สรุปมติที่ประชุม กทช. 23/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 23/2549
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.30 น.
และวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
 ระเบียบวาระที่   1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. ขอให้ทางสำนักงาน กทช. พัฒนากระบวนการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น กระบวนการลงนามในใบอนุญาตฯ และขอให้ สำนักงาน กทช.ดำเนินการจัดทำเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต และนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง โดยไม่ต้องนำเสนอ กทช.พิจารณา เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน จะได้หรือไม่
2. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ในเรื่องต่างๆ แก่สื่อมวลชน เพราะอาจทำให้มีผลกระทบต่อหุ้นด้านการสื่อสารได้

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และสำนักงาน กทช. รับ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    2   :   รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1 :   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2549 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549


มติที่ประชุม               รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2549 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549
และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่   2.2   :   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2549 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549

มติที่ประชุม                 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2549 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   3   :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 22/2549 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2549 และวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 22/2549 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4    :    เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1 :    บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ขอสร้างวงจรเชื่อมต่อ Gateway ไปยังประเทศมาเลเซีย  (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)


มติที่ประชุม                มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง ตรวจสอบความชัดเจน และวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความชัดเจนและเหตุผลในประเด็นที่บริษัทฯ เสนอขอเพิ่มเติม การสร้างวงจรเชื่อมต่อ Gateway ไปยังประเทศมาเลเซีย รวมทั้งข้อมูลด้าน Gateway ของ กสท. และหาข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวิเคราะห์และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาจัดทำข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด เพื่อเสนอ กทช.ประกอบการพิจารณาการกำหนดแนวนโยบายในเรื่อง Gateway ให้ชัดเจนด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.2   :     บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาตนำเข้า Wireless Chipset สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)  ตามมาตรฐาน IEEE802.11 a/b/g (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการให้ชัดเจนและรอบคอบยิ่งขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นทางเทคนิคเกี่ยวกับการล็อก หรือ Disable การใช้งานของเครื่อง Notebook ในย่านความถี่วิทยุ 5 GHz ได้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่อ้างถึงในเอกสารว่ามีเพียง 6 ประเทศให้ใช้งานเฉพาะมาตรฐานย่านความถี่วิทยุ 2.4 GHz เท่านั้น ตลอดจนให้สำนักงานฯเร่งติดตามผลการพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกาที่ได้มีหนังสือสอบถาม กรณีการใช้อำนาจ กทช. เพื่อจัดสรรคลื่นความถี่ในขณะที่ยังไม่มีคณะกรรมการร่วม แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่  4.3   :      การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาหารือ และวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและมีความชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาเนื้อหาและวิธีการแจ้งตอบบริษัทฯ ให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น แล้วนำกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อาทิ ในประเด็นนิยามของคำว่ามีโครงข่ายเป็นของตนเอง แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ความถี่ร่วม ตลอดจนนโยบายการขายต่อบริการ (Resale) เป็นต้น

ระเบียบวาระที่  4.4   :     บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอทักท้วงเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง สำหรับกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Calling Card Service) (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็น การพิจารณาทบทวน (Re-classification) ประเภทใบอนุญาตการให้บริการ การ์ดโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด รวมถึงการพิจารณาเงื่อนไขใหม่ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่  4.5    :       ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัท เน็ทแฟ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดให้ชัดเจน ก่อน แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งในเรื่องของเอกสารหลักฐานข้อมูลของ กสท. และการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ตรวจค้นและยึดมาได้ว่าเป็นอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประมวลผลประกอบการพิจารณา ว่าเข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการหรือไม่ ก่อนพิจารณาตัดสินใจดำเนินการใดๆทางกฎหมายอย่างเหมาะสมและรอบคอบต่อไป
 
ระเบียบวาระที่  5     :    เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่  5.1  :    สรุปผลการศึกษาเรื่องแนวทางการกำกับดูแลกับการลดความเลื่อมล้ำ ทางเทคโนโลยี (Regulation and the Digital Divide โดย GSM Association) (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)


มติที่ประชุม                 รับทราบสรุปผลการศึกษาเรื่องแนวทางการกำกับดูแลกับการลดความเลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี (Regulation and the Digital Divide โดย GSM Association) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.2  :     รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2549  (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.3  :     การเข้าร่วมสัมมนา WiMAX 2006 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                  รับทราบเอกสารรายงานการเข้าร่วมสัมมนา WiMAX 2006 ณ เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2549 ตามเอกสารที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.4  :     การจัดสัมมนา Resale (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                 รับทราบกำหนดการจัดสัมมนา Resale ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค ตามที่ กทช.สุธรรมฯ รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.5 :     การจัดสัมมนา RIA ร่วมกับสหภาพยุโรป (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                รับทราบการจัดสัมมนา RIA ร่วมกับสหภาพยุโรป โดยในเบื้องต้นได้กำหนดจัด สัมมนาในวันที่ 13-15 กันยายน 2549 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.6   :    ความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                  รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2549 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.7   :    การควบรวมกิจการระหว่าง Alcatel และ Lucent Technologies (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานสรุปการวิเคราะห์เรื่องการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Alcatel และ Lucent Technologies ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.8   :    การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบและเห็นชอบในหลักการรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ตามที่ กทช. แต่ละท่านเสนอ โดยมอบหมายให้ กทช. สุธรรมฯ ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสนอ กทช. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ ขอให้สำนักงาน กทช.ประสานงานข้อมูลประวัติของกรรมการฯ (CV) แต่ละท่านเพื่อประกอบการดำเนินการแต่งตั้งให้สมบูรณ์ด้วย

