สรุปมติที่ประชุม กทช. 40/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 40 /2549
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.

 
ระเบียบวาระที่   1   :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) กทช.อาทร จันทรวิมล ได้ยื่นหนังสือลาออก ซึ่ง กทช. 6 ท่านที่เหลือยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับประเด็นเหตุผลการลาออกขอความร่วมมือไม่ให้นำไปวิจารณ์ภายนอก
2) เรื่อง Interconnection เป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งผู้รับใบอนุญาต ผู้ร่วมสัญญาการงานและหลายฝ่ายได้ให้ความสนใจ ขอให้สำนักงาน กทช. ให้จัดเตรียมข้อมูลพร้อมศึกษารายละเอียดในกฎเกณฑ์ให้แม่นยำ
3) ผู้บริหาร บมจ. TAC ได้มาพบเพื่อชี้แจงว่าได้ไปพบกับรัฐมนตรีว่า การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการของ บมจ. ทีโอที สหภาพ บมจ.ทีโอที และสหภาพ บมจ. กสท โทรคมนาคมเพื่อชี้แจงเรื่องการยกเลิกจ่ายค่า Access charge โดยใช้แนวทางตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549 แทน
4) ขอให้สำนักงาน กทช. ประสานภายในกับผู้รับใบอนุญาต เพื่อขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากกรณี Access charge ตามสัญญาร่วมการงาน และประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ.2549

มติที่ประชุม               รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                            -ไม่มี-
 
ระเบียบวาระที่   3   :    รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 39/2549 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 39/2549 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2549
 
ระเบียบวาระที่   4   :    เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1:    แผนความถี่วิทยุกิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงในลักษณะ Metropolitan Area Network (MAN) : วท.


มติที่ประชุม                เห็นชอบในหลักการให้จัดทำแผนความถี่วิทยุกิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงในลักษณะ Metropolitan Area Network (MAN) โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำประเด็นข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ร่างแผนความถี่วิทยุกิจการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง เพื่อจัดเตรียมเป็นเอกสารประกอบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ทั้งนี้ โดยให้นำร่างแผนความถี่ฯที่ปรับปรุงแล้วไปหารือกับท่าน กทช. ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน ก่อนไปดำเนินการต่อไป ที่สำคัญได้แก่
1.  ประเด็นด้านเทคนิค อาทิ การพิจารณากำหนดย่านความถี่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่  ITU กำหนด โดยเฉพาะย่านที่มีการจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่มีการใช้งาน โดยไม่ส่งผลให้เกิดการรบกวนการตรวจสอบ Terminology และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจาก Metropolitan Area Network (MAN) เป็น Broadband Wireless Access (BWA) เพื่อเปิดกว้างและมีความเป็นกลางทางเทคโนโลยีมากขึ้น (Neutrality) เป็นต้น
2.  ประเด็นอื่น ๆ ทั้งในด้านผลกระทบต่อเนื่องในการใช้ความถี่ของผู้ประกอบการรายเดิม ด้านกฎหมาย ด้านสังคม รวมถึงการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเปิดกว้าง (Libeeralized Spectrum) ในเรื่อง Non-License โดยต้อง Comply กับหลักเกณฑ์ WiFi เรื่อง e.i.r.p ด้วย

ระเบียบวาระที่   4.2 :    การดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : ศฐ. กม.

มติที่ประชุม                มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับประเด็นข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1) ในประเด็นข้อพิพาทเรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ให้มีหนังสือแจ้งคู่กรณีทั้งสองฝ่าย (บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัดและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ) เพื่อยืนยันสิทธิและหน้าที่ในการเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ซึ่งปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่ที่ กทช. ได้เห็นชอบ RIO แล้ว รวมถึงในประเด็นข้อพิพาท เรื่องการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายฯ และใน เรื่องเลขหมายนั้น จะพิจารณาผูกเป็นประเด็นร่วมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยก็สามารถกระทำได้
2) ในประเด็นเฉพาะเรื่องเลขหมายนั้นให้มีหนังสือถึงบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม ประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายชั่วคราวในข้อ 7 และในหมวด 9 มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยให้บริษัทฯดำเนินการเรื่อง Office Data และ การเปิดTranslator ภายในระยะเวลาที่ กทช. กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาให้แก่บริษัท ทริปเปิลทีฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถนำเลขหมายที่ได้รับจัดสรรจาก กทช.ไปประกอบกิจการได้อย่างเต็มที่ โดยให้สำนักงาน กทช. หารือกับ กทช. สุธรรมเพื่อพิจารณาถ้อยคำในหนังสือให้รอบคอบด้วย ก่อนดำเนินการจัดส่ง
3) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายใหม่ ให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งถึงบริษัทผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการเรื่อง Office Data และ การเปิดTranslator เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวสามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย
4) ให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือสอบถามไปยังบริษัท ทีโอทีฯ เรื่องกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานเรื่อง Office Data และ การเปิดTranslator ที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายให้เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อ ให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

ระเบียบวาระที่   4.3 :   ขอบเขตความรับผิดชอบการคุ้มครองผู้ใช้บริการในบริการโทรคมนาคมระหว่าง กทช.และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง : ชบ.

