สรุปมติที่ประชุม กทช. 33/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 33/2549
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ในเรื่องการประชุม กทช. ขอให้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเฉพาะเรื่องที่เป็นการดำเนินงานหรือการบริหารงานภายในของสำนักงาน กทช.ในระหว่างนี้เป็นหลัก โดยเฉพาะการแก้ไขหรือการวางระเบียบต่างๆ สำหรับเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรือมีผลต่อกิจการภายนอกขอให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม
2. ขอให้ กทช. และสำนักงาน กทช. ดำเนินงานทุกอย่างด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะการจัดตั้งสถาบันต่าง ๆ ซึ่งหากเร่งรัดเกินไปอาจผิดพลาดได้ สำหรับนโยบายข้างหน้าในเรื่องขององค์กรอิสระ นั้น คงต้องคอยติดตามสถานการณ์ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป และในช่วงเวลานี้ก็ขอให้ปฏิบัติงานตามอำนาจทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์และดีที่สุด หากมีอะไรขอให้สงบนิ่งไว้ อย่าตอบโต้เพราะช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย
3. ขอให้ ลทช. ชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานในเรื่องข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการนำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมออกไปสู่ภายนอก รวมทั้งขอให้ทางสำนักงานฯ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องต่างๆด้วยความระมัดระวังด้วย

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่  2   :     รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 23/2549 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549 และวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2549 โดยมีการแก้ไขตามที่ กทช.ได้ขอให้แก้ไข
 
ระเบียบวาระที่  3  :      รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 32/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549

มติที่ประชุม               ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 32/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549
 
ระเบียบวาระที่  4.1 :     การบรรยายเรื่อง การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ และกฎหมายป้องกันการผูกขาด โดย Mr. Ewan Sutherland และ Professor Howard Shelanski : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                รับทราบการบรรยายเรื่อง การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ และกฎหมายป้องกันการผูกขาด โดย Mr. Ewan Sutherland และ Professor Howard Shelanski ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดทำเอกสารแปลสรุปเนื้อหาของการบรรยายดังกล่าวเพื่อให้ กทช.และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.2 :     การแก้ไขระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 เพื่อให้มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณาในหลักปฏิบัติระหว่างการรวมศูนย์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือการกระจายอำนาจเพื่อความคล่องตัวแล้วจัดส่ง กทช.ทุกท่านเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนประมวลเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.3  :    การพิจารณาแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ทถ.

มติที่ประชุม                ให้ชะลอการพิจารณาเรื่องการพิจารณาแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ออกไปก่อนจนกว่าจะเห็นสมควรโดยให้สำนักงาน กทช. นำเสนอที่ประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.4 :     การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท ซิพโฟน (ประเทศไทย) จำกัด : ปก.

มติที่ประชุม                 ให้ชะลอการพิจารณาเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท ซิพโฟน (ประเทศไทย) จำกัด ออกไปก่อนจนกว่าจะเห็นสมควรโดยให้สำนักงาน กทช. นำเสนอที่ประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่  4.5  :     การพิจารณาทบทวน (Reclassification) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด : ปก.

มติที่ประชุม                 ให้ชะลอการพิจารณาเรื่องการพิจารณาทบทวน (Reclassification) ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ออกไปก่อนจนกว่าจะเห็นสมควรโดยให้สำนักงาน กทช. นำเสนอที่ประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป
 
ระเบียบวาระที่  5.1 :     การขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมาย : ที่ปรึกษาประธาน กทช.

มติที่ประชุม                 รับทราบการขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความในกฎหมายตามเอกสารที่ที่ปรึกษาประธาน กทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่   5.2 :    รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคม 2549 : กม.

มติที่ประชุม                รับทราบผลการปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคม 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่  5.3 :      การกำกับดูแลบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต : กท.

มติที่ประชุม                 รับทราบการกำกับดูแลบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

Create by  - 2fellows  admin (3/23/2016 3:17:09 PM)