สรุปมติที่ประชุม กทช. 37/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 37/2549
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 เวลา 9.30 น.
และวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.

 
 ระเบียบวาระที่   1  :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เตรียมร่างหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เพื่อขอรับทราบนโยบายและเรียนชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายแล้วให้สำนักงานฯจัดส่งหนังสือออกไปได้
2. ขอให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศ กทช. ในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้ละเอียดรอบคอบ และขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณา
3. ขอให้คณะกรรมการ กทช. และสำนักงาน กทช. มีความสามัคคีและการประสานความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการทำงานไปด้วยกันซึ่งเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งปีแล้วที่จะมีกทช. 3 ท่านต้องจับฉลากออก จึงขอให้เร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆให้แล้วเสร็จไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่อง 3G ซึ่งขณะนี้กระแสสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

มติที่ประชุม               รับทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ระเบียบวาระที่   2  :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                        - ไม่มี -
 
ระเบียบวาระที่    3  :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 36/2549 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 36/2549 วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. รายงาน
เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    4.1  :    สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ : วท.  (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม        
1. รับทราบผลการดำเนินงานคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามที่ประธานคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ เสนอ
2. เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ รวม 6 ประเด็น ได้แก่
2.1 อนุญาตให้หน่วยงานความมั่นคงของรัฐใช้คลื่นความถี่ไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง
2.2 ให้ใช้ตารางกำหนดความต้องการคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามภาคผนวก ข เป็นแนวทางในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
2.3 ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน ติดตาม และร่วมกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทันสมัยตลอดเวลา หรือแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาประจำ กทช. เกี่ยวกับด้านความมั่นคงของรัฐหรืออื่นๆโดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ประสานงาน ร่วมกลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
2.4 ให้มีการพิจารณาทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของเงื่อนไขการใช้งานในตารางกำหนดคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์การใช้ความถี่ตามความเป็นจริง
2.5 ให้มีการโยกย้ายความถี่และการจัดกลุ่มความถี่ (Refarming) เพื่อความมั่นคงของรัฐ ตามหลักการการโยกย้ายความถี่และการจัดกลุ่มความถี่ใหม่ (Refarming) ตามภาคผนวก จ เพื่อนำใช้ในการจัดทำตารางความถี่แห่งชาติหรือที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยที่หน่วยงานผู้ใช้ความถี่ยังคงใช้งานความถี่เดิมเป็นการชั่วคราวต่อไป
2.6 ให้มีการกำหนดห้วงระยะเวลาที่ใช้ในการโยกย้ายความถี่และการจัดกลุ่มความถี่ตามข้อ 2.5 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ตารางความถี่แห่งชาติ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานไหนมีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าในกรณีใดให้รายงานต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาเป็นกรณีไป
3. ให้นำประเด็นตามมติในข้อ 2 ไปปรับปรุงเพิ่มเติมในร่างประกาศ กทช. เรื่องแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐ
4. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อความมั่นคงของรัฐขึ้นใหม่ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่และมอบหมายให้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่นี้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุม อาทิ การแยกแผนความมั่นคงของรัฐออกมาเฉพาะ และความสอดคล้องของถ้อยคำในร่างประกาศและแผนความถี่ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.2  :   ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 : ผชช.ฐากร (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                 มอบหมายให้ กทช.สุธรรมฯ ปรับปรุงร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 34/2549 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2549 และให้นำร่างระเบียบฯ ที่แก้ไขเสร็จแล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.3 ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 : กม.  (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                  ให้ชะลอการพิจารณาวาระที่ 4.3 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 ไปก่อน ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนใหม่ในขั้นของการพิจารณากำหนดหลักการเพื่อการพัฒนาสู่นโยบายที่เปิดกว้าง (Liberalize) สำหรับการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดเสรีในการแข่งขันด้านโทรคมนาคม โดยให้ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเป็นหลักการเพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนการจัดทำ RIA และร่างระเบียบ กทช.ในเรื่องนี้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.4  :   ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกระทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 : กม. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                 ให้ชะลอการพิจารณาวาระที่ 4.4 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกระทำเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 ไปก่อนเช่นเดียวกับวาระที่ 4.3 ทั้งนี้ โดยให้มีความชัดเจนในขั้นของหลักการเสียก่อน จึงดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบ กทช.ในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเพื่อนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5  :   ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2549 : กม (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม               ให้ชะลอการพิจารณาวาระที่ 4.5 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2549 ไปก่อนเช่นเดียวกับวาระที่ 4.3 ทั้งนี้ โดยให้มีความชัดเจนในขั้นของหลักการเสียก่อน จึงดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบ กทช.ในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเพื่อนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6  :    ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการยืมเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 : กม.  (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                 ให้ชะลอการพิจารณาวาระที่ 4.6 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการยืมเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 ไปก่อนเช่นเดียวกับวาระที่ 4.3 ทั้งนี้ โดยให้มีความชัดเจนในขั้นของหลักการเสียก่อน จึงดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบ กทช.ในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเพื่อนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7  :    ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องกำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ.2549 : กม. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                    ให้ชะลอการพิจารณาวาระที่ 4.7 เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2549 ไปก่อนเช่นเดียวกับวาระที่ 4.3 ทั้งนี้ โดยให้มีความชัดเจนในขั้นของหลักการเสียก่อน จึงดำเนินการปรับปรุงร่างระเบียบ กทช.ในเรื่องนี้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องเพื่อนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8   :   การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 – 2550 : พต.  (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. นำเสนอรายงานการติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548 ให้ กทช. พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นนโยบายก่อนที่จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2548 – 2550 ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9   :   การเข้าร่วมการอบรม Executivelevel Training for Regulators and Policy-Makers ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2549 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง : กร. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                  อนุมัติในหลักการการเข้าร่วมอบรม Executive-level Training for Regulators and Policy-Makers ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2549 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ประสานงานกับ กทช.แต่ละท่านในรายละเอียดเพื่อเตรียมการและบริหารจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของ กทช.ที่จะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไป และให้สำนักงานฯ พิจารณาจัดส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะการเข้าร่วมในแต่ละกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่ม (กลุ่มA-D) เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลที่ใช้งานจริง (Hands-on Approach)

