สรุปมติที่ประชุม กทช. 38/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 38/2549
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 และวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
ระเบียบวาระที่   1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้ กทช. และ สำนักงาน กทช. มีการประสานงานที่ดีโดยเฉพาะงานที่ กทช. ได้ริเริ่มไว้ควรมอบหมายให้ สำนักงาน กทช. รับช่วงดำเนินการต่อ ทั้งนี้ เนื่องจาก กทช. 3 ท่านจะต้องออกตามวาระ ซึ่งอาจทำให้งานขาดความต่อเนื่อง
2. กรณีเรื่องร้องเรียนของบริษัท ทรู และบริษัท DTAC ขอให้งดการวิพากษ์วิจารณ์
3. การให้ข่าวหนังสือพิมพ์ ในช่วงที่ไม่มีการประชุมอาจแจกเป็นเอกสารข่าว เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4. ขอให้ สำนักงาน กทช. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานเรื่องเลขหมายโทรคมนาคม 10 หลักให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากใกล้จะถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 แล้ว

มติที่ประชุม                 รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่   2.1:    รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26/2549 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549


มติที่ประชุม                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 26/2549 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช.ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช.ได้ตรวจแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่   2.2   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27/2549 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549

มติที่ประชุม                 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27/2549 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่ กทช.ได้ตรวจแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   3  :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. 
มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 37/2549 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 และ วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2549
 
ระเบียบวาระที่   4   :    เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องค้างพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1 :   บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตการให้บริการIIG และNIX : รทช.มนัสฯ, ปก (วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                  มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นกฎหมายของสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างบริษัท ชินแซทเทลไลท์ฯกับ บมจ.กสทโทรคมนาคมในรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะความชัดเจนในข้อ 18 ของสัญญาดังกล่าว ในประเด็นเกี่ยวกับการแยกบัญชีต่างหากจากการหารายได้อื่นนอกจากการให้บริการวงจรดาวเทียมตามที่ระบุไว้ในสัญญานั้น หมายถึงอะไร หรือครอบคลุมเพียงใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯจะต้องขออนุญาตจากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร อาทิ ผลตอบแทน ทรัพย์สิน ความรับผิดชอบและสิทธิต่าง ๆ แล้วเสนอที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว
เรื่องเสนอใหม่

ระเบียบวาระที่   4.2  :    บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม : รทช.มนัสฯ, ปก. (วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม      
1. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท เอเชียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด เพื่อขอให้ยืนยันว่าดาวเทียมระบบ ACeS เป็นของสหรัฐอเมริกาตามความหมายที่สหรัฐอเมริกากำหนดใช่หรือไม่ รวมทั้งให้แจ้งยืนยันสถานะความเป็นต่างด้าวของบริษัทให้ชัดเจนด้วย
2. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ส่งเรื่องให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงกับการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ได้รับทราบ และพิจารณาเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงในด้าน Satellite Services และกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประเด็นของ Landing Rights ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ กทช.
3. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ติดตามสถานะความคืบหน้ากรณีกระทรวง ICT ดำเนินการยกร่างกฎหมายในเรื่องดาวเทียมอยู่ในขณะนี้

