สรุปมติที่ประชุม กทช. 31/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 31/2549
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.

 
 
ระเบียบวาระที่   1   :    เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ติดตามเรื่องสถานะความเป็นต่างด้าวของบริษัทที่เข้าข่ายเป็นNomineesกรณีการขายหุ้นชินคอร์ปอย่างใกล้ชิด และเมื่อมีหนังสือตอบยืนยันจากกระทรวงพาณิชย์แล้วขอให้นำเสนอให้กรรมการทราบโดยเร็ว รวมทั้งขอให้ กทช.ระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วย
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ติดตามผลการดำเนินงานจากการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เป็น 10 หลักทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการให้บริการ รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานกับ อสมท.เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดด้วย

มติที่ประชุม                   ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    2   :      รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                          - ไม่มี –
 
ระเบียบวาระที่    3   :       รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 30/2549 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549

มติที่ประชุม                     ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 30/2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่    4.1 :      การวินิจฉัยตอบข้อหารือโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารและการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม:กทช.เหรียญชัยฯ

มติที่ประชุม                    รับทราบความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย กทช. (พลเอกชูชาติ สุขสงวน และดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์) และที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน กทช.จากสำนักงานอัยการสูงสุด (นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์และนายทวีสิน หิรัญวัฒน์ศิริ) กรณีการวินิจฉัยตอบข้อหารือโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การบริหารและการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กทช. ในขณะที่ยังไม่มี กสช. ทั้งนี้ โดยหากจะดำเนินการใดๆตามข้อวินิจฉัยดังกล่าว ให้พิจารณาดำเนินการเท่าที่จำเป็นด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ รวมทั้งกำหนดเป็นเงื่อนไขที่ กทช. จะสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆได้ภายหลังจากที่มี กสช.แล้วให้ชัดเจนกำกับไว้ด้วย

ระเบียบวาระที่     4.2  :      การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาแนวทางในการเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                      เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาแนวทางในการเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคม โดยมี ดร.ศักดา ธนิตกุล และ รศ.ทัชชมัย ฤกษะสุต เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะทำงานดังกล่าว ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่     4.3  :      แนวทางการผูกพันการเปิดตลาดบริการสาขาโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                     เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับการผูกพันการเปิดตลาดบริการสาขาโทรคมนาคมในการเจรจาภายใต้กรอบ WTO ตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. พิจารณาจัดทีมงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในประเด็นการกำกับดูแลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการเพื่อเป็นการเรียนรู้และรับผิดชอบภารกิจนี้ได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.4  :       แผนกลยุทธ์สำนักงาน กทช. : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                     อนุญาตให้สำนักงาน กทช. นำวาระที่  4.5  เรื่องแผนกลยุทธ์สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2549 - 2550 รวมเข้ากับวาระที่ 4.4  เพื่อพิจารณาไปด้วยกันตามที่เสนอขอเนื่องจากเป็นเรื่องเดียวกัน

ระเบียบวาระที่   4.5  :      แผนกลยุทธ์สำนักงาน กทช. พ.ศ. 2549 – 2550 : พต.

มติที่ประชุม                    รับทราบแผนกลยุทธ์สำนักงาน กทช. ซึ่ง สำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 21/ 2549 และ กทช. สุธรรมฯ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม Output ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การ Enforcement ในการกำกับดูแล รวมทั้งการจัดทำ Public Hearing ตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ ควรระบุผลผลิตที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมเพื่อการรับฟังความเห็นสาธารณะ และเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ โดยนำส่งให้ กทช. ได้พิจารณาในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย สำหรับการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2550 นั้น ขอให้สำนักงาน กทช. เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อขอรับนโยบายจากที่ประชุมเป็นแนวทางในการจัดทำต่อไปด้วย

หมายเหตุ                       ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 และระเบียบวาระที่ 4.5 ร่วมกัน

ระเบียบวาระที่   4.6  :       แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2549 – 2550 ของสำนักงาน กทช. : บค.

มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้สำนักงาน กทช.ถอนวาระที่ 4.6จากการประชุมในครั้งนี้ไปก่อน แล้วให้พิจารณาเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.7  :       เครื่องแบบปฏิบัติการของสำนักงาน กทช. : บค.

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. กำหนดเครื่องแบบพนักงานปฏิบัติการเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานฯ เสนอ และพิจารณาดำเนินการให้มีผลบังคับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องแบบปฏิบัติการเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานแต่ละคนเป็นจำนวน 2 ชุด ทุก 2 ปี รวมทั้งมอบหมายให้เร่งติดตามการจัดทำเครื่องแบบประจำสำนักงานฯ ของเดิมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับให้ได้รับโดยเรียบร้อยต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่    4.8   :      การจัดสรรพื้นที่ชั้น 10 เพิ่มเติมของ กทช. สุธรรม อยู่ในธรรม : บป.

