สรุปมติที่ประชุม กทช. 36/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 36/2549
วันที่ 19 ตุลาคม 2549

ระเบียบวาระที่  1    :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้ประชาสัมพันธ์ถอดเทปรายการภาษาเศรษฐกิจ จากช่อง 9 อสมท. เวียนให้กรรมการทุกท่านทราบ
2. ขอให้สำนักงาน กทช. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาต อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กทช. กำหนด
3. เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนว่าการจัดทำใบอนุญาตมีความล่าช้า ขอให้ สำนักงาน กทช. เร่งปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม              รับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
 
ระเบียบวาระที่  2    :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม                              - ไม่มี -
 
ระเบียบวาระที่   3   :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 35/2549   วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549

มติที่ประชุม                 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 35/2549 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    4.1  :   บจ. ทรู มูฟ ขอความอนุเคราะห์จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม และขอให้ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

มติที่ประชุม      
1. เห็นชอบให้ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำบท วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
2. อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมให้แก่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด จำนวน 1,500,000 เลขหมาย เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณาจากข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด รวมทั้งบทวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และการวิเคราะห์ของสำนักงาน กทช. โดยคำนึงว่าเลขหมายโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสำคัญและจำกัด และบริษัทฯ สามารถที่จะ Recycle เลขหมายโทรคมนาคมที่หายไปเนื่องจากใช้ในการทดสอบทางวิศวกรรมและเลขหมายที่รอนำกลับมาใช้ใหม่เดือนละ 4-5 แสนเลขหมายนำมาใช้ใหม่ได้ และถ้าประสงค์จะขอเพิ่มเติมก็สามารถขอได้ภายในระยะเวลา 1-2 เดือน นอกจากนี้ ได้พิจารณาผลกระทบการแข่งขันและความอยู่รอดของบริษัทฯ ในการแข่งขัน โดยเห็นว่าจำนวนเลขหมายที่อนุมัติให้เพียงพอแก่การประกอบธุรกิจของบริษัทได้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่ กทช. จะออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมในระยะยาวได้เสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น สำหรับการจัดสรรเลขหมาย จำนวน 1,000,000 เลขหมายแรก ให้พิจารณาจัดสรรใน Clean Block ก่อน สำหรับที่เหลืออีก 500,000 เลขหมาย ให้พิจารณาจัดสรรใน Block ที่ยังมีเลขหมายว่างที่ยังไม่ได้จัดสรรเหลืออยู่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในอนาคต ทั้งนี้ ให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายในอัตราที่ กทช. ประกาศกำหนด โดยให้ชำระเป็นรายเดือน (2 บาท/เลขหมาย/เดือน) และชำระเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว
3. ให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์เรื่องเลขหมายโทรคมนาคมสวย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.2  :   ขอความเห็นชอบการประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุ

มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาวาระนี้ออกไป โดยให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปพร้อมกับโครงการปรับปรุงกิจการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุที่ได้จัดทำไว้แล้ว ทั้งนี้ โดยให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงโครงการ ดังนี้
1. ให้แสดงรายละเอียดว่าโครงการนี้จะเสริมการบริหารจัดการด้านความถี่ วิทยุอย่างไร เนื่องจากเป็นภารกิจร่วมของคณะกรรมการ กสช. และ กทช.
2. ให้จัดลำดับความสำคัญในเรื่องความเหมาะสมของการกำหนด Spec ของรถที่ใช้ว่าจะเน้นการใช้ในพื้นที่เขตเมืองหรือในพื้นที่ทุรกันดารเป็นสำคัญ
3. โครงการจะต้องกำหนดรายละเอียดในเรื่องคลื่นความถี่ที่จะใช้ในการ ตรวจสอบ
4. แสดงให้เห็นว่าภารกิจหลักของการใช้รถตรวจสอบ เครื่องตรวจสอบเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการ

