สรุปมติที่ประชุม กทช. 45/2549

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ 45/2549
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2549
เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ สำนักงาน กทช.
 
 
ระเบียบวาระที่   1     :    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. การประชุม กทช. ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 45 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. 2549 โดยจะเห็นได้ว่าในปีนี้มีวาระการประชุมเป็นจำนวนมาก และยังมีที่จะต้องพิจารณารออยู่อีก ดังนั้นสำหรับในปี 2550 จึงขอให้ กทช. ทุกท่านใช้เวลาในการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่
2. การประชุม กทช. เพื่อพิจารณางบประมาณปี 2550 ที่ผ่านมามีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ขอฝาก ลทช.และ รทช. ได้กำกับดูแลด้วย
3. เรื่องเร่งด่วนกรณี บมจ.ทีโอที ไม่ยอมจัดทำ Offece Data และเปิด  Translator ให้กับ บมจ.DTAC และ บจ.ทรู มูฟ  ขอให้สำนักงานฯรีบดำเนินการเรื่องนี้ด้วย
4. ประธานบอร์ด บมจ.ทีโอที ได้ส่งผู้ประสานงานมาพบ โดยแจ้งว่าบอร์ด บมจ.ทีโอที ไม่ได้เห็นชอบให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที มาฟ้องร้อง กทช.
5. บจ.ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ มีหนังสือแจ้งว่าเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวทำให้ Internet ล่มติดต่อไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ จึงเสนอ กทช.พิจารณาให้บริษัทฯเชื่อมต่อตรงกับผู้ใช้บริการในต่างประเทศ
มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กทช.รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่     2     :   รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 32/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549 โดยสำนักงาน กทช.ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ กทช.ทุกท่านได้มีการตรวจสอบและขอแก้ไขมา
ระเบียบวาระที่    3     :   รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช.
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทช. ครั้งที่ 44/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2549 ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ 
ระเบียบวาระที่    4      :    เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่    4.1   :    โครงการการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทกิจการ โทรคมนาคมและประกาศของ กทช. ประจำปี 2549 : กทช.สุธรรมฯ, พต.

     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.2   :   การจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานของ กทช. ประจำปี 2549 : พต.
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.3    :   การต่ออายุสัญญาการให้บริการฐานข้อมูลโทรคมนาคมของบริษัทการ์ทเนอร์ : คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการให้บริการฯ ของบริษัท การ์ทเนอร์
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่     4.4    :   การแต่งตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการ กทช. : กทช.สุธรรมฯ
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.5   :   รายงานผลการประชุมประสานงานกับประเทศลาวเพื่อจัดตั้ง JTC ไทย-ลาวและ เรื่องที่เกี่ยวเนื่องที่จะต้องดำเนินการ : รศ.
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.6    :   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขอใช้อาคารศูนย์สื่อสารดาวเทียมใน ประเทศ : ตว.
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.7   :   โครงการปรับปรุงกิจการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ พ.ศ. 2549- 2551 : ตว.
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวารที่   4.8   :   การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่เพื่อกิจการ โทรคมนาคม : วท.
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.9   :   การให้บริการเพิ่มเติมของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด : กท.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.10   :   การรายงานผลวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราค่าบริการ ตามประกาศ กทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ.2549 : ศฐ.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.11   :   การจัดทำแนวทางกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต : คณะกรรมการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลนโยบายอินเทอร์เน็ต
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.12   :  การส่งเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ : ฉก.
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.13  :    การแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม “Telecommunications Research and Industrial Development Institute” : “TRIDI” : กทช.ประสิทธิ์ฯ
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและกฎกติกา (นายสถิตย์ บุญสะอาด) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. รับไปพิจารณาตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่    4.14   :   การบังคับทางปกครองกรณีการชำระค่าธรรมเนียมและคืนเลขหมายโทรคมนาคมทั่วไป ของ บมจ.ทีโอที : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.15   :   การดำเนินการตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 : กม.
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.16   :   การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ตามมาตรา 11 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 : กม.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.17   :   การแก้ไขประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องกำหนดให้ผู้ใช้ความถี่วิทยุต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ ความถี่วิทยุ : กม.
