สรุปมติที่ประชุม กทช. 43/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 43 /2549
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2549
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
 
 
ระเบียบวาระที่   1    :   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ตามที่สำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา กทช. 3 ท่านที่จะต้องพ้นวาระในเดือน กันยายน 2550 แต่โดยที่ขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้ สำนักงาน กทช. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการรวมทั้งปัญหาอุปสรรคเตรียมไว้หากจะต้องรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะจะมีความเกี่ยวข้องกับกรณีที่ กทช. ลาออก 1 ท่านด้วย ดังนั้น เพื่อมิให้ถูกกล่าวหาว่า สำนักงาน กทช.ละเลยไม่ดำเนินการ จึงขอให้สำนักงาน กทช.ให้ความสำคัญสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษด้วย
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯได้ตั้งข้อสังเกตในหลายเรื่อง จึงขอให้สำนักงาน กทช.ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้รับทราบตามที่คณะกรรมการตั้งข้อสังเกตไว้
3. เนื่องจากวาระประชุมมีจำนวนมากจึงขอความร่วมมือ กทช. ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนด สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศของ กทช. ขอให้พิจารณาความเหมาะสมเพราะในขณะนี้ กทช. มีเหลือ 6 ท่าน หากไม่ครบองค์ประชุมจะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่สำคัญเร่งด่วนได้
4. ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆของคณะกรรมการ กทช. นั้น เมื่อมีคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องแล้ว ขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองมาแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะในประเด็นสำคัญๆเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจ
5. ในการจัดวาระการประชุม กทช. นั้น ขอให้สำนักงาน กทช.พิจารณาจัดตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเรื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานฯ สามารถนำผลการพิจารณาที่ได้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

มติที่ประชุม               รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้สำนักงาน กทช. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    2   :   เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม                 ให้มีการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 32/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 ให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากยังมี กทช.อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจแก้ไข
 
ระเบียบวาระที่    3   :   รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.

มติที่ประชุม                รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 42 /2549 วันที่ 8 ธันวาคม 2549
 
ระเบียบวาระที่   4    :   เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่   4.1 :   การจัดทำงบประมาณประจำปี 2550 ของ สกทช. : กทช.สุธรรมฯ, กลุ่มภารกิจด้านแผนกลยุทธ์ฯ


มติที่ประชุม                 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. เร่งรัดดำเนินการจัดการประชุมระหว่าง กทช.และสำนักงาน กทช. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2549 เพื่อพิจารณาร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณประจำปี 2550 ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระเบียบวางไว้ก่อน 1 มกราคม 2550 โดยให้พิจารณาปรับเลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสีออกไปก่อน เนื่องจากการจัดทำแผนงบประมาณดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ระเบียบวาระที่   4.2   :   โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมและประกาศของ กทช. ประจำปี 2549 : กทช.สุธรรมฯ, พต.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.3   :   โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. จาก บุคคลภายนอกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. : กลุ่มภารกิจด้านแผนกลยุทธ์ฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.4   :   การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช. : กทช.สุธรรมฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.5  :   การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการทดสอบ รับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.6  :   การขอข้อเท็จจริงกรณี CDMA ของ บมจ. กสท.โทรคมนาคม : กม.

มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหนังสือแจ้งตอบข้อเท็จจริงถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณี CDMA ของ บมจ. กสท.โทรคมนาคม ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมแล้วเวียนให้ กทช.ทุกท่านพิจารณา ก่อนจัดส่งต่อไป โดยเฉพาะการเพิ่มเติมข้อมูล และข้อเท็จจริงในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
1.1 ให้ระบุถึงการดำเนินการในเรื่องนี้ของ กทช.เป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 79 และมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตให้ตามสิทธิของ บมจ.กสท โทรคมนาคมในการให้บริการโทรคมนาคมเท่าที่มีอยู่เดิม
1.2 ควรระบุช่วงเวลาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณี CDMA นี้ เรียงลำดับก่อน-หลังให้เห็นชัดเจน (Time Line) โดยเป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.โทรเลขโทรศัพท์ 2477 ก่อนที่จะมี พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543 และพ.ร.บ.การประกอบกิจการฯ พ.ศ.2544 ประกาศใช้
1.3 ให้แก้ไขข้อความร่างหนังสือแจ้งตอบที่เสนอในข้อ 2 และ 3 โดยเปลี่ยนจากข้อความว่า “กรณีตามประเด็นหารือ” เป็น “กรณีตามประเด็นข้อ......”
1.4 ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานมติ ค.ร.ม.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมไปด้วย
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.นำส่งเอกสารข้อมูลสัญญาที่ บมจ. กสท.โทรคมนาคมทำไว้กับ บริษัท ตะวันโมบาย เทเลคอม จำกัด และบริษัท BKFT จำกัด ให้ กทช.ประสิทธิ์ และกทช.สุธรรม ตรวจดูด้วย