ระเบียบวาระที่   4.3   :    การแก้ไขปัญหาการขัดแย้งกันระหว่างเซอร์วิสที่ให้บริการในเครือข่าย ของการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                  เห็นชอบในหลักการการจัดบรรยายพิเศษ โดย ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. พิจารณากำหนดวันเวลาที่เหมาะสม สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยให้ค่าวิทยากร 6,000 บาท ส่วนค่าอาหารว่าง เอกสารประกอบการบรรยายให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ระเบียบวาระที่   4.4   :   โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้คลื่นความถี่วิทยุ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าการอนุญาตการใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม เป็นคณะกรรมการกำกับการศึกษาในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่นความถี่วิทยุ โดยให้เพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเพื่อเป็น Steering Committee และเพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5   :   การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สองการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้ใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง การให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองแก่บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ทั้งนี้ โดยกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตว่าให้บริการเฉพาะ ISP เท่านั้น รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ระเบียบวาระที่    4.6  :    บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการตรวจสอบความชัดเจนในเรื่องสถานภาพของบริษัทแม่และบริษัทลูก เพราะ หากบริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากบริษัทแม่อาจเกิดปัญหาสัญญาร่วมการงาน ซึ่งจะมีผลกระทบไปถึงเรื่อง Revenue Sharing นอกจากนี้ ให้ศึกษาแผนการลงทุนและแผนการดำเนินงานของบริษัทในเรื่องการสร้างโครงข่าย รวมทั้งสถานะทางการเงินและแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมด้วย โดยให้นำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7   :    บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขออนุญาต นำเข้า Wireless Chipset สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ตามมาตรฐาน IEEE802.11 a/b/g

มติที่ประชุม    
1. อนุมัติในหลักการอนุญาตให้ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) หรือ Wireless LAN Card ที่มี Wireless Wi-Fi Chipset ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.11 a/b/g นำมาใช้งานภายในประเทศไทย โดยให้ใช้งานเฉพาะมาตรฐาน IEEE802.11 b/g (เฉพาะย่านความถี่วิทยุ 2.4 GHz) โดยไม่อนุญาตให้ใช้งานมาตรฐาน IEEE802.11 a (ย่านความถี่วิทยุ 5 GHz) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์จุดเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายและยกเว้นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่อนุญาตให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 5 GHz (ความถี่วิทยุ 5150-5350 MHz และ 5725-5875 MHz) สำหรับระบบเครือข่ายข้อมูลไร้สาย (WLAN) ได้ เนื่องจากขณะนี้ กทช. ยังไม่ได้ประกาศกำหนดแผนความถี่วิทยุ
3. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการจัดทำแผนความถี่วิทยุที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม และข้อเสนอแนะในส่วนที่เป็น Grey Area ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่   4.8   :   การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม

มติที่ประชุม      
1. รับทราบหลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายระบบสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมในบริการสื่อสารผ่านดาวเทียม ที่ไม่มีสถานีภาคพื้นดิน   (บริการวิทยุคมนาคมระบบสื่อสารเคลื่อนที่ส่วนบุคคลรอบโลกผ่านดาวเทียม  (Global  Mobile  Personal Communications by Satellite :GMPCS)) เนื่องจากเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามนโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามข้อตกลงร่วมที่ประเทศไทยได้ลงนามใน GMPCS-MOU เมื่อวันที่ 30ธันวาคม 2541
2. ให้สำนักงาน กทช. เพิ่มเติมเอกสาร MOU ไว้ในเอกสารประกอบวาระ การพิจารณาด้วย

ระเบียบวาระที่   4.9  :   การขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการ คุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม    
1. อนุมัติให้สำนักงาน กทช. ขยายเวลาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ตามที่เสนอ
2. ในการเสนอเรื่องซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ไปดำเนินการและให้นำกลับเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ให้สำนักงาน กทช. เสนอเรื่องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองทุกครั้ง ยกเว้นเรื่องเสนอให้ทราบ

ระเบียบวาระที่   4.10  :   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอให้ชี้แจงการทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือสอบถาม บมจ. ทีโอที ในฐานะเจ้าของสิทธิ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าจะรับข้อร้องเรียนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที เป็นข้อร้องเรียนของตนหรือไม่ พร้อมทั้งสำเนาให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบด้วย