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.18   :   การกำหนดเลขหมาย Signaling Point Code (SPC) : กลุ่ม ภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.19   :   บริษัท ดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด ขอทบทวนการ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็น ของตนเอง : ปก.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.20  :    การให้บริการวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด : กม.
   เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.21   :   ขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุ จัดตั้งสถานี และนำเข้าเครื่องวิทยุ คมนาคม : ฉก.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.22   :   ขออนุญาตติดตั้งอุปกรณ์ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจำกลางบางขวาง : ฉก.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่    4.23   :   การดำเนินการประเด็นข้อร้องเรียนของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม : กท. , กม. และกลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ
มติที่ประชุม    
1. รับทราบภาพรวมกรณีการร้องเรียนของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่สำนักงาน กทช.อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม 14 เรื่องตามข้อเสนอของสำนักงาน กทช.
2. เห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการตามที่ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องข้อร้องเรียนที่มีความพร้อมและสำคัญเร่งด่วนก่อนรวมจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1 เรื่อง การไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนของบริษัท ทรู มูฟจำกัด : กม.
1) รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช. เสนอ
2) เห็นชอบแนวทางการวินิจฉัยการไต่ส่วน ดังนี้
2.1) การกำหนดตลาดที่เกี่ยวข้องเห็นชอบให้ใช้ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินที่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั่วประเทศเท่านั้น
2.2) ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดส่วนแบ่งทางการตลาด ให้ใช้จำนวนผู้ใช้บริการสะสม
2.3) การเลือกปฏิบัติด้านอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกำหนดหรือรักษาระดับอัตราค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการกระทำของผู้ให้บริการต่อผู้ให้บริการด้วยกัน
2.4) การกำหนดอัตราค่าบริการต่ำกว่าทุนให้ใช้เกณฑ์การคิดต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย (Total Average Cost) เป็น Benchmark ไปพลางก่อน โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช. ศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมและนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
2.5) ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองหรือมาตรการเยียวยาชั่วคราวตามที่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ร้องขอในระหว่างดำเนินการไต่สวน
2.2 เรื่อง การจัดทำ Office Data และการเปิด Translator ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) :อุทธรณ์คำสั่งในการปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลขหมายฯ
1) มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือเชิญ บมจ. ทีโอที มาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุม กทช.ในวันที่ 11 มกราคม 2550 ในประเด็นอุทธรณ์ตามหนังสือ ทีโอที / 1357 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ให้ที่ประชุม กทช. ทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณามีความครบถ้วนตามขั้นตอนกระบวนการทางศาลที่มีการรับฟังความคิดเห็นสองฝ่าย (Rights to be heard)
2) มอบหมายให้สำนักงาน กทช.เตรียมประเด็นที่จะมีการสอบถาม บมจ.ทีโอที เพิ่มเติมในวันดังกล่าวตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม อาทิ ใครได้ประโยชน์อะไรจากการนี้ ผู้บริโภคได้ประโยชน์อะไรเพิ่มหรือไม่ มีการได้ประโยชน์ทางการค้าเฉพาะหน้าหรือไม่ เป็นต้น และเพื่อความรอบคอบให้สำนักงานหารือกับ กทช. และที่ปรึกษากฎหมายของ กทช. ด้วย
3) มอบหมายให้สำนักงาน กทช. จัดส่งหนังสืออุทธรณ์ของ บมจ. ทีโอที พร้อมข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมตามข้อ 1) ให้ บมจ. DTAC และ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด เพื่อทราบและจัดส่งเอกสารข้อมูลและข้อโต้แย้งให้สำนักงาน กทช. เพื่อนำเสนอ กทช. พิจารณาต่อไป
2.3 เรื่อง ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเจรจาสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ : กม.
