วันที่บันทึก : 28 มีนาคม 2562

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นที่อับสัญญาณในการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามพื้นที่เป้าหมาย

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