ระเบียบวาระที่   4.11   :    การแจ้งตัดการเชื่อมต่อโครงข่าย

มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ส่งเรื่องการแจ้งตัดการเชื่อมต่อโครงข่ายให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บมจ.ทีโอที ดำเนินการให้เป็นไป ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนิน การในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 เพื่อให้คณะกรรมการประสานงาน ตามมาตรา 22 แห่ง พรบ. ดังกล่าว ดำเนินการต่อไป เนื่องจากเรื่องนี้ ยังไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของ กทช.
2. ให้สำนักงาน กทช. เตรียมการศึกษาในรายละเอียดเรื่องนี้ หากเกิดกรณีที่มีการกระทำที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549

ระเบียบวาระที่   4.12  :    การไฟฟ้านครหลวงขอผ่อนผันการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                   อนุญาตให้สำนักงาน กทช. ถอนเรื่องการไฟฟ้านครหลวงขอผ่อนผันการยื่น คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนเรื่องดังกล่าว

ระเบียบวาระที่    4.13  :   การให้บริการ Truenettalk

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือสอบถาม บมจ. ทีโอที ว่าจะรับข้อร้องเรียนของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ. ทีโอที เรื่องการให้บริการ Truenettalk ของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นข้อร้องเรียนของตนหรือไม่ เพื่อ กทช. จะได้ดำเนินการต่อไปเรื่องเพื่อทราบ
 
ระเบียบวาระที่   5.1   :   สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลการใช้ความถี่ วิทยุและผู้ใช้ความถี่วิทยุ (Spectrum Inventory)
                คณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลการใช้ความถี่และผู้ใช้ความถี่ได้รายงานผลการดำเนินการจัดทำรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ระบบโปรแกรมประมวลผลระบบงานย่อยแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของสำนักงานฯ (MIS) ไปใช้ในการดำเนินการ

มติที่ประชุม                     รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุและผู้ใช้ความถี่วิทยุ (Spectrum Inventory)

ระเบียบวาระที่    5.2   :   รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม
มติที่ประชุม      รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 14 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2549 ตามที่ กทช.สุธรรมฯ รายงาน
เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่    6.1  :    ขออนุมัติเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กทช.

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ สกทช. ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์สื่อสาร เพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวลงใน เว็บไซต์ของสำนักงาน กทช. ตามที่ กทช.อาทรฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่   6.2  :   การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา

มติที่ประชุม                 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสำนักงาน กทช. และสำนักราชเลขาธิการเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และโครงการทูลเกล้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และให้นำโครงการดังกล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.3   :   การประสานงานกับประเทศลาวเพื่อจัดตั้ง JTC ไทย-ลาว

มติที่ประชุม                 อนุมัติการเข้าร่วมประชุมเจรจาหารือเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการประสานงานความถี่ชายแดนไทย-ลาว ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยให้ใช้จุดยืนการจัดทำกรอบ ความร่วมมือในการประสานงานความถี่ในทำนองเดียวกับกรณีของความร่วมมือไทย-กัมพูชา เป็นแนวทางการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่   6.4   :   ข้อร้องเรียนให้ดำเนินการไต่สวนผู้รับใบอนุญาตที่มีการกระทำหรือ พฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดหรือลดหรือจำกัดการแข่งขัน ในการให้บริการโทรคมนาคม

มติที่ประชุม      
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการไต่สวนเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการในหมวด 3 ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ โดยใช้หลักกฎหมาย พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เป็นแนวทางการดำเนินงาน นอกจากนี้ ให้สำนักงาน กทช. ขอความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายของ กทช. ในเรื่องดังกล่าวก่อนดำเนินการ
2. ให้สำนักงาน กทช. จัดทำข้อเสนอที่เป็นมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราว เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย
ระเบียบวาระที่ 6.5 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง ยุติธรรม

มติที่ประชุม                   เห็นชอบในหลักการกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันว่าด้วยการใช้และ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง ยุติธรรม โดยให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินงานพร้อมงบประมาณเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 5:53:25 PM)