สรุปมติที่ประชุม กทช. 41/2549

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่  41/2549
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2549   เวลา  14.00  น.
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เวลา  09.00  น.
และ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 10.30 น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  12  อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่      1       :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) เมื่อวานนี้ กทช. อาทรฯ มาพบ และได้ชี้แจงเหตุผลที่ขอลาออก เนื่องจากต้องไปช่วยงานด้านสังคมกับองค์กรต่างๆ อาจทำให้ไม่สามารถทำงานให้ กทช. ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี หาก กทช. มีเรื่องใดให้ช่วยก็ยินดี
2) ขอให้สำนักงาน กทช. ร่วมแรงร่วมใจและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ อย่าได้หวั่นไหวกับสถานการณ์และสื่อต่างๆรอบข้าง
3) ขอให้สำนักงาน กทช.ช่วยสรุป และจัดเตรียมข้อมูลเรื่องเลขหมาย 08 การเปลี่ยนแปลงเลขหมาย 9 หลัก เป็น 10 หลัก ให้ กทช. เพื่อที่ได้สื่อสารกับสื่อมวลชนได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
มติที่ประชุม                     รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่     2      :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่    2.1    :   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 28/2549 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2549 และวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2549(วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม  2549 )
ระเบียบวาระที่     3      :  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ  กทช.   ครั้งที่  40/2549  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2549 )

 
มติที่ประชุม                     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.ครั้งที่ 40/2549  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
 
ระเบียบวาระที่     4       :     เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่     4.1    :     รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภท   จำนวน  4 คณะ  (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2549 )

                                    
มติที่ประชุม    
1. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐาน กทช. และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานโทรคมนาคมรายประเภท จำนวน 4 คณะ
2. เห็นชอบ ร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคด้านโทรคมนาคมจำนวน 13 ฉบับ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการตรวจสอบเรื่องถ้อยคำทางกฎหมายให้ถูกต้องครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะประกาศใช้ในเวลาที่เหมาะสม ต่อไป
3. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับประเด็นข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปตรวจสอบความพร้อมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ Enforcement ร่างประกาศฯทั้ง 13 ฉบับดังกล่าวให้ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นความเหมาะสมเรื่องกำหนดระยะเวลาที่จะประกาศและความพร้อมในการบังคับใช้ของสำนักงาน กทช. โดยพิจารณาจัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติ แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. มอบหมายให้คณะกรรมการมาตรฐานฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯที่ เกี่ยวข้องรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
4.1 ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศว่าด้วยมาตรฐาน VoIP โดยให้ระบุเป็นหมายเหตุว่า กทช.จะพิจารณากำหนดในเรื่อง Emergency Call ในภายหลัง ทั้งนี้ โดยให้ประสานงานกับคณะผู้ศึกษา (ดร.วาทิตฯ) ตามโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง IPV6 รับไปพิจารณาศึกษารายละเอียดในการกำหนดมาตรฐานในเรื่อง Emergency Call ดังกล่าวต่อไป
4.2 ประสานงานกับ กทช.สุธรรมฯ ซึ่งได้ขอรับไปพิจารณาเพื่อตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนในกรณีของบริการ VoIP ว่าจะเข้าข่ายเป็นมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ โดยเป็น Class ที่ตรงกับบริการอินเทอร์เน็ตที่ได้มีประกาศไปแล้วหรือไม่
4.3 พิจารณากำหนด Code รหัสมาตรฐานต่างๆแต่ละรายการให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้อย่างสะดวก และเป็นระบบที่ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาเรื่องการจัดทำ Sticker เพื่อรับรองมาตรฐานและระบุ Serial Number อุปกรณ์มาตรฐานด้วย
4.4 หารือกับ กทช.ประสิทธิ์ฯ และ กทช.เหรียญชัยฯ ในเรื่องการนำระบบการรับรองมาตรฐานห้อง Lab อาทิ ISO 17025 มาใช้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
ระเบียบวาระที่     4.2     :   ข้อมูลประกอบสำหรับการประชุมผ่านสายโทรศัพท์กับบริษัท   Citicorp Securities ( Thailand) Ltd. (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2549 )