1) มอบหมายให้สำนักงาน กทช. มีหนังสือแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายของ บมจ. ทีโอที เพื่อมิให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้ให้สำนักงาน กทช. นำร่างหนังสือดังกล่าวหารือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  (พลเอกชูชาติ สุขสงวน) ก่อน
2) มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปศึกษาวิเคราะห์คำว่า “มีโครงข่าย” ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หมายถึงอะไร เนื่องจากตามมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ถือว่าผู้ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาตามวรรคหนึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. นี้ด้วย นอกจากนี้กรณีการขอเช่าโครงข่ายนอกเหนือจากโครงข่ายของ บมจ.ทีโอที และบมจ.กสทโทรคมนาคมจะเข้าข่ายการมีโครงข่ายหรือไม่โดยให้รับข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (พลเอกชูชาติ สุขสงวน) ในประเด็น “การมีในข้อเท็จจริง” ไปศึกษาวิเคราะห์ด้วย
3) มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปศึกษาข้อมูล IC/AC จากแหล่งต่าง ๆ อาทิ FCC , OFCOM, ITU เพื่อจัดทำสรุป define ว่า IC และ AC แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร  และให้นำเสนอที่ประชุม กทช. พิจารณาทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่   4.24   :  ขอให้ดำเนินการไต่สวนการถือครองหุ้นเกินกำหนดและควบคุมการบริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น : กท
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.25   :   บริการโทรคมนาคมของ บริษัท วัน-ทู-ออล จำกัด : กท.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.26   :   การขอคำวินิจฉัยและคำชี้แจงของ บริษัท รอยเตอร์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ว่าต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือไม่ : กม.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.27   :   ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการขอใช้และการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด : กม.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   4.28   :   การกำหนดอัตราค่าบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ : กม.
    เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้ 
ระเบียบวาระที่   5       :    เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่   5.1    :    การร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาต ทำ มี และค้า เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน : กม.

มติที่ประชุม  รับทราบเรื่องการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตทำ มี และค้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชนตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน กทช. และร่างหนังสือตอบนายบรรเจิด ตันติกัลยาภรณ์ ตามข้อเสนอของสำนักงานฯ
ระเบียบวาระที่    5.2    :   การร้องเรียนต่อ กทช. ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) : กม.
มติที่ประชุม   รับทราบเรื่องการร้องเรียนต่อ กทช. ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในประเด็นผลการดำเนินงานของสำนักงาน กทช.ต่อข้อร้องเรียนกรณี “TrueNettalk” และคำชี้แจงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนของสหภาพแรงงานฯ ต่อ กทช. ตามข้อเสนอของสำนักงานฯ
ระเบียบวาระที่    5.3  :    ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอความอนุเคราะห์หมายเลขพิเศษ 4 หลัก : กลุ่มภารกิจด้านบริหารเลข หมายฯ
มติที่ประชุม  รับทราบการอนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษหมายเลข “1880” จำนวน 1 เลขหมาย ให้แก่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประธาน กทช.อนุมัติตามเงื่อนไขที่ กทช.ประกาศกำหนด
ระเบียบวาระที่    5.4  :    แนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นข่าวต่อ กทช. : กทช.สุชาติฯ
มติที่ประชุม  รับทราบรูปแบบ/แนวทางการทำงานของสำนักงาน กทช.ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏเป็นข่าวต่อ กทช.ตามข้อเสนอของกทช.สุชาติฯ
ระเบียบวาระที่     5.5   :   การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม : กทช. สุธรรมฯ
มติที่ประชุม  รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบ กทช.ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันฯ ตามข้อเสนอของ กทช.สุธรรมฯ
ระเบียบวาระที่     5.6     :  สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม : พต.
มติที่ประชุม  รับทราบสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง แนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ตามข้อเสนอของสำนักงาน กทช.
ระเบียบวาระที่   5.7   :   บริษัท ฉะเชิงเทรา สกายเน็ตเวิร์ค จำกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด : ปก.
มติที่ประชุม  รับทราบการแจ้งขอเปลี่ยนชื่อของบริษัท ฉะเชิงเทรา สกายเน็ตเวิร์ค จำกัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 1 เพื่อให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ เป็น บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตามข้อเสนอของสำนักงาน กทช.
ระเบียบวารที่    5.8   :    รายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 : กท.
มติที่ประชุม   รับทราบการรายงานข้อมูลของสถานีวิทยุชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2549 ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ
ระเบียบวาระที่    5.9   :   การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทางเทคนิคในการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม : คณะทำงานดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเลขหมายฯ (ด้านเทคนิค)
มติที่ประชุม   รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทางเทคนิคในการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กทช. เสนอ 
ระเบียบวาระที่   6     :    เรื่องอื่นฯ
ระเบียบวาระที่   6.1  :    ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด  เชื่อมต่อตรงกับผู้ให้บริการในต่างประเทศตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตเลขที่ NTC/INT/ll/001/2549 : ปก.