ระเบียบวาระที่   4.10  :   การเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมด้านโทรคมนาคมITU Telecom World 2006 : กร. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

หมายเหตุ                   พิจารณารวมกับวาระที่  4.9

มติที่ประชุม                อนุมัติในหลักการการเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมด้านโทรคมนาคม ITU Telecom World 2006 ระหว่างวันที่ 4– 8 ธันวาคม 2549 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ประสานงานกับ กทช.แต่ละท่านในรายละเอียดเพื่อเตรียมการและบริหารจัดการให้เป็นไปตามความประสงค์ของ กทช.ที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวให้เรียบร้อยต่อไป และให้สำนักงานฯ พิจารณาจัดส่งพนักงานเข้าร่วมดูงานในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่   4.11  :   แนวทางการกำกับดูแลการให้บริการดาวน์โหลดคอนเทนต์ทางโทรศัพท์ที่ไม่เป็นธรรม : ชบ. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                   มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงผลกระทบที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการดาวน์โหลดคอนเทนต์ทางโทรศัพท์ให้ชัดเจน แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.12   :   สิทธิและอำนาจของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (สัญญาเช่าบริการ  NON - POTS)   :   นายสมสกุลฯ   (วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือสอบถามบริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด ว่าปัจจุบันได้มีประกาศ กทช. เรื่อง มาตร การเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนการไต่ส่วนอยู่ บริษัทจะประสงค์เข้าสู่กระบวนการตามประกาศดังกล่าวหรือไม่ หากประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการก็ให้จัดส่งข้อเท็จจริงให้สำนักงาน กทช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.13   :   การปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุเดิม เพื่อตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคม  :  ฉก.   (วันศุกร์ที่  27 ตุลาคม 2539)

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุเดิม เพื่อตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่วิทยุในลักษณะเป็นกลุ่มและไม่ซ้อนทับกับการใช้งานความถี่วิทยุของหน่วยงานอื่น ตามรายละเอียดของขั้นตอนและขอบเขตที่ครอบคลุมเฉพาะบริการโทรคมนาคม 6 ประเภท ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ อาทิ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cellular) บริการโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานนอกสถานที่ (PCT) เป็นต้น โดยรับข้อสังเกตของที่ประชุมในประเด็นเรื่องการมอบอำนาจให้มีความชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการจัดสรรความถี่ใหม่ เพิ่มเติม หรือทดแทน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมที่มีนัยสำคัญ และการเพิ่มกิจกรรมหรือการเพิ่ม Application ใหม่ ซึ่งต้องนำเสนอ กทช.พิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่   4.14  :   ข้อหารือเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทรานแซคชั่นเน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด : ปก. (วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                    มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท ทรานแซคชั่นเน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทราบผลการพิจารณาของ กทช.ในประเด็นข้อหารือเรื่องการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในการให้บริการมูลค่าเพิ่มและการบันทึกและส่ง (Store and Retrieve Value Added Service) นั้น เป็นกิจกรรมในลักษณะ Data Processingหรือ Data Service ที่ให้บริการกับ Corporate User จึงไม่เข้าข่ายเป็นกิจการโทรคมนาคม ที่จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาต ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง

ระเบียบวาระที่   4.15   :  บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอหารือเกี่ยวกับสิทธิการขอรับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 เพื่อประกอบการซื้อหุ้นคืนจาก บมจ. กสท  : ปก.  (วันจันทร์ที่   30 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท เทเลการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่าบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่งและแบบที่สาม ได้ตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ซึ่ง กทช. มีหน้าที่จัดให้บริษัทฯ ได้สมดั่งสิทธิ สำหรับประเด็นหารืออื่นๆกทช. มิอาจก้าวล่วงเนื่องจากเป็นเรื่องรายละเอียดของสัญญาร่วมการงานระหว่างบริษัท เทเลการ์ดฯในฐานะบริษัทคู่สัญญา กับ บมจ.กสท โทรคมนาคม

