วันที่บันทึก : 4 เมษายน 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการให้บริการโทรคมนาคมในระบบ 5G ในประเทศไทย

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • ขอบเขตของงานฯ.pdf
  • ราคากลาง.pdf

    Link อื่นๆ