สรุปมติที่ประชุม กทช. 24/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 24/2549
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
 ระเบียบวาระที่   1   :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                                                   (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่    2   :     รับรองรายงานการประชุม 
                                                   (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่    3   :      รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.
                                                   (ไม่มี)
 
ระเบียบวาระที่    4     :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    4.1  :     หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม


มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. โดยการหารือร่วมกับ กทช. สุธรรมฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคมแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอมา ให้เหมาะสมและครอบคลุมในประเด็นที่สำคัญ ๆ โดยกำหนดเป็นหลักการและหลักเกณฑ์อย่างกว้าง ๆ ให้ครบถ้วนและชัดเจนก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วสรุปผลนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สามารถประกาศใช้ได้ทัน ในวันที่ 1 กันยายน 2549 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อไป พร้อมจัดทำรายละเอียดของมาตรการที่ กทช.จะประกาศกำหนดเพิ่มเติมต่อไปภายหลัง โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมประกอบการพิจารณาดำเนินการ ในประเด็นที่สำคัญๆ อาทิ การระบุถึงนโยบายการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่หายาก นั้น จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาด (Market Demand) เป็นสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนเลขหมายอย่างได้ผลแท้จริง การกำหนดหลักการและหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรเลขหมายในรูปแบบต่างๆ (เช่น การ Auction) การเรียกคืนเลขหมาย การคิดค่าธรรมเนียมเลขหมาย การตรวจสอบ (Monitoring) และการระงับใช้เลขหมาย รวมถึงการกำหนดสิทธิการเข้าไปตรวจสอบที่ชุมสาย (Network Management) เป็นต้น ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาของ กทช. ตามที่ กทช.เศรษฐพรฯ ได้มีข้อสังเกตไว้ทั้งหมด อาทิ สถานะภาพการใช้เลขหมายทั้งหมดที่ชัดเจนและจำนวนเลขสวยที่เหลืออยู่ภายหลังวันที่ 1 กันยายน 2549 ประเด็นในเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายสำหรับโทรศัพท์ทั้ง Fixed Lines และ Mobile นั้น จำเป็นต้องเหมือนกันหรือไม่ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.2   :     ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม
                  มอบหมายสำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อปรับปรุงสาระของร่างประกาศ กทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคมแห่งชาติฯ ในส่วนของค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามที่เสนอมา โดยระบุหลักการคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานและค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ซึ่งใช้หลักการวิเคราะห์จากต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ทั้งในส่วนของสำนักงานฯ และของผู้ขอรับการจัดสรรเลขหมายให้ชัดเจน รวมถึงการกำหนดนิยามหรือระบุถึงความหมาย (Definition) กรณีเลขหมายโทรคมนาคมที่จัดอยู่ในประเภท “เลขสวย” ไว้ให้ชัดเจนด้วย

ระเบียบวาระที่    4.3   :    รายงานผลการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม (ด้านเทคนิค)

มติที่ประชุม                   รับทราบการรายงานผลการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม (ด้านเทคนิค) ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานฯ มีหนังสือถึงบริษัทผู้ให้บริการเพื่อยืนยัน/รับรอง (verify) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการถึงการดำเนินการทางเทคนิคของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคมตามแผนเลขหมายใหม่ได้ทันตามกำหนดเวลาโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้ โดยให้รับรองในส่วนของการดำเนินการเท่าที่สามารถรับรองได้ในโอกาสแรก มาก่อน สำหรับการดำเนินการทดสอบให้สมบูรณ์ในส่วนที่เหลือสุดท้าย นั้น ให้ทางบริษัทฯ มีหนังสือรับรองตามมาอีกครั้งหนึ่งได้ในอีก 2 สัปดาห์หรือประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2549

ระเบียบวาระที่   4.4   :    แผนประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนเลขหมายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม          
1. รับทราบผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของสำนักงาน กทช. โดย ปส. ตามที่สำนักงานฯ เสนอและมอบหมาย ให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ใหม่ให้เหมาะสมและมีความถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของตัวอักษร สีพื้น สีตัวอักษร ตัวเลขที่ใช้ และข้อความในการประชาสัมพันธ์ที่ยังคลาดเคลื่อน และใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายทำให้เข้าใจผิดได้ โดยให้หารือและขอคำแนะนำจาก กทช.เศรษฐพรฯ ในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
2. เห็นชอบแผนประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคม ตามที่ สำนักงาน กทช.เสนอ โดยให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานฯ ที่จะดำเนินการเองนั้น ให้จัดทำรายละเอียดเสนอ กทช. พิจารณา รวมทั้งให้พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณรองรับสำหรับการใช้สื่ออื่นๆ ให้เพียงพอด้วย โดยอาจใช้เงินงบประมาณภายใต้กรอบวงเงินที่ตั้งไว้จำนวน 50 ล้านบาทในส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง อสมท. ดำเนินการแล้วก็ได้ ตลอดจนการพิจารณาในภาพรวมให้ครอบคลุมหน่วยงานอื่นๆ ที่สามารถมีส่วนช่วยดำเนินการเรื่องนี้ด้วย โดยในส่วนของผู้ประกอบการ ขอให้สำนักงานฯ รวบรวมเสนอ กทช. ทราบด้วยว่า จะช่วยดำเนินการอะไรบ้าง

ระเบียบวาระที่    4.5   :    บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม เพิ่มเติม

มติที่ประชุม                   ให้สำนักงาน กทช. นำวาระที่ 4.5 เรื่อง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.6   :     บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมาย โทรคมนาคมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม                    ให้สำนักงาน กทช. นำวาระที่ 4.6 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.7    :     บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอความ อนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม

มติที่ประชุม                     ให้สำนักงาน กทช. นำวาระที่ 4.7 เรื่อง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่     5     :     เรื่องเพื่อทราบ 
                                           (ไม่มี)
 
ระเบียบวาระที่     6     :     เรื่องอื่นๆ
                                       (ไม่มี)

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 12:30:30 PM)