สรุปมติที่ประชุม กทช. 29/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 29/2549
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ

 ระเบียบวาระที่   1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. เนื่องจากวันนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในครึ่งวัน เพื่อให้ทางสำนักงาน กทช.ได้เตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ในเรื่องนี้ทางสถานี Modern Nine TV. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
2. ขอให้ กทช. ทุกท่านระมัดระวังการให้สัมภาษณ์สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อหุ้นของธุรกิจโทรคมนาคม
3. หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาประธาน กทช. (นายกำธร จันทรแสง) ที่กรุณาประสานงานให้เรียบร้อยเป็นอย่างดีและทันเวลา
4. การกำหนด Price Cap ค่าโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ กทช. ต้องกำหนดตามกฎหมาย ขอให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจอย่างถูกต้องว่ามิได้เป็นการทำให้ค่าโทรศัพท์สูงขึ้นแต่อย่างใด

มติที่ประชุม                  ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :     รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                          - ไม่มี –
 
 
ระเบียบวาระที่   3  :      รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 28/2549วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 และวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2549

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 28/2549วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 และวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่   4.1  :    ขออนุมัติกรอบงบประมาณแผนการประชาสัมพันธ์เลขหมายโทรคมนาคม : ผชช.สุตชาติ

มติที่ประชุม                 เห็นชอบกรอบงบประมาณแผนการประชาสัมพันธ์เลขหมายโทรคมนาคมในวงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ในสื่อที่สตรีสนใจ รวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกทช. และสำนักงานฯ อย่างได้ผล ตลอดจนเป็นการสื่อถึงประชาชนทุกระดับให้มีความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของ กทช. ได้อย่างถูกต้องด้วย

ระเบียบวาระที่   4.2   :     กรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก และระบบ SMS : กทช.อาทรฯ

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอเรื่องโดยการวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจของ กทช.ในเรื่องที่กรมปศุสัตว์ขอความอนุเคราะห์หมายเลขพิเศษ 4 หลักและในเรื่องข้อเสนอโครงการพัฒนาระบบรับ - ส่ง SMS สำหรับรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนกเชิงรุก ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ โดยรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา อาทิ ความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินการ และการประสานงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดให้ชัดเจนด้วยก่อน เป็นต้น แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.3  :     การขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมและขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                   เห็นชอบการอนุญาตให้ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัดส่งคืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป จำนวน 5,000 หมายเลข โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2549 และจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับโทรศัพท์ประจำที่ให้แก่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด โดยเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 2,000 หมายเลข และจัดสรรเพื่อทดแทนกลุ่มเลขหมายที่ขอคืน จำนวน 5,000 หมายเลข รวม 7,000 หมายเลขโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.4   :    การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านกฎหมายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                  เห็นชอบเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เงื่อนไขดังกล่าวมีความเหมาะสมรัดกุมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ กทช. ได้ประกาศกำหนดและมีมติไว้อย่างชัดเจน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไป อาทิ ในประเด็นเงื่อนไข USO ซึ่งได้มีมติ กทช. กำหนดไว้แล้ว รวมทั้งการทำสัญญาต่างประเทศจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่ กทช.กำหนด ตลอดจนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดิมและความถี่เดิมถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับการอนุญาตจาก กทช. ก่อน สำหรับในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ SMP นั้น ให้หารือกับ กทช.สุธรรมฯ เพื่อความรอบคอบและถูกต้อง และในประเด็นเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ให้เพิ่มเติมในรายละเอียดที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการประกอบกิจการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.5   :    การขอปรับลดค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : กม.

มติที่ประชุม                  ไม่อนุมัติการขอปรับลดค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เรื่องกำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ความถี่วิทยุ ตามข้อ 4.2 วรรคสอง และมอบหมายให้ สำนักงานฯรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำประกาศ กทช.แทนประกาศกระทรวงดังกล่าว รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา โดยเฉพาะในประเด็นการเพิ่มประเภทการใช้ความถี่วิทยุที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับข้อเท็จจริงมากขึ้น ทั้งนี้ โดยตรวจสอบความชัดเจนทางกฎหมายให้ถูกต้องและรอบคอบก่อนด้วยว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ ก่อนดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6  :    การจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยแนวทางและการกำหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการในกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง พ.ศ. .... : พต.

มติที่ประชุม                  รับทราบความคืบหน้าการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยแนวทางและการกำหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการในกิจการโทรคมนาคมและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง พ.ศ. .... ซึ่งมีความคืบหน้ากว่า 90% แล้ว ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน และมอบหมายให้สำนักงานฯ นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาเมื่อครบ 7 ท่านต่อไป รวมทั้งรับข้อแนะนำของที่ประชุมเพื่อประมวลข้อมูลสถานะภาพการดำเนินงานในภาพรวมเกี่ยวกับการออกระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7   :    บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ขอสร้างวงจรเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย : ปก.

