สรุปมติที่ประชุม กทช. 35/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 35/2549
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
 
 
ระเบียบวาระที่  1  :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้สำนักงาน กทช. เข้มงวดในการกำกับดูแล ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ขอให้สำนักงาน กทช. เร่งรัดการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์
3. ขอให้สำนักงาน กทช. รับข้อสังเกตจากการประชุมร่วมระหว่างกทช. กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ขอให้มีการตรวจสอบงบการเงินโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีก่อนส่งให้ สตง.
3.2 ขอให้มีการแก้ไข TOR การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีหรือเปิดกว้างให้มีบริษัทเข้ามายื่นข้อเสนอ โดยอาจกำหนดระยะเวลาจ้างเป็น 3 – 5 ปี และต้องพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเพื่อมิให้เกิดกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนกัน (Conflict of Interest)
3.3 ขอให้นำเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาพิจารณาทบทวนความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการจ่ายเงินสมทบ

มติที่ประชุม                 รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 25/2549 วันพฤหัสบดีที่3 สิงหาคม 2549

มติที่ประชุม               รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 25/2549 วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้แก้ไขตามที่ กทช. ตรวจแก้ไข
 
ระเบียบวาระที่   3.1  :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 34/2549 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 34/2549 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่  4.1  :    ข้อเสนอโครงการที่ปรึกษากฎหมาย บริการด้านอรรถคดี และบริการด้านการจัดทำวิจัยของสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                 เห็นชอบในหลักการการว่าจ้างบริษัทกฎหมายเพื่อให้บริการและให้คำปรึกษาในด้านอรรถคดีแก่ กทช.และสำนักงาน กทช.โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการจัดทำรายละเอียดของการว่าจ้างดังกล่าวในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ
1. การจัดทำ TOR ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ การกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของบริษัทที่เป็นมืออาชีพ คุณสมบัติของบุคลากร (ความเชี่ยวชาญ) เงื่อนไขและระยะเวลาในการว่าจ้าง โดยเฉพาะการดำเนินการสะสางคดีค้างเก่าของสำนักงานฯให้ชัดเจน เป็นต้น
2. กระบวนการและวิธีการจัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ หลีกเลี่ยงวิธีพิเศษ โดยเน้นให้มีการคัดเลือกเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างบริษัท ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงหลักการของความเหมาะสมและความสมควร (Appropriateness) ในการดำเนินการ
3. การพิจารณารูปแบบ Future Engagement โดยจัดทำ listed Firms ไว้เพื่อพิจารณาว่าจ้างบริษัทที่เหมาะสมมาดำเนินการเมื่อเกิดคดีความขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ                         กทช.สุธรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์งดออกเสียงในการมีมติเรื่องนี้

ระเบียบวาระที่   4.2     :     รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กทช. และ เนคเทค : กทช.เศรษฐพรฯ

มติที่ประชุม      
1. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อกำกับดูแล การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กทช. และ เนคเทค และมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องกรณีการใช้คำว่า “สาราณุกรม” ให้ชัดเจนก่อนด้วยในการจัดทำโครงการสารานุกรมโทรคมนาคมตามแผนงานที่วางไว้
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงผู้แทนกรรมการของเนคเทค จากนายอิทธิ ฤทธาภรณ์ ซึ่งได้ลาออกเป็น นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

ระเบียบวาระที่   4.3     :     รายงานการประชุม International Bar Association ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                      รับทราบรายงานการประชุม International Bar Association ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ กทช.สุธรรมฯเสนอ

ระเบียบวาระที่   4.4    :     การกำหนดหัวข้อที่ประสงค์จะประชุมกับองค์กรกำกับดูแลจากสหภาพยุโรปผ่านทาง video – conference : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการจัดประชุมกับองค์กรกำกับดูแลจากสหภาพยุโรปผ่านทางvideo – conference โดยมอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯเป็นผู้ประสานงานกับ กทช.แต่ละท่านโดยตรงเพื่อรับทราบหัวข้อที่ประสงค์จะกำหนดในการประชุมดังกล่าว แล้วประมวลเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.5  :    รายงานความคืบหน้าและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจากงบประมาณของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                  รับทราบรายงานความคืบหน้าและอนุมัติการดำเนินการเบิกจ่ายค่าดำเนินการในเบื้องต้นจำนวน 600,000 บาทตามขั้นตอนต่อไปตามที่ได้มีบันทึกถึงประธาน กทช.ขอกันงบประมาณดังกล่าวจากงบประมาณของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำหรับการเตรียมการในระยะแรกและในเรื่อง Capacity Building จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งกทช.ได้มีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งที่ 28/2549 ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ เร่งดำเนินการจัดทำระเบียบกลางในการจัดตั้งสถาบันเพื่อรองรับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เรียบร้อยโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6    :      การบรรยายเฉลิมพระเกียรติและการประชุมเชิงวิชาการของสถาบันว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                      เห็นชอบการจัดการบรรยายเฉลิมพระเกียรติและการประชุมเชิงวิชาการของสถาบันว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายในระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2549 และวันที่ 30 ตุลาคม 2549 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 9,500,000 บาทเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.7   :      โครงการจัดตั้ง “สภาส่งเสริมการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม” : ชบ.

มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่องโครงการจัดตั้ง“ สภาส่งเสริมการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม” เสนอที่ประชุมพิจารณาในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งในคราวเดียวกับการพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯรับประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นของที่ประชุมไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอของโครงการฯให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไปด้วย อาทิ ความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะที่ควรกำหนดเป็น “ กิจกรรม “ มากกว่าการจัดตั้งเป็น ”สภา” รวมทั้งการกำหนดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างกับสถาบันคุ้มครองฯที่อาจมี กทช.เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่    4.8    :      หลักการระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. .... : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                     มอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเรื่อง หลักการระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. .... เสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้า เพื่อให้ กทช.ได้มีเวลาศึกษารายละเอียดของเนื้อหาในเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อนโดยเฉพาะในประเด็นความเชื่อมโยงกับระเบียบกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมฯ ระเบียบของสำนักงานฯที่เกี่ยวข้อง และร่างระเบียบกลางในการจัดตั้งสถาบันซึ่งกทช.สุธรรมฯอยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนกลไกการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาในเบื้องต้นด้วย อาทิ ความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯในส่วนของสำนักงานที่ควรกำหนดให้เป็น “ลทช.หรือพนักงานที่ ลทช.มอบหมาย” และสถานะของผู้ปฏิบัติงานที่ควรเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.9   :     การเข้าร่วมประชุม CHUITC 2006 : ผชช.ฐากรฯ

มติที่ประชุม      
1.  มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาดำเนินการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินหรือสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว
2.  อนุมัติในหลักการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 80,000 บาท ในการจัดประชุม CHUITC ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2549 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินของระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10   :      แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพี่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม : พต.

มติที่ประชุม                       เห็นชอบในหลักการแนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพี่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ แนวทาง/รูปแบบการกำหนดการแบ่งตลาดโทรคมนาคมในลักษณะต่างๆ แนวทางการวัดอำนาจเหนือตลาด และข้อมูลแสดงความเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยให้หารือ กทช.แต่ละท่านเพื่อนำความเห็นมาพิจารณาปรับปรุงด้วยอีกครั้งหนึ่ง และเผยแพร่ลง Website ก่อนดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดไว้ต่อไปให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 1 เดือน

ระเบียบวาระที่    4.11  :     ข้อหารือของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 : ศฐ.

มติที่ประชุม                       เห็นชอบแนวทางการร่างหนังสือตอบข้อหารือ บมจ. กสท โทรคมนาคม (มหาชน) เกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยตอบเฉพาะที่เป็นข้อเท็จจริง (Facts) เท่านั้น ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอ้างอิงมาตรา 25 26 และ27 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯเพิ่มเติม และตัดข้อความในข้อ 1 ของร่างหนังสือตอบที่เสนอในช่วงท้ายตั้งแต่คำว่า “ดังนั้น...”ออกทั้งหมด ก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานฯศึกษาเตรียมการในรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค กฎระเบียบ และราคาของเรื่องนี้ไว้ให้พร้อม เพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการระงับข้อพิพาทเมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.12  :     รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเพื่อการแข่งขันรวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาด(Significant Market Power) : รทช.กุลิศ

มติที่ประชุม                     รับทราบรายงานการจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการเพื่อการแข่งขัน รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้มีอำนาจเหนือตลาด (Significant Market Power) และเห็นชอบร่างหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ถือปฏิบัติตามประกาศกทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงานฯ เร่งจัดส่งหนังสือดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบโดยเร็วต่อไปภายใน 1 สัปดาห์

ระเบียบวาระที่   4.13  :     การจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ บริษัท ฉะเชิงเทรา สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด : รทช.กุลิศ

มติที่ประชุม                      เห็นชอบการจัดทำเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท ฉะเชิงเทรา สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก่อนดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไปในประเด็นข้อ 28 การระงับข้อพิพาท โดยต้องเขียนระบุให้ กทช.รับชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทเฉพาะกับผู้ที่เป็น Licensee โดยตรงเท่านั้น หรือมิเช่นนั้น ให้พิจารณาตัดข้อความทั้งหมดออก สำหรับในประเด็นเรื่องระยะเวลาการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเลิกกิจการ นั้น ให้คงเดิมตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 1 ที่กำหนดระยะเวลา 6 เดือน

ระเบียบวาระที่   4.14   :      บริษัท ดิจิตอล รีเสริช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง บริการสื่อสารเชื่อมโยงรับ – ส่ง ข้อมูลย่านไมโครเวฟ : ปก.