ระเบียบวาระที่   4.3   :    การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มี โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ของบริษัท จัสเทล เน็ท เวิร์ค จำกัด : ปก.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.4  :    การขอต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของบริษัท เคิร์ซ จำกัด : ปก.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5   :   การปรับปรุงแผนเลขหมายโทรคมนาคม : คณะทำงานเพื่อ เตรียมความพร้อมในการใช้แผนเลขหมาย
                   เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6  :    บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอนำส่งค่าธรรมเนียมเลข หมายโทรคมนาคมทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 2549 : กลุ่ม ภารกิจด้านการบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7  :   บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8  :   ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา กิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 : กทช.สุธรรมฯ
                   เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9  :    ร่างประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภท บริการขายต่อบริการ : รทช.กุลิศฯ, กม.
                   เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10  :   ร่างประกาศต่าง ๆ สืบเนื่องจากประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 2 ร่าง : กม.,วท., ศฐ. และกลุ่มภารกิจด้านวิชาการฯ
1. ร่างประกาศ กทช. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
2. ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้ง การเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม
                เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.11  :    ร่างประกาศ กทช. เรื่อง ข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ. ... : กท.
                   เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.12  :    ขอแต่งตั้งคณะทำงานในการเตรียมการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และขอใช้งบประมาณสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : คณะกรรมการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคฯ
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.13  :    รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภทจำนวน 4 คณะ : คณะกรรมการมาตรฐาน กทช.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.14   :  ขอบเขตความรับผิดชอบการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคมระหว่าง กทช. และ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ) จำนวน 2 เรื่อง : รทช.นิศกรฯ, ชบ.
1. ขอบเขตความรับผิดชอบการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม ระหว่าง กทช. และ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ในด้านสัญญาให้บริการและการโฆษณา
2. การพิจารณาข้อปรึกษาของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ประเด็น อำนาจการรับเรื่องร้องเรียนระหว่าง สกทช. และหน่วยงานอื่นๆ ตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
                เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.15  :    การประชุม 6th Annual Global 3G Evolution Forum 2007 : รทช.จิราพรฯ, รศ.
                   เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.16  :   การประชุม 3GSM World Congress-Ministerial Programme Personal Invitation to the Annual Government Mobile Forum : รทช.จิราพรฯ, รศ.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.17  :  การปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการ โทรคมนาคม : กทช.สุธรรม
                   เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.18  :    บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทส และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต : รทช.มนัส , ปก.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.19  :   การปฏิบัติตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ของบริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ตเวิร์ค จำกัด (BMCL) : กม., วท., ศฐ. (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม  
     
1. เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามที่ BMCL เสนอเท่าที่ไม่ขัดประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ข้อ 32(1) โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องและครบถ้วนตามประกาศ ข้อ 28 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กทช. ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการปรับปรุงข้อเสนอการใช้โครงข่าย ให้ BMCL สามารถเจรจาสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ขอใช้โครงข่าย BMCL ไปพลางก่อนได้
2. อนุมัติให้ BMCL ผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ.2549 ข้อ 4(1) (3) (4) ข้อ 6(1) (2) ข้อ 10 (1) (2) ข้อ 26 ข้อ 29 และข้อ 123 โดยให้รายงานข้อมูลการใช้วงจรบนโครงข่ายโทรคมนาคมของ BMCL ให้ กทช. ทราบด้วย
3. รับทราบข้อเสนอของ BMCL ในการคิดอัตราค่าตอบแทนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ โดยเป็นเรื่องของคู่สัญญาที่จะตกลงกันเอง

ระเบียบวาระที่   4.20  :   แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 : ศฐ.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5   :  เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :  รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2549 : รทช.กุลิศฯ, กม.

                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.2   :   การปฏิบัติงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กทช.อาทรฯ
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.3  :    แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                   รับทราบมติที่ประชุม กทช. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ณ ห้องประชุมประธาน กทช. ชั้น 12 รวม 5 เรื่องตามที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. 2549
2. เห็นชอบร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549
3. เห็นชอบร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
4. รับทราบในหลักการตามร่างระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 โดยจะได้นำไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป
5. ชะลอการจัดตั้งกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเพิ่มเติมไว้ก่อน เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นในการจัดตั้งสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ระเบียบวาระที่   5.4  :    การกำกับดูแลบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต : รทช.มนัสฯ , กท.
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.5  :   รายงานสถานะและความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.6  :   ร้องเรียนความเสียหายที่เกิดแก่ประเทศ : นายเชียรช่วง (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม             รับทราบเรื่องร้องเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประเทศ ตามที่นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร ได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) กรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท. เดิม) ทำกับบริษัท เอไอเอส จำกัด
 
ระเบียบวาระที่   6   :   เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1 :  การใช้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ : พต. (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)


มติที่ประชุม      
1. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งประเด็นเรื่องการจำกัดสิทธิของผู้ใช้บริการในการคงเลขหมายโทรคมนาคม (Number Portability) ให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ทราบว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินงานของ สำนักงาน กทช.
2. รับทราบการชี้แจงข้อเท็จจริงของบริษัท แอ็ควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กรณีดีแทคและทรูมูฟเผยแพร่เอกสารกล่าวหาบริษัทฯ
3. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ส่งเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด รวมทั้งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของบริษัท แอดวานซ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องสัญญาสัมปทาน โดยให้ระบุว่า สำนักงาน กทช. ยินดีปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวง

