สรุปมติที่ประชุม กทช. 42/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 42 /2549
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2549
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
 
ระเบียบวาระที่   1  :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2549 ขอให้สำนักงานฯ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่อยู่ในภารกิจซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ รวมทั้ง เรื่องของงบประมาณ โดยให้เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2) ขอให้สำนักงาน กทช. จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเรื่องที่จะเข้าประชุมให้เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว

มติที่ประชุม               รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   2   :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่  2.1 :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 30/2549 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549


มติที่ประชุม               ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 30/2549 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช.ได้ดำเนินการแก้ไข ตามที่กทช. ได้พิจารณาตรวจแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   2.2  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 31/2549 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549

มติที่ประชุม                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 31/2549 วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2549 ซึ่งสำนักงาน กทช.ได้ดำเนินการแก้ไขตามที่กทช.ได้พิจารณาตรวจแก้ไขแล้ว
 
ระเบียบวาระที่   3   :  รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.

มติที่ประชุม           รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 41/2549 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549
 
ระเบียบวาระที่   4  :  เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่  4.1 :  ข้อหารือการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ปก.


มติที่ประชุม    
1 อนุมัติในหลักการแนวทางการดำเนินงานในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามที่ สำนักงาน กทช.เสนอรวม 3 ข้อ ได้แก่
1) ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับสิทธิในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามตามที่ บมจ.กฟผ. ได้ดำเนินการไว้แล้ว โดยยกเว้นค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตจำนวน 500,000 บาท เนื่องจาก บมจ. กฟผ. ได้ชำระไว้แล้ว รวมทั้ง ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต พร้อมยืนยันเกี่ยวกับสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้สำนักงาน กทช. ต่อไป
2) ให้ใบอนุญาตฯมีผลบังคับใช้เมื่อได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจโทรคมนาคมโดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กทช. กำหนด
3) ให้ บมจ.กฟผ. สามารถทำสัญญาให้เช่าโครงข่ายโทรคมนาคมกับคู่สัญญาเดิมได้ในระหว่างการรอผลการพิจารณาใบอนุญาตจาก กทช.
2 ให้ กฟผ. เร่งจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต พร้อมยืนยันเกี่ยวกับสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้สำนักงาน กทช. โดยด่วนเพื่อประกอบการวิเคราะห์ของสำนักงาน กทช.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตฯ แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.2  :  บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม : ปก.

มติที่ประชุม    
1 อนุมัติให้บริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 โดยให้กำหนดเงื่อนไขที่สำคัญให้ชัดเจน 2 ประการได้แก่
1) การอนุญาตนี้ กทช. จะไม่ต้องรับผิดชอบภาระอื่นใดอันเกิดจากการที่ผู้ขออนุญาตมีสัญญาร่วมการงานกับผู้อื่น
2) ให้บริษัทฯดำเนินการประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่เสนอ
2 มอบหมายให้สำนักงาน กทช.กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป

หมายเหตุ                     กทช.สุธรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยงดออกเสียงในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาร่วมการงานระหว่าง บมจ. ทีโอที กับ บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากเป็นเรื่องความตกลงระหว่างคู่สัญญากันเอง ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลภายนอก

ระเบียบวาระที่   4.3  :   บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ขออนุญาตมีโครงข่ายเป็นของตนเอง : ปก.

มติที่ประชุม                 อนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองตามประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ และบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สอง (Automatic License) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยให้สำนักงาน กทช. ยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวต่อไป รวมทั้งให้กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตต้องไม่น้อยกว่า หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standard Condition) กับกรณีของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ด้วย

ระเบียบวาระที่   4.4  :   บริษัท ทรู มูฟ จำกัด แจ้งความประสงค์ขอใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมพร้อมค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายโทรคมนาคม

มติที่ประชุม                 อนุญาตให้ บจ.ทรู มูฟ ใช้เลขหมายโทรคมนาคมเดิมสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 1,000 กลุ่ม (1,000,000 หมายเลข) โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (ค่าธรรมเนียมรายเดือนในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย) และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.มีหนังสือแจ้ง บจ.ทรู มูฟ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5 :   การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 ของ สกทช. : กทช.สุธรรมฯ, กลุ่มภารกิจด้านแผนกลยุทธ์ฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6 :   การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช. : กทช.สุธรรมฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.7 :    โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และประกาศของ กทช. ประจำปี 2549 : กทช.สุธรรมฯ, พต.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8  :   โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. จากบุคคลภายนอก ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. : กลุ่มภารกิจด้านแผนกลยุทธ์ฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9  :  การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10  :   การขอข้อเท็จจริงกรณี CDMA ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.11  :   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมในประเทศ : ตว.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.12  :   โครงการปรับปรุงกิจการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ พ.ศ. 2549-2550 : ตว.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.13  :   การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม : วท.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.14  :   การจัดทำแนวทางกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต : คณะกรรมการจัดทำแนว ทางการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.15  :   บริการโทรคมนาคมของ บริษัท วัน – ทู - ออล จำกัด : กท.
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.16  :  การจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำ กทช. (พลเอกชูชาติ สุขสงวน และพลตำรวจตรีวิบูลย์ศักดิ์ สิทธิเดชะ) : บค.

มติที่ประชุม    
1 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญประจำ กทช. ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
2 อนุมัติให้จ้าง พลเอกชูชาติ สุขสงวน และพลตำรวจตรีวิบูลย์ศักดิ์ สิทธิเดชะ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ กทช. ต่อไปอีก 1 ปี โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท/ราย ทั้งนี้ให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านของ กทช. พ.ศ. 2548
 
ระเบียบวาระที่   5    :   เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1 :   แนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นข่าวต่อ กทช. : กทช.สุชาติ

                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเสนอเพื่อรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.2  :   ปัญหาการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด :ปก.

มติที่ประชุม    
1 รับทราบผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม กทช. ครั้งที่ 38/2549 เรื่องการขอเช่าใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งขณะนี้ ข้อเท็จจริงยุติแล้ว พร้อมที่จะให้ กทช. พิจารณาในประเด็นข้อกฎหมาย แต่เพื่อความรอบคอบสำนักงาน กทช. จะมีหนังสือแจ้งย้ำไปยังผู้ร้องและผู้ถูกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีผู้ใดส่งเอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยจะนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
2 เห็นชอบให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ.ทีโอที บมจ. กสท. โทรคมนาคม และบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด เพื่อทราบว่าขณะนี้ข้อเท็จจริงได้ยุติแล้ว โดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน ซึ่ง กทช. จะพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายต่อไปโดยด่วน
3 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดทำแนวทางการพิจารณาประเด็นสำคัญรวม 3 ประเด็น ตามที่ได้มีหนังสือแจ้ง บมจ.ทีโอที เพื่อขอให้พิจารณาโดยให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่   5.3  :   การร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตทำมีและค้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเสนอเพื่อรับทราบในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่   6    :   เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่   6.1 :   ขอทราบความคืบหน้าในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสานในเมือง : ฉก.


มติที่ประชุม    
1 รับทราบเรื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยขอทราบความคืบหน้าในการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใช้ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารในเมือง
2 เนื่องจากเป็นกรณีการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับมีเหตุผลความจำเป็นเรื่องระยะเวลาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดโดยเฉพาะในประเด็นด้านกฎหมายและด้านเทคนิค แล้วนำเสนอกรรมการกลั่นกรองตามขั้นตอน ก่อนเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยเร็วในการประชุมครั้งต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 2:45:55 PM)