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ทำหนังสือแจ้งไปยัง บมจ. กสทโทรคมนาคม เพื่อดำเนินการตามมาตรา 21 (3) และ(4) แห่งพ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงผลกระทบทางลบจากการคิดราคาค่าใช้วงจรระหว่างประเทศ (IPLC) ในอัตราสูง ที่มีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งสมควรพิจารณาปรับลดอัตราค่าบริการวงจรดังกล่าวลงให้เหมาะสม ทั้งนี้ โดยให้ระบุในหนังสือขอเชิญทางบมจ. กสทโทรคมนาคม มาร่วมหารือในเรื่องนี้ด้วย แล้วสรุปผลเพื่อนำเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณาเรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ขอสร้างวงจรเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย นี้ต่อไปเมื่อ กทช. ครบ 7 ท่าน

ระเบียบวาระที่   4.8   :     การทดสอบสัญญาณรบกวนระหว่าง WiMAX กับสถานีฐานของดาวเทียมไทยคม 5 ในย่านความถี่ Extended C Band 3.4 – 3.6 GHz : ปก.

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องการทดสอบสัญญาณรบกวนระหว่าง WiMAX กับสถานีฐานของดาวเทียมไทยคม 5 ในย่านความถี่ Extended C Band 3.4 – 3.6 GHz เสนอที่ประชุมพิจารณาเมื่อ กทช. ครบ 7 ท่าน โดยส่งเรื่องให้ที่ปรึกษากฎหมายทั้ง 2 ท่านให้ความเห็นในประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา แล้วนำเสนอให้ กทช.เพื่อศึกษารายละเอียดเป็นการล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมหรือประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุมพิจารณาด้วย
 
ระเบียบวาระที่   5.1  :     การชี้แจงกรณี ลทช.หารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม : เลขานุการ ลทช.

มติที่ประชุม                  รับทราบการชี้แจงกรณี ลทช.หารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.2  :    ชี้แจงข้อเท็จจริงการนำรายละเอียดการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้นเว็บไซต์ สำนักงาน กทช. : ปส.

มติที่ประชุม                  รับทราบการชี้แจงข้อเท็จจริงการนำรายละเอียดการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องประกาศ กทช. ว่าด้วยเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สาม ขึ้นเว็บไซต์ สำนักงาน กทช.ตามเอกสารที่สำนักงานฯเสนอ

ระเบียบวาระที่   5.3   :    การให้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง : ปก.

มติที่ประชุม                   รับทราบกรณีบริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด มีหนังสือแสดงความขอบคุณ กทช.และสำนักงาน กทช.ในการให้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ตามเอกสารที่ สำนักงานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.4   :    การกำหนดมาตรการควบคุมการให้บริการออดิโอเท็กซ์ประเภทแชทไลท์ : ชบ.

มติที่ประชุม                  รับทราบผลการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการให้บริการออดิโอเท็กซ์ประเภทแชทไลท์ เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.5   :   บริษัท ที ทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการให้บริการที่ส่งผลกระทบผู้ใช้บริการ : กท.

มติที่ประชุม                  รับทราบข้อเท็จจริงเรื่องการร้องเรียนของ บริษัท ที ทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) กรณีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการให้บริการที่ส่งผลกระทบผู้ใช้บริการ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.6   :    การจัดทำระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคมของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : ผชช.พิทยาพลฯ

มติที่ประชุม                   รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลโทรคมนาคมของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่    6.1  :     โครงการเรื่อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน สกทช. และบุคคลภายนอก” : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                    เห็นด้วยในหลักการการจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน สกทช.และบุคคลภายนอก ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ฯเสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยเร็วต่อไป รวมทั้งรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการจัดทำด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษโดยเร็ว โดยพิจารณาคัดเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้อย่างแท้จริงมาเป็นผู้อบรม ทั้งนี้ มอบหมายให้ กทช.อาทรฯ เป็นผู้พิจารณาให้คำแนะนำและกลั่นกรองก่อนเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.2  :    การปรับเกณฑ์การหักลดหย่อนรายการเงินลงทุนในการขยายโครงข่าย TNEP สำหรับการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ของ บมจ.ทีโอที : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการเงินและการลงทุน

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการปรับเกณฑ์การหักลดหย่อนรายการเงินลงทุนในการขยายโครงข่าย TNEP สำหรับการคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ของ บมจ. ทีโอที เพื่อดำเนินการแจ้งยืนยัน บมจ.ทีโอที ให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ สำหรับงวด 4 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2548 ต่อไปตามรายละเอียดที่ สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่    6.3  :    ขอเสนอชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท : กทช.เหรียญชัยฯ

มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้นายอนุโพธ บุนนาค เป็นกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเพิ่มอีก 1 ราย โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 11:01:37 AM)