วันที่บันทึก : 15 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