มติที่ประชุม  อาศัยความตามมาตรา 63 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  เพื่อป้องกันประโยชน์สาธารณะ  และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้บริการ อีกทั้งเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวของ กทช. ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบต่อไป  กทช. จึงพิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ จำกัด ดำเนินการเป็นกรณีทดลองการเชื่อมต่อตรงกับผู้ให้บริการในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามกรอบเวลาเช่นเดียวกับประกาศ กทช.ว่าด้วยการทดลอง/ทดสอบฯ ประกอบกัน ทั้งนี้ โดยให้บริษัทฯ รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเทคนิคและข้อมูลเชิงธุรกิจให้ทราบด้วย
ระเบียบวาระที่   6.2   :   การปรับฐานเงินดือนพนักงาน : บค.
    เนื่องจากเป็นวาระเรื่องลับจึงมิได้มีการบันทึกถ้อยคำในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นและการอภิปรายของที่ประชุมในเรื่องนี้ไว้
มติที่ประชุม    
1. รับทราบข้อมูลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเงินเดือนของพนักงาน  ซึ่งหลักงจากได้ปรับปรุงเงินเดือนไปแล้ว จึงพบว่ามีพนักงานบางคน ยังไม่ได้รับการพิจารณาเงินเดือนให้เหมาะสมและเป็นธรรม  จึงอนุมัติให้ปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสม โดยให้สำนักงาน กทช. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  และดำเนินการต่อไปโดยมุ่งเน้นให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง
2.  รับทราบข้อมูลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเงินเดือนของพนักงาน รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของสำนักงานฯในกรณีต่างๆและการเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการประมาณการปรับเงินเดือนตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ
3. เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับเงินเดือนพนักงานตามแนวแทงที่สำนักงาน กทช. เสนอ โดยมอบหหมายให้สำนักงาน กทช. รับความเห็นของที่ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลในประเด็นต่างๆเพิ่มเติมในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ โดยมุ่งเน้นให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง
ระเบียบวาระที่   6.3   :  การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ : กทช.ประสิทธิ์ฯ
     เนื่องจากที่ประชุมได้มีการนำวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นมาพิจารณาตามความสำคัญเร่งด่วนก่อน จึงยังมิได้มีการพิจารณาในวาระนี้
ระเบียบวาระที่   6.4   :   และระเบียบวาระที่ 6.5
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) : ปก.

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้พิจารณาเรื่องการขอรับใบอนุญาตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วาระที่ 6.4 และ 6.5 พร้อมกัน
1. กรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.1 อนุญาตให้ยกเลิกแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองและแบบที่สาม ของบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จำกัด ตามที่สำนักงาน กทช.เสนอ
1.2 รับทราบกรณี กฟผ. แจ้งยืนยันความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) โดย กฟผ.จะจัดส่งเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯที่แก้ไขแล้วให้สำนักงาน กทช.พิจารณาดำเนินการในรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป
1.3 อนุมัติในหลักการการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
1.4 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ พร้อมเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศ กทช.ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
2. กรณีการไฟฟ้านครหลวง
2.1 อนุมัติการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและให้บริการโทรคมนาคม (บริการเพ็คเก็จสวิชท์และบริการพหุสื่อความเร็วสูง) ของการไฟฟ้านครหลวงตามที่ได้ยื่นคำขอมา
2.2 มอบหมายให้สำนักงาน กทช. ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศ กทช.ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอที่ประชุม กทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
3. กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำหรับกรณีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับแจ้งว่าได้ส่งเรื่องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่สามมาแล้ว ซึ่งขณะนี้สำนักงาน กทช. กำลังพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตามขั้นตอนและประกาศ กทช. ที่เกี่ยวข้องอยู่จึงให้อนุมัติในหลักการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวง  ทั้งนี้  โดยให้สำนักงานฯ ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์พร้อมเงื่อนไขประกอบใบอนุญาต แล้วนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่   6.6   :  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ของ กทช.และสำนักงาน กทช. : ผชช.ฐากรฯ และกลุ่มภารกิจด้านแผนกลยุทธ์ฯ