มติที่ประชุม                      รับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการประชุมผ่านสายโทรศัพท์กับ บริษัท Citicorp Securities (Thailand) Ltd. ตามที่สำนักงาน กทช.ได้จัดเตรียมไว้ และเห็นชอบให้สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท Citicorpฯ ต่อไปแทนการประชุมผ่านสายโทรศัพท์ตามที่ ลทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     4.3      :    การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 ของ สำนักงาน กทช.      
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่     4.4      :    การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่     4.5     :   โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและประกาศของ กทช.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่      4.6    :   โครงการเรื่อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน สำนักงาน กทช.” และบุคคลภายนอก  (วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549)

มติที่ประชุม    
1.  เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และให้เพิ่มทุนเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและการวิจัยพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โดยให้รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดังนี้
1.1  การพิจารณาให้ทุนจะต้องมีคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
1.2 การกำหนดประเภททุนให้แบ่งออกเป็น  2 ลักษณะ  ได้แก่  ทุนสำหรับพนักงานสำนักงาน กทช. และทุนทั่วไป
1.3  เงื่อนไขการใช้ทุน ในกรณีเป็นพนักงานสำนักงาน กทช. หากมาปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานฯ  ให้ใช้คืนเฉพาะเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งสำนักงาน กทช.   จ่ายให้เพื่อการศึกษา สำหรับกรณีของบุคคลภายนอกที่ได้รับทุนให้มีเงื่อนไขว่าจะต้องทำประโยชน์ให้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย
1.4  การพิจารณาให้ทุนจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับในร่างของสถาบันอิสระที่สำนักงาน กทช. จัดตั้งขึ้น
1.5  ทุนที่สำนักงาน กทช. จะจัดสรรให้จะต้องไม่น้อยกว่าทุนที่จัดสรรโดยสำนักงาน กพ.
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาจัดทำโครงการให้ทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     เนื่องในวโรกาสที่พระชนม์พรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 ด้วย

ระเบียบวาระที่      4.7       :   การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุโทรคมนาคมตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตาม
ความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่       4.8     :   ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมในประเทศ 
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่        4.9     :   การตรวจพิจารณาหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
                        
มติที่ประชุม          
1.  เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานและเกณฑ์การตรวจพิจารณาหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตามที่ สำนักงาน กทช.เสนอ
2.  เห็นชอบการตรวจพิจารณาหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ประกอบการโทรคมนาคม 19 รายตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
3.  รับทราบแนวทางการบังคับทางปกครองของ ลทช. กรณีที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมฝ่าฝืนไม่จัดส่งหลักเกณฑ์ให้ กทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในกำหนดเวลาตามที่ สำนักงาน กทช. เสนอ
4.  มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ยังไม่จัดส่งหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้ กทช. พิจารณาภายในกำหนดเวลา ให้เร่งดำเนินการ ทั้งนี้ โดยให้แจ้งเรื่องค่าปรับไปด้วย
ระเบียบวาระที่       4.10    :   การขอข้อเท็จจริงกรณี CDMA ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน ประกอบกับหมดเวลาทำการแล้ว จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่       4.11    :   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศของบริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
 
หมายเหตุ                          พิจารณาร่วมกับวาระที่  4.12 :   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง  บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศจำนวน 9 ราย
                  
มติที่ประชุม                       อนุมัติการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ประเภทที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ของบริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย)  จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ สำหรับเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตฯ ให้สำนักงานฯ นำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
 
ระเบียบวาระที่       4.12    :   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศจำนวน 5 ราย (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
                       ที่ประชุมเห็นชอบให้เรื่องในวาระนี้ไปพิจารณาร่วมกับวาระที่ 4.11 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ของบริษัท แปซิฟิค อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จำกัด
 
มติที่ประชุม    
1. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการ 5 ราย ได้แก่
1.1  บริษัท เด่นอุดม  วิศวกรรม จำกัด
1.2 บริษัท สวัสดี ช้อป จำกัด     
1.3 บริษัท ออลเทเลคอม จำกัด    
1.4 บริษัท บอลตัน เน็ตเวิร์ค คอนซัลติ้ง จำกัด 
1.5 บริษัท วัน โอ วัน โกลเบิ้ล จำกัด    
                        ทั้งนี้ โดยยังไม่อนุมัติเลขหมายพิเศษ เพื่อเป็น International Access Code ให้แก่ บริษัท สวัสดี  ช้อป จำกัด และ บริษัท วัน โอ วัน โกลเบิ้ล จำกัด   ในขณะนี้จนกว่า กทช.  จะมีมาตรการในการจัดสรรเลขหมายพิเศษ  สำหรับเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้สำนักงาน กทช.นำเสนอ กทช.พิจารณาต่อไป
2.  มอบหมายให้ สำนักงาน กทช.   จัดให้มีทีมงานในการเฝ้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตของผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตจาก กทช.ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 
ระเบียบวาระที่    4.13     :   การขอต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ของบริษัท เคิร์ซ จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
 