ระเบียบวาระที่   6.2  :   ปัญหาการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด : ปก. (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที เพื่อขอให้ยืนยันประเด็นข้อพิพาทเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายว่าข้อเสนอในการขอเชื่อมต่อของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด เป็น POI หรือไม่ โดยให้แจ้งยืนยันโดยเร็ว นับแต่วันที่ได้รับหนังสือสำนักงานฯ
2. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ว่า เนื่องจากบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามข้อ 27 ของประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ดังนั้น จึงเป็นอำนาจของ กทช.ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2544 ต่อไป
3. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ จำกัด เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องนี้ของ กทช.
4. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. โดยเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค และนายพิทยาพลฯ ไปพิจารณาดำเนินการเพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดจุดที่บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ร้องขอเชื่อมต่อเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ กทช.ต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.3  :  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมาย    (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม      
1. อนุมัติให้จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน) จำกัด จำนวน 1,500,000 เลขหมาย ทั้งนี้ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คแซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด
2. ในการนำเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมครั้งต่อไปให้ สกทช. นำเสนอข้อมูล Marginal cost ,Total Cost และ Marginal Benefit ในลักษณะของการ plot graph มาแสดงด้วย

ระเบียบวาระที่   6.4  :   ข้อหารือของ บมจ. ทีโอที ต่อประเด็นสัญญาร่วมการงาน : ศฐ,กม.(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.จัดทำหนังสือแจ้งตอบ บมจ.ทีโอที โดยระบุถึงประเด็นการมีสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเกิดขึ้นโดยอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายในมาตรา 80 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 4 และข้อ 126 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป สำหรับประเด็นข้อหารือของ บมจ.ทีโอที นั้น เป็นเรื่องสิทธิโดยข้อสัญญา ซึ่งหากมีการปฏิเสธสิทธิจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาลต่อไป ทั้งนี้ ให้นำร่างหนังสือตอบไปหารือ กทช.สุธรรมฯ เพื่อความถูกต้องและรอบคอบก่อนดำเนินการจัดส่งต่อไป
2 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกสำนักต่อไปในเรื่องวิธีการทำงานกรณีมีเรื่องเร่งด่วนโดยให้รีบนำมาหารือ กทช.โดยเร็วเพื่อให้ทันการ หากมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมได้

ระเบียบวาระที่   6.5  :    ขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID บริเวณคลังสินค้า ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ฉก. (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.6  :   การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 ของ สกทช. : กทช.สุธรรมฯ(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.7  :   การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช. : กทช.สุธรรมฯ  (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.8  :   การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ : กทช.สุธรรมฯ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.9  :    ข้อร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : กทช.สุธรรมฯ (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.10  :   โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคมและประกาศของ กทช. ประจำปี 2549 : กทช.สุธรรมฯ(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.11  :   การไต่สวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียน บริษัท ทรู มูฟ จำกัด : กม.   (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)
                    เนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนในเรื่องอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด และตัดสินใจด้วยความรอบคอบโดยที่ประชุมเป็นลำดับแรกก่อน ดังนั้น ระเบียบวาระนี้ จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    6.12  :   สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เลขหมาย 08 : ผชช.สุตชาติ(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม  
                 รับทราบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เลขหมาย 08 ในช่วงที่ผ่านมาตามที่ ผชช.สุตชาติฯ รายงาน โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาสุดท้ายถึงสิ้นเดือนนี้ ที่สำคัญ อาทิ
1. ต้องเร่งประชาสัมพันธ์การ Update Sim Card ก่อนเป็นลำดับแรก แล้วรนณรงค์การกดเลขหมาย 10 หลักให้ถูกต้อง
2. ประสานผู้จัดรายการวิทยุทางคลื่น 97 FM (นายวีระฯ) เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. ประสานงานผู้ประกอบการรายใหญ่เช่น AIS , DTAC , TRUE เพื่อตรวจสอบข้อมูลล่าสุดในการ Update Sim Card ให้ชัดเจน เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   6.13  :   ความคืบหน้าการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประเภทผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ : ลทช.(วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                  รับทราบความคืบหน้าการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประเภทผู้แทนสื่อมวลชนสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กทช. โดยสำนักงานฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติทราบในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ต่อไป ตามที่ ลทช.รายงาน

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 4:39:00 PM)