สรุปมติที่ประชุม กทช. 44/2549

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่  44/2549
 วันพฤหัสบดีที่ 21  ธันวาคม  2549 เวลา  09.30  น.
ณ  ห้องประชุม  ชั้น  12  อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
ระเบียบวาระที่   1      :     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ขอให้สำนักงาน กทช.ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในการประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะมีการฟ้องร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที ซึ่งกำลังเป็นข่าวออกมาในขณะนี้ โดยขอให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
2. ในเรื่องการประชุม กทช.ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะในประเด็นที่สำคัญๆ เพื่อให้วาระการประชุมที่ยังค้างการพิจารณาอยู่สามารถเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้เสร็จสิ้น

มติที่ประชุม                    รับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่    2     :       รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2549  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549
 
มติที่ประชุม                     ให้มีการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่   32/ 2549   วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 ให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากยังมี กทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจแก้ไข

ระเบียบวาระที่    3     :       รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.ครั้งที่ 43/2549 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2549 
 
มติที่ประชุม                      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 43/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2549
 
ระเบียบวาระที่   4       :     เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่   4.1    :     โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และประกาศของ กทช.ประจำปี 2549 

 
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาวาระที่ 4.1 ไปบ้างแล้วโดยเฉพาะการเร่งรัดสำนักงาน กทช. ให้ดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็ว อย่างไรก็ดี ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปเป็นมติที่ชัดเจน การพิจารณาในวาระนี้ จึงยังไม่เสร็จสิ้น โดยจะได้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม กทช. อีกครั้งหนึ่งต่อไป
 
ระเบียบวาระที่    4.2    :    โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. จาก   บุคคลภายนอกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช

มติที่ประชุม                      อนุมัติในหลักการการดำเนินโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช.จากบุคคลภายนอกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กทช. สำหรับการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาดำเนินการนั้น ให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
 
ระเบียบวาระที่     4.3    :    การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช.
                  เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.4    :    การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการทดสอบ รับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
                  เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.5    :    ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการขอใช้และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด 
                 เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.6     :    การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ : กม.
                เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.7     :   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมใน  ประเทศ
                เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวารที่       4.8     :   โครงการปรับปรุงกิจการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ  พ.ศ. 2549-2551
                เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่      4.9      :   การจัดทำแนวทางกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต
                 เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.10     :   บริการโทรคมนาคมของ บริษัท วัน– ทู - ออล จำกัด                 
                  เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.11      :   โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโทรคมนาคมรุ่นที่ 2

มติที่ประชุม                       อนุมัติให้สำนักงาน กทช.ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโทรคมนาคม รุ่นที่ 2 โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับพนักงานจำนวน 40 คน ในวงเงิน 3,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่      4.12      :    การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
 
มติที่ประชุม    
1. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมตามที่เสนอ โดยได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างดีตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม โทรคมนาคมขึ้นใหม่  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบคงเดิม  และมีระยะเวลาดำเนินงาน  90 วัน    โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช.นำเสนอประธาน กทช.เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา (TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสำหรับประเทศไทยเสนอ กทช.พิจารณาอนุมัติต่อไปตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่     4.13    :   การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ ผลิตภัณฑ์ Access Network Equipment

มติที่ประชุม    
1.  รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Access Network Equipment ตามที่เสนอ โดยได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างดีตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ   ผลิตภัณฑ์ Access Network Equipment  ขึ้นใหม่โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบคงเดิม และมีระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน   โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. นำเสนอประธาน กทช. เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
3.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์  Access  Network  Equipment     ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา (TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบIntelligent IP PBX เสนอ กทช.พิจารณาอนุมัติต่อไปตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่    4.14     :   รายงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Broadband Multimedia Products

มติประชุม    
1. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Broadband Multimedia Products  ตามที่เสนอ โดยได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างดีตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
2. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Broadband Multimedia Products ขึ้นใหม่โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบคงเดิม  และมีระยะเวลาดำเนินงาน  90 วัน  โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช.นำเสนอประธาน กทช.เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี  และผลิตภัณฑ์  Broadband  Multimedia   Products  ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา  (TOR)   เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเสนอ กทช.พิจารณาอนุมัติต่อไปตามข้อเสนอแนะ ได้แก่
3.1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการสอนแบบผสมผสาน (Blended  Learning)
3.2 โครงการพัฒนาเกตเวย์รักษาความปลอดภัยข้อมูลสำหรับระบบ Broadband
3.3 โครงการวิจัยเรื่องระบบการสตรีมวีดิทัศน์เพื่อรองรับงานประยุกต์ Multimedia แบบโครงข่าย

