สรุปมติที่ประชุม กทช. 27/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 27/2549
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2549


ระเบียบวาระที่   1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1. ขอขอบคุณ กทช. และสำนักงาน กทช. ที่ช่วยดำเนินการให้การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเลขหมายจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ด้วยความเรียบร้อยละสื่อมวลชนได้นำข่าวไปลงเป็นระยะ ๆ รวมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้มาก ๆ ทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน โดยเฉพาะในห้วงสุดท้าย
2. การให้ข่าวสื่อมวลชนเกี่ยวกับการขายหุ้นก็ดี หรืออื่น ๆ ที่เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ในระยะนี้ขอให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อตลาดหุ้นและ กทช. เอง  โดยที่ กทช. ทำหน้าที่เป็น Regulator ต้องวางตัวเป็นกลาง

มติที่ประชุม               ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบหมาย ให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    2   :   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  21/2549  วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 และวันพฤหัสบดีที่  15  มิถุนายน 2549

มติที่ประชุม              ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 21/2549 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2549 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2549 และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. ได้แก้ไขตามที่ กทช. ขอแก้ไขแล้ว ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น
 
ระเบียบวาระที่   3   :   รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 26/2549 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549  
 

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 26/2549 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่  4.1    :    การขอแก้ไขระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการขอแก้ไขระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับ การจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อยเพื่อให้ระเบียบดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ถ้อยคำให้เหมาะสม อาทิให้ใช้คำว่า “พนักงาน” ทั้งหมดเนื่องจากลูกจ้างก็อยู่ในฐานะพนักงาน ประเภทหนึ่งเช่นกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานฯ เร่งพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ  ทั้งในเรื่องงบประมาณการเงินและการบัญชี รวมทั้งการออกหรือปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.2   :    การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บมจ.กสท. โทรคมนาคม และ บมจ. ทีโอที งวด 4 สิงหาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2548

มติที่ประชุม          
1. เห็นชอบในหลักการของหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บมจ.กสท.โทรคมนาคม และ บมจ.ทีโอที งวด 4 สิงหาคม 2548 – 31 ธันวาคม 2548 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปหารือและชี้แจงเหตุผลในประเด็นต่างๆกับ กทช.แต่ละท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมไว้ให้เกิดความชัดเจนด้วย ก่อนไปดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไป สำหรับกรณีหากพบว่ามีรายการหรือจำนวนเงินที่แตกต่างไปจากที่เสนอในครั้งนี้ โดยให้สำนักงาน กทช. สามารถดำเนินการปรับปรุงรายการและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ ในจำนวนไม่เกิน 10 % นั้น ให้กำหนดกรอบวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทไว้ด้วย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น แล้วให้นำเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างหลักเกณฑ์วิธีการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับปี 2549 ให้เหมาะสมและรอบคอบมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับการคิดค่าธรรมเนียมในปีต่อๆไปด้วยแล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป โดยเฉพาะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การพิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลความจำเป็นในการหักลดหย่อนจากการให้บริการตามนโยบายของรัฐบาลในรายละเอียดแต่ละรายการให้ชัดเจน การพิจารณาความเหมาะสมและเหตุผลความจำเป็นในการหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายการลงทุนขยายโครงข่าย การพิจารณาหักค่าลดหย่อนเงินบริจาคสาธารณกุศลที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ได้รับการยกเว้นภาษี รวมทั้งการพิจารณาไม่หักค่าลดหย่อนสำหรับการให้บริการ 1133 ที่มีการโฆษณาเป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.3   :    การขออนุญาตขยายเวลาการใช้ความถี่วิทยุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม                   เห็นชอบการอนุญาตขยายเวลาการใช้ความถี่วิทยุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ โดยให้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องปฏิบัติตามมติ กทช.ในเรื่องแผนความถี่วิทยุเมื่อมีการประกาศใช้ต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแผนดังกล่าวอยู่

ระเบียบวาระที่   4.4  :    ขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจำกลางบางขวาง

มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ส่งเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจำกลางบางขวาง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งสองท่านพิจารณาให้ความเห็นประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาให้เกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้น แล้วจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.5  :    บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการยกเลิกความถี่วิทยุ

มติที่ประชุม                 ให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอผ่อนผันการยกเลิกความถี่วิทยุ เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6  :    บริษัท อินโฟเน็ท(ประเทศไทย) จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับประเด็นข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปวิเคราะห์เพิ่มเติมทางเทคนิคให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อน แล้วจึง บริษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7  :    การขอคืนเลขหมายโทรคมนาคม จำนวน 30 กลุ่มเลขหมาย ของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด

มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้ บมจ.กสท.โทรคมนาคม ส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไปสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 หมายเลข ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2549 เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่   4.8  :    โครงการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI)”

มติที่ประชุม            
1. เห็นชอบในหลักการ การจัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ตามที่คณะกรรมการดำเนินการตามกรอบส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเสนอ โดยให้คณะกรรมการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสาระของโครงการในบางประเด็นเพิ่มเติมให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ การปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเป็นสำคัญ ตลอดจนสถานะภาพของสถาบันที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการโดยขึ้นตรงกับ กทช. รวมทั้งการสนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี โดยเฉพาะอาชีวศึกษา รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของเหล่าทัพและอื่นๆด้วย เป็นต้น ทั้งนี้  โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับเรื่องนี้ไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และมีพื้นฐานในการเริ่มต้นที่มั่นคงต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5.1   :     รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2549

มติที่ประชุม                   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
\
ระเบียบวาระที่   5.2   :    การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาซิมการ์ดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

มติที่ประชุม                  รับทราบผลการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาซิมการ์ดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.3    :    ขอขอบคุณในการอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสื่อสาร

มติที่ประชุม                   รับทราบหนังสือตอบขอบคุณในการอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุสื่อสาร ความถี่วิทยุ 157.450 และ 159.900 MHz และ VHF/FM จากสำนักราชเลขาธิการ กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.4    :   การขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม                  รับทราบการขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่หนึ่ง ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
 
ระเบียบวาระที่    6.1  :    ข้อเสนอโครงการเรื่อง “การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 มาเป็น IPv6 และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการการกำกับดูแลการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย”


มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบข้อเสนอโครงการเรื่อง “การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 มาเป็น IPv6 และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการการกำกับดูแลการใช้งาน IPv6 ในประเทศไทย” ตามที่กทช.ประสิทธิ์ฯ เสนอ โดยให้เพิ่มเติมการจัดทำรายงานการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษด้วย และมีระยะเวลาในการศึกษา 90 วัน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 700,000 บาท (เพิ่มเติมค่าแปล 100,000 บาท) ทั้งนี้  โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดจ้างการศึกษาดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.2   :   การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำแนวทางกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตและเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการออกไปอีก 90 วัน โดยให้จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ ตามระยะเวลาที่ขอขยาย ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   6.3   :   บริการบัตร Sky World Net

มติที่ประชุม               ให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง บริการบัตร Sky World Net เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.4    :   การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด

มติที่ประชุม                 ให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท เอไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ทเวอร์ค จำกัด เสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.5  :    รายงานของคณะอนุกรรมการจัดทำทะเบียนนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม          
1. รับทราบรายงานของคณะอนุกรรมการจัดทำทะเบียนนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะอนุกรรมการจัดทำทะเบียนนักวิจัยฯและกทช.ประสิทธ์ฯ เสนอ
2. เห็นชอบโครงการ ”จัดทำทะเบียนนักวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานวิจัยในองค์กร และผู้ประกอบการต่าง ๆ ในประเทศและจัดทำระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง”โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการอีก 90 วัน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการกำกับและบริหารโครงการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ
3.  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และจัดทำคำสั่งเสนอประธาน กทช. เพื่อลงนามแต่งตั้งโดยเร็ว ต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 11:46:38 AM)