงานประจำเท่าที่จำเป็นและมีความรู้ความสามารถในการประสานงานทางโทรศัพท์เป็นอย่างดี

ระเบียบวาระที่   4.7   :     การชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสำนักงาน กทช. (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    รับทราบการชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสำนักงาน กทช. ตามที่สำนักงานฯ โดย อบค. ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ชี้แจง และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมประกอบการจัดทำเอกสารชี้แจงในเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลให้มีความชัดเจน ตรงประเด็น และมีเหตุผลประกอบที่สมบูรณ์ รวมทั้ง นำข้อมูลจากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เพิ่มเติมให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นด้วย โดยขอให้ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ ช่วยพิจารณาตรวจแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8     :    การเป็นเจ้าภาพจัดฝึกอบรมผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแล (Executive-level Training for Regulators) และการจัดประชุม Global Symposium for Regulators (GSR) (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    รับทราบการยืนยันของประเทศ United Arab Emirates (UAE) ในการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม GSR ในปี 2550 สำหรับการรับเป็นเจ้าภาพการประชุม GSR ในปี 2551 ของสำนักงาน กทช. นั้น ขอให้สำนักงานฯ เสนอ กทช. เพื่อพิจารณาใน โอกาสที่เหมาะสมต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5    :   เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :   รายงานผลการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม (WTDC-06) (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)


มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม (WTDC-06) ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.2  :   ผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัดแบบ Focus Group เรื่องการอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศไทย (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                รับทราบผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัดแบบ Focus Group เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศไทย และให้ นำไปพิจารณาร่วมกับวาระที่ 6.15 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.3   :   รายงานความคืบหน้ากรณีปัญหาการขายหุ้นของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม               รับทราบรายงานความคืบหน้ากรณีปัญหาการขายหุ้นของ บมจ. ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด และให้นำไปพิจารณาร่วมกับวาระที่ 6.10 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.4   :      รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม (ด้านเทคนิค) (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม ทั้งในด้านเทคนิค ด้านประชาสัมพันธ์ และงานทั่วไปอื่นๆ ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อ เสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ โดยเฉพาะการจัดทำรายละเอียดของแผนดำเนินการ (Implementation Plan) เพื่อเตรียมการในเรื่องนี้ให้ชัดเจน แล้วเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้เน้นด้านการประชาสัมพันธ์ให้มาก พร้อมทั้งเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณะชนทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศ

ระเบียบวาระที่  5.5   :     บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ร้องเรียน บมจ.ทีโอที  (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                   รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. และความประสงค์ของ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ ที่ยกเลิกข้อร้องเรียน ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.6  :        การร้องเรียนของ บริษัท โอทาโร จำกัด กรณี บมจ. กสท โทรคมนาคม บังคับขายควบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยราคาที่ไม่เป็นธรรม (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                    รับทราบผลการแก้ปัญหาการร้องเรียนของ บริษัท โอทาโร จำกัด กรณี บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บังคับขายควบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยราคาที่ไม่เป็นธรรม
 
ระเบียบวาระที่   6     :     เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1  :     การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ซิพโฟน (ประเทศไทย) จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)


มติที่ประชุม                   อนุมัติในหลักการให้ บริษัท ซิพโฟน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนแล้วเสนอ กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ กทช. ในเรื่องการออกใบอนุญาต ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

ระเบียบวาระที่  6.2   :     บริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น ต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัททั้งในส่วนของ Roll Out Plan และ Business Plan รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลของเงื่อนไขข้อเสนอในการเชื่อมต่อโครงข่ายของของบริษัทฯ RIO ให้ครบถ้วนและชัดเจน แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่  6.3   :     ขอให้ยกเว้นการนำเข้าระบบเรดาร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางเข้ามา ประกอบในรถยนต์ CAMRY โตโยต้า โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติมประเด็นที่สำคัญในด้าน Technical Information เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่  6.4    :      การตรวจสอบสถานะความเป็นบริษัทไทย ของบริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ที่มี โครงข่ายเป็นของตนเอง (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     เห็นชอบผลการตรวจสอบสถานะความเป็นบริษัทไทยของ บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองให้เป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   6.5   :    การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง (บริการโทรศัพท์สาธารณะ) ของ บริษัท ฉะเชิงเทรา สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                     อนุมัติให้บริษัท ฉะเชิงเทรา สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (บริการโทรศัพท์สาธารณะ) โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงานกทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   6.6  :     การขอจัดสรรความถี่วิทยุย่าน 2.4 GHz ของ บมจ. ทีโอที (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                   เห็นชอบในหลักการการอนุญาตให้ บมจ.ทีโอที ตั้งสถานีประจำที่ (Fixed Station) จำนวน 10 สถานี และใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการประจำที่ (Fixed Service) โดยใช้ย่านความถี่วิทยุ 2.4 GHz. จำนวน 4 คู่ ความกว้างแถบความถี่ต่อช่อง สัญญาณไม่เกิน 4 MHz. เพื่อให้บริการโทรศัพท์ที่บริการด้วยเสียงและอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในความถี่เดิมที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่  6.7   :     ความคืบหน้าการยกร่างประกาศต่างๆ ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ. 2549 (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดส่งร่างประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในเรื่องต่าง ๆ รวม 3 ร่างประกาศ ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ ให้ กทช. ทุกท่านเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นด้านเทคนิค ด้านกฎหมายและการบริหารจัดการโดยการกลั่นกรองของ กทช. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่ระเบียบกำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่  6.8   :      ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศ กทช. เรื่อง การใช้และ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ทีโอที สหภาพ แรงงานทีโอที และ ทรูมูฟ) (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศฯ เป็นไปอย่างรัดกุมและเหมาะสม โดยให้ตอบเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริง (Facts) เท่านั้น และหากมีประเด็นทางกฎหมายให้ปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย กทช. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบด้วย แล้วเสนอ กทช. เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการจัดส่งหนังสือตอบข้อหารืออย่างเป็นทางการได้ต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กทช. ที่เกี่ยวข้อง ควรต้องเตรียมการพิจารณาศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการกำกับดูแลเรื่องนี้ให้ได้อย่างเหมาะสมต่อไปอนาคต