มติที่ประชุม                     อนุมัติการขอต่ออายุใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง แก่บริษัท เคิร์ซ จำกัด แต่โดยที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออนุญาตใบอนุญาตภายหลังจากใบอนุญาตเดิมหมดอายุแล้ว ในชั้นต้นนี้ จึงมอบหมายให้สำนักงาน กทช. แจ้งตักเตือนบริษัทฯไปก่อนเพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก
 
ระเบียบวาระที่ 4.14 :การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง (บริการโทรศัพท์ที่ใช้ Personal Communication : PCT) ของบริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
 
มติที่ประชุม          
1.  มอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและวิเคราะห์เพิ่มเติมให้ชัดเจน แล้วนำเสนอที่ประชุมในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาในประเด็นทางกฎหมายให้รอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น ที่สำคัญได้แก่
1.1   การตรวจสอบข้อมูลความเป็นมาของบริษัท เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัดให้ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นช่วงเวลาที่มีการจัดตั้ง หรือการเปลี่ยนชื่อจากบริษัทเดิม รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจในการให้บริการ
1.2  การตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขสิทธิการใช้คลื่นความถี่ที่โอนมาให้กับบริษัทฯ นั้น ยังเป็นของ บมจ.ทีโอที หรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบสัญญาการให้บริการโทรศัพท์แบบ PCTของบริษัทฯ ด้วยว่า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น มีการรับรู้หรือไม่
1.3   การวิเคราะห์เพิ่มเติมตามประกาศ กทช. ในเรื่อง บริการขายต่อบริการ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยให้พิจารณาทั้งระบบตั้งแต่การให้บริการในแบบ Wholesale จนถึงResale
2.  มอบหมายให้สำนักงานฯ ไปพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการคิดการเปรียบเทียบปรับกรณีบริษัทฯไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตตามกรอบเวลาที่กำหนดในมาตรา 81 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2544 โดยอาจพิจารณาจากขนาดการลงทุนของธุรกิจ และผลกระทบทางสังคม แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วย
 
ระเบียบวาระที่   4.15   :   บริษัท อคิวเมนท์ จำกัดขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่ม (Very Small Aperture Terminal (VSAT))   (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
                  
มติที่ประชุม          
1.  อนุมัติการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้บริการเฉพาะกลุ่ม (Very Small Aperture Terminal (VSAT)) ของบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ โดยระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าเป็นการอนุมัติตามสิทธิที่บริษัทฯมีอยู่ในการประกอบกิจการให้บริการด้านโทรคมนาคมเดิมตามมาตรา 79 และมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ. 2544 และเป็นการพิจารณาอนุมัติเฉพาะรายเท่านั้น
2.  มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติมให้รอบคอบยิ่งขึ้นในประเด็นการตรวจสอบรายละเอียดข้อผูกพันของ WTO ในเรื่องดาวเทียม เมื่อปี 2537 ด้วย (Horizontal Commitment of WTO for Satellite in 1994)  ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในประเด็นเงื่อนไขการเปิดเสรีในการแข่งขันของดาวเทียมต่างชาติ รวมทั้งการพิจารณาดำเนินการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมเสนอ กทช.ต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    4.16      :   บริษัท จัสเทล เนทเวิร์ค จำกัด ขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สอง ที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
                  
