วันที่บันทึก : 1 พฤษภาคม 2562

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

    Link อื่นๆ