ระเบียบวาระที่   5.9  :     การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบการจัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.10  :     การยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองทดสอบเป็นการชั่วคราว ของบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบการยื่นขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของ บริษัท อิริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำผลการประเมินโครงการในเบื้องต้น ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.11  :    ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกใบอนุญาตแก่ผู้ ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และการสื่อสาร แห่งประเทศไทย (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                     รับทราบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่  5.12  :     รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                   รับทราบความคืบหน้าในการพิจารณาข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่  6    :    เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่  6.1 :    รายงานความคืบหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมในการจัดตั้งสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)


มติที่ประชุม                  รับทราบความคืบหน้า และเห็นชอบการดำเนินการโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสามโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามที่ กทช. สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่  6.2   :     การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์การกำกับดูแลของ กทช.  (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ บมจ.ทีโอที เกี่ยวกับสถานการณ์การกำกับดูแล โดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงาน กทช. ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานงานกับ บมจ.ทีโอที ในการนัดหมายและการจัดเตรียมรายละเอียดของงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่  6.3  :       การขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ (Radar)  (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบการอนุญาตให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ (Radar) เพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางมาติดตั้งในรถยนต์ ความถี่วิทยุ 76-77 GHz กำลังส่งไม่เกิน 10 W หรือ 40 dBm (E.I.R.P.) เพื่อใช้งานในประเทศไทย ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการผลิตรถยนต์รายอื่นจะต้องได้รับใบอนุญาตทำนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี สำหรับการใช้ของประชาชนซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวที่ติดตั้งในรถยนต์ นั้น ให้ใช้ได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต มี ใช้ ตั้ง และนำออก ตามความเห็นและข้อเสนอของสำนักงาน กทช.
2. เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กทช. เรื่องการอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์สำหรับติดตั้งในรถยนต์ (Vehicle Radar) ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยให้สำนักงานฯรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้นก่อนนำไปสู่การบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ต่อไป อาทิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในย่อหน้าแรกของประกาศฯให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยกล่าวถึงนโยบายของ กทช.ในการส่งเสริมด้านความปลอดภัย (Safety) แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ โดยให้หารือกับ กทช.สุธรรมฯ ด้วย รวมทั้ง การพิจารณากำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้ในทางที่ผิด โดยต้องแสดงความเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการให้บริษัท Verify ความปลอดภัยในขณะใช้งาน และผลกระทบด้านการแพร่กระจายคลื่น รวมถึงให้สำนักงาน ตรวจสอบทางเทคนิคของขนาดกำลังส่งที่เหมาะสมให้แน่นอนและชัดเจนรอบคอบอีกครั้งหนึ่งด้วย เป็นต้น
3. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. พิจารณาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงที่มีอยู่เดิมให้เป็นประกาศของ กทช. เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่  6.4  :       กระทรวง ICT ขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ 3G ชั่วคราว และนำเข้า อุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อสาธิตในงาน Bangkok International ICT Expo 2006 (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม        
1. อนุญาตให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ความถี่วิทยุด้านส่ง 1930 –1940 MHz ความถี่วิทยุด้านรับ 2110 – 2120 MHz ความกว้างแถบความถี่ (2 X 10 MHz) และนำเข้าอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการสาธิตทดลองเทคโนโลยี 3G ในงาน Bangkok International ICT Expo 2006 โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ
2. อนุมัติในหลักการให้สำนักงาน กทช. พิจารณาดำเนินการต่อไปได้ในกรณีหากมีบริษัทยื่นขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ และนำเข้าอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคมเทคโนโลยี 3G เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำมาสาธิตแสดงในงาน Bangkok International ICT Expo 2006 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2549

หมายเหตุ                         กทช.สุธรรมฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดค้านเนื่องจาก กทช. ไม่มีอำนาจอนุมัติคลื่นดังกล่าว

ระเบียบวาระที่   6.5   :       บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม เพิ่มเติม (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม โดยประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ยืนยันสถานะความเป็นบริษัทไทยโดยต้องมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหลักฐานประกอบชัดเจน ทั้งนี้ ให้สำนักงานฯ เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จก่อนโดยให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 แล้วจึงนำเรื่องนี้เสนอ กทช. อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเรื่องการขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท DTAC ในคราวเดียวกัน

