วันที่บันทึก : 18 เมษายน 2562

ชื่อเรื่อง : จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1 : 2018

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