วันที่บันทึก : 22 พฤศจิกายน 2556

ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล/สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

Create By  - admin NBTC

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