มติที่ประชุม          
1.  อนุมัติการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเองของ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด  ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ โดยอนุญาตให้ดำเนินการเฉพาะการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและการให้บริการโทรคมนาคมภายในประเทศ สำหรับกรณีบริการระหว่างประเทศให้ระบุไว้ในเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตเป็นการอนุญาตให้ทดลอง เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดหลักเณฑ์การเปิดเสรี International Gateway ที่เหมาะสมต่อไป
2.  มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ไปพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์กรณีการอนุญาตให้ทดลองสำหรับบริการระหว่างประเทศในเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต โดยใช้แนวทางตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่  เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวที่ให้คนกลางมีส่วนร่วมในการศึกษาทดลอง และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ กทช. ทราบ แล้วนำเสนอที่ประชุมพิจารณา
3.  มอบหมายให้ สำนักงาน กทช. ไปพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการประกอบกิจการการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Gateway)  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการให้บริการระหว่างประเทศของบริษัทฯดังกล่าว และจากการศึกษาข้อมูลของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในระยะต่อไป
 
ระเบียบวาระที่      4.17    :   ข้อหารือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
                  
มติที่ประชุม                      ให้เลื่อนการพิจารณาวาระที่ 4.17 เรื่องข้อหารือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้สำนักงาน กทช.เชิญผู้แทน EGAT มาชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่     5       :    เรื่องเพื่อทราบ   
ระเบียบวาระที่     5.1    :   รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2549 (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

 
มติที่ประชุม                     รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2549 ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่     5.2    :    รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนตุลาคม 2549 (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)
 
มติที่ประชุม                       รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนตุลาคม 2549 ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่     5.3     :   รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนเดือนตุลาคม 2549 (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                     รับทราบ เรื่องรายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชนเดือนตุลาคม 2549 ตาม เอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ

ระเบียบวาระที่     5.4      :   รายงานสถานะและความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                       รับทราบเรื่องรายงานสถานะและความคืบหน้าของการเจรจาเปิดเสรีทางการค้าบริการด้านโทรคมนาคมอันเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ กทช. ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้ทราบตามเอกสารที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5.5 : รายงานการใช้ประโยชน์และความขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Utilization and Scarcity Report) (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                      รับทราบรายงานการใช้ประโยชน์และความขาดแคลนเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Utilization and Scarcity Report) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2549   ซึ่งมีจำนวนเลขหมายโทรคมนาคมมาตรฐานที่มีผู้ใช้บริการจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549  ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     5.6      :   หนังสือแสดงความขอบคุณของ บริษัท โอทาโร จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)
 
มติที่ประชุม                      รับทราบ เรื่องหนังสือแสดงความขอบคุณของ บริษัท โอทาโร จำกัด   กรณีแก้ไขปัญหาการขาย NIX และ IIG ของ บมจ.กสท. โทรคมนาคม ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
 
ระเบียบวาระที่    5.7      :    การขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กทช.  (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                      รับทราบหนังสือของ กทช.อาทรฯ ถึงประธาน กทช.ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549    แจ้งเรื่องการขอลาออกจากการเป็นกรรมการ กทช.  (นายอาทร   จันทวิมล) ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     5.8     :   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอให้ ชี้แจงการทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                      รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน กทช.ในการพิจารณากรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอให้ชี้แจงการทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ โดยไม่มีเหตุที่จะพิจารณากรณีดังกล่าวต่อไปแต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบัน บมจ. ทีทีแอนด์ที เป็นผู้ถือหุ้นเพียงร้อยละ 9.09 ของหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทริปเปิลทีฯ อันเป็นผลให้ บริษัท ทริปเปิลทีฯ สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ทีทีแอนด์ที ดังนั้น จึงไม่เข้ากรณีการถือครองธุรกิจในบริการประเภทเดียวกัน ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     5.9    :  คำชี้แจงของสมัชชาโทรศัพท์ในประเด็นขอชี้แจงในสิ่งที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน  (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549)

มติที่ประชุม                    รับทราบการชี้แจงของ นายสมชัย แนวพานิช   ในประเด็น บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน)  และ บริษัท ทรูมูฟ (จำกัด) เรียกร้องว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ต้องจ่ายค่า Access Charge เลขหมายละ 200 บาท  ต่อเดือน ให้กับ บมจ.ทีโอที ในขณะที่ บริษัท เอไอเอส ได้รับการยกเว้น ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.10    :   การจัดบรรยายเฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 4 หัวข้อ   “How Regulations  Bring  in  Competition in the Market   : International Experience ” (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
 

