วันที่บันทึก : 18 พฤษภาคม 2560

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำระบบติดตามและบริหารสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา

คำค้นหา : ระบบติดตาม

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*วรินทร์ธร

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการจัดทำระบบติดตามและบริหารสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา.pdf

    Link อื่นๆ