มติที่ประชุม      
1. เห็นชอบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบการคุ้มครองผู้ใช้บริการ ในบริการโทรคมนาคม ดังนี้
1.1 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) และคณะกรรมการ ว่าด้วยสัญญาตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มี อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาให้บริการ ในกิจการโทรคมนาคมคู่ขนานไปกับ กทช.
1.2 คคบ. และคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการโฆษณาในกิจการโทรคมนาคมคู่ขนานไปกับ กทช. โดยให้ คคบ. และคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการโฆษณาในกิจการโทรคมนาคมเป็นหลักและ กทช. ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์กำกับดูแลการโฆษณาที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อเสนอให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51(10) แห่ง พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
1.3 ผู้มีสิทธิ์ร้องเรียนตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนฯให้หมายความรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) และคคบ. โดยไม่ครอบคลุมถึงพนักงานสอบสวน
2. ให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อทราบเรื่องอำนาจการร้องเรียนตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการว่า บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่   4.4 :    ร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 : ผชช.ฐากรฯ

มติที่ประชุม                   เห็นชอบร่างระเบียบ กทช. ว่าด้วยการบริหารและการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2549 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ร่วมกับ กทช.สุธรรมฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างระบียบดังกล่าวให้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญๆ อาทิ
1. การปรับปรุงแก้ไขในข้อ 9 เกี่ยวกับการพิจารณาจำนวนคณะกรรมการให้เหมาะสม และการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน และในวรรคสุดท้ายให้แก้ไขเป็นกรรมการ กทช. 1 คนลงนามรับรองการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้
2 ในข้อ 7 เกี่ยวกับการจ่ายเงินกองทุน นั้น ควรพิจารณาระบุไว้ในส่วนอื่นของระเบียบจะเหมาะสมกว่าหรือไม่
3 ในข้อ 13 ให้พิจารณากำหนดกรอบ หรือสัดส่วนวงเงินเพื่อสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆตามที่วัตถุประสงค์กำหนดไว้ให้ชัดเจน
4 พิจารณาระบุข้อความในประเด็นเกี่ยวกับ “ ในกรณีที่จำเป็น สามารถจัดหานิติบุคคลมาจัดการได้ “ เพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย
5 ในหมวด 3 การจัดสรรเงินกองทุน ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนไว้ให้ชัดเจนด้วย เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

ระเบียบวาระที่   4.5 :    ร่างหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทาง : พต.

มติที่ประชุม        
1. รับทราบเค้าโครงและความคืบหน้าของการยกร่างหลักเกณฑ์มีสิทธิแห่งทางตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
2. ให้ กทช.นำเอกสารร่างหลักเกณฑ์สิทธิแห่งทางไปพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบและชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อน โดยหากมีข้อคิดเห็นประการใดขอให้ส่งให้สำนักงาน กทช.เพื่อปรับปรุงแก้ไขภายใน 1 สัปดาห์ และนำลง Website ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ตามขั้นตอนก่อนดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6 :    ข้อร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                  รับทราบเรื่องกรณีข้อร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงาน กทช.ได้เร่งนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. ครั้งที่ 38/2549 แล้ว และได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม กทช.เรียบร้อยแล้วตามที่ ลทช.รายงาน
ระเบียบวาระที่ 4.7 ข้อหารือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ปก.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8 :    การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 ของ สกทช. : กทช.สุธรรมฯ
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9 :    การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช. : กทช.สุธรรมฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10 :   การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                  เห็นชอบการแต่งตั้ง นายพิทยาพล จันทนะสาโร ผชช. อาวุโส สำนักงาน กทช. เป็นผู้อำนวยการสถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวในวาระเริ่มแรกจนกว่า กทช. จะสรรหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้โดยให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ได้รับในปัจจุบัน

