วันที่บันทึก : 11 มกราคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ แลัควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (Technical Audit)

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ยุพา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ-แลัควบคุม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-และรายงานผลการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล-(Zone-C)-(Technical-Audit).pdf

    Link อื่นๆ