สรุปมติที่ประชุม กทช. 26/2549

มติที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 26/2549
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 
 ระเบียบวาระที่  1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. บริษัท AIS ขอเชิญไปร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ หาก กทช.ท่านใดว่างจะไปร่วมงานก็ขอเชิญได้ขอให้ สกทช. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
2. มีผู้ร้องเรียนหลายรายสำหรับเลขหมาย 1200 ไม่สามารถตอบคำถามได้ และต้องเรียกนานกว่าจะรับสาย ขอให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งว่า เรื่องการจดทะเบียน SIM CARD นั้น กระทรวงฯ รับผิดชอบดำเนินการใน 3 จังหวัดภาคใต้ ขอให้ กทช. ช่วยพิจารณาดำเนินการด้วย  ขอให้  สกทช.ไปพิจารณาด้วย       
4. ขณะนี้ กทช. เหลือเวลาทำงานร่วมกันอีกเพียง 1 ปี ขอให้ กทช.และสำนักงาน กทช. มีความสามัคคีและร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่

มติที่ประชุม              รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
ระเบียบวาระที่   2   :   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2549 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549

มติที่ประชุม               ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/2549 วันศุกร์ที่ 19  พฤษภาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   3   :   รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 25/2549 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 25/2549 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4.1   :   หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

หมายเหตุ                    ที่ประชุมพิจารณารวมกับวาระที่ 6.2 เรื่อง ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

ระเบียบวาระที่    4.2   :    ร่างประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม        
1.  เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรคมนาคม ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมีข้อแก้ไขเล็กน้อยตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
2.  ร่างประกาศ กทช. ทุกเรื่องต้องผ่านการรับฟังความเห็นสาธารณะ และนำความเห็นของผู้ที่นำเสนอลงพิมพ์พร้อม ๆ กับความเห็น หลักการ และเหตุผลของผู้ยกร่างให้ชัดเจนด้วย

ระเบียบวาระที่   4.3  :    ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ

มติที่ประชุม                 เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ทำกับต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ รับไปหารือกับ กทช. แต่ละท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมไว้โดยตรงอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯให้มีความสมบูรณ์ และชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การพิจารณายกเว้นสัญญาที่เป็น Service Agreement เพิ่มเติมในภาคผนวก เป็นต้น ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.4 ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมมาคม พ.ศ. ....

มติที่ประชุม                เห็นชอบร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมมาคม พ.ศ. .... ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5   :   ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยอัตราขั้นสูงของค่าบริการ และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

มติที่ประชุม                เห็นชอบให้ กทช.สุธรรมฯ ถอนเรื่อง ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยอัตราขั้นสูงของค่าบริการ และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้นเสียก่อน แล้วจึงนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6   :   ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง

มติที่ประชุม                  เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามขั้นตอนต่อไป โดยเฉพาะการปรับปรุง Check List ทางด้านเทคนิคให้ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยหารือร่วมกับ กทช.เหรียญชัยฯ และกทช. ประสิทธิ์ฯ รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขที่รัดกุมและชัดเจนเพื่อป้องกันไว้ก่อนหากเกิดกรณีพบว่ามีการเปลี่ยนการประกอบกิจการฯจากประเภทที่ 2 เป็นประเภทที่ 3 ในภายหลัง เป็นต้น ตลอดจนให้สำนักงานฯ พิจารณาดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตพร้อมกับเงื่อนไขมาตรฐานให้แก่ผู้ขอได้ในคราวเดียวกันตามหลักการที่ได้เคยให้ไว้ด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7   :    ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการยอมรับคำพิพากษา คำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาดของศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการยอมรับคำพิพากษา คำวินิจฉัยหรือคำชี้ขาดของศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีมีข้อพิพาทตามสัญญาการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ นำร่างประกาศฯไปหารือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย กทช.เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำลง Web Site เพื่อเข้าสู่กระบวนการและขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามที่ระเบียบกำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8   :      ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้เหมาะสมสอดคล้องตามข้อบัญญัติแห่งกฎหมายพ.ร.บ.องค์กรฯ ในมาตรา 50 ที่กำหนดไว้ และให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะในประเด็นการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.9   :     การขอขยายเวลาการปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                    อนุมัติการขอขยายเวลาการปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีก 90 โดยนับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป รวมทั้งการเบิกค่าเบี้ยประชุมตามที่เคยอนุมัติไว้แล้วต่อไปอีกจากการขยายเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมทั้งการเปลี่ยนตัวกรรมการฯ ตามที่ กทช. ประสิทธิ์ฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.10   :   อันตรายจากการใช้โทรศัพท์เคลี่อนที่ขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง

