สรุปมติที่ประชุม กทช. 32/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 32/2549
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.

 
ระเบียบวาระที่  1 :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
              เนื่องจาก ขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเดิม จึงขอให้ ลทช. ทำความเข้าใจกับพนักงานทั้งหมดถึงสถานภาพการทำงานของกทช.และของสำนักงานฯ ในขณะนี้ว่ายังคงปฏิบัติงานเหมือนเดิมต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการเนื่องจากเรามีกฎหมายรองรับอยู่โดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะมีประกาศเป็นอย่างอื่นต่อไป และสำหรับในเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ก็ขอให้สำนักงานฯเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น ตลอดจนขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองในระยะนี้ รวมถึงการให้ข่าวใดๆต้องพิจารณากันให้ดีและมีความรอบคอบด้วย
มติที่ประชุม             ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่  2 :     เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม                    - ไม่มี –
 
ระเบียบวาระที่  3 :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 31/2549 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549
มติที่ประชุม             รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 31/2549 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่  4.1 :   การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : กทช.อาทรฯ
มติที่ประชุม              เห็นชอบให้นำเรื่องการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปพิจารณาในที่ประชุมภายในเฉพาะ กทช. 7 ท่านต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.2 :   บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม : กลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
มติที่ประชุม              มอบหมายให้ กทช.เศรษฐพรฯ ในฐานะกรรมการกลั่นกรองช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้เชิญผู้ประกอบการมาหารือเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น การดำเนินงานในภาพรวมของการจัดสรรเลขหมาย ปัญหาอุปสรรคในการใช้งานจริงของเลขหมายที่ได้รับการจัดสรร และประเด็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวที่ กทช. ประกาศกำหนดไว้ และที่เพิ่มเติม แล้วนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 ระเบียบวาระที่  4.3 :   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่วิทยุ : ศฐ.
มติที่ประชุม               เห็นชอบในหลักการการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่วิทยุ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจ้าง
ที่ปรึกษาฯ ตามที่เสนอมาดังกล่าวให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดลำดับความสำคัญของขอบเขตของงาน การศึกษาในเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการคิดค่าธรรมเนียมการใช้ความถี่ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ เช่น ในเชิงสังคม และความมั่นคง การคิดคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้ความถี่ที่แตกต่างกันในแต่ละย่านและประเภทของการใช้งาน การนำต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสรรความถี่มาเป็นฐานในการคิดคำนวณค่าธรรมเนียม รวมทั้งการพิจารณาความเหมาะสมของกลไกในการกำกับการศึกษาด้วย เป็นต้น แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อ กทช. สุธรรมฯ เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่  4.4 :    การขอความร่วมมือกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรง : กม.
มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องการขอความร่วมมือกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรงไปหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน กทช. เพื่อขอรับความเห็นและคำแนะนำประกอบการพิจารณาจัดทำหนังสือตอบข้อหารือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯในเรื่องดังกล่าว โดยประสานงานกับ กทช.สุธรรมฯเพื่อช่วยพิจารณาความเหมาะสมของถ้อยคำให้เกิดความรอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยรับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตอบข้อหารือให้ได้อย่างชัดเจนด้วยโดยแยกเป็น 2 ประเด็นที่สำคัญได้แก่ มาตรการควบคุมสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อระงับเหตุการณ์รุนแรงตาม พ.ร.ก.บริหารราชการฉุกเฉินฯ ซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กทช.ที่ได้ประกาศไว้ โดยผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีข้อขัดข้องประการใด กทช. จะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของ กทช.ต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 เสนอ กทช.พิจารณาโดยเร็วต่อไปด้วย

ระเบียบวาระที่  4.5 :   การพิจารณาแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ทถ.
มติที่ประชุม               มอบหมายให้สำนักงาน กทช.นำเรื่อง แผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอที่ประชุมพิจารณาเมื่อ กทช. อาทรฯ เข้าร่วมประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.6 :    การขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่และทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม : ชบ.
มติที่ประชุม                มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประมวลผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาครบ 1 ปีของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม เสนอ กทช.อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและชัดเจนในภารกิจที่จะดำเนินการต่อเนื่องไป โดยอาจพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ว่าเรื่องใดยังมิได้ดำเนินการ และเนื่องจากเป็นคณะกรรมการฯ ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมเป็นครั้งๆไป จึงให้คณะกรรมการฯมีองค์ประกอบของกรรมการในจำนวนเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งเพิ่มเติมหากมีกรรมการคนใดลาออก

ระเบียบวาระที่   4.7 :    การดำเนินการตามกฎหมายกับสถานีวิทยุชุมชนร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ : กท.
มติที่ประชุม          
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการในเรื่องสถานีวิทยุชุมชนตามแนวทางปฏิบัติเดิมที่ กทช. เคยมีมติไว้แล้ว เนื่องจาก การดำเนินการจับกุมและปราบปราม นั้น เกินกว่าอำนาจหน้าที่ของ กทช. ซึ่งกำกับดูแลการใช้ความถี่มิให้รบกวนกับข่ายสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ อาทิ วิทยุการบิน และสถานีโทรคมนาคมต่างๆ ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือแจ้งตอบยืนยันถึงกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม อาทิ การให้ความสนับสนุนแก่กรมประชาสัมพันธ์ได้ในเรื่องการตรวจสอบเฝ้าฟัง เป็นต้น
2. มอบหมายให้สำนักงานฯ จัดทำรายงานสรุปข้อมูลสถานะความเคลื่อนไหวของวิทยุชุมชนและข้อมูลสถิติระดับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากวิทยุชุมชนโดยเฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการรบกวนวิทยุการบินเสนอ กทช. ทราบทุกเดือน

ระเบียบวาระที่   4.8 :     การร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต ทำ มี และค้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน : ฉก.และ กม.
มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต ทำ มี และค้า เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน ไปหารือที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน กทช. เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องนี้อย่างเหมาะสมและรอบคอบยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9 :    แผนพัฒนาบุคคลของสำนักงาน กทช. : บค.
มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช.เร่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กทช.ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาต่อไป
 
 
ระเบียบวาระที่   6.1 :    การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Regulatory Master Class : กทช.ประสิทธ์ฯ
มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. พิจารณาจัดส่งพนักงานของสำนักงานฯเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Regulatory Master Class ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2549 จำนวน 2 คน ตามรายละเอียดที่ กทช.ประสิทธิ์ฯเสนอ

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 3:29:22 PM)