มติที่ประชุม    
1. เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550โดยเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลย์ และเป็นไปตามนโยบายที่ กทช.กำหนด (Top down Approach) เพื่อตอบสนองและผลักดันให้เกิดผลผลิตตามแผนแม่บทฯ ประกาศฯ และมติ กทช. บนพื้นฐานตามขอบเขตและแนวทางที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้สามารถรองรับความผันผวนของปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ของ กทช.และสำนักงาน กทช. จำนวน 2,803,738,000 บาท
3. กำหนดให้มีระบบการทบทวน (Review) งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และมีกลไกเฉพาะตั้งขึ้นเพื่อติดตามผลหากจำเป็นและเหมาะสมให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการและแผนงานได้
4. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ของ กทช.และสำนักงาน กทช. จำนวน 2,803,738,000 บาท ตามหลักการ และแนวทางข้างต้นให้เรียบร้อยต่อไป ประกอบด้วย
  • รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของ กทช. 370,602,700 บาท
  • รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของสำนักงาน กทช. 762,523,400 บาท
  • ค่าภาระต่างๆที่เหมาะสม 1,224,147,900 บาท
  • รายจ่ายการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมฯ 246,464,000 บาท
  • เงินจัดสรรเพื่อสมทบกองทุน 200,000,000 บาท
5. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.จัดพิมพ์เอกสารโครงการที่สำนักต่างๆได้เสนอของบประมาณไว้ด้วยโดยจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญของโครงการและแผนงาน
6. มอบหมายให้สำนักงาน กทช.บริหารจัดการรายจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีเงินเหลือที่สามารถนำส่งเป็นรายได้แก่รัฐได้ด้วย
ระเบียบวาระที่   6.7   :    การรายงานสถานะรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณคงเหลือสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ2549 : ผชช.ฐากรฯ และกลุ่มภารกิจด้านแผนกลยุทธ์ฯ
มติที่ประชุม    
1. รับทราบรายงานข้อมูลตัวเลขสถานะรายรับ-รายจ่าย และงบประมาณคงเหลือสิ้นสุดปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ2549 เพื่อการคำนวณเงินนำส่งเป็นรายได้ของรัฐ โดยใช้เกณฑ์เงินสดพร้อมอนุมัติรายละเอียดเงินกันเบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ 2548 และ 2549 กรณีมีหนี้ผูกพัน 134 รายการจำนวน  691,140,058.21  บาท  เพื่อเบิกจ่ายในปี  2550 ต่อไป ตามข้อเสนอของสำนักงาน กทช.
2. อนุมัติด้วยเสียงข้างมาก (Qualified Majority) 4 เสียง (กทช.เศรษฐพรฯ ,กทช.ประสิทธิ์ฯ, กทช.เหรียญชัยฯ และกทช.สุชาติฯ) ต่อ 1 เสียง (กทช.สุธรรมฯ) และงดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน กทช.) ให้จัดสรรเงินร้อยละ 40 (หรือประมาณ 522 ล้านบาท) ของรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 1,305.01 ล้านบาท เข้าเป็นเงินสมทบกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก :
1) เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนฯ ขึ้น และเป็นกองทุนฯที่มีวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ การดำเนินงานด้าน USO การพัฒนาบุคลากร (HRD) และการวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านโทรคมนาคม
2) เพื่อเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญของกองทุนฯให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง
3) เป็นภารกิจสำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการโดยมิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
3. อนุมัติเงินนำส่งเป็นรายได้ของรัฐในปี 2549 จำนวน 500 ล้านบาทก่อน โดยมอบหมายให้สำนักงาน กทช.ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และเมื่อภายหลังจากการตรวจสอบของ สตง.แล้วหากต้องนำส่งเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนเพื่อจัดส่งเพิ่มเติมให้อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ   กทช.สุธรรม ได้มีบันทึกความเห็นแย้งมติที่ประชุมข้อ 2 รายละเอียดปรากฎตามหนังสือกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รศ.สุธรรม  อยู่ในธรรม)  ที่  804  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2550  ที่แนบประกอบรายงานการประชุม ครั้งที่  45/2549

Create by  - 2fellows  admin (3/22/2016 12:38:36 PM)