สรุปมติที่ประชุม กทช. 25/2549

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 25/2549 
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549 
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
 
ระเบียบวาระที่   1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ให้สำนักงาน กทช. ส่งพนักงานไปดูงาน ICT EXPO เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมาก ส่วน กทช. ถ้าใครว่างก็ควรจะไปดูงาน
2. ให้สำนักงานตรวจสอบเรื่องซิมการ์ดที่เป็นข่าว และเตรียมชี้แจงด้วย

มติที่ประชุม                ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายสำนักงาน กทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 18/2549 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 18/2549 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข
2.2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2549 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม กทช. ครั้งที่ 19/2549 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไข
 
ระเบียบวาระที่   3    :     รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 23/2549 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549 และ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 23/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2549 และ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่   4    :    เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการบริหารเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม จำนวน 5 แสนหมายเลข ให้แก่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองสถานะความเป็นคนไทยของบริษัทฯอีกครั้งให้ชัดเจนว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือได้รับมอบอำนาจลงนามอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไป
4.2 บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการบริหารเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม จำนวน 5 แสนหมายเลข ให้แก่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.มีหนังสือถึงบริษัทฯให้ยืนยัน/รับรองสถานะความเป็นคนไทยของบริษัทฯ โดยให้ระบุถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกับที่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส แจ้งมาในท้ายหนังสือรับรองว่า “ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังว่าบริษัทฯ เป็นคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการตามที่ กทช. เห็นสมควรต่อไป” รวมทั้งให้ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงนามในหนังสือของบริษัทฯ ให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือได้รับมอบอำนาจลงนามตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4.3 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการบริหารเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                      เห็นชอบการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม จำนวน 5 แสนหมายเลข ให้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.มีหนังสือถึงบริษัทฯให้ยืนยัน/รับรองสถานะความเป็นคนไทยของบริษัทฯ โดยให้ระบุถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วยเช่นเดียวกับที่ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส แจ้งมาในท้ายหนังสือรับรองว่า “ แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นในภายหลังว่าบริษัทฯ เป็นคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ยินดีที่จะดำเนินการตามที่ กทช. เห็นสมควรต่อไป” รวมทั้งให้ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงนามในหนังสือของบริษัทฯ ให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามหรือได้รับมอบอำนาจลงนามตามกฎหมายหรือไม่ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
4.4 การใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ : กท.

มติที่ประชุม                       ให้สำนักงาน กทช.ถอนเรื่องการใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ เพื่อไปพิจารณาทบทวนหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และมอบหมายให้สำนักงานฯไปดำเนินการตามความเห็น กทช. เศรษฐพรฯ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) เน้นการกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตจาก กทช. (Licensee) โดยติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือไม่ อย่างไร
2) ต้องระมัดระวังการปฏิบัติงานมิให้เข้าข่ายการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ได้
3) ตรวจสอบข้อมูลของทุกสำนักในเรื่องการร้องเรียนที่เสนอเข้ามา เพื่อเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 64 65 และ 66 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ.2544
4) ตรวจสอบเรื่องที่ยังค้างการดำเนินงานของทุกสำนักให้ชัดเจน ว่ามีอยู่แค่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องที่มีระยะเวลาเกิน 1 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่สำนักงานฯได้รับเรื่อง เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4.5 ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ แบบที่สาม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                         มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ นำร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ แบบที่สาม ไปให้ความรู้แก่สาธารณะในชั้นต้นก่อน และหาก กทช. ท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ให้จัดส่งมาที่ กทช. สุธรรมฯ เพื่อรวบรวมเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุมวันที่ 24 สิงหาคม 2549 และในการดำเนินการเพื่อจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของประกาศฉบับนี้ตามขั้นตอนต่อไป นั้น ให้หยิบยกประเด็นเรื่อง USO เป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมดังกล่าวด้วย
4.6 ร่างประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                       ให้สำนักงาน กทช.นำเรื่องร่างประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.7 ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยอัตราขั้นสูงของค่าบริการ และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                      ให้สำนักงาน กทช.นำเรื่องร่างประกาศ กทช.ว่าด้วยอัตราขั้นสูงของค่าบริการ และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ....   เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.8 ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเนื่องจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                      ให้สำนักงาน กทช.นำเรื่องร่างประกาศ กทช.ว่าด้วยสัญญาอันเนื่องจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.9 ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                     ให้สำนักงาน กทช.นำเรื่องร่างประกาศ กทช.ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4.10 ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                    ให้สำนักงาน กทช.นำเรื่องร่างประกาศ กทช.ว่าด้วยกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5   :    เรื่องเพื่อทราบ
5.1 การยื่นข้อเสนอผูกพันของประเทศไทย สาขาโทรคมนาคมภายใต้กรอบการเจรจา WTO : กทช.สุธรรมฯ
มติที่ประชุม                รับทราบการยื่นข้อเสนอผูกพันของประเทศไทย สาขาโทรคมนาคมภายใต้กรอบการเจรจา WTO ตามที่ กทช.สุธรรมฯเสนอ

5.2 ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ
มติที่ประชุม                รับทราบผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม ตามที่ กทช.สุธรรมฯเสนอ

5.3 ผลการประชุม ASEAN Telecommunications Regulator Council ครั้งที่ 12 : กทช.สุธรรมฯ
มติที่ประชุม               รับทราบผลการประชุม ASEAN Telecommunications Regulator Council ครั้งที่ 12 ตามที่ กทช.สุธรรมฯเสนอ

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนมิถุนายน 2549 : กม.
มติที่ประชุม               รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนมิถุนายน 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

5.5 บริษัท โอทาโร จำกัด ร้องเรียนให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผ่อนปรนการขาย NIX : กท.
มติที่ประชุม               รับทราบกรณีบริษัท โอทาโร จำกัด ร้องเรียนให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผ่อนปรนการขาย NIX ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ
 
ระเบียบวาระที่    6   :   เรื่องอื่นๆ
6.1 ข้อเสนอโครงการเรื่อง “การเชิญ Professor Howard Shelanki มาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง Competition Policy และ Anti Trust Law : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                อนุมัติ“การเชิญ Professor Howard Shelanki มาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง Competition Policy และ Anti Trust Law” รวมทั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 12:19:59 PM)