ระเบียบวาระที่    4.15   :   รายงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ RFID

มติที่ประชุม    
1.  รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ RFID ตามที่เสนอ โดยได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการตามกรอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอย่างดีตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้
2.  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ RFID ขึ้นใหม่โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบคงเดิม และมีระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน โดยมอบหมายให้ สำนักงาน กทช.นำเสนอประธาน กทช.เพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
3.  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ RFID ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา (TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการระบบต้นแบบการประยุกต์ใช้ RFID ในระบบขนถ่ายสินค้า เสนอ กทช.พิจารณาอนุมัติต่อไปตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่    4.16    :   การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่เพื่อกิจการ โทรคมนาคม  
                   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่    4.17      :   รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำแนว ทางการกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมต่อสุขภาพมนุษย์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการ แพทย์
                     
มติที่ประชุม    
1.  รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการจัดทำแนวทาง การกำกับดูแลความปลอดภัย  ของการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพมนุษย์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.  เห็นชอบในหลักการ
2.1  ร่างมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องส่งวิทยุคมนาคมต่อสุขภาพมนุษย์ฯ
2.2  ร่างแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยของมนุษย์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุคมนาคม
2.3  ร่างแถลงการณ์เรื่องหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อลดผลกระทบด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.4  เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้บริโภค และผู้ประกอบการ จำนวน 5 ฉบับ ตามที่คณะกรรมการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยฯ เสนอ
3.   มอบหมายให้สำนักงาน กทช.นำร่างเอกสารตามข้อ 2 ไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดให้รอบคอบทั้งในประเด็นด้านการบังคับใช้ทางกฎหมาย และผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริโภค และผู้ประกอบการก่อนจัดทำเป็นร่างประกาศ กทช. และคู่มือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2550 แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
4.  ในการดำเนินการตามข้อ 3 มอบหมายให้สำนักงาน กทช.หารือร่วมกับ กทช.ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านเพื่อประกอบการดำเนินการให้รอบคอบยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะการให้ข้อคิดเห็นทางด้านเทคนิคจาก กทช.ประสิทธิ์ และกทช.เหรียญชัย   รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก กทช.เศรษฐพร และ กทช.สุธรรม ในการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่    4.18      :   รายงานผลการประชุมประสานงานกับประเทศลาวเพื่อจัดตั้ง JTC ไทย-ลาวและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องที่จะต้องดำเนินการ 
                       เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่      4.19     :    การบังคับทางปกครองกรณีการชำระค่าธรรมเนียมและคืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป ของ บมจ.ทีโอที              
                        เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่   4.20    :   การกำหนดเลขหมาย Signaling Point Code (SPC)         
                         เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่    4.21   :   การต่ออายุสัญญาการให้บริการฐานข้อมูลโทรคมนาคมของ บริษัท การ์ทเนอร์            
                         เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่    4.22    :   การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการตั้งเสาอากาศสถานีวิทยุคมนาคม
เรื่องที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการตั้งเสา อากาศสถานีวิทยุคมนาคมแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่อาจเกิดอันตรายแก่ร่างกาย
เรื่องที่ 2 การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการตั้งเสาอากาศสถานีวิทยุคมนาคมของ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ หมู่บ้านดุสิตอเวนิว กรุงเทพฯ
 
มติที่ประชุม                      มอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการ ดังนี้
1.  จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเท็จจริงทั้งในทางเทคนิค สังคม และสิ่งแวดล้อมชุมชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องการร้องเรียนกรณีการตั้งเสาอากาศสถานีวิทยุคมนาคมฯ เพื่อนำผลที่ได้รับเป็นแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป
2.  ให้ดำเนินการตามข้อ 1 ในลักษณะเป็นกรณีศึกษา (Case Study) จากการร้องเรียนการตั้งเสาอากาศสถานีวิทยุคมนาคมของ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ หมู่บ้านดุสิตอเวนิว กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นกระบวนการแบบ Community Process ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ประชาชนผู้เดือดร้อน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กทช.และสำนักงาน กทช. ทั้งนี้ โดยให้สำนักงานฯ เร่งจัดทำรายละเอียดของแนวทางและวิธีการดำเนินโครงการในกรณีศึกษาดังกล่าวเสนอที่ประชุม กทช.พิจารณาโดยเร็วที่สุดต่อไป