ระเบียบวาระที่   4.16  :   บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให้บริการ IIG และ NIX : ปก. (วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                   ให้นำ เรื่อง บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให้บริการ IIG และ NIX เสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ กทช. ได้มีเวลาศึกษาในรายละเอียดของเอกสารอย่างรอบคอบก่อน

ระเบียบวาระที่   4.17  :   ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับ บริษัท เน็ทแฟ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด : กท.
(วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549)


มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้ยุติเรื่องที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับ บริษัท เน็ทแฟ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญาเอาผิดบริษัท เน็ทแฟ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และให้มีหนังสือแจ้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม ทราบตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.18  :   การออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์   (ชุดปีใหม่ พ.ศ. 2550 และชุดที่ระลึก) สำหรับมอบให้แก่ บุคคล / หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ : บป (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                     เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดปีใหม่ พ.ศ. 2550 และชุดที่ระลึก รวม 4 รายการ) ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเรื่องสีและภาพลักษณ์ความเป็นไทยของบัตรอวยพรปีใหม่ สำหรับจำนวนที่จะผลิตแต่ละรายการให้พิจารณาสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่จะแจกจ่าย
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1  :  บริษัท แปซิฟิค โกลบอลกรุ๊ป จำกัด ขอชะลอการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง : ปก.  (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                รับทราบเรื่อง บริษัท แปซิฟิค โกลบอลกรุ๊ป จำกัด ขอชะลอการขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต แบบที่สอง ตามเอกสารที่ สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.2  :  รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจำเดือน กันยายน 2549 : กท. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจำเดือน กันยายน 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในลักษณะที่สามารถแสดงให้เห็นภาพ/แผนที่ตั้งได้ชัดเจนถึงการส่งคลื่นรบกวนของสถานีวิทยุชุมชนต่างๆตามที่ได้กล่าวไว้ โดยให้เสนอเป็นเอกสารประกอบรายงานในครั้งต่อๆไปด้วย
 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1  :   การสรรหาบุคคลเพื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ : ผชช.ฐากร / บค / ชบ. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม           
1. รับทราบเรื่องการมอบหมายภารกิจในการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ กทช. จัดให้มีผู้แทนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์คัดเลือกกันเองให้เหลือสาขาละ 15 คน
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการตามประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติของคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และเห็นชอบแผนการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
3. อนุมัติให้สำนักงาน กทช. ตั้งงบประมาณเบิกจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อนและให้เรียกเก็บจากกระทรวงการคลังภายหลัง ต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.2  :   บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ขอจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม และขอให้บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบให้บริษัท เทิร์นอะราวด์ จำกัด เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมให้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด จำนวน 1,500,000 เลขหมาย โดยที่ประชุมเสียงข้างมากได้แก่ ประธาน กทช. กทช.เศรษฐพรฯ กทช.อาทรฯ และ กทช.สุธรรมฯ พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจึงเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทำนองเดียวกับกรณีของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ไปพลางก่อนจนกว่า กทช. จะออกประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมในระยะยาวได้เสร็จเรียบร้อย ซึ่ง กทช. เสียงข้างน้อย ได้แก่ กทช.เหรียญชัยฯ และ กทช.ประสิทธิ์ฯ พิจารณาเห็นว่าในการพิจารณาจัดสรรเลขหมาย นั้นควรใช้หลักเกณฑ์สถิติการจำหน่ายมาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เนื่องจาก Scale การใช้งาน จำนวนลูกค้า และอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการแต่ละรายไม่เท่ากัน

ระเบียบวาระที่   6.3  :   บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ขอเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการในประเทศ : ปก. (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)

มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ยกร่างหนังสือถึง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม แจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ยืนยันกรณีปฏิเสธการดำเนินการของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ จำกัด เพื่อเช่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดระยะเวลาการแจ้งยืนยันกลับมาหรือการแจ้งกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาไปจากเดิมให้ชัดเจนภายใน 5 วัน ตลอดจนอ้างถึงสิทธิของบริษัท ทรูฯ ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นในการเชื่อมต่อโครงข่าย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องยินยอมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่ายของตนตามมาตรา 25 แห่งพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ด้วย แล้วเสนอให้กทช.เศรษฐพรฯและ กทช.สุธรรมฯ ตรวจพิจารณาแก้ไขร่างหนังสือดังกล่าวก่อนจัดส่งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้องและรอบคอบมากที่สุด

ระเบียบวาระที่   6.4  :   การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549)  วาระที่  6.4  เรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (นายสามารถ  รัตนประทีปพร)  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม                เห็นชอบการแต่งตั้งนายสามารถ รัตนประทีปพร เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ทั้งนี้ โดยกำหนดเงื่อนไขการว่าจ้างครั้งละ 1 ปี และอัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 50,000 บาท

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 5:10:06 PM)