ระเบียบวาระที่   4.11 :   มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.12 :    โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคมและประกาศของกทช. ประจำปี 2549 :กทช.สุธรรมฯ
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.13 :    โครงการเรื่อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่ พนักงานสำนักงาน กทช. และบุคคลภายนอก : บค.
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.14 :    ข้อมูลประกอบสำหรับการประชุมผ่านสายโทรศัพท์กับบริษัท Citicorp Securities (Thailand) Ltd. : กลุ่มภารกิจด้านแผนกล ยุทธ์ฯ
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.15 :    การประชุมระดมสมองการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย : กทช.เศรษฐพรฯ ,รทช.นิศกร

มติที่ประชุม        
1 รับทราบการดำเนินการประชุมระดมสมองการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทยในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ต่อไปตามเสนอ
2 มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวตามข้อ 1

ระเบียบวาระที่   4.16 :    โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท : กทช.เศรษฐพรฯ ,รทช.นิศกร

มติที่ประชุม        
1 อนุมัติให้สำนักงาน กทช. ดำเนินโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบทได้ตามที่เสนอภายใต้ความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่าง สำนักงาน กทช. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงาน กทช. จะรับผิดชอบในวงเงินจำนวน 33,757,700 บาท ทั้งนี้ โดยให้ส่งโครงการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท และสำนักงานราช เลขาธิการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. เห็นชอบให้ ลทช. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือสามฝ่าย โดยเชิญ 2 หน่วยงานดังกล่าวมาหารือ เพื่อประสานการดำเนินโครงการร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างแท้จริงต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.17 :    การขอต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของบริษัท เคิร์ซ จำกัด : ปก.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.18 :   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท แปซิฟิค อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด : ปก.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.19 :    การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำนวน 5 ราย : ปก.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.20 :    การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สอง ที่มี โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง ของบริษัท จัสเทล เน็ท เวิร์ค จำกัด : ปก.
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   5   :    เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1:    การสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประเภทผู้แทนสื่อมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ : ผชพ. ฐากรฯ


มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการสรรหาสมาชิกสมัชชาแห่งชาติประเภทผู้แทนสื่อมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ตามที่ ลทช.รายงาน

ระเบียบวาระที่   5.2  :   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอให้ชี้แจง การทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม : กท.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดี
จะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.3 :    การกำกับดูแลบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ให้ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต : กท.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.4 :    นำเสนอบทความ PICMENT 2006 และ EOROMOT 2006 : กทช.ประสิทธิ์ฯ

มติที่ประชุม                 รับทราบรายงานนำเสนอบทความ PICMENT 2006 และ EOROMOT 2006 ซึ่ง กทช. ประสิทธิ์ฯ กทช. เหรียญชัยฯ และนายอายุทธ์ฯได้นำเสนอผลงานในที่ประชุม PICMENT2006 ณ ประเทศ ตุรกีและที่ประชุม EOROMOT 2006 สหราชอาณาจักร ตามเอกสารที่เสนอ

ระเบียบวาระที่   5.5 :    หนังสือแสดงความขอบคุณของบริษัท โอทาโร จำกัด : กท.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.6 :    การปฏิบัติงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : กทช.อาทรฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดี
จะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.7 :    ข้อหารือของสมัชชาโทรศัพท์ในประเด็นขอชี้แจงในสิ่งที่ยังเข้าใจ คลาดเคลื่อน : ศฐ.
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.8 :    รายงานสถานะและความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคม
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.9 :    รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน กันยายน  2549
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.10 :    รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน ตุลาคม  2549
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.11 :   รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชน ประจำเดือน ตุลาคม 2549
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   6   :    เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่   6.1:    การกำกับดูแลเลขหมายโทรคมนาคมซึ่งถูกกำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อใช้บริการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (บริการ SMS) : กทช.สุธรรมฯ


มติที่ประชุม                  มอบหมายให้ กทช. จัดส่งประเด็นข้อคิดเห็นที่ได้ให้ไว้ในที่ประชุม เพื่อให้ กทช. สุธรรม ประมวลสรุปเสนอเป็นประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้านนี้ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ต่อไป อาทิ ในเรื่องเอกภาพของเทคโนโลยี (Uniformity) ข้อเท็จจริงกรณี ITU จะยกเลิกการใช้เลข “0” นำหน้า การมุ่งเน้นหลักการส่งเสริมการลงทุน SMS (Investment) การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการคิดราคาค่าบริการ รวมถึงในประเด็นความเหมาะสมในการจัดเป็นเลขหมายพิเศษ และการรับฟังข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่พบในการให้บริการ SMS เป็นต้น แล้วนำผลที่ได้รับประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักการและเหตุผลดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

สร้างโดย  - 2fellows  admin (22/3/2559 15:40:00)