สรุปมติที่ประชุม กทช. 39/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 39/2549
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 
ระเบียบวาระที่   1   :   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1. เนื่องจากในขณะนี้ Operator มีการดำเนินการในหลาย ๆ เรื่อง ขอให้สำนักงาน กทช. ได้ติดตามสถานการณ์รวมทั้งให้ศึกษาประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ประกาศออกไปให้แม่นยำ เพราะในอนาคตจะมีเรื่องเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาของ กทช. จำนวนมาก
2. NEC มีหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งพิจารณาเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงาน กทช. พิจารณาตามความเหมาะสมในการจัดส่งพนักงาน กทช. ไปเข้าร่วม หาก กทช. ท่านใดสนใจก็อาจไปเข้าร่วมได้

มติที่ประชุม                 รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม
                       (ไม่มี)
 
ระเบียบวาระที่   3   :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.ครั้งที่ 38/2549 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 และวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549

มติที่ประชุม        
1.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.ครั้งที่ 38/2549  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2549 และวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ตามที่สำนักงาน กทช.รายงาน
2.  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปรวบรวมจัดทำข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กรณี สรท. กล่าวอ้างถึงความเสียหายที่เกิดกับ บมจ.ทีโอที ในประเด็น Access Charge ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   4   :   เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1  :   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด : ปก.

                   เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณากลุ่มเรื่องในประเภท Non-License ซึ่งมีเป็นจำนวนมากเป็นลำดับแรกก่อนจนหมดเวลาทำการ จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.2   :    การขอต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่งของบริษัท เคิร์ซ จำกัด : ปก.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้พิจารณากลุ่มเรื่องในประเภท Non-License ซึ่งมีเป็นจำนวนมากเป็นลำดับแรกก่อนจนหมดเวลาทำการ จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.3   :  บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต : ปก.

มติที่ประชุม              อนุญาตให้ บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ท จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต แบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและเป็นไปตามประกาศ กทช.ที่กำหนด

ระเบียบวาระที่   4.4   :   ขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID บริเวณคลังสินค้าของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ฉก.

มติที่ประชุม               อนุญาตให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประเภท RFID ย่านความถี่วิทยุ 920 – 925 MHz สำหรับตรวจสอบ และติดตามสินค้าในคลังสินค้าเขตปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามรายละเอียดของเงื่อนไขที่สำนักงาน กทช.กำหนด อันเป็นการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานราชการ และเป็นการใช้ความถี่แบบ  secondary  ตามประกาศ กทช.ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5   :    การปรับปรุงแผนเลขหมายโทรคมนาคม : นายดิเรกฯ
มติที่ประชุม        
1. มอบหมายให้ กทช.สุธรรม รับไปพิจารณาดำเนินการจัดทำร่างหลักการการกำกับดูแลการใช้เลขหมาย SMS เป็นเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.เชิญผู้ให้บริการประชุมหารือให้ข้อคิดเห็นในร่างหลักการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เพื่อประมวลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การใช้เลขหมาย SMSให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
3. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.พิจารณาจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลขหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ (Hardware) รวมทั้งด้านการวางระบบฐานข้อมูล แล้วเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4.6 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ขอนำส่งค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2549 : นายพิชัยฯ

มติที่ประชุม        
1. อนุญาตให้ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ใช้เลขหมาย โทรคมนาคมเดิม สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2,419 กลุ่ม จำนวน 24,190,000 เลขหมาย โดยให้ชำระ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมาย โทรคมนาคมชั่วคราวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสเพื่อทราบ
3. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดทำหลักเกณฑ์เลขหมายโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้ นำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7  :    บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม : นายพิชัยฯ

มติที่ประชุม        
1. อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานสำหรับโครงข่าย โทรศัพท์ประจำที่ ให้แก่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด จำนวน 74,000 เลขหมาย โดยแยกเป็นส่วนภูมิภาค จำนวน 60,000 เลขหมายและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 14,000 เลขหมาย โดยให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด เพื่อทราบ
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องการจัดเตรียมฐานข้อมูล Number Portability ไว้ให้เรียบร้อย  การจัดทำข้อมูล Stock ภาพรวมของเลขหมายพิเศษเสนอ กทช. ทราบ  รวมทั้งให้พิจารณาเรื่องการจัดทำ สมุดปกเหลืองว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงาน กทช. หรือไม่

ระเบียบวาระที่   4.8   :    ร่างระเบียบ กทช.ว่าด้วยการบริหาร และการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 : กทช. สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                มอบหมายให้สำนักงาน กทช. โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นายฐากรฯ) รับไปพิจารณาในรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯให้มีความเหมาะสม และชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549

