สรุปมติที่ประชุม กทช. 30/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 30/2549
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549 เวลา 9.30 น.

 
 
ระเบียบวาระที่   1  :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ
2. ขอให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ Call Center 1200 เนื่องจาก ได้รับข้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการขอข้อมูล จึงขอให้ปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. เนี่องจากในปัจจุบันมีการลอบวางระเบิดอย่างแพร่หลายอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ขอให้สำนักงาน กทช. กวดขันและดูแลการรักษาความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สินของสำนักงาน กทช. อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคารด้วย
4. การจัดตั้งสถาบันอิสระต่าง ๆ ขอความร่วมมือ กทช.และสำนักงาน กทช. ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการด้านการเงิน การเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรอบคอบและเรียบร้อยต่อไป

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    2  :     รับรองรายงานการประชุม 
                                       (ไม่มี)
 
ระเบียบวาระที่    3  :     รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 29/2549 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549

มติที่ประชุม                 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 29/ 2549 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงานและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
 
ระเบียบวาระที่    4.1 :    การกำกับดูแลบริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด : กท.

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้ผ่อนผันระยะเวลาในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและนำส่งรายได้เข้ากองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เป็น 31 มกราคม 2550 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบรายใหม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเดิมได้ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลของสำนักงาน กทช. ให้เหมาะสม และสามารถสะท้อนต้นทุนการดำเนินการในการกำกับดูแลได้อย่างสมเหตุสมผลตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.2  :    การร้องเรียนของ บริษัท ไอทูโฟน จำกัด กรณีการขอให้ สำนักงาน กทช. ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าแทรฟฟิค : กท.

มติที่ประชุม                 รับทราบผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเห็นตามข้อร้องเรียนของบริษัท ไอทูโฟน จำกัด กรณีการขอให้สำนักงาน กทช.ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าแทรฟฟิค ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอและเนื่องจากประเด็นร้องเรียนดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม จึงมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการโดยประสานงานกับ กทช.สุธรรมฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในการให้บริการ VoIP ลักษณะ Phone to Phone ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วนำเสนอ กทช.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศกำหนดให้มีผลบังคับใช้ต่อไป รวมทั้งให้สำนักงานฯ เข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมในรูปแบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วย

ระเบียบวาระที่    4.3  :    การขอหารือการอนุญาตใช้เลขหมายพิเศษ 009 และลักษณะบริการ eFONE ของ บมจ.ทีโอที : กท.

มติที่ประชุม                  รับทราบการดำเนินการของสำนักงาน กทช. ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาต กรณี บมจ. ทีโอที ขอหารือการอนุญาตใช้เลขหมายพิเศษ 009 และลักษณะบริการ eFONE ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ต่อไป ตามที่สำนักงานฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   4.4  :     การยกเลิกกลุ่มงานเฉพาะกิจและจัดตั้งกลุ่มภารกิจใหม่เพื่อช่วยประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน : รทช. กุลิศฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการยกเลิกกลุ่มงานเฉพาะกิจและจัดตั้งกลุ่มภารกิจใหม่เพื่อช่วยประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน กทช. ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโดยเฉพาะกลไกรับผิดชอบดูแลภารกิจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 อย่างเหมาะสมต่อไปด้วย
 
ระเบียบวาระที่   5.1  :    การลักลอบให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กท.

มติที่ประชุม                 รับทราบการลักลอบให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.2   :    การวินิจฉัยตอบข้อหารือโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารและการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม : กทช.เหรียญชัยฯ

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องการวินิจฉัยตอบข้อหารือโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารและการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ เข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ที่ครบ 7 ท่าน ต่อไป พร้อมทั้งเชิญที่ปรึกษากฎหมาย กทช. ทั้ง 2 ท่าน และที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานฯ จากสำนักงานอัยการสูงสุดเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่   5.3  :    รายงานผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน : กท.

มติที่ประชุม                 รับทราบผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.4  :    สรุปรายงานความเสียหายของผู้ประกอบการ กรณีอุทกภัยจังหวัดน่าน พิษณุโลกและสุโขทัย และการแก้ไขปัญหา : กท.

มติที่ประชุม                  รับทราบสรุปรายงานความเสียหายของผู้ประกอบการ กรณีอุทกภัยจังหวัดน่าน พิษณุโลกและสุโขทัย และการแก้ไขปัญหาตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่    5.5  :    รายงานความคืบหน้าการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการของรัฐ : ทถ.

มติที่ประชุม                  รับทราบความคืบหน้าการเร่งรัดการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริการของรัฐ ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน และมอบหมายให้สำนักงานฯ ตรวจสอบมติ กทช. ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง โครงการสาธารณสุขโทรคมสู่ถิ่นกันดาร ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และดำเนินการให้เป็นไปตามมติดังกล่าวต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    6.1  :    การจ้างผู้เชื่ยวชาญประจำ กทช. (นายดิเรก เจริญผล) : บค.

มติที่ประชุม                   เห็นชอบและมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำ กทช. (นายดิเรก เจริญผล) ต่อไปตามที่ระเบียบกำหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2549 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยให้รับค่าตอบแทนเท่าเดิม

ระเบียบวาระที่    6.2  :    ขออนุมัติประชุมและดูงาน Telehealth ณ ประเทศแคนาดา : กทช.อาทรฯ

มติที่ประชุม                   อนุมัติการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงาน Telehealth ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 ตุลาคม ดังรายละเอียดตามที่ กทช. อาทรฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเชิญ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก และ นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล เข้าร่วมเดินทางไปประชุมและดูงานดังกล่าวโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข) แต่หากมีข้อขัดข้องในด้านงบประมาณ ให้สำนักงานฯ เสนอ กทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 10:48:18 AM)