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปพิจารณาจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้ได้เพียงพอตามความต้องการของ กทช. สุธรรมฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.9   :      บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้บริการจำกัดเฉพาะกลุ่มบุคคล (Very Small Aperture Terminal (VSAT)) : ปก.

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้เป็นไปโดยรอบคอบ แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้า โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อมูลในประเด็นทางเทคนิคกรณีการไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โดยให้บริษัทฯมีหนังสือยืนยันเกี่ยวกับการไม่มี Command Center หรือ Hub ให้ชัดเจน รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลกรณีเหตุใดผู้เช่าใช้ช่องสัญญาณความถี่ย่าน C Band (Transponder) จึงเป็นผู้รับภาระการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ความถี่วิทยุในขณะที่กรณีอื่นๆ ผู้เป็นเจ้าของการให้บริการโครงข่ายดาวเทียม (Satellite Operator) เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนการใช้ความถี่ เป็นต้น
 
ระเบียบวาระที่    5.1   :     ขั้นตอนในการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับกับตลาดแต่ละประเภท และขั้นตอนในการกำหนดกฎระเบียบเพื่อใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการผู้มีอำนาจเหนือตลาด : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                     รับทราบการจัดทำขั้นตอนในการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับกับตลาดแต่ละประเภท และขั้นตอนในการกำหนดกฎระเบียบเพื่อใช้บังคับแก่ผู้ประกอบการผู้มีอำนาจเหนือตลาด (SMP) ตามเอกสารที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.2   :      รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กทช.ตามประเด็นข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ : พต.

มติที่ประชุม                      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กทช.ตามประเด็นข้อสังเกต และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.3   :     การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทางเทคนิคในการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม : คณะทำงานดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม (ด้านเทคนิค)

มติที่ประชุม                    รับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทางเทคนิคในการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคมในคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.4   :     การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท : ลทช.

มติที่ประชุม                   รับทราบผลการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท การเสนอนายอนุโพธ บุนนาค เป็นกรรมการเพิ่มเติม และการถอนตัวของพลเอกชิตศักดิ์ ประเสริฐ และ รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ตามที่ ลทช.รายงาน โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้สอดคล้องและเป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.5  :   รายงานความคืบหน้าการขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว : ปก.

มติที่ประชุม                 รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการขอจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวของบริษัทจำนวน 11 ราย 13 โครงการ ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ
 
ระเบียบวาระที่    6.1  :   ข้อเสนอโครงการเรื่อง “การกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารของการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ (Number Portability) ของ กทช. : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการจัดจ้างศูนย์บริการทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินโครงการ “การกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารของการใช้เลขหมายเดียวทุกระบบ (Number Portability)” ตามรายละเอียดที่ กทช. ประสิทธิ์ฯ เสนอ โดยให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กำหนดรูปแบบและข้อเสนอแนะทางเลือก (Roadmap) และการเตรียมการให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 3 เดือนก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ของ กทช. ตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยกรณีการเปิดโอกาสให้พนักงานของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในโครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตามความสนใจเพื่อเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์

ระเบียบวาระที่   6.2   :      การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองของ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านกฎหมายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                     เห็นชอบการจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองของ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอโดยมอบหมายให้ สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในข้อ 17 เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยให้เติมข้อความว่า “ ให้บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย” กำกับไว้ด้วย แล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขกรณีมาตรการเพื่อการแข่งขัน (SMP) ตามข้อความที่ได้ปรับปรุงมา นั้น ให้นำไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขกรณี SMP สำหรับรายอื่นๆที่จะต้องกำหนดได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่    6.3  :     ขออนุมัติดำเนินโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท : คณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์ทางไกลฯ

มติที่ประชุม                     เห็นชอบในหลักการการดำเนินความร่วมมือโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์ทางไกลฯ เสนอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปหารือร่วมกัน 3 ฝ่ายกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ บมจ.ทีโอที ในประเด็นความเหมาะสมของแหล่งที่มาและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ แล้วเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ                        กทช. อาทรฯ ขอสงวนสิทธิโดยขอทักท้วงว่าที่ประชุมยังไม่ได้เห็นชอบ แต่ให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณา

ระเบียบวาระที่    6.4   :      การจัดทำหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมเพื่อกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ วัฒนธรรม การศึกษาและความมั่นคง

มติที่ประชุม                     เห็นชอบในหลักการการจัดทำหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมโทรคมนาคมเพื่อกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ วัฒนธรรม การศึกษาและความมั่นคง โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. (รทช.กุลิศฯ และรทช.นิศกรฯ) รับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สร้างโดย  - 2fellows  admin (23/3/2559 10:42:34)