Date of Record : Thursday, June 28, 2018

Purchase Name : โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 5ส ของสำนักงาน กสทช.

Keyword : ที่ปรึกษา

Category : ราคากลาง

Sub Category : จ้างที่ปรึกษา

Detail :

*ยุพา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน-5ส-ของสำนักงาน-กสทช.pdf

    Link อื่นๆ