มติที่ประชุม                       ไม่เห็นชอบในการอนุญาตให้ บริษัท ดิจิตอล รีเสริช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลและเสียงแบบไร้สายด้วยระบบ Wireless LAN (WLAN) โดยขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 2400 - 2483.5 MHz และใช้กำลังส่งสูงกว่า 100 mW (E.I.R.P.) เนื่องจาก ความถี่ที่ขอใช้ในย่าน 2400 – 2500 MHz เป็นความถี่ที่ได้มีการจัดสรรให้ใช้งานแล้ว และอาจเกิดการรบกวนกับผู้ได้รับอนุมัติให้ใช้ความถี่เดิมได้ จึงไม่สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ในย่านดังกล่าวให้กับบริษัทฯได้

ระเบียบวาระที่    4.15  :    ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน : กม.

มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ลงวันที่ 31กรกฎาคม 2549 ทับซ้อนหรือก้าวล่วงอำนาจหน้าที่ของ กทช. หรือไม่ ทั้งนี้ สำหรับร่างหนังสือเพื่อขอหารือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่เสนอมา นั้น มอบหมายให้สำนักงานฯ เขียนข้อความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยประสานงานกับ กทช. สุธรรมฯ เพื่อให้เกิดความรอบคอบด้วยอีกทางหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.16  :     บมจ. กสท โทรคมนาคม แจ้งความประสงค์ขอใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                     เห็นชอบการอนุญาตให้ บมจ. กสท โทรคมนาคม ใช้เลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันที่ 1 กันยายน 2549 จำนวน 3,280,000 หมายเลข
โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือน ในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน โดยให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ.กสท โทรคมนาคม ต่อไป และมอบหมายให้สำนักงานฯ ไปดำเนินการติดตามตรวจสอบสถานะการใช้เลขหมายที่ได้รับการจัดสรรแล้วว่ามีการใช้เลขหมายอย่างไรด้วย

ระเบียบวาระที่    4.17  :     บจ. ดิจิตอลโฟน และ บมจ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นแจ้งความประสงค์ขอใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิม : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                     เห็นชอบการอนุญาตให้ บจ.ดิจิตอลโฟน และ บมจ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น ใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันที่ 1 กันยายน 2549 จำนวน 900,000 และ 15,770,000 เลขหมายตามลำดับ โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมเป็นรายเดือนในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน และให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บจ.ดิจิตอลโฟน และ บมจ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นตามขั้นตอนต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5.1  :      การประชุมระดับรัฐมนตรีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน ครั้งที่ 6 : กทช.อาทรฯ

มติที่ประชุม      
              รับทราบการประชุมรัฐมนตรีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาเซียน ครั้งที่ 6 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่    5.2  :      การเพิ่มทุนของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด : กท.

มติที่ประชุม                    รับทราบ การเพิ่มทุนของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัดตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่    5.3  :      บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด : ปก.

มติที่ประชุม                    รับทราบ บริษัท สกาย ออฟฟิศ จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัททรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน

ระเบียบวาระที่    5.4  :       บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ
                 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมจำนวน  1,500,000 เลขหมาย ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและการปฏิบัติอื่น ๆ ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว และประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) และการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก 8 หลัก เป็น 10 หลัก รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระที่  5.4

มติที่ประชุม                       รับทราบ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. รายงาน
 
ระเบียบวาระที่    6.1   :      บจ. ทรู มูฟ ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม และขอให้ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้ กทช.ทุกท่านนำเรื่องบจ. ทรู มูฟ ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม และขอให้ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งต่อไป ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. สำรวจตรวจสอบ capacity สำหรับเลขหมายที่ใช้ 08 นำหน้าจำนวน 100 ล้านเลขหมายว่าจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งานได้ในระยะเวลาเท่าไรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ตลอดจนเร่งรัดการออกหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมฉบับถาวรเพื่อใช้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งมอบหมายให้ กทช. ประสิทธิ์ รับไปประสานดำเนินการผู้เกี่ยวข้องในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อสำรวจปริมาณการใช้เลขหมายของOperator ที่มีอยู่แต่ละรายในตลาด (Check Stock) สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่    6.2   :       หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ : ผชช.ฐากร

มติที่ประชุม                      เห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์เป็นไปด้วยความรัดกุมรอบคอบมากยิ่งขึ้น อาทิ ข้อ 1 ตัด “หน่วยงานเอกชน” ออก ข้อ (3) ขอให้เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความมั่นคงของรัฐ ข้อ (4) ตัดออก และข้อ 4 เพิ่มเติม “ตามวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้” เป็นต้น แล้วนำเสนอประธาน กทช.เพื่อลงนามให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ระเบียบวาระที่     6.3   :       การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มติที่ประชุม                        มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งอาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วอีกทางหนึ่ง

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 6:17:07 PM)