ระเบียบวาระที่  6.6   :         บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม โดยประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ยืนยันสถานะความเป็นบริษัทไทยโดยต้องมีหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหลักฐานประกอบชัดเจน ทั้งนี้ ให้สำนักงานฯ เร่งจัดทำหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จก่อน โดยให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 แล้วจึงนำเรื่องนี้เสนอ กทช. อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเรื่องการขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ บริษัท DTAC ในคราวเดียวกัน

ระเบียบวาระที่   6.7   :       การนำเสนอกรอบแนวคิดการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระ โดย นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                      เห็นชอบในหลักการการว่าจ้าง อสมท. โดยวิธีพิเศษแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทช. โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนเลขหมายโทรคมนาคมในเดือนกันยายน 2549 นี้ รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ของ กทช. และองค์กร โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่  6.8   :        การบริจาคเงินสำหรับสาธารณสุขทางไกลสู่ถิ่นกันดาร  (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                     มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยประสานงานกับ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการนำร่องสาธารณสุขโทรคมนาคมสู่ถิ่นทุรกันดาร ในวงเงิน 10 ล้านบาทให้ชัดเจน แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่  6.9    :        บริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ครั้งที่ 2  (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                       เห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมประกอบการพิจารณาจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขใบอนุญาตให้ เหมาะสม รอบคอบและชัดเจน แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไปในอีก 2 สัปดาห์ โดยเฉพาะในประเด็น การกำหนดเงื่อนไขที่ยังไม่อนุญาตให้บริษัทฯ สร้างโครงข่ายระหว่างประเทศ (IDD และ IPLC) เนื่องจาก กทช. กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตในเรื่องดังกล่าว สำหรับการพิจารณาเลขหมายเรียกออกต่างประเทศเพื่อให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ( 005 และ 006) นั้น ให้นำไปพิจารณาร่วมกับการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.10  :        การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร็เน็ต แบบที่หนึ่ง ของ บริษัท ไอทูโฟน จำกัด (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                        เห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท ไอทูโฟน จำกัด รับใบอนุญาตการให้บริการ อินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่    6.11  :         การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม ของ บริษัท สกาย ออฟฟิค จำกัด (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม          
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุง ร่างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด ให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป โดยในส่วนข้อเสนอของบริษัทฯ ที่ขอปรับร่างเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้ใช้ข้อความเดิม ในข้อ 10 เรื่อง มาตรการเพื่อการแข่งขัน และข้อ 18 เรื่อง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
1.2 ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ให้เป็นไปตามที่ระเบียบ กทช. กำหนด ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดอัตราที่ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดสรรรายได้เข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะรวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการจัดสรรรายได้ในหลายๆ แนวทางเสนอประกอบการพิจารณาด้วย
1.3 ให้กำหนดในเงื่อนไขให้ชัดเจนว่าต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำหนดการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ สำหรับผู้มีโครงข่ายเป็นของตนเองตามที่ กทช. จะประกาศกำหนดต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. โดยประสานงานกับ กทช. สุธรรมฯ ในการจัดทำเงื่อนไขมาตรฐานในแต่ละประเภทของใบอนุญาตเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถจัดส่งให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตไปในคราวเดียวกับที่ได้รับใบอนุญาต สำหรับเงื่อนไขเฉพาะให้สำนักงานฯ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะ และนำเสนอ กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติในแต่ละกรณีไป

ระเบียบวาระที่   6.12   :       การกำกับดูแล บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                       เห็นชอบแนวทางดำเนินการในการกำกับดูแล บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ตเวอร์ค จำกัด ตามความเห็นและข้อเสนอของ สำนักงาน กทช.

ระเบียบวาระที่   6.13   :      แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาติดตาม และป้องกันรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลข่าวสารและโครงข่าย (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                       เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาติดตามและป้องกันรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลข่าวสารและโครงข่าย ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ โดยขอให้ กทช.ประสิทธิ์ฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นด้านเทคนิคเป็นหลัก รวมทั้งควรเพิ่มเติมให้ครอบคลุมในเรื่อง Lawful Interception ด้วย การกำหนดองค์ประกอบและจำนวนของคณะกรรมการ ตลอดจนการกำหนดระยะเวลา (90 วัน) ให้เหมาะสมและชัดเจนตามระเบียบฯ เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เสนอประธาน กทช. ลงนามแต่งตั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่  6.14   :      กำหนดการวันสื่อสารแห่งชาติ (4 สิงหาคม 2549) (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549)

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดกำหนดการวันสื่อสารแห่งชาติ (4 สิงหาคม 2549) ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 3:10:36 PM)