ระเบียบวาระที่    4.23     :   การให้บริการวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio ของบริษัท วิทยุ   การบินแห่งประเทศไทย จำกัด
                    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่    4.24     :    การให้บริการเพิ่มเติมของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด 
                      เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่    4.25      :   ขอให้ดำเนินการไต่สวนการถือครองหุ้นเกินกำหนดและควบคุม การบริหารธุรกิจของ ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
                       เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้

ระเบียบวาระที่     4.26      :   บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด ขอทบทวนการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง
                       เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
 
ระเบียบวาระที่    5     :   เรื่องเพื่อทราบ
ระเรียบวาระที่    5.1   :   แนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นข่าวต่อ กทช. 
 

               เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่    5.2   :   สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง แนวทางและ มาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อการ กำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรม 

                          เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่    5.3    :   การร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต ทำ มี และค้า เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน
                      เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 
ระเบียบวาระที่     5.4   :   การร้องเรียนต่อ กทช. ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
                      เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่    5.5   :   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอความ อนุเคราะห์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก
                       เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ  มาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการนำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 
ระเบียบวาระที่    6     :   เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่    6.1   :   การส่งมติที่ประชุม กทช.และรายงานการประชุม กทช.ที่เกี่ยวกับวิทยุชุมชนตามหมายเรียกของศาลอาญากรุงเทพฯใต้

 
มติที่ประชุม                   เห็นชอบให้สำนักงาน กทช.จัดส่งมติที่ประชุม และรายงานการประชุม กทช.ที่เกี่ยวข้องกับวิทยุชุมชน ซึ่งได้มีการรับรองแล้วไปเป็นพยานเอกสารตามหมายเรียกของศาลอาญากรุงเทพใต้ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่     6.2   :   ปัญหาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต  เกตเวย์ จำกัด
                        
มติที่ประชุม    
1. รับทราบหนังสือยืนยันข้อเท็จจริง และประเด็นข้อพิพาทของ  บมจ.ทีโอที บมจ.กสท โทรคมนาคม และบจ.ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง จุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่ตำบลปาดังเบซาร์ของสำนักงาน กทช.ตามที่เสนอ
2. เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เสร็จสิ้น และขณะนี้ กทช.ได้เริ่มต้นกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายแล้ว    แต่โดยที่ บมจ. ทีโอที มีประเด็นข้อโต้แย้งเพิ่มเติม  ดังนั้น เพื่อความรอบคอบจึงมอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ.ทีโอที  เพื่อยืนยันว่าจุดเชื่อมต่อที่ปาดังเบซาร์เป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่เป็นชุมสายท้องถิ่นตามข้อ 11 วรรค 3  ของประกาศ  กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม  พ.ศ.2549 หรือไม่
1. ให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้ง บมจ. กสท โทรคมนาคม และบจ.ทรู อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ เพื่อทราบประเด็นข้อโต้แย้งของ  บมจ.ทีโอที  และให้โอกาสผู้ประกอบการทั้ง 3  รายจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือความเห็นเพิ่มเติมได้  ทั้งในกรณีที่โต้แย้งหรือสนับสนุนอันถือเป็นกระบวนการ  สืบความตามกฎหมายภายใน 15 วันเพื่อประกอบการพิจารณาของ กทช.โดยด่วนต่อไป

ระเบียบวาระที่      6.3     :    กรณีการขอเช่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายของ True Internet   Gateway

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้นำเรื่องในวาระที่ 6.3 เรื่องกรณีการขอเช่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายของ True Internet Gateway   ไปพิจารณารวมกับวาระที่ 6.2  ปัญหาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต  เกตเวย์ จำกัด ตามที่ ลทช.เสนอ

ระเบียบวาระที่      6.4      :    การจัดระเบียบวาระการประชุม กทช.ในสัปดาห์หน้า

มติที่ประชุม                       มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ประมวลเรื่องการร้องเรียนที่ได้รับเข้ามาทั้งหมดเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาในการประชุม กทช.สัปดาห์หน้าก่อนสิ้นปีเพื่อเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาการร้องเรียนในเรื่องต่างๆที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสิ้น

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 1:58:30 PM)