มติที่ประชุม                     รับทราบการจัดบรรยายเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “How Regulations Bring in Competition in the Market : International Experience ” โดย Mr. Scott H. Jacobs ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2549 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ   อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กทช.  ตามเอกสารที่ กทช.สุธรรมฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่    5.11    :   การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้  และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ.2549 (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน  2549 )
 
มติที่ประชุม  
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศ กทช. เรื่องการใช้และเชื่อม ต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 รวมทั้ง กรณี บมจ. ทีโอที มีหนังสือชี้แจง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการเจรจาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และการขอเลื่อนการบังคับใช้ประกาศ กทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม
2.มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ. ทีโอที เพื่อขอให้ยืนยันเรื่องการขอเลื่อนการบังคับใช้ประกาศ กทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ว่าประสงค์จะใช้สิทธิตามประกาศในข้อ 123 หรือข้อ 125 เพื่อที่คณะกรรมการ กทช. จะได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่ประกาศกำหนดต่อไปทั้งในเรื่องของการทำ Public Hearing และRIA ทั้งนี้ โดยให้ กทช.สุธรรมฯ ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของข้อความในหนังสือให้รอบคอบก่อนจัดส่ง แล้วเวียนสำเนาหนังสือดังกล่าวให้ กทช. ทุกท่านได้รับทราบด้วย
3.มอบหมายให้สำนักงาน กทช.จัดทำ Standing paper ในเรื่องแนวทางปฏิบัติตามประกาศ กทช.ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ.2549 เพื่อให้ กทช.ทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งในด้านกฎหมาย เทคนิค พาณิชย์ การคิดค่า Charge ต่างๆ รวมถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์และกระบวนการ ที่ถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนที่มาของการจัดทำประกาศฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารในการชี้แจงของ กทช.ได้อย่างถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯไปปรึกษา กทช.สุธรรมฯ  เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นประกอบการจัดทำเอกสารดังกล่าวด้วย ก่อนมอบให้ กทช.ทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ระเบียบวาระที่     6      :    เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่     6.1   :    การเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ณ สหราชอาณาจักร สวีเดน และนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2550 (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549)

 
มติที่ประชุม                    อนุมัติให้เพิ่มการดูงานในประเทศสวีเดน และนอร์เวย์ รวมทั้งขยายระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ จากเดิมระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2549 เป็นวันที่ 2-9 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่    6.2    :    พิธีการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2559 (วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549) 
 
มติที่ประชุม      
1.  รับทราบกำหนดการพิธีการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 และงานสโมสรสันนิบาตในวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงกำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549 เป็นวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549
 
ระเบียบวาระที่     6.3      :    การไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนของ บริษัท ทรู มูฟ    จำกัด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน  2549)
 
มติที่ประชุม    
1.  รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีขอร้องเรียนของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด
2.  เห็นชอบแนวทางการดำเนินกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและประเด็นการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อร้องเรียนของ บมจ.ทรูมูฟ จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ และให้ใช้แนวทางการดำเนินงานดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.  ต่อไปในอนาคต
 
ระเบียบวาระที่      6.4     :    การไปชี้แจงศาลปกครองกลาง  (วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549)
 
                
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้ กทช.สุธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้แถลงคำชี้แจงต่อศาลปกครองกลาง โดยให้ชี้แจงเรื่องประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 สรุปได้ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กทช. ตามกฎหมายมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ง กทช. ได้ดำเนินการตามหลักสากลโลก สำหรับประเด็นขอเลื่อนการบังคับใช้ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 หาก บมจ. ทีโอที ประสงค์ที่จะขอบังคับตามข้อ 125 ของประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ในประเด็นกรณีพิพาทเรื่อง Access Charge เป็นเรื่องระหว่างคู่สัญญาร่วมการงานที่จะตกลงกัน

ระเบียบวาระที่     6.5      :   โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี E-Leaning) ( วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549)
 
มติที่ประชุม                     อนุมัติให้ดำเนินการโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี E-Learning โดยมี Professor Richard Lessly ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี E-Learning เป็นผู้บรรยายในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2550 โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจำนวน 103,000 บาท ตามข้อเสนอของ กทช.เศรษฐพร

ระเบียบวาระที่     6.6      :    การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา(วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549)
 
มติที่ประชุม                       อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตามที่ กทช.ประสิทธิ์ เสนอ ทั้งนี้ โดยให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 3:13:07 PM)