ระเบียบวาระที่   4.9   :   การปฏิบัติตามประกาศ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ
                      อนุญาตให้บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม โดยขอใช้สัญญาให้บริการแบบเดิมไปพลางก่อนจนกว่า กทช.จะให้ความเห็นชอบตามแบบสัญญาใหม่ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ทั้งนี้ โดยให้มีการผ่อนผันกับผู้ประกอบการทุกรายด้วยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม

ระเบียบวาระที่   4.10   :   ร่างประกาศ กทช.เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ : กม. (นายสมบัติฯ)

มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบร่างประกาศ กทช.เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ ตามที่สำนักงาน กทช.ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อคิดเห็นที่ได้รับจากผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้จัดขึ้นตามที่ระเบียบกำหนด ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนที่จะดำเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายต่อไป อาทิ
1.1 ให้แก้ไขชื่อร่างประกาศใหม่เป็นดังนี้ ร่างประกาศ กทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทการขายส่ง บริการและบริการขายต่อบริการ
1.2 ในข้อ 33 ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเมื่อมีหนังสือแจ้ง กทช.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว ให้ดำเนินการให้บริการต่อไปได้ตามอายุของใบอนุญาต
1.3 ในภาคผนวก คำว่า “บริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ” นั้น ให้ใส่วงเล็บเป็นภาษาอังกฤษประกอบไว้ด้วย (Public Switched Telecommunication Services)
1.4 ในข้อ 1 ให้แก้ไขเป็น “ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” ทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ให้ชัดเจนในประเด็นต่างๆ เพื่อเตรียมการรองรับในขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
1. ความหมายระหว่างคำว่า Resale กับ Wholesale
2. วัตถุประสงค์ของประกาศฯ
3. ความพร้อมของสำนักงานฯในการบังคับใช้
4. การพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
2. เห็นชอบร่างประกาศ กทช. เรื่องลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนร่วมกับร่างประกาศ กทช. เรื่องการประกอบกิจการ โทรคมนาคมประเภทบริการขายต่อบริการ ในข้อ 1 ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.11   :    ร่างประกาศต่างๆสืบเนื่องจากประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมจำนวน 2 ร่าง : กม. ศฐ. วท. และกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
1. ร่างประกาศ กทช.เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
2. ประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้ง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กทช.เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการในการดำเนินกระบวนพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศฯให้ถูกต้อง และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ ให้ตัดข้อ ความในข้อ 5 และข้อ 10 รวมทั้งข้อความในข้อ 2 วรรคท้ายออก โดยปรับข้อความในข้อ 2 วรรคแรกให้เหมาะสมสอดคล้องกันด้วย สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกระบวนการ พิจารณาในข้อ 5 ให้สำนักงาน กทช. ไปตั้งไว้ในงบประมาณของสถาบัน IC ที่จะจัดตั้งขึ้น ซึ่งร่างประกาศที่แก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งเวียนให้ กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายใน 1 เดือน แล้วนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้ง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบการแจ้งข้อมูลแนบท้ายร่างประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเท่าที่จำเป็นตามที่ประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯกำหนดโดยเฉพาะในส่วนที่ 1 , 2 และ 3 เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่สำนักงานฯจนเกินไป สำหรับส่วนที่ 4 ให้คงไว้ตามเดิม ทั้งนี้ โดยให้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ นายพิทยาพลฯ เพื่อช่วยดูด้วย แล้วแจ้งเวียนให้ กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายใน 1 เดือน แล้วนำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.12   :    ร่างประกาศ กทช.เรื่อง ข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ..... : กท.

มติที่ประชุม                 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กทช.เรื่อง ข่ายสื่อสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง พ.ศ..... โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในประเด็นการเปิดกว้างเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในอีก 2 สัปดาห์ก่อนจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.13   :   แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการ และการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 : ศฐ.

มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบในหลักการให้กำหนดบริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Service) และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นประเภทบริการที่จะกำกับดูแลเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อจัดทำโครงสร้างอัตราค่าบริการให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลา 180 วันตามที่ประกาศกำหนด
2. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดของบริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Service) และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในบริการประเภท Broadband และ International Access ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วเพิ่มเติมให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น แล้วจัดทำเป็น Lists เสนอ กทช.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3. มอบหมายให้ สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วยต่อไป อาทิ การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการจัดส่งข้อมูล Tariff ภายใน 30 วัน การพิจารณาการกำกับดูแลในบริการที่มีผลกระทบกับประชาชนมากเป็นลำดับแรกก่อน การยึดหลักการปรับโครงสร้างอัตราค่าบริการของ บมจ. ทีโอที ให้สมดุลย์ (Re-Balancing) และการจัดเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่อง Rate of Return , Price Cap เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.14   :   ข้อร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยบริษัท โทเทิ่ล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : กทช.สุธรรมฯ
                    เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.15   :    การไต่สวนข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนบริษัท ทรู มูฟ จำกัด : กม.