ระเบียบวาระที่   4.7   :   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมใน ประเทศ : ตว.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.8  :   โครงการปรับปรุงกิจการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ พ.ศ. 2549 - 2550 : ตว.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.9  :   การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่เพื่อกิจการ โทรคมนาคม : วท.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.10  :  การจัดทำแนวทางกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต : คณะกรรมการ จัดทำแนว ทางการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.11  :   บริการโทรคมนาคมของ บริษัท วัน – ทู - ออล จำกัด : กท.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.12  :   ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการขอใช้และการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.13  :   การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.14  :   โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโทรคมนาคมรุ่น 2 : บค.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.15  :   การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม : คณะอนุกรรมการฯ
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.16  :   การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนา เทคโนโลยีและ ผลิตภัณฑ์ Access Network Equipment : คณะอนุกรรมการฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.17  :   รายงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Broadband Multimedia Products : คณะอนุกรรมการฯ
                     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.18  :   รายงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ RFID : คณะอนุกรรมการฯ
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ อย่างไรก็ดีจะได้มีการบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.19  :   การรถไฟแห่งประเทศไทยขอรับการจัดสรรความถี่วิทยุในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารในเมือง : ฉก.

มติที่ประชุม    
1.  อนุมัติจัดสรรความถี่วิทยุให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยใน โครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารในเมือง โดยใช้ย่านความถี่ 440 – 470 MHz มาตรฐาน TETRA (Terrestrial Trunked Radio) จำนวน 8 คู่ความถี่
2.  อนุมัติให้สำนักงาน กทช. พิจารณากำหนดรายละเอียดทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมต่อไป โดยใช้สถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ จำนวน 8 เครื่อง สถานีวิทยุเคลื่อนที่ (ติดตั้งในรถไฟ) จำนวน 18 เครื่อง และเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ จำนวน 100 เครื่อง

ระเบียบวาระที่   4.20  :   การทดสอบสัญญาณรบกวนระหว่าง WiMAX กับสถานีฐาน ของดาวเทียมไทยคม 5 ในย่านความถี่ Extended C Band 3.4-3.6 GHz : ปก.

มติที่ประชุม    
1.  เห็นชอบในหลักการให้มีการทดสอบสัญญาณรบกวนระหว่าง WiMAX กับสถานีฐานของดาวเทียมไทยคม 5 ในย่านความถี่ Extended C Band 3.4-3.6 GHz โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทดลองและทดสอบ
2. ให้สำนักงาน กทช. ไป ตรวจสอบสัญญาร่างการดำเนินงาน เรื่องดาวเทียมรวมทั้งมติ กบถ. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้แก่บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) และให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่   4.21  :   การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ราย : ปก.

มติที่ประชุม    
1. อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เพื่อให้บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศแก่บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท มิลคอม เทเลคอม จำกัด
2. มอบหมายให้ กทช.สุธรรม รับไปดำเนินการจัดทำเงื่อนไขมาตรฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง และให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.22  :   บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง : ปก.

มติที่ประชุม                    อนุมัติให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สองที่มี โครงข่ายเป็นของตนเองแก่ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด โดยให้กำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่องการประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทบริการ ขายต่อบริการรวมทั้งให้สำนักงาน กทช. ติดตามการดำเนินงาน ทุก ๆ 3 เดือน

ระเบียบวาระที่   4.23  :   ประกาศ กทช. เรื่อง กระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ต เกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเตอร์เน็ตแบบที่สอง ( Automatic License ) และประกาศ กทช. เรื่อง การขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเตอร์เน็ต แบบที่สาม : กท.

มติที่ประชุม                  เห็นชอบให้ถอนเรื่องนี้ออกจากวาระการประชุม กทช.ในครั้งนี้ ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการรายงานข้อมูลจากทุกสามเดือนเป็นรายไตรมาส นั้น เป็นประเด็นในทางปฏิบัติที่สำนักงานฯ สามารถไปบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่เสนอได้เองต่อไป

ระเบียบวาระที่   4.24  :   บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ สาม : ปก.

มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องสถานะของบริษัทว่าเป็นต่างด้าวหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์ Roll out plan และแผนการลงทุนตลอดจนประเด็นเรื่องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมตามประกาศ กทช. เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549 ด้วย และนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
2. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะ Wire Line
 
ระเบียบวาระที่   5     :   เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1  :   แนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎเป็นข่าวต่อ กทช. : กทช.สุชาติ

                       เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเสนอเพื่อรับทราบในวาระนี้

ระเบียบวารที่     5.2   :   การร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต ทำ มี และค้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน : กม.
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเสนอเพื่อรับทราบในวาระนี้

ระเบียบวาระที่   5.3   :  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่องแนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  :  พต.
                       เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเสนอเพื่อรับทราบในวาระนี้                  
 
ระเบียบวาระที่   6.1  :   การทำคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การคดีปกครอง ระหว่างนายประมุท สูตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กทช. ที่ 1 และ บมจ. ทีโอที ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี : กม. , ชบ.

มติที่ประชุม    
1. มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน เนื่องจากล่าช้ามามากแล้ว โดยให้หารือกับ กทช. สุธรรมฯ ในช่วงเย็น วันนี้ก่อนจัดส่งคำให้การเพิ่มเติมฯให้กับอัยการในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549 รวมทั้งปรับปรุงร่างคำให้การเพิ่มเติมฯตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่
1.1 ให้ใส่ข้อความที่ว่า “ การให้ข้อมูลที่อยู่นั้น เป็นข้อมูลมาตรฐานสากล ตามบัตรประชาชนและตามทะเบียนราษฎร ดังนั้นจึงเป็นข้อมูลสาธารณะ สามารถเปิดเผยได้
1.2 ประเด็นชี้แจงในคำให้การ ข้อ 3 ที่อ้างถึง รัฐธรรมนูญ มาตรา 37 ทั้งวรรคแรกและวรรคสองนั้น ให้ตัดออก โดยให้อ้างถึงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2. มอบหมายให้สำนักงานรับข้อสังเกตของที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องฟ้องร้อง กทช.เร่งด่วนลักษณะนี้ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยให้ประสานขอคำปรึกษากับ กทช. เศรษฐพรฯ และ กทช. สุธรรมฯ ในโอกาสแรก รวมทั้งพลเอก ชูชาติ สุขสงวน และ อาจารย์ กมลชัย ฯ ในฐานะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย กทช. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่สับสน

ระเบียบวาระที่   6.2  :   เงินรางวัลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน กทช. : บค.
                          เนื่องจากวาระนี้เป็นการประชุมภายใน กทช. เพื่อพิจารณา จึงไม่มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมไว้ในรายงานการประชุม

มติที่ประชุม    
1.  อนุมัติในหลักการการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. ในลักษณะเงินรางวัลการปฏิบัติงาน
2.  ให้สำนักงาน กทช. จัดทำระเบียบการจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่   6.3  :   สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : กม.

มติที่ประชุม                   รับทราบเรื่องการปฏิบัติตามประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ของ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และกระบวนการตรวจสอบสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของสำนักงาน กทช.

ระเบียบวาระที่    6.4  :   การจ้างผู้เชี่ยวชาญประจำ กทช. ( นายสุวัฒน์ จิตรถเวช ) : บค.

มติที่ประชุม                   อนุมัติการจ้างนายสุวัฒน์ จิตรถเวช เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำ กทช. เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป และกำหนดอัตราค่าตอบแทนจำนวน 50,000 บาท / เดือน ทั้งนี้โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กทช. ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน พ.ศ. 2548

ระเบียบวาระที่    6.5  :   โครงการการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบโครงการการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบและ เงื่อนไขของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม
2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมตามที่ กทช. สุธรรมฯ เสนอ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกได้รับสิทธิค่าตอบแทนเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. 2548 สำหรับกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯที่เป็นพนักงานสำนักงาน กทช.ให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการแก้ไขระเบียบฯเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่   6.6  :   ขอนำผู้เชี่ยวชาญตามโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพ ยุโรปเข้าพบ กทช. : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                   รับทราบการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ และการบรรยายสรุปภาพรวมพร้อมทั้งขอบเขตการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน Spectrum Management 2 คน ได้แก่ Mr. Richard Womersley และ Mr. David Ian Court ตามโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสหภาพยุโรปเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการจัดโปรแกรมฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งสองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่พนักงานได้อย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่การดำเนินโครงการความร่วมมือนี้ด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ระเบียบวาระที่   6.7  :   ปัญหาการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายของ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด : กทช.สุธรรมฯ

มติที่ประชุม                    รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามมติ กทช.ครั้งที่ 42/2549 ในเรื่องปัญหาการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ตามที่ ลทช. รายงาน ซึ่งที่ประชุมได้หยิบยกขึ้นมาสอบถามด้วยความห่วงใยและมิได้นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งเร่งรัดให้สำนักงาน กทช. ติดตามผล พร้อมวิเคราะห์เสนอความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายให้ กทช.พิจารณาโดยด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 2:16:16 PM)