ระเบียบวาระที่  6.9   :      ตอบข้อหารือเกี่ยวกับประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่าย พ.ศ. 2549 ของบริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานงานกับ บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ทเวิร์ค จำกัด เพื่อเชิญมาหารือและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ชัดเจนและตรงกัน ในประเด็นต่างๆ ที่ขอหารือมา โดยเฉพาะการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้โครงข่าย ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรม โดยการคิดอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรมและเสมอภาคสำหรับผู้ขอใช้โครงข่ายทุกราย เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ ระบุสถานะตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ลงนามในหนังสือของบริษัทฯ ให้ชัดเจนด้วย

ระเบียบวาระที่  6.10   :       หนังสือตอบประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา กรณีการขายหุ้นของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                       มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการโดยหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย กทช. ด้วย ดังนี้
1. ทำหนังสือเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อแจ้งให้ทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน
2. ทำหนังสือตอบประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวน และศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา โดยให้ตอบเฉพาะข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นข้อเท็จจริง (Facts) เท่านั้น พร้อมทั้งแนบร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าวฯประกอบไปด้วย

ระเบียบวาระที่  6.11   :     ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ (วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549)

มติที่ประชุม                    อนุมัติในหลักการให้สำนักงาน กทช. เบิกจ่ายเงินสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเงินเพื่อการกุศลหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้ครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท

ระเบียบวาระที่  6.12   :     การจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                    รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่คณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบฯ รายงาน และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำร่างระเบียบดังกล่าวเวียนให้ กทช.ทุกท่าน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในประเด็นสาระสำคัญ ให้ผ่านความเห็นชอบจาก กทช. อีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อไป ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขด้วย โดยเฉพาะในเรื่องสัดส่วน และองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ ให้มีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรมโทรคมฯ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนในเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของกองทุนต้องให้ชัดเจนด้วย

ระเบียบวาระที่   6.13  :       ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                      เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ เป็นเวลาอีก 30 วัน ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่  6.14   :       การพิจารณาอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ  (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                      เห็นชอบอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่  6.15   :      ผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัดแบบ Focus Group เรื่อง การอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ในประเทศไทย (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                     เห็นชอบแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT-2000 ทั้งโดยวิธีการจัดจ้างที่ปรึกษา และ/หรือการขอความร่วมมือจาก World Bank ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย อาทิ การพิจารณากำหนดประเด็นหรือขอบเขตความต้องการ (Identify Needs or Areas) ให้ชัดเจนก่อน การพิจารณาความเหมาะสมในการใช้คำที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นกว่าคำว่า IMT-2000 เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   6.16   :     การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่งของบริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                     เห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   6.17   :      การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                      ในชั้นต้นนี้ อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการดำเนินการโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท โดยมีองค์ประกอบจากพนักงาน กทช. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.18   :      ค่าตอบแทนเลขานุการ กทช.สุธรรม อยู่ในธรรม  (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่องค่าตอบแทนเลขานุการ กทช. สุธรรมฯ และรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อวินิจฉัยของที่ประชุม โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ กทช. ให้ยังคงความเป็นพนักงานสำนักงาน กทช. ด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.19   :      กระทรวง ICT ขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ 3G ชั่วคราว และนำเข้า อุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อสาธิตในงาน Bangkok International ICT Expo 2006 (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 249)

มติที่ประชุม                      ที่ประชุมเสียงข้างมากอนุญาตให้กระทรวง ICT นำเข้าอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อสาธิตในงาน Bangkok International ICT Expo 2006 และอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ 3G ชั่วคราวสำหรับการทดลองใช้โดยมีเงื่อนไข ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้ใช้เพื่อสาธิตภายในพื้นที่บริเวณงานเท่านั้น โดยที่ประชุมเสียงข้างน้อย ได้แก่ กทช.อาทรฯ และ กทช.สุธรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยในการอนุญาตให้ใช้ความถี่ดังกล่าว เนื่องจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ควรจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 3G อยู่แล้วเท่านั้น

หมายเหตุ                         กทช.สุธรรมฯ ได้มีบันทึกความเห็นแย้งมติที่ประชุม  รายละเอียดปรากฎตามหนังสือกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2549  ที่แนบประกอบรายงานการประชุม  ครั้งที่  22/2549

ระเบียบวาระที่   6.20   :      การจัดบรรยาย เรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่าย โดย บริษัทเทเลนอร์  (วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                       เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ในการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การเชื่อมต่อโครงข่าย โดย บริษัทเทเลนอร์ ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2549 ณ เมืองพัทยา โดยให้ถือเป็นโครงการจัดการบรรยายพิเศษขึ้นมาของสำนักงานฯ พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการที่เกิดขึ้นตามจ่ายจริงต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 2:36:51 PM)