มติที่ประชุม        
1. อนุมัติให้ขยายเวลาในการตรวจสอบ และไต่สวนข้อเท็จจริงออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันครบกำหนดการพิจารณากรณีดังกล่าว
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปวิเคราะห์กำหนดประเด็นวินิจฉัยของเรื่องนี้ให้ชัดเจนก่อน โดยหารือ กทช.สุธรรมฯ แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ เพื่อให้การขอข้อมูล (Facts) จากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท ทรู มูฟ จำกัด/ผู้ร้อง และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)/ผู้ถูกร้อง) มาประกอบการวิเคราะห์ให้ความเห็นได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น และรอบคอบมากยิ่งขึ้นต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.16   :   การประชุม 6th Annual Global 3G Evolution Forum 2007 : รศ.

มติที่ประชุม                    เห็นชอบการเข้าร่วมประชุม 6th Annual Global 3G Evolution Forum 2007 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2550 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยในส่วนของ กทช. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมให้เสนอประธาน กทช. เพื่อพิจารณา สำหรับพนักงาน กทช. ให้อยู่ในดุลพินิจของ ลทช. เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่   4.17   :    การประชุม 3GSM World Congress – Ministerial Programme Personal Invitation to the Annual Government Mobile Forum : รศ.

มติที่ประชุม                   เห็นชอบการเข้าร่วมประชุม 3 GSM World Congress – Ministerial Programme Personal Invitation to the Annual Government Mobile Forum ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2550 ณ เมืองบาเซโลนา ประเทศสเปน โดยในส่วนของ กทช. ที่ประสงค์จะเข้าร่วมให้เสนอประธาน กทช. เพื่อพิจารณา สำหรับพนักงาน กทช. ให้อยู่ในดุลพินิจของ ลทช. เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่   4.18  :   ขอบเขตความรับผิดชอบการคุ้มครองผู้ใช้บริการในบริการโทรคมนาคมระหว่าง กทช.และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ) จำนวน 2 เรื่อง : ชบ.                
                   เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ ได้จะนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.19  :    ขอแต่งตั้งคณะทำงานในการเตรียมการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และขอใช้งบประมาณสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ ,คุณสารี อ๋องสมหวัง

มติที่ประชุม        
1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานในการเตรียมการจัดตั้งสถาบัน คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
2. อนุมัติงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคม จำนวน 2,690,995 บาท
3. รับทราบกำหนดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้ง สถาบันฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ และความคืบหน้าการจัดสัมมนาที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในภาคกลาง และภาคตะวันออกเมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2549 ณ โรงแรม The Star จ.ระยอง
4. รับทราบวงเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1,800,000  บาท เพื่อให้การจัดสัมมนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น  โดยใช้จากงบประมาณของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมตามที่เคยได้รับอนุมัติในการประชุม กทช.  ครั้งที่  28/2549

ระเบียบวาระที่   4.20  :   การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 ของ สกทช. : กทช.สุธรรม
                    เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.21 :   การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช. : กทช.สุธรรมฯ
                   เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.22  :   การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ :กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการส่งคณะเตรียมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่นำโดย รทช.มนัสฯ เดินทางล่วงหน้าไปประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นกับผู้เชี่ยวชาญ ณ บริษัท InterConnect Communications ประเทศอังกฤษ ดังมีรายชื่อคณะเตรียมการฯตามที่ กทช.สุธรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้เพิ่ม รทช.ทศพรฯ เข้าร่วมเป็นคณะเตรียมการฯ ด้วย

ระเบียบวาระที่   4.23 :    โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และประกาศของ กทช.ประจำปี 2549 : กทช.  สุธรรมฯ
                   เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5   :   เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :   รายงานสถานะ และความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

                    เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.2  :    การปฏิบัติงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กทช.อาทรฯ
                    เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.3  :   การกำกับดูแลบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต : กท.
                    เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.4  :    รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2549 : รทช.กุลิศฯ, กม.
                    เนื่องจากมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ จะได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   6   :  เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1 :  การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ FM เป็นการชั่วคราว : ฉก.


มติที่ประชุม          
1. รับทราบเนื่องจากเป็นการขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุในกิจการ วิทยุกระจายเสียง ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กทช.
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประสานแจ้งจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครราชสีมาว่าเนื่องจากเรื่องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กกช. จึงขอให้ประสานโดยตรงกับ กกช. ต่อไป


 

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 4:06:59 PM)