มติที่ประชุม                  รับทราบความคิดเห็นกรณีอันตรายจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะที่มีฝนฟ้าคะนองตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาดำเนินการโดยอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเตือนประชาชนในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5.1   :    หนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544

มติที่ประชุม                   รับทราบหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ตามที่ สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.2    :    สรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... (ฉบับที่ 3)

มติที่ประชุม                     รับทราบสรุปข้อคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. .... (ฉบับที่ 3) ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.3   :     การกำกับดูแลบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด

มติที่ประชุม                  รับทราบการดำเนินการกำกับดูแลบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.4  :    รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม                  รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ตามเอกสารที่ กทช.สุธรรม ได้นำมาเสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงานฯจัดทำรายละเอียดของการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่ได้ดำเนินการตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามฯตามที่ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ เสนอที่ประชุมในคราวหน้าตามที่ ลทช.เสนอ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอของที่ประชุมไปเร่งดำเนินการในงานต่าง ๆ ที่ยังล่าช้าอยู่ให้เป็นไปตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ที่กำหนดไว้ในปี 2549 และการจัดจำแผนกลยุทธ์และแผนงบประมาณในปี 2550 ของสำนักงานฯ เสนอ กทช. พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.5    :    หารือการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม

มติที่ประชุม                    รับทราบผลการหารือการบริหารและจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่สำนักงาน กทช.รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   6.1   :     การประชุม Broadband Asia 2006

มติที่ประชุม                    เห็นชอบให้สำนักงาน กทช.เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง Broadband Asia 2006 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2549 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิจารณาจัดส่งพนักงานในField ที่เหมาะสมเข้าร่วมตามจำนวนและกรอบวงเงินงบประมาณที่สำนักงานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่    6.2  :     ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม                    เห็นชอบในหลักการ ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตามที่ กทช.สุธรรมฯเสนอ โดยมอบหมายให้ กทช.เศรษฐพรฯ และ กทช.สุธรรมฯ เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงทำความเข้าใจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. และคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้แผนเลขหมายโทรคมนาคม รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมไปประกอบการดำเนินงานเตรียมการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ถาวรเพื่อบังคับใช้ต่อไป อาทิ ระบบการตรวจสอบข้อมูลสถานะการใช้เลขหมายที่ถูกต้อง แม่นยำ และการจัดเตรียมโครงสร้างภายในของสำนักงานฯเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

หมายเหตุ                         ที่ประชุมพิจารณารวมกับวาระที่ 4.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม

ระเบียบวาระที่   6.3  :       โครงการจัดตั้งสถาบันว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                     เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งสถาบันว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมประกอบการพิจารณาศึกษา และวิเคราะห์ความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมให้ชัดเจน แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะการพิจารณากระบวนการดำเนินงานของสถาบันฯในประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบ อาทิ การให้มีการดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระ การมอบอำนาจโดยมีเงื่อนไขอย่างเหมาะสม การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานทั้งจากสำนักงาน กทช. การรับสมัครเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาถึงความจำเป็นในการออกระเบียบพิเศษเพื่อรองรับ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้สำนักงานฯ หารือกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้ประกอบการดำเนินการอีกทางหนึ่งด้